Документ z1056-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.09.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2014  № 309


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2014 р.
за № 1056/25833

Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Республіки Македонія

Відповідно до статей 4, 6 Закону України «Про географічні назви», підпункту 7.60 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Республіки Македонія, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Лазарь Т.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

Міністр

І.О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
С.Я. РудикМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.08.2014  № 309


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2014 р.
за № 1056/25833

ПРАВИЛА
передачі українською мовою географічних назв і термінів Республіки Македонія

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють норми передачі українською мовою географічних назв і термінів Республіки Македонія в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях відповідно до положень Закону України «Про географічні назви» за нормами та правилами українського правопису.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

географічний термін - слово, що позначає рід географічного об’єкта, його фізичну або іншу характеристику;

передача географічних назв - процес передачі фонологічних, морфологічних та лексичних елементів якоїсь мови засобами іншої мови;

топонім - власна назва географічного об’єкта, що застосовується для його розпізнавання та встановлення відмінності від інших об’єктів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про географічні назви».

1.3. Македонська мова є офіційною мовою Республіки Македонія.

Абетка македонської мови складається з 31 літери (5 голосних і 26 приголосних):

1.4. Наголос у македонській мові має свої особливості - у македонських географічних назвах він падає на третій склад з кінця. У одно-, дво- і трискладових словах наголос припадає на перший склад, а у словах, які складаються з чотирьох складів і більше, - на третій склад з кінця слова. Це правило не стосується слів іншомовного походження, наприклад:

1.5. Основними джерелами для встановлення автентичного написання македонських географічних назв є великомасштабні карти і атласи останніх років видання македонською мовою. Крім картографічних джерел, для встановлення правильного написання географічних назв македонською мовою використовуються матеріали переписів населення, довідники, словники назв географічних об’єктів, довідники адміністративно-територіального устрою тощо.

ІІ. Передача українською мовою македонських літер і літеросполук

2.1. Македонські географічні назви передаються українською мовою за фонетико-графічним принципом відповідно до літературної вимови сучасної македонської мови, фонетики і написання.

2.2. Правила та приклади передачі українською мовою голосних македонської мови наведено в додатку 1 до цих Правил.

2.3. Правила та приклади передачі українською мовою літери j і літеросполук з літерою j македонської мови наведено в додатку 2 до цих Правил.

2.4. Правила та приклади передачі українською мовою приголосних македонської мови наведено в додатку 3 до цих Правил.

ІІІ. Передача українською мовою македонських географічних назв і термінів

3.1. Географічні терміни, які супроводжують фізико-географічні об’єкти, в македонській мові можуть стояти перед назвою та після неї. Географічні терміни, які входять до складу македонських географічних назв і мають однакові значення і спільні корені з українськими термінами, як правило, перекладаються, наприклад:

Крива Река - річка Кріва;

село Пискупштина - cело Піскупштіна;

Доjранско Езеро - Дойранське озеро.

3.2. Географічні терміни, що входять до складу географічних назв і які не мають спільних коренів з відповідними українськими термінами, транскрибуються. Транскрибуються також слова, які містять особливі характеристики об’єкта (ґолем, ґлава, ґора, локва), наприклад:

Шар Планина - гора Шар-Планіна;

Голем Кораб - гора Ґолем-Кораб;

Црна Гора - гора Црна-Ґора.

3.3. Географічні терміни (гора, річка, озеро тощо) іноді не входять до складу македонської географічної назви. При передачі македонських географічних назв українською мовою географічний термін ставиться обов’язково, наприклад:

Jaбланица - гора Ябланіца;

Пелистер - гора Пелістер;

Пелагониja - рівнина Пелаґонія.

3.4. Складені македонські географічні назви українською мовою пишуться через дефіс, наприклад:

Солунска Глава - гора Солунська-Ґлава;

Демир Хисар - Демір-Хісар.

3.5. Якщо географічний термін, що супроводжує фізико-географічний об’єкт, перекладається, то у прикметнику, якщо такий є у складі назви, македонські суфікси -ска, -ски, -ско змінюються відповідними українськими суфіксами -ська, -ський, -ське, наприклад:

Надморска височина - Надморська височина;

Вевчанско Езеро - Вевчанське озеро.

3.6. Приклади географічних термінів та інших слів, що формують македонську топонімію, наведено в додатку 4 до цих Правил.

Директор
Департаменту землеробства


Т.І. Лазарь
Додаток 1
до Правил передачі українською мовою
географічних назв і термінів
Республіки Македонія
(пункт 2.2)

ПРАВИЛА
та приклади передачі українською мовою голосних македонської мовиДодаток 2
до Правил передачі українською мовою
географічних назв і термінів
Республіки Македонія
(пункт 2.3)

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ
передачі українською мовою літери j і літеросполук з літерою j македонської мови

№ з/п

Македонська літера чи літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

j

й

в кінці слова і після голосної

Тројкрсти - Тройкрсті
Осломеј - Осломей
Гујновци - Ґуйновці

2

ja

я

на початку слова і після голосних

Jакупица - Якупіца
Зајас - Заяс’я

після б, п, в, ж, м, ф, г, к, ч, х, ш, р

Врбjани - Врб’яні
Добовjани - Добов’яні
Jеловjане - Єлов’яне
Тимjаник - Тім’янікья

після д, т, с, з, л, н

Козjак - Козьяк

3

je

є

на початку слова і після голосних

Јегуновце - Єґуновце’є

після б, п, в, ж, м, ф, ґ, к, ч, х, ш, р

Скопjе - Скоп’є
Косово Дабje -
Косово-Даб’є
Кнежје - Кнеж’є
Крушје - Круш’єьє

після д, т, с, з, л, н

Сутјеска - Сутьєска
Усје - Усьє

4

ю

у всіх випадках

Јурумлери - Юрумлері
Додаток 3
до Правил передачі українською мовою
географічних назв і термінів
Республіки Македонія
(пункт 2.4)

ПРАВИЛА
та приклади передачі українською мовою приголосних македонської мови


Додаток 4
до Правил передачі українською мовою
географічних назв і термінів
Республіки Македонія
(пункт 3.6)

ПРИКЛАДИ
географічних термінів та інших слів, що формують македонську топоніміювгору