Документ z1074-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.02.2012, підстава - z1531-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
30.03.2004 N 92
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за N 1074/9673
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій
N 826 ( z1531-11 ) від 11.08.2011 }
Про затвердження Положення про порядок
організації державного нагляду за охороною
праці та гірничого нагляду в системі
Держнаглядохоронпраці України

З метою забезпечення єдиного підходу щодо організації і
здійснення державного нагляду за охороною праці та гірничого
нагляду у різних галузях суспільного виробництва, на виконання
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та Положення про
Державний комітет України з нагляду за охороною праці,
затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року
N 29 ( 29/2003 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок організації державного
нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі
Держнаглядохоронпраці України (далі - Положення), що додається.
2. Начальникам управлінь і відділів центрального апарату
Комітету, територіальних управлінь та державних інспекцій охорони
праці, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці України
забезпечити здійснення нагляду за охороною праці згідно з цим
Положенням.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 31.05.95 N 82
( z0211-95 ) "Про затвердження Порядку організації державного
нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.07.95 за
N 211/747 (із змінами і доповненнями).
4. Управлінню організації державного нагляду та обліку
травматизму (Толмачов В.В.) подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.) опублікувати
Положення у черговому номері журналу після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держнаглядохоронпраці України Семка О.П.
Голова Комітету С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з нагляду
за охороною праці
30.03.2004 N 92
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за N 1074/9673

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації державного нагляду
за охороною праці та гірничого нагляду в системі
Держнаглядохоронпраці України

Розділ 1. Загальні положення
Це Положення встановлює єдині вимоги щодо організації і
здійснення державного нагляду за дотриманням законів та інших
нормативно-правових актів з охорони праці. Положення поширюється на центральний апарат
Держнаглядохоронпраці України та його територіальні органи; на
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності
та видів економічної діяльності; на фізичних осіб, які
використовують найману працю. Державний нагляд - діяльність структурних підрозділів і
посадових осіб Держнаглядохоронпраці України, що спрямована на
забезпечення виконання органами виконавчої влади, суб'єктами
господарювання і працівниками вимог законів та інших
нормативно-правових актів, які регулюють питання промислової
безпеки і безпеки праці в процесі трудової діяльності та
додержання трудових прав працівників з питань охорони праці.
Розділ 2. Галузь застосування
Держнаглядохоронпраці України здійснює державний нагляд за
дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з охорони
праці та державний гірничий нагляд згідно з пунктами 7, 8, 9, 11
Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною
праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29
( 29/2003 ).
Розділ 3. Порядок проведення державного
нагляду структурними підрозділами
Держнаглядохоронпраці України
3.1. Державний нагляд здійснюється шляхом проведення
перевірок підприємств (об'єктів), організацій, установ
структурними підрозділами Держнаглядохоронпраці України згідно з
цим Положенням. Перевірки дотримання підприємствами, установами,
організаціями та громадянами актів законодавства, правил і норм
щодо ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх
використанням і охороною, а також використанням і переробкою
мінеральної сировини, проводяться відповідно до Положення про
порядок здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.95 N 134
( 134-95-п ).
3.2. Посадова особа, яка здійснює державний нагляд за
охороною праці, під час перевірки повинна мати при собі
посвідчення, а при перевірці режимних об'єктів - додатково допуск,
оформлений у встановленому порядку, згідно з законодавством.
3.3. Під час проведення перевірки посадова особа
Держнаглядохоронпраці України повинна дотримуватись правил
етикету, забезпечити збереження службової та комерційної таємниці
суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється. Інформація, доступ до якої обмежений, використовується у
порядку, встановленому законодавством.
3.4. Перед початком перевірки посадова особа
Держнаглядохоронпраці України повинна ознайомитись з технічною та
технологічною документацією підприємства (об'єкта), матеріалами
перевірок з питань безпеки праці, проведених спеціалістами та
керівниками структурних підрозділів, у тому числі службами охорони
праці і технічного нагляду підприємства (об'єкта). Крім того,
посадова особа повинна ознайомитися зі станом виконання заходів
щодо створення безпечних умов праці, що були розроблені та
затверджені за результатами попередніх перевірок підприємства
(об'єкта) та з урахуванням висновків комісій з розслідування
нещасних випадків і аварій. Усі види перевірок проводяться у присутності роботодавця або
уповноваженої ним особи.
3.5. У разі створення перешкод проведенню перевірки посадова
особа Держнаглядохоронпраці України звертається до правоохоронного
органу.
3.6. Результати кожної перевірки оформлюються актом
перевірки, а у разі виявлення під час перевірок підприємств
(об'єктів), порушень з питань охорони праці, охорони надр посадова
особа Держнаглядохоронпраці України складає припис, до якого: вноситься запис про характер та зміст порушень безпеки праці,
промислової безпеки (охорони надр), про невиконання законів та
інших нормативних актів (вказуються позначення нормативного акта,
його пункти, статті і т.ін.), а також вимоги до роботодавця щодо
усунення цих порушень; вноситься запис про заборону, зупинку, припинення, обмеження
роботи та експлуатації окремих виробництв, цехів, дільниць,
робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію
машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів
праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних
речовин, а також про порушення умов виданих дозволів (Заборона -
припинення роботи окремого виробництва, цеху, дільниці, робочого
місця; експлуатації будівлі, споруди, приміщення; випуску машин,
механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці;
застосування нових небезпечних речовин. Зупинка - припинення дії
(руху) машини, механізму, устаткування, транспортного та іншого
засобу праці. Припинення - заборона на певний час виконання
окремих робіт. Обмеження роботи - зменшення технологічного
навантаження окремого виробництва, цеху, дільниці, машини,
механізму, устаткування, транспортного та іншого засобу праці); зазначається вимога до роботодавця про складання заходів щодо
усунення виявлених порушень вимог законів та інших
нормативно-правових актів з охорони праці (охорони надр) та
письмове інформування щодо виконання цих заходів. Форма припису наведена в додатку 1. Припис (перший примірник) видається в установленому порядку
роботодавцю, керівнику чи іншій посадовій особі підприємства або
фізичній особі, яка відповідно до законодавства використовує
найману працю, керівнику міністерства або іншого центрального
органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевої державної адміністрації та органу місцевого
самоврядування. Другий примірник припису залишається у посадової
особи Держнаглядохоронпраці України для узагальнення виявлених
недоліків, підготовки звітів та контролю його виконання.
3.7. Об'єкт, експлуатація якого зупинена, пломбується
відповідно до вимог Інструкції про порядок зупинки експлуатації
об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону
праці, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від
30.12.94 N 133 ( z0003-95 ) (зареєстрована в Міністерстві юстиції
України 05.01.95 за N 3/539).
3.8. Поновлення експлуатації окремих виробництв, цехів,
дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та
експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та
інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових
небезпечних речовин здійснюється після усунення порушень,
відмічених у приписі, та отримання від посадової особи
Держнаглядохоронпраці України рішення про поновлення експлуатації
цього об'єкта (додаток 2). Рішення про поновлення експлуатації об'єкта приймається
посадовою особою Держнаглядохоронпраці України (або іншою
посадовою особою, яка її заміщує) після перевірки достовірності
усунення порушень. При повторному порушенні вимог нормативно-правових актів з
охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або
експлуатації об'єкта, машини, механізму, устаткування підвищеної
небезпеки роботодавцю видається припис, здійснюється зупинка в
установленому порядку та порушується питання щодо анулювання
дозволу відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом
України з нагляду за охороною праці та його територіальними
органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ).
3.9. У випадку самовільного поновлення експлуатації
зупиненого об'єкта проводиться повторна зупинка цього об'єкта
посадовою особою Держнаглядохоронпраці України і вживаються заходи
згідно із законом щодо притягнення до відповідальності посадових
осіб, дії або бездіяльність яких привели до цього порушення. Рішення на відновлення експлуатації зупиненого об'єкта у
таких випадках видається керівником територіального управління або
за його дорученням начальником державної інспекції.
3.10. У разі виявлення посадовими особами
Держнаглядохоронпраці України порушень вимог нормативно-правових
актів з охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю
працівників, вони вправі надсилати роботодавцю подання (додаток 3)
щодо невідповідності посадових осіб, які допустили ці порушення,
займаній посаді або передавати матеріали органам прокуратури для
притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом.
3.11. Перевірки поділяються на планові та позапланові. Планові перевірки встановлюються структурним підрозділом з
урахуванням специфічних особливостей, стану охорони праці та
промислової безпеки на конкретних підприємствах, об'єктах. Періодичність проведення планових перевірок встановлюється в
залежності від характеру економічної діяльності цих суб'єктів, їх
кількості та навантаження на посадову особу структурного
підрозділу. Періодичність перевірки стану обліку, зберігання, перевезення
і використання вибухових матеріалів, виготовлення найпростіших
вибухових речовин визначається та встановлюється начальником
територіального управління, але не рідше одного разу на півріччя. Позапланові перевірки проводяться у разі: росту виробничого
травматизму; допущення аварії або групового чи смертельного
нещасного випадку; надходження скарги; невиконання роботодавцем
вимог раніше виданого припису; ненадходження інформації щодо
усунення недоліків, вказаних у приписі. Позапланові перевірки проводяться за наказом територіального
управління або Держнаглядохоронпраці України.
3.12. Планові та позапланові перевірки, в залежності від їх
мети та завдань, поділяються на: оперативні, цільові, комплексні. 3.12.1. Оперативна перевірка - це перевірка стану охорони
праці; організації робіт з безпеки праці; контролю достовірності
наданої роботодавцем інформації про усунення порушень нормативних
актів з питань охорони праці, зазначених у раніше виданих
приписах, щодо прийняття рішення про поновлення експлуатації
тимчасово зупиненого об'єкта; здійснення нагляду за об'єктами, що
будуються, та участі в роботі комісій з прийняття їх в
експлуатацію тощо. Оперативні перевірки проводяться посадовою особою
Держнаглядохоронпраці України протягом, як правило, 1-2 робочих
днів у різні зміни, у тому числі у вихідні та святкові дні. 3.12.2. Цільова перевірка - це перевірка з метою поглибленого
вивчення конкретних питань з охорони праці відповідних виробничих
підрозділів і служб. Цільові перевірки проводяться посадовою особою або комісією
тривалістю до 5 робочих днів. Результат оперативної, цільової перевірки оформлюється актом
перевірки за формою згідно з додатком 4. 3.12.3. Комплексна перевірка - це всебічна і детальна
перевірка безпеки праці, функціонування системи управління
охороною праці, технічного стану обладнання, що експлуатується,
безпечного ведення робіт на підприємствах (об'єктах), в установах,
організаціях, в адміністративному районі, місті тощо. Тривалість
комплексної перевірки встановлюється, як правило, до 10 робочих
днів. У випадку специфічних особливостей виробництва підвищеної
небезпеки, значної кількості технологічних процесів, кількості
робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці, чисельності
працівників, а також складності використовуваного обладнання,
устаткування, машин, механізмів, різновидностей використовуваної
сировини, енергоносіїв тощо тривалість комплексної перевірки може
бути продовжено до 15 робочих днів. Результат комплексної перевірки оформлюється актом перевірки
згідно з додатком 5. Результат комплексної перевірки підприємств, об'єктів,
адміністративного району, міста тощо розглядається на засіданні
відповідної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення (за
згодою) або Ради територіального управління за участю членів
комісії, представників організацій, які брали участь в перевірці,
керівників і посадових осіб підприємств, організацій, установ із
заслуховуванням роботодавців окремих підприємств, де встановлено
незадовільний стан охорони праці та низький рівень профілактичної
роботи. Результати комплексної перевірки окремого підприємства
(об'єкта), у разі необхідності, розглядаються на Раді
територіального управління з заслуховуванням звіту роботодавця з
цих питань.
3.13. Рішення про проведення і тривалість цільової чи
комплексної перевірки та про склад комісії приймається відповідним
територіальним органом Держнаглядохоронпраці України. Склад
комісії у кожному конкретному випадку визначається з урахуванням
специфічних особливостей підприємств (об'єктів) та завдань
перевірки. До складу комісії включаються державні інспектори
різних видів нагляду. Це оформлюється наказом відповідного
структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України. До складу комісії можуть включатися (за їх згодою)
представники центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України, галузевих профспілок, регіональних профоб'єднань та інших
організацій.
3.14. Письмове повідомлення про проведення планової
комплексної перевірки ( планової цільової перевірки, що проводить
комісія) надсилається роботодавцю, місцевим державним
адміністраціям (органам місцевого самоврядування) за 30 робочих
днів до початку перевірки.
3.15. При необхідності, результати перевірок висвітлюються в
засобах масової інформації та друкуються в інформаційних листках.
3.16. За результатами перевірки роботодавець розробляє заходи
щодо усунення виявлених порушень законів та інших
нормативно-правових актів з охорони праці (охорони надр). Посадова особа Держнаглядохоронпраці України може брати
участь у розробці цих заходів.
Начальник управління
організації державного нагляду
та обліку травматизму В.Толмачов

Додаток 1
до п. 3.6 Положення
про порядок організації
державного нагляду
за охороною праці
та гірничого нагляду
в системі
Держнаглядохоронпраці
України

Державний
Герб
України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)

_____________________________________________________________ (назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України) _____________________________________________________________
(адреса, тел., факс)

ПРИПИС
N ____ "___"________ 200__ р.
_____________________________________________________________ (кому - прізвище, ініціали роботодавця, уповноваженої особи) _____________________________________________________________ (назва підприємства /об'єкта/, установи, організації, адреса,
код основного виду економічної діяльності)
Мною, ______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи)
за участю ___________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
у присутності _______________________________________________
(прізвище, ініціали роботодавця, відповідальної особи) _____________________________________________________________
з __ год. "__"______ 200__ р. по __ год. "__"______ 200__ р.
проведена _________________________ перевірка
(вид перевірки)
стану охорони праці (охорони надр) на (в) ___________________ _____________________________________________________________
(назва підприємства, цеху, дільниці, роботи,
об'єкта, устаткування)
На підставі статті 39 Закону України "Про охорону праці",
статті 63 Кодексу України про надра, Положення про
Держнаглядохоронпраці України, затвердженого Указом Президента
України від 16 січня 2003 року N 29/2003: I. Вимагаю усунути порушення і недоліки в галузі охорони
праці (охорони надр):
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст виявленого порушення | Посилання на |Відмітка | |з/п| | нормативний | про | | | | акт, пункт, |виконання| | | | статтю, що | (дата) | | | | порушено | | |---+-----------------------------------+--------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-----------------------------------+--------------+---------| | | | | | |---+-----------------------------------+--------------+---------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
II. Забороняю, зупиняю, припиняю, обмежую роботу,
експлуатацію окремого виробництва, цеху, дільниці, робочого місця,
будівлі, споруди, приміщення, випуск та експлуатацію машин,
механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці,
виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин до
усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників, і
приведення у відповідність вимогам нормативно-правових актів з
охорони праці та отримання рішення на поновлення роботи,
експлуатації:
---------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування роботи,|Посилання| Рішення | Відповідальна особа за | |з/п| об'єкта, номер |на N з/п |посадової| збереження та цілісність | | | машини, механізму, |розділу 1| особи | пломба | | |устаткування і таке |припису | |-----------------------------| | | інше (місце | | |посада,|прізвище,|підпис|час,| | | знаходження, | | | |ініціали | |дата| | | інвентарний номер) | | | | | | | |---+--------------------+---------+---------+-------+---------+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+--------------------+---------+---------+-------+---------+------+----| | | | | | | | | | |---+--------------------+---------+---------+-------+---------+------+----| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
III. Пропоную розробити план заходів щодо усунення виявлених
порушень законів та інших нормативних актів про охорону праці
(охорону надр) та один примірник надати мені. IV. Про усунення порушень та виконання заходів інформувати
мене письмово.
Припис видав ________ ___________________ "___" ______ 200__ р.
(підпис) (посада, прізвище,
ініціали)
Припис отримав ________ ___________________ "___" ______ 200__ р.
(підпис) (посада, прізвище,
ініціали)
Начальник управління
організації державного нагляду
та обліку травматизму В.Толмачов

Додаток 2
до п. 3.8 Положення
про порядок організації
державного нагляду
за охороною праці
та гірничого нагляду
в системі
Держнаглядохоронпраці
України

Державний
Герб
України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)

_____________________________________________________________ (назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України) _____________________________________________________________
(адреса, тел., факс)

РІШЕННЯ
про поновлення проведення роботи, експлуатації
об'єкта, машини, механізму, устаткування
N ____ від "___"________ 200__ р.

На підставі: повідомлення _____________________________________________________________ (назва підприємства /об'єкта/, установи, організації, адреса,
код основного виду економічної діяльності)
N ____ від "____" __________ 200__ р.
за підписом _________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали роботодавця)
перевірки від "____" _______ 200__ р. N ________ _____________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали посадової особи
Держнаглядохоронпраці України)
ПРИЙМАЮ РІШЕННЯ ПРО ПОНОВЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ,
ЕКСПЛУАТАЦІЇ: _____________________________________________________________
(об'єкт згідно з розділом II припису N __ _____________________________________________________________
від "__"_____ 200_ р.)
__________ _______________________________________________ (підпис) (посада, прізвище, ініціали посадової особи
Держнаглядохоронпраці України)
(місце штампа, печатки)
Рішення отримав ________ ___________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ініціали
роботодавця)
"___" _____________ 200 __ р.
Начальник управління
організації державного нагляду
та обліку травматизму В.Толмачов

Додаток 3
до п. 3.10 Положення
про порядок організації
державного нагляду
за охороною праці
та гірничого нагляду
в системі
Держнаглядохоронпраці
України

Державний
Герб
України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)

_____________________________________________________________ (назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України) _____________________________________________________________
(адреса, тел., факс)
"___" ____________ 200 __ р. N _______
____________________________
(підприємство, установа,
організація) ____________________________
(прізвище, ініціали
роботодавця)

ПОДАННЯ
Мною, ______________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
Держнаглядохоронпраці України)
відповідно до статті 39 Закону України "Про охорону праці", Положення про Держнаглядохоронпраці України, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 р. N 29/2003, при перевірці _______________________________________________ _____________________________________________________________
(назва підприємства /об'єкта/, структурного підрозділу,
прізвище, ініціали керівника, посада)
встановлено невиконання законів та нормативно-правових актів з охорони праці (охорони надр), які створюють загрозу життю та здоров'ю працівників, зокрема _____________________________________________________ _____________________________________________________________
Вважаю необхідним розглянути питання щодо відповідності займаній посаді _____________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
підприємства /об'єкта/, структурного підрозділу)
________ _____________________________ "__" ______ 200__ р. (підпис) (прізвище, ініціали посадової
особи Держнаглядохоронпраці України)
Подання отримав: ________ _____________________________ "__" ______ 200__ р. (підпис) (прізвище, ініціали посадової
особи підприємства, установи,
організації)
Начальник управління
організації державного нагляду
та обліку травматизму В.Толмачов

Додаток 4
до п. 3.12.2 Положення
про порядок організації
державного нагляду
за охороною праці
та гірничого нагляду
в системі
Держнаглядохоронпраці
України

Державний
Герб
України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)

_____________________________________________________________ (назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України) _____________________________________________________________
(адреса, тел., факс)

АКТ
_______________________ перевірки
(оперативної, цільової)
N ____"___"________ 200__ р.

_____________________________________________________________
(назва підприємства /об'єкта/, установи, організації,
адміністративного району, міста тощо; адреса,
код основного виду економічної діяльності)
Мною, ______________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада особи
Держнаглядохоронпраці України)
разом з: ____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали фахівців)
у присутності _______________________________________________
(прізвище, ініціали роботодавця,
уповноваженої особи)
у період з "___" ________ 200__ р. по "___" ________ 200_ р.
проведена перевірка щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці (охорони надр):
Результати перевірки
------------------------------------------------------------------ | N | Назва показників |Дата,|Кіль-| |з/п | | N |кість| |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 1 |Виконання раніше виданих приписів (не виконано | | | | |пунктів) | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 2 |Перевірено робіт, об'єктів, машин, механізмів, | | | | |устаткування підвищеної небезпеки | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 3 |Виявлено прихованих нещасних випадків | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 4 |Видано в установленому порядку обов'язкові для | | | | |виконання приписи щодо усунення виявлених | | | | |порушень законів та інших нормативних актів про| | | | |охорону праці (охорону надр) | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 5 |Видано в установленому порядку обов'язкові для | | | | |виконання приписи за результатами вивчення і | | | | |перевірки матеріалів нещасних випадків (форма | | | | |Н-9) | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 6 |Заборонено, зупинено, припинено, обмежено | | | | |експлуатацію об'єктів | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 7 |Притягнуто до адміністративної | | | | |відповідальності винних у порушенні | | | | |законодавства про охорону праці в частині | | | | |безпечного ведення робіт та охорони надр: | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 8 |- посадових осіб | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 9 |- працівників | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 10 |Надіслано роботодавцям подання про | | | | |невідповідність окремих посадових осіб займаній| | | | |посаді | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 11 |Передано матеріалів органам прокуратури для | | | | |притягнення окремих посадових осіб до | | | | |відповідальності згідно із законом | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 12 |Інше (участь у роботі комісій з приймання в | | | | |експлуатацію об'єктів, комплексних та цільових | | | | |перевірок тощо) | | | ------------------------------------------------------------------
Посадова особа Держнаглядохоронпраці України
________ ________________ ______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Роботодавець, уповноважена особа
________ ________________ ______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
"____" _______________ 200__ р.
Начальник управління
організації державного нагляду
та обліку травматизму В.Толмачов

Додаток 5
до п. 3.12.3 Положення
про порядок організації
державного нагляду
за охороною праці
та гірничого нагляду
в системі
Держнаглядохоронпраці
України

Державний
Герб
України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)

_____________________________________________________________ (назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України) _____________________________________________________________
(адреса, тел., факс)

АКТ
комплексної перевірки
N ____ "___"________ 200__ р.

_____________________________________________________________
(назва підприємства /об'єкта/, установи, організації,
адміністративного району, міста тощо; адреса,
код основного виду економічної діяльності)
Комісією на чолі ____________________________________________
(прізвище, ініціали, посада особи
Держнаглядохоронпраці України)
разом з: ____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали членів комісії, фахівців)
у присутності _______________________________________________
(прізвище, ініціали роботодавця, уповноваженої особи)
у період з "___" ________ 200__ р. по "___" ________ 200__ р.
проведена комплексна перевірка щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці (охорони надр):
1. Характеристика підприємства (організації, установи) 1.1. Наявність об'єктів підвищеної небезпеки_________________ 1.2. Наявність машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки_______________________________________________ 1.3. Наявність робіт підвищеної небезпеки____________________ _____________________________________________________________
2. Констатуюча частина акту перевірки 2.1. Стан виробничого травматизму____________________________ 2.2. Організація роботи та функціонування системи управління
охороною праці__________________________________________ 2.3. Стан охорони праці в структурних підрозділах____________ 2.4. Експлуатація будівель і споруд__________________________ 2.5. Експлуатація енергетичних об'єктів______________________ 2.6. Стан безпеки в підрозділах виробництва, де
використовується природний газ__________________________ 2.7. Експлуатація об'єктів котлонагляду та підйомних споруд _____________________________________________________________
3. Висновки членів комісії - представників інших органів, які
брали участь у перевірці _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
4. Результати перевірки структурним підрозділом
Держнаглядохоронпраці України:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва показників |Дата,|Кіль-| |з/п | | N |кість| |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 1 |Виконання раніше виданих приписів (не виконано | | | | |пунктів) | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 2 |Перевірено робіт, об'єктів, машин, механізмів, | | | | |устаткування підвищеної небезпеки | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 3 |Виявлено прихованих нещасних випадків | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 4 |Видано в установленому порядку обов'язкові для | | | | |виконання приписи щодо усунення виявлених | | | | |порушень законів та інших нормативних актів про| | | | |охорону праці (охорону надр) | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 5 |Видано в установленому порядку обов'язкові для | | | | |виконання приписи за результатами вивчення і | | | | |перевірки матеріалів нещасних випадків (форма | | | | |Н-9) | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 6 |Заборонено, зупинено, припинено, обмежено | | | | |експлуатацію об'єктів | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 7 |Притягнуто до адміністративної | | | | |відповідальності винних у порушенні | | | | |законодавства про охорону праці в частині | | | | |безпечного ведення робіт та охорони надр: | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 8 |- посадових осіб | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 9 |- працівників | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 10 |Надіслано роботодавцям подання про | | | | |невідповідність окремих посадових осіб займаній| | | | |посаді | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 11 |Передано матеріалів органам прокуратури для | | | | |притягнення окремих посадових осіб до | | | | |відповідальності згідно із законом | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 12 |Інше (участь у роботі комісій з приймання в | | | | |експлуатацію об'єктів, комплексних та цільових | | | | |перевірок тощо) | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 13 |За результатами перевірки накладено штраф на | | | | |підприємство (підприємства) | | | |----+-----------------------------------------------+-----+-----| | 14 |Інші питання | | | ------------------------------------------------------------------
5. Висновок комісії: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Голова комісії (посадова особа Держнаглядохоронпраці України)
________ ________________ ______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Члени комісії (учасники перевірки):
________ ________________ ______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
________ ________________ ______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Акт перевірки отримав
________ ________________ ______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
"____" ________________ 200__ р.
Начальник управління
організації державного нагляду
та обліку травматизму В.Толмачоввгору