Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів
Держфінпослуг; Розпорядження, Умови, Форма типового документа від 07.09.20066201
Документ z1074-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2017, підстава - z0554-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
07.09.2006 N 6201
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2006 р.
за N 1074/12948
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження страхової діяльності
філіями страховиків-нерезидентів
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

Відповідно до Закону України від 07.07.2005 N 2774-IV
( 2774-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про страхування"
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження страхової
діяльності філіями страховиків-нерезидентів (додаються). { Ліцензійні умови набирають чинності через п'ять років після
вступу України до Світової організації торгівлі }
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити
подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах
масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на Члена
Комісії - Директора департаменту страхового нагляду.
5. Пункт 1 цього розпорядження набирає чинності з дня
набрання чинності Законом України від 07.07.2005 N 2774-IV
( 2774-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
страхування".
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії
від 07.09.2006 N 255
ПОГОДЖЕНО:   
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич
Голова Антимонопольного
комітету України  О.Костусєв
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України  С.Гуржій
Перший заступник
Міністра економіки України  А.Максюта
Т.в.о. Міністра
закордонних справ України  В.Д.Хандогій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
07.09.2006 N 6201
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2006 р.
за N 1074/12948

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження страхової діяльності філіями
страховиків-нерезидентів
{ Ліцензійні умови набирають чинності через п'ять років після
вступу України до Світової організації торгівлі. Див. п. 5 цього
Розпорядження }
{ У тексті Ліцензійних умов, крім абзацу третього пункту 1.3
глави 1, слово "Держфінпослуг" замінено словом
"Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України
від 07.07.2005 N 2774-IV ( 2774-15 ) "Про внесення змін до Закону
України "Про страхування", "Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ), "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ), "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23
листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), та інших
нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання
фінансових послуг. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Глава 1. Загальні положення
1.1. У цих Ліцензійних умовах терміни уживаються в такому
значенні: страховик-нерезидент - фінансова установа, що створена та має
ліцензію на провадження страхової діяльності відповідно до
законодавства тієї іноземної держави, у якій вона зареєстрована; філія страховика-нерезидента - постійне представництво
страховика-нерезидента у формі філії; заявник - філія страховика-нерезидента, яка подає документи
для одержання ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі дубліката
ліцензії, відкликання ліцензії; ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
філії страховика-нерезидента здійснювати страхову діяльність з
конкретного виду страхування на території України за умови
виконання нею вимог цих Ліцензійних умов. Інші терміни в цих Ліцензійних умовах уживаються в їх
значеннях відповідно до законодавства.
1.2. Після отримання відповідної ліцензії Нацкомфінпослуг
філія страховика-нерезидента має право здійснювати страхову діяльність
на всій території України.
1.3. Ліцензія видається на здійснення окремого виду
страхування та дає право одночасно проводити перестрахування за
цим видом страхування. Укладення договорів перестрахування з
перестраховиками-нерезидентами, у тому числі з тими, які мають
свої представництва в Україні, дозволяється у випадках,
передбачених нормативно-правовими актами України. Ліцензії на обов'язкові види страхування видаються відповідно
до цих Ліцензійних умов та особливих умов ліцензування,
установлених Кабінетом Міністрів України. На здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів ліцензії
видаються відповідно до вимог, встановлених Ліцензійними умовами
провадження обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів,
затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 23.12.2004 N 3178
( z1654-04 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
27.12.2004 за N 1654/10253.
1.4. Філія страховика-нерезидента може здійснювати страхову
діяльність виключно з тих видів страхування, які передбачені в
ліцензіях. Філія страховика-нерезидента, яка має ліцензію на
страхування життя, не має права займатися іншими видами
страхування.
1.5. Філія страховика-нерезидента має право приймати ризики в
перестрахування лише з тих видів страхування, на проведення яких
вона має ліцензію.
1.6. Дія ліцензії філії страховика-нерезидента може бути
зупинена або анульована відповідно до цих Ліцензійних умов.
1.7. Не допускається здійснення діяльності без ліцензії,
після закінчення строку дії ліцензії, а також у разі її
тимчасового зупинення або анулювання.
1.8. Якщо філія страховика-нерезидента має намір провадити
зазначений в ліцензії вид страхування після закінчення строку її
дії, то така філія страховика-нерезидента зобов'язана отримати
нову ліцензію.
1.9. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії,
видачі дубліката ліцензії філія страховика-нерезидента зобов'язана
виконати дії відповідно до цих Ліцензійних умов. Строк дії
переоформленої ліцензії або дубліката ліцензії не може
перевищувати строку дії, який був зазначений в цій ліцензії.
1.10. Ліцензія, видана філії страховика-нерезидента, не
підлягає передачі іншим особам для здійснення страхової
діяльності.
1.11. Філія страховика-нерезидента протягом дії ліцензії
зобов'язана дотримуватись вимог, установлених законодавством
України в сфері регулювання страхової діяльності.
1.12. Ліцензія на кожний вид страхування оформлюється на
окремому бланку.
1.13. За видачу ліцензії на провадження страхової діяльності
вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
1.14. Ліцензія на провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних
засобів видається строком на три роки, при повторній видачі
ліцензії на даний вид страхування, якщо до філії
страховика-нерезидента протягом попереднього строку користування
ліцензією не застосувались заходи впливу, - на п'ять років. Ліцензії на здійснення інших видів страхової діяльності -
безстрокові.
1.15. Філія страховика-нерезидента повинна розмістити
отриману ліцензію в доступному для огляду місці за своїм
місцезнаходженням.
Глава 2. Вимоги до провадження страхової діяльності
2.1. Філія страховика-нерезидента має право здійснювати
страхову діяльність тільки після внесення інформації про неї до
Реєстру філій страховиків-нерезидентів, отримання Свідоцтва про
реєстрацію філії страховика-нерезидента та ліцензії на право
здійснення страхової діяльності.
2.2. Вартість нетто-активів (чистих активів) філії
страховика-нерезидента на будь-яку дату має бути не меншою
встановленого законодавством розміру гарантійного депозиту.
2.3. Предметом безпосередньої діяльності філії
страховика-нерезидента може бути лише страхування, перестрахування
і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням
страхових резервів та їх управлінням.
2.4. Філія страховика-нерезидента зобов'язана прийняти та
зареєструвати в Нацкомфінпослуг правила страхування, які
відповідають вимогам статті 17 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) і цим Ліцензійним умовам.
2.5. Філія страховика-нерезидента зобов'язана дотримуватись
обов'язків страховиків, визначених статтею 20 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ).
2.6. Здійснення філією страховика-нерезидента страхових
виплат та страхових відшкодувань провадиться у порядку та на
умовах, визначених статтею 25 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ).
2.7. Філія страховика-нерезидента зобов'язана дотримуватись
умов забезпечення платоспроможності, встановлених статтею 30
Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та іншими
нормативно-правовими актами.
2.8. Філія страховика-нерезидента зобов'язана формувати,
обліковувати і розміщувати страхові резерви в порядку, визначеному
статтею 31 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і
відповідними нормативно-правовими актами. Страхові резерви філій
страховиків-нерезидентів повинні бути розміщені на території
України.
2.9. Філія страховика-нерезидента зобов'язана вести
бухгалтерський облік, формувати фінансову звітність та інші звітні
дані відповідно до вимог законодавства України з урахуванням
особливостей, передбачених статтями 31 та 33 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ).
2.10. Філія страховика-нерезидента зобов'язана проводити
аудиторську перевірку та оприлюднювати публічну бухгалтерську
звітність відповідно до вимог статті 34 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ) та інших нормативно-правових актів.
2.11. Ліцензія на конкретний вид обов'язкового страхування
видається, якщо філія страховика-нерезидента має досвід здійснення
добровільного страхування не менше ніж два роки, якщо інше не
передбачено законодавством. Досвід здійснення добровільного страхування - це здійснення
відповідної страхової діяльності не менше ніж два роки на підставі
відповідної ліцензії або дозволу на здійснення добровільного
страхування. Для підтвердження цього філія страховика-нерезидента повинна
надати копії відповідних договорів страхування. При здійсненні діяльності з обов'язкових видів страхування
філія страховика-нерезидента повинна дотримуватись порядку та
правил їх проведення, застосовувати форми типового договору,
розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або
методику актуарних розрахунків, установлені Кабінетом Міністрів
України.
2.12. Філія страховика-нерезидента має право розпочати
страхову діяльність у разі, якщо: облікова і реєструвальна система відповідають вимогам,
установленим нормативно-правовими актами; внутрішні правила філії страховика-нерезидента відповідають
вимогам законів України та нормативно-правових актів державних
органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових
послуг; професійні якості та ділова репутація персоналу відповідають
вимогам, установленим нормативно-правовими актами; керівник філії страховика-нерезидента відповідає таким
вимогам: має вищу освіту (спеціаліст або магістр); пройшов
підвищення кваліфікації за формою "спеціалізація" відповідно до
програм, погоджених із Нацкомфінпослуг; має не менший ніж 5-річний
загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи на
керівних посадах не менший двох років, зокрема, на ринках
фінансових послуг - не менше одного року; протягом останніх п'яти
років не був керівником, фінансовим директором або головним
бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої
процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано
захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків
фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від
управління фінансовою установою та призначення тимчасової
адміністрації; не має непогашеної судимості за умисні злочини,
злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не
позбавлений права обіймати певні посади та займатися певною
діяльністю; головний бухгалтер філії страховика-нерезидента відповідає
таким вимогам: має вищу освіту (спеціаліст, магістр); пройшов
підвищення кваліфікації за формою "спеціалізація" відповідно до
програм, погоджених із Нацкомфінпослуг; має стаж роботи на посадах
головного бухгалтера або бухгалтера, фінансового директора не
менший двох років, зокрема на ринках фінансових послуг - не менше
одного року; протягом останніх п'яти років не був керівником,
фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової
установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової
ліквідації або до якої було застосовано захід впливу відповідним
органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у
вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою
установою та призначення тимчасової адміністрації; не має
непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері
господарської та службової діяльності, а також не позбавлений
права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
2.13. Філія страховика-нерезидента зобов'язана дотримуватись
вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та
інших нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму.
2.14. Філія страховика-нерезидента на підставі наданих
оригіналів або належним чином завірених копій документів
зобов'язана ідентифікувати осіб, які здійснюють фінансові
операції, що згідно із законодавством підлягають фінансовому
моніторингу.
2.15 Філія страховика-нерезидента зобов'язана встановити
правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та
призначити працівника, відповідального за його проведення.
Відповідальний працівник зобов'язаний: бути незалежним у своїй діяльності і підзвітним тільки
керівнику філії страховика-нерезидента; не рідше одного разу на місяць інформувати керівника філії
страховика-нерезидента про виявлені фінансові операції, що
підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті.
2.16. Філія страховика-нерезидента для отримання ліцензії з
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів повинна відповідати
вимогам, встановленим пунктами 2.1 - 2.15 глави 2 цих Ліцензійних
умов, та таким вимогам: провадити страхову діяльність не менше двох років з
добровільного страхування цивільної відповідальності власників
наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
та/або страхування наземного транспорту (крім залізничного) або на
ринку обов'язкового страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів; надати довідку від об'єднання страховиків країни
місцезнаходження страховика-нерезидента, членство в якому є
обов'язковим для страховиків, що здійснюють обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності; дотримуватись умов забезпечення платоспроможності відповідно
до статті 30 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та
Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( 1961-15 ), а також на будь-яку дату мати перевищення фактичного
запасу платоспроможності (нетто-активів) над нормативним запасом
платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків; забезпечити можливість опрацювання претензій на всій
території України. З цією метою укласти з іншими
страховиками-резидентами, які є членами Моторного (транспортного)
страхового бюро України (далі - МТСБУ), договір (договори) про
врегулювання збитків, у тому числі за участю осіб, уповноважених
проводити розслідування страхових випадків (аварійних комісарів).
Філія страховика-нерезидента, яка реалізувала поліс з
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, несе відповідальність
перед страхувальником за забезпечення можливості опрацювання
претензій на всій території України; здійснити фінансове забезпечення виконання своїх зобов'язань
перед МТСБУ у порядку, який визначено статутом МТСБУ (гарантією
банку або іншої фінансової установи) на весь період свого членства
в МТСБУ та до закінчення зобов'язань після припинення такого
членства. Розмір фінансового забезпечення має становити суму,
установлену та затверджену МТСБУ. Умови договору фінансового
забезпечення встановлюються Президією МТСБУ; філія страховика-нерезидента зобов'язана сплатити до фонду
захисту потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному
положенням про цей фонд, у сумі, яку встановлює та затверджує
МТСБУ, не менше за еквівалент 100 000 євро.
2.17. Місцезнаходження філії страховика-нерезидента повинне
відповідати місцезнаходженню, що зазначене в ліцензії.
2.18. Документи, що стосуються діяльності філії, повинні
зберігатися за її місцезнаходженням.
2.19. Філія може набувати права та брати на себе
зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах за дорученням
страховика-нерезидента.
Глава 3. Документи, які подаються для отримання
ліцензії на здійснення страхової діяльності,
порядок їх подання та розгляду
3.1. Для отримання ліцензії заявник подає такі документи: заяву про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 1; копію свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента; правила страхування; економічне обґрунтування запланованої страхової
(перестрахової) діяльності; висновок аудитора, що підтверджує перевищення фактичного
запасу платоспроможності (нетто-активів), їх вартості над
встановленим законодавством мінімальним розміром гарантійного
депозиту філії страховика-нерезидента; копії договорів, передбачених пунктом 2.11 цих Ліцензійних
умов, для страховика-нерезидента, що має намір отримати ліцензію
на здійснення обов'язкових видів страхування; засвідчені підписом керівника та печаткою копії документів
про освіту, у тому числі документів, що підтверджують проходження
керівником та головним бухгалтером філії страховика-нерезидента
підвищення кваліфікації відповідно до пункту 2.12 глави 2 цих
Ліцензійних умов. Також додається витяг з трудової книжки
керівника та головного бухгалтера філії страховика-нерезидента
(для нерезидентів - документ, що підтверджує наявність
відповідного стажу трудової діяльності) та інша інформація про
керівника та головного бухгалтера філії страховика-нерезидента
відповідно до пункту 2.12 глави 2 цих Ліцензійних умов, засвідчені
підписом керівника та печаткою.
3.2. Крім того, заявник подає до Нацкомфінпослуг: затверджені у встановленому порядку правила проведення філією
страховика-нерезидента внутрішнього фінансового моніторингу; завірену заявником копію документа про призначення
працівника, відповідального за проведення філією
страховика-нерезидента внутрішнього фінансового моніторингу, з
інформацією про керівних посадових осіб або фахівців, які є
відповідальними за проведення фінансового моніторингу (додаток 2).
3.3. Документи, які подаються заявником до Нацкомфінпослуг,
повинні бути викладені українською мовою, а у разі, якщо вони
викладені іноземною мовою, бути легалізованими в установленому
порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна,
не передбачено інше, і супроводжуватись перекладом на українську
мову, який завіряється перекладачем.
3.4. Вимоги до Правил страхування, що подаються для
реєстрації 3.4.1. Правила страхування, подані для реєстрації, мають бути
пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом уповноваженої
особи і печаткою. Правила повинні містити всі умови, визначені
статтею 17 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), бути
викладені державною мовою та мати суцільно пов'язаний закінчений
зміст, граматично та логічно узгоджену інформацію. Заявник зобов'язаний виправити в Правилах страхування
граматичні та стилістичні помилки в разі їх наявності. За умов
здійснення заявником зовнішньоекономічних операцій страхування
(перестрахування) правила страхування можуть супроводжуватись
перекладом на іноземну мову. Тексти таких перекладів мають бути
завірені відповідно до вимог законодавства. 3.4.2. До Правил страхування встановлюються також такі
вимоги: 1) поняття, що використовуються у Правилах страхування,
повинні відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів; 2) у разі потреби застосування понять, не визначених у
відповідних нормативно-правових актах, потрібно дати їх
тлумачення. 3.4.3. Не допускаються у тексті Правил страхування, договорів
(полісів): 1) подвійне тлумачення одних і тих самих положень,
суперечності або неузгодженості між пунктами; 2) застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що
призводять до неоднозначного розуміння змісту; 3) використання законодавчо визначених понять в іншій
інтерпретації; 4) порушення граматичних та синтаксичних правил, що
призводить до спотворення змісту. 3.4.4. При оформленні Правил страхування не допускаються: 1) друкування різними шрифтами (крім випадків виділення в
тексті окремих положень) та шрифтом розміром менше ніж 12 пунктів
у форматі Word; 2) подання неякісних ксерокопій, у тому числі ксерокопій
підписів уповноважених осіб, та/або відсутність оригіналу підпису
уповноваженого актуарія. 3.4.5. У разі внесення змін та/або доповнень до Правил
страхування заявник у 10-денний строк повідомляє про це
Нацкомфінпослуг та надсилає (разом з супровідним листом) два
примірники відповідних змін та/або доповнень до Правил страхування
для реєстрації. Зміни та/або доповнення до Правил страхування
вважаються чинними з дня їх реєстрації у Нацкомфінпослуг. 3.4.6. Правила страхування, зміни або доповнення до них
подаються в двох примірниках, які мають бути тотожними. Після
внесення 3-х змін або доповнень до Правил страхування у разі
необхідності внесення подальших змін або доповнень філія
страховика-нерезидента повинна подати для затвердження і
реєстрації нову редакцію Правил страхування.
3.5. Не приймаються до розгляду документи, у яких є
дописування, закреслені слова чи інші виправлення, а також текст
яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження.
3.6. Заяву про видачу ліцензії разом з документами, перелік
яких зазначений в пунктах 3.1 та 3.2 цієї глави, заявник направляє
поштою або подає особисто чи через уповноваженого представника до
Нацкомфінпослуг.
3.7. Документи повинні подаватися в швидкозшивачі, з
внутрішнім описом та пронумерованими аркушами. Опис подається у
двох примірниках, один з яких повертається заявнику з відміткою
про дату прийняття документів, їх реєстраційним номером в
Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи, яка їх прийняла.
3.8. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами чинного
законодавства за достовірність інформації, указаної в заяві та
документах, поданих для отримання ліцензії.
3.9. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,
якщо: заявник не надав всі необхідні документи, передбачені у
пунктах 3.1 та 3.2 цієї глави; заява на видачу ліцензії підписана особою, яка не має на це
повноважень; подані документи оформлені з порушенням вимог цих Ліцензійних
умов.
3.10. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється
у письмовій формі із зазначенням підстав прийняття такого рішення
в строки, передбачені для видачі ліцензії (не більше 30
календарних днів з дати одержання передбачених цими Ліцензійними
умовами документів).
3.11. Після усунення причин, що були підставою для прийняття
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка
розглядається в установленому порядку.
3.12. Не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви
та всіх необхідних документів від заявника Нацкомфінпослуг приймає
рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або
відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявнику в
письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії
зазначаються підстави відмови.
3.13. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є: недостовірність відомостей у документах, поданих заявником
для отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами
вимогам цих Ліцензійних умов; невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам
чинного законодавства України.
3.14. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову у
видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих для отримання ліцензії, заявник може подати до
Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через
три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. Якщо рішення про відмову у видачі ліцензії було прийняте на
підставі невідповідності заявника вимогам цих Ліцензійних умов,
заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу
ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у
видачі ліцензії.
3.15. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
оскаржене в суді.
3.16. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії
Нацкомфінпослуг оформлює ліцензію не пізніше ніж за п'ять робочих
днів з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати
за видачу ліцензії.
3.17. Якщо заявник протягом 30-ти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії, або не звернувся для отримання оформленої
ліцензії, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про видачу
такої ліцензії.
Глава 4. Переоформлення ліцензії,
видача дубліката ліцензії
4.1. Підставами для переоформлення ліцензії є: зміна найменування страховика-нерезидента та/або філії
страховика-нерезидента; зміна місцезнаходження філії страховика-нерезидента.
4.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
заявник протягом десяти робочих днів зобов'язаний подати до
Нацкомфінпослуг: заяву про переоформлення ліцензії (додаток 3); оригінал ліцензії, що підлягає переоформленню; засвідчені в установленому порядку копії відповідних
документів (а у разі необхідності також їх переклад), що
засвідчують зазначені зміни.
4.3. Нацкомфінпослуг не пізніше п'ятого робочого дня з дати
надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що
додаються до неї, приймає рішення про переоформлення ліцензії та
визнання недійсною ліцензії, що переоформлюється. { Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
4.4. Нацкомфінпослуг не пізніше п'ятого робочого дня з дати
прийняття рішення про переоформлення ліцензії видає переоформлену
на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві
про переоформлення. { Пункт 4.4 глави 4 в редакції Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
4.5. Нацкомфінпослуг може відмовити заявнику в переоформленні
ліцензії у разі неподання оригіналу ліцензії, оформлених належним
чином копій документів, що засвідчують відповідні зміни.
4.6. Підставами для видачі дубліката ліцензії є: втрата ліцензії; пошкодження ліцензії.
4.7. У разі втрати ліцензії заявник зобов'язаний звернутись
до Нацкомфінпослуг та подати: заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 4); копію публікації оголошення в українських засобах масової
інформації про втрату ліцензії.
4.8. Якщо бланк ліцензії не придатний для користування
внаслідок його пошкодження, заявник подає Нацкомфінпослуг: заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 4); не придатну для користування ліцензію.
4.9. Нацкомфінпослуг не пізніше п'ятого робочого дня з дня
надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що
додаються до неї, приймає рішення про видачу дубліката ліцензії.
{ Пункт 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
4.10. Нацкомфінпослуг не пізніше п'ятого робочого дня з дати
прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії видає заявнику
дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої. { Пункт 4.10 глави 4 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
4.11. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або
пошкодженої Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною
ліцензії, що була втрачена або пошкоджена.
Глава 5. Зупинення дії та анулювання ліцензії
5.1. Зупиненням дії ліцензії є тимчасове позбавлення філії
страховика-нерезидента права на провадження страхової діяльності.
Зупинення дії ліцензії передбачає можливість відновлення права на
провадження страхової діяльності у разі усунення причин, які стали
підставою для зупинення дії ліцензії, без отримання нової
ліцензії.
5.2. Підставами для зупинення дії ліцензії можуть бути: мотивоване звернення уповноваженого органу із здійснення
нагляду за страховими компаніями країни, в якій зареєстрований
страховик-нерезидент; неусунення порушень, що стали підставою для попереднього
застосування заходів впливу.
5.3. Дія зупиненої ліцензії може бути поновлена за рішенням
Нацкомфінпослуг у разі усунення філією страховика-нерезидента
порушень, що були підставою для її зупинення.
5.4. Анулюванням ліцензії є позбавлення філії
страховика-нерезидента права на провадження страхової діяльності.
У разі анулювання ліцензії філія страховика-нерезидента має право
отримати нову ліцензію на загальних підставах, але не раніше ніж
через рік з дати прийняття рішення Нацкомфінпослуг про анулювання
попередньої ліцензії.
5.5. Підставами для анулювання ліцензії є: заява філії страховика-нерезидента про анулювання ліцензії
(додаток 4); рішення уповноваженого органу страховика-нерезидента про
ліквідацію філії страховика-нерезидента; рішення про виключення з Реєстру філій
страховиків-нерезидентів; виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
заявником для одержання ліцензії; нездійснення філією страховика-нерезидента страхової
діяльності впродовж 12 місяців; припинення провадження страхової діяльності
страховиком-нерезидентом в країні його місцезнаходження; неусунення протягом строку, визначеного рішенням
Нацкомфінпослуг, порушень законодавства України, у тому числі
вимог цих Ліцензійних умов, що стали підставою для тимчасового
зупинення дії ліцензії.
5.6. У разі анулювання ліцензії за заявою філії
страховика-нерезидента до Нацкомфінпослуг подаються такі
документи: заява про анулювання ліцензії (додаток 5); копія документа (рішення, протоколу тощо) уповноваженого
органу страховика-нерезидента, що підтверджує факт прийняття
рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо анулювання ліцензії; копія повідомлення в українських засобах масової інформації
про прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо
анулювання ліцензії; висновок аудитора про відсутність заборгованості перед
страхувальниками; баланс за останній звітний період та довідка про виконання
всіх угод (зобов'язань) перед клієнтами при провадженні страхової
діяльності, підписані керівником і головним бухгалтером філії
страховика-нерезидента та засвідчені в установленому порядку; бланк ліцензії (оригінал).
5.7. Нацкомфінпослуг має право провести перевірку діяльності
філії страховика-нерезидента щодо виконання нею зобов'язань перед
страхувальниками за укладеними договорами страхування з видів
страхування, ліцензія на які анулюється.
5.8. Після отримання документів, зазначених у пункті 5.6 цієї
глави, Нацкомфінпослуг протягом тридцяти календарних днів з дати
надходження цих документів приймає рішення про анулювання
ліцензії. Повідомлення щодо прийняття такого рішення надсилається
на адресу, що зазначена в заяві, протягом п'яти робочих днів з
дати прийняття відповідного рішення.
5.9. Інформація про анулювання ліцензії вноситься до Реєстру
філій страховиків-нерезидентів не пізніше п'яти робочих днів з
дати прийняття такого рішення.
5.10. Рішення Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензії може
бути оскаржене страховиком-нерезидентом в суді.
5.11. Зупинення дії або анулювання ліцензії не звільняє філію
страховика-нерезидента від обов'язку виконання укладених договорів
страхування.
Глава 6. Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов
6.1. Контроль за дотриманням Ліцензійних умов є складовою
частиною здійснення Нацкомфінпослуг державного регулювання ринку
страхових послуг та нагляду за страховою діяльністю.
6.2. Контроль за дотриманням Ліцензійних умов здійснюється
Нацкомфінпослуг шляхом проведення виїзних перевірок (інспекцій)
та/або безвиїзних перевірок.
6.3. Філія страховика-нерезидента зобов'язана протягом десяти
робочих днів після застосування іншими органами державної влади
санкцій, пов'язаних із провадженням страхової діяльності, письмово
повідомити Нацкомфінпослуг та надати підтверджувальні документи.
6.4. Про внесення змін та/або доповнень до документів,
поданих для одержання ліцензії, філія страховика-нерезидента
зобов'язана повідомити Нацкомфінпослуг не пізніше десятого
робочого дня з дати реєстрації цих змін у встановленому порядку, а
також надати відповідні підтверджувальні документи.
6.5. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за
додержанням цих Ліцензійних умов застосовуються заходи впливу,
передбачені законодавством України.
Член Комісії - директор департаменту
державного регулювання та розвитку
ринків фінансових послуг М.Русинський

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності філіями
страховиків-нерезидентів

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження страхової діяльності

Заявник ________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(повне найменування філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(скорочене найменування за наявності) ________________________________________________________________,
(місцезнаходження) ________________________________________________________________,
(банківські реквізити) ________________________________________________________________,
(телефон, факс)
просить видати ліцензію на здійснення страхової діяльності у
формі добровільного (обов'язкового) страхування на: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(види страхової діяльності, на які представлені документи)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__"____ 200__ року N __
Підпис керівника філії
страховика-нерезидента _________________
(П.І.Б.)
М.П.

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності філіями
страховиків-нерезидентів

ІНФОРМАЦІЯ
про керівних посадових осіб або фахівців,
які є відповідальними за проведення
фінансового моніторингу

Дата складення довідки:
--------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Працює в |Дата |Посада|Освіта| Стаж |Відомості|Телефон| |з/п|ім'я, по |головному |призначення| | |роботи|щодо | | | |батькові |офісі чи у | | | | |наявності| | | | |відокремленому| | | | |судимості| | | | |підрозділі | | | | | | | |---+---------+--------------+-----------+------+------+------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------
"__"____ 200__ року N __
Підпис керівника філії
страховика-нерезидента _________________
(П.І.Б.)
М.П.

Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності філіями
страховиків-нерезидентів

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії
на провадження страхової діяльності

Заявник ________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(найменування філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(місцезнаходження) ________________________________________________________________,
(банківські реквізити) ________________________________________________________________,
(телефон, факс)
вид(и) страхування, на який(і) була видана ліцензія, ___________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________,
серія та номер ліцензії ________________________________________,
дата видачі ліцензії ___________________________________________,
строк дії ліцензії з _________________ до ______________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з _________________________________________________________________
(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__"____ 200__ року N __
Підпис керівника філії
страховика-нерезидента _________________
(П.І.Б.)
М.П.

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності філіями
страховиків-нерезидентів

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії
на провадження страхової діяльності

Заявник ________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(найменування філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(місцезнаходження) ________________________________________________________________,
(банківські реквізити) ________________________________________________________________,
(телефон, факс)
вид(и) страхування, на який(і) була видана ліцензія, ___________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________,
серія та номер ліцензії ________________________________________,
дата видачі ліцензії ___________________________________________,
строк дії ліцензії з _____________ до _____________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _________________________________________________________________
(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__"____ 200__ року N __
Підпис керівника філії
страховика-нерезидента _________________
(П.І.Б.)
М.П.

Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності філіями
страховиків-нерезидентів

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії
на провадження страхової діяльності

Заявник ________________________________________________________ ________________________________________________________________,
(найменування філії страховика-нерезидента) ________________________________________________________________,
(місцезнаходження) ________________________________________________________________,
(банківські реквізити) ________________________________________________________________,
(телефон, факс) ________________________________________________________________,
(вид(и) страхування, на який(і) була видана ліцензія) ________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії ________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________,
дата видачі ліцензії ___________________________________________,
строк дії ліцензії з ________________ до _______________________,
просить анулювати ліцензію у зв'язку з _________________________________________________________________
(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__"____ 200__ року N __
Підпис керівника філії
страховика-нерезидента _________________
(П.І.Б.)
М.П.вгору