Документ z1054-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.12.2015, підстава - z1467-15

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2012  № 863


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2012 р.
за № 1054/21366

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1337 від 02.11.2015}

Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України

Відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про пожежну безпеку», «Про правові засади цивільного захисту», «Про Цивільну оборону України», «Про аварійно-рятувальні служби» та Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 392, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України, що додається.

1.2. Уніфіковану форму Акта перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази МНС України:

від 6 лютого 2006 року № 59 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2006 року за № 480/12354 (із змінами);

від 12 січня 2010 року № 1 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 травня 2010 року за № 316/17611.

3. Державній інспекції техногенної безпеки України (Улинець Е.М.) подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної інспекції техногенної безпеки Улинця Е.М.

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Міністра фінансів України

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

С.М. КондрюкМ.Ю. Бродський

С.О. Рибак

П.О. ПорошенкоО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
25.05.2012 № 863


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2012 р.
за № 1054/21336

ПОРЯДОК
проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення органами Державної інспекції техногенної безпеки України заходів державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями і особами без громадянства та за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

1.2. Цей Порядок застосовується Держтехногенбезпеки України та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - органи Держтехногенбезпеки України).

1.3. Правовою основою для здійснення посадовими особами Держтехногенбезпеки України та її територіальними органами перевірок додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту та за діяльністю аварійно-рятувальних служб є Конституція України, Закони України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про правові засади цивільного захисту», «Про пожежну безпеку», «Про Цивільну оборону України», «Про аварійно-рятувальні служби», Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки України, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 392, Положення про Державну пожежну охорону, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508, а також цей Порядок.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

акт перевірки додержання (виконання) суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту - документ, який складається посадовою особою органу Держтехногенбезпеки України за результатами планової або позапланової перевірки суб’єкта господарювання у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

державний інспектор з нагляду у сферах пожежної і техногенної безпеки - посадові особи Держтехногенбезпеки України та її територіальних органів, які за посадами одночасно є відповідно: Головним державним інспектором України з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки, його першим заступником і заступником; старшими державними інспекторами України з нагляду у сфері пожежної безпеки, старшими державними інспектори України з нагляду у сфері техногенної безпеки; головними державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступниками; старшими державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної безпеки та старшими державними інспекторами у сфері техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; головними державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, а також державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної або техногенної безпеки територіальних органів;

державний нагляд у сфері пожежної і техногенної безпеки (далі - держпожтехногеннагляд) - це наглядова діяльність, яку здійснюють посадові особи Держтехногенбезпеки України та його територіальних органів, що пов’язана із здійсненням заходів державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту та діяльністю аварійно-рятувальних служб;

об’єкт перевірки - будівля, приміщення, споруда, які перебувають у власності або користуванні суб’єкта господарювання та використовуються для провадження господарської та некомерційної господарської діяльності; а також міністерства та інші органи виконавчої влади, їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування; аварійно-рятувальні та диспетчерські служби.

II. Організація перевірок органами Держтехногенбезпеки України

2.1. Держпожтехногеннагляд здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка організації та виконання об’єктом перевірки вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту.

Планові перевірки суб’єктів господарювання на відповідний календарний рік включаються до планів роботи, розроблених:

у Держтехногенбезпеки України - на рік із зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких будуть залучені до здійснення перевірки;

у територіальних органах Держтехногенбезпеки України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення - на квартал із зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких будуть залучені до здійснення перевірки.

2.2. Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного органу Держтехногенбезпеки України до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 306.

Переліки суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, ідентифікаційного коду юридичних осіб (далі - код за ЄДРПОУ) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця (відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”), місцезнаходження, місяця проведення планової перевірки, яку заплановано на відповідний календарний рік, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держтехногенбезпеки України та його територіальних органів не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.

2.3. Комплексні планові перевірки додержання і виконання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (далі - органи влади) вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту здійснюються один раз на п’ять років на підставі плану, який щороку затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням МНС України.

Планові перевірки додержання і виконання вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки стану будівель, споруд та приміщень територіальних органів влади та підпорядкованих їм структурних підрозділів (далі - інші підконтрольні об’єкти) проводяться щороку відповідними територіальними органами Держтехногенбезпеки України, за якими вони закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх перевірок.

2.4. Організація і проведення перевірок аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних формувань здійснюються відповідно до Закону України «Про аварійно-рятувальні служби», наказу МНС України від 5 березня 2002 року № 61 «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 309/6597.

2.5. Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів господарювання орган Держтехногенбезпеки України видає наказ про проведення перевірки, який містить:

найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись захід державного нагляду (контролю);

місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки;

предмет перевірки;

дату початку та дату закінчення перевірки;

посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть здійснювати перевірку.

2.6. На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення перевірки (додаток 1), що підписується керівником або уповноваженою ним особою відповідного органу Держтехногенбезпеки України та реєструється у Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки (додаток 2). Підпис посадової особи Держтехногенбезпеки України скріплюється гербовою печаткою органу Держтехногенбезпеки України.

2.6.1. Посвідчення на проведення перевірки оформлюється на бланку органу Держтехногенбезпеки України для загального листування.

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:

тип заходу (плановий або позаплановий);

найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;

місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу та об’єкта перевірки, щодо діяльності якого здійснюється перевірка;

номер і дата наказу органу Держтехногенбезпеки України, на виконання якого здійснюється перевірка;

дата початку та дата закінчення перевірки;

посадові особи органу Держтехногенбезпеки України, які будуть здійснювати перевірку, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

предмет та підстава для здійснення перевірки;

інформація про здійснення попередньої перевірки (тип та строк її здійснення).

2.6.2. Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

2.7. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або внутрішнього розпорядку роботи.

2.8. Орган Держтехногенбезпеки України не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення планової перевірки надає/вручає особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі (відповідальній посадовій особі) суб’єкта господарювання повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3).

У разі направлення повідомлення рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу Держтехногенбезпеки України строк одержання суб’єктом господарювання такого повідомлення повинен бути не пізніше ніж за десять днів до початку здійснення планової перевірки.

2.8.1. Повідомлення друкується на бланку для листів відповідного органу Держтехногенбезпеки України.

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються:

дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності об’єктів яких буде здійснюватись перевірка;

найменування органу Держтехногенбезпеки, посадові особи якого будуть здійснювати перевірку.

2.8.2. За наявності будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні суб’єктів господарювання та здаються в оренду, орган Держтехногенбезпеки України безпосередньо або через суб’єкта господарювання (шляхом зазначення про це у повідомленні про перевірку) ознайомлює орендарів про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечує їх (або уповноважених ними представників) присутність під час перевірки.

2.9. Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні суб’єктів господарювання, де буде здійснюватись перевірка, а також ступеня ризику від провадження господарської діяльності та не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого підприємництва - п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

2.10. Позаплановою перевіркою суб’єкта господарювання є перевірка, проведення якої не передбачено планами роботи Держтехногенбезпеки України, її територіальних органів, яка проводиться на підставі:

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу Держтехногенбезпеки України про здійснення перевірки за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок органом Держтехногенбезпеки України;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди Держтехногенбезпеки України на його проведення;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної ситуації або пожежі, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

2.11. Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.

Проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання з інших підстав, крім передбачених статтею 6 Закону України «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та пунктом 2.10 цього розділу, забороняється, якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа.

IІІ. Проведення перевірок суб’єктів господарювання та органів влади та інших підконтрольних об’єктів органами Держтехногенбезпеки України

3.1. Перевірка складається з таких основних частин:

підготовка до перевірки;

проведення перевірки;

оформлення результатів перевірки;

вжиття відповідних заходів за результатами перевірки.

3.2. Під час підготовки до перевірки державний інспектор з нагляду у сферах пожежної і техногенної безпеки, який буде її здійснювати, зобов’язаний:

ознайомитися з матеріалами наглядової справи та/або матеріалами, які надійшли від інших органів;

визначити перелік питань, які буде перевірено та вивчено на об’єкті суб’єкта господарювання (залежно від специфіки господарської діяльності та ступеня ризику від провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання органу влади, іншого підконтрольного об’єкту);

ознайомитись з відповідними галузевими нормативно-правовими та нормативно-технічними документами, що стосуються пожежної і техногенної безпеки, з матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних ситуацій, а також з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну та техногенну небезпеку об’єкта перевірки.

3.3. Перед початком перевірки посадові особи органу Держтехногенбезпеки України зобов’язані:

з’ясувати, хто з посадових осіб суб’єкта господарювання або органу влади, інших підконтрольних об’єктів перевірки буде присутнім під час її здійснення та чи були спеціально уповноважені керівником суб’єкта господарювання особи, які повинні бути присутніми під час здійснення перевірки;

пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або органу влади, іншого підконтрольного об’єкта або уповноваженій ним особі посвідчення на перевірку та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу Держтехногенбезпеки України;

надати суб’єкту господарювання або органу влади, іншому підконтрольному об’єкту копію посвідчення на проведення перевірки.

3.3.1. Посадова особа органу Держтехногенбезпеки України без посвідчення на перевірку та службового посвідчення не має права її здійснювати.

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу Держтехногенбезпеки України до здійснення перевірки, якщо вони не пред’явили зазначених у цьому пункті документів.

3.3.2. Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу Держтехногенбезпеки України вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності) про здійснення перевірки.

3.4. Під час перевірки посадові особи Держтехногенбезпеки України, які її здійснюють, зобов’язані дотримуватись установлених правил внутрішнього розпорядку роботи та вимог охорони праці.

3.5. Інформація, одержана посадовою особою органу Держтехногенбезпеки України під час перевірки, доступ до якої обмежено законом, використовується виключно в порядку, установленому законом.

Розголошення інформації, яка становить комерційну та/або іншу таємницю суб’єкта господарювання або органу влади, іншого підконтрольного об’єкта, забороняється.

3.6. Посадові особи органів Держтехногенбезпеки України під час здійснення перевірок мають право:

проводити огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом;

одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб суб’єкта господарювання або органів влади, інших підконтрольних об’єктів пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки;

вимагати від суб’єкта господарювання або органу влади, іншого підконтрольного об’єкта усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

надавати (надсилати) суб’єктам господарювання або органам влади, іншим підконтрольним об’єктам обов’язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення виявлених порушень і недоліків, постанови про застосування запобіжних заходів;

притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів та постанов посадових осіб органів Держтехногенбезпеки України;

фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо та відеотехніки з наданням копії запису керівнику суб’єкта господарювання;

зупиняти до усунення порушень законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки роботу підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а також виконання робіт, діяльність неатестованих аварійно-рятувальних служб, якщо ці порушення створюють загрозу життю або здоров’ю людей.

3.7. Посадові особи Держтехногенбезпеки України, які здійснюють перевірки, зобов’язані:

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання та органами влади;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю або здоров’ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та іншої інформації суб’єкта господарювання або органу влади, що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірки;

ознайомити керівника суб’єкта господарювання або органу влади, а в разі їх відсутності - його заступника або уповноважену ним особу з результатами перевірки у строки, передбачені законом;

надавати суб’єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки.

3.8. У разі якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або уповноважена ним особа не допускає посадових осіб органів Держтехногенбезпеки України до проведення перевірки, то посадовою особою Держтехногенбезпеки України складається акт про недопущення до проведення перевірки.

В акті про недопущення до проведення перевірки повинні міститися відомості про дату та час відмови посадової особи суб’єкта господарювання, або його заступника, або уповноваженої ним особи у допуску до здійснення перевірки посадовими особами органу Держтехногенбезпеки України, прізвища, ім’я та по батькові, а також посади осіб суб’єкта господарювання або уповноважених ним осіб, які не допустили посадових осіб органу Держтехногенбезпеки України до здійснення перевірки; відомості про посадову особу, яка склала акт.

В акті про недопущення до перевірки також зазначаються посада, прізвище, ім’я, по батькові особи керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи, яку ознайомлено з актом та якій вручено акт під розписку, або робиться відмітка щодо відмови від ознайомлення з актом та його отримання. У разі якщо керівник або уповноважена ним особа суб’єкта господарювання відмовляється від отримання акта про відмову, то такий акт із зазначенням у ньому реєстраційного номера передається суб’єкту господарювання або надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

3.9. За фактами виявлених під час перевірки порушень посадова особа органу Держтехногенбезпеки України, яка її здійснює, має право одержувати усні або письмові пояснення від керівника або уповноваженої ним особи, та/або особи, відповідальної на об’єкті перевірки за стан дотримання вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, які долучаються до матеріалів перевірки.

3.10. За результатами проведеної перевірки суб’єкта господарювання посадовою особою органу Держтехногенбезпеки України складається Акт перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб згідно з уніфікованою формою (далі - Акт перевірки).

Не допускається внесення до Акта перевірки недостовірної інформації. Акт перевірки оформлюється з використанням комп’ютерної техніки або розбірливим почерком на друкованих формах.

3.11. Посадова особа органу Держтехногенбезпеки України зазначає в Акті перевірки стан додержання і виконання вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту суб’єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

3.12. В останній день перевірки два примірники Акта перевірки підписуються посадовими особами органу Держтехногенбезпеки України, які здійснювали перевірку, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом, а також іншими особами, які брали участь у перевірці.

3.13. У разі якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або уповноважена ним особа, яка була присутня під час здійснення перевірки, робить зауваження щодо здійснення перевірки, то вони є невід’ємною частиною акта, який підписується із зауваженнями.

У разі відмови суб’єкта господарювання підписати Акт перевірки посадова особа органу Держтехногенбезпеки України вносить до такого акта відповідний запис.

3.14. Один примірник Акта перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання, або його заступнику, або уповноваженій ним особі.

У разі якщо керівник суб’єкта господарювання, або його заступник, або уповноважена ним особа відмовляється від отримання Акта перевірки особисто, такий Акт перевірки передається суб’єкту господарювання (із зазначенням вхідного реєстраційного номера) або надсилається рекомендованим листом (із зазначенням дати реєстрації в канцелярії органу Держтехногенбезпеки України як вихідної кореспонденції) із повідомленням про вручення, а на другому примірнику проставляються відповідний вихідний номер листа реєстрації в канцелярії органу Держтехногенбезпеки України як вихідної кореспонденції, яким було надіслано Акт перевірки, та дата надіслання.

До примірника Акта перевірки, який зберігається протягом п’яти років в органі Держтехногенбезпеки України, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення адресату акта.

3.15. На підставі Акта перевірки або довідки про результати перевірки органу влади, якщо під час здійснення перевірки суб’єкта господарювання або органу влади виявлено порушення вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, протягом п’яти днів з дня її завершення складається припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту (додаток 4).

3.16. Припис про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту (далі - припис) складається у двох примірниках, один з яких не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта надається керівнику суб’єкта господарювання або органу влади, установи, організації чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник припису з підписом такої особи щодо погоджених строків усунення порушень вимог законодавства зберігається в органі Держтехногенбезпеки України, який здійснював перевірку.

До припису включаються невиконані заходи з попереднього припису із зазначенням строків, з яких вони пропонувалися до виконання, та пропонуються нові строки, а також зазначаються нові заходи, які були виявлені під час перевірки, і строки їх виконання.

3.16.1. Під час проведення планової або позапланової перевірки у попередньому приписі, якщо такий є, посадова особа органу Держтехногенбезпеки України, яка здійснює перевірку, зобов’язана зробити відмітки. При виконанні запропонованих приписом заходів навпроти кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться дата перевірки та підпис посадової особи органу Держтехногенбезпеки України, а при невиконанні - у кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються заходи, які вжиті до посадових осіб, а також вжиті згідно із законодавством запобіжні заходи, з чим ознайомлюється керівник суб’єкта господарювання або органу влади чи його заступник, або уповноважена ним особа.

3.16.2. Припис може бути оскаржено до Держтехногенбезпеки України або до суду.

3.17. У разі якщо посадова особа або уповноважений нею представник суб’єкта господарювання чи органу влади відмовляється від отримання припису особисто, припис надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення із зазначенням дати реєстрації в канцелярії органу Держтехногенбезпеки України та вихідного номера.

3.18. Строк виконання припису встановлюється посадовою особою органу Держтехногенбезпеки України за погодженням із керівником суб’єкта господарювання або органу влади, іншого підконтрольного об’єкта або його заступником, або уповноваженою ним особою залежно від виявлених порушень законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.

У разі неможливості виконання приписів у встановлені в них строки суб’єкт господарювання або орган влади, інший підконтрольний об’єкт письмово звертається до органу Держтехногенбезпеки України, який виніс припис, для продовження строків усунення порушень з обґрунтуванням та підтвердними документами (матеріалами), оформленими належним чином, щодо порядку усунення порушень.

3.19. Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки, здійснює орган Держтехногенбезпеки України, який його виніс.

3.20. При виявленні під час здійснення планової або позапланової перевірки порушень вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки уповноваженою на те посадовою особою органу Держтехногенбезпеки України приймається рішення про застосування запобіжних заходів відповідно до наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 21 жовтня 2004 року № 130 “Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за № 1416/10015.

3.21. Посадова особа органу Держтехногенбезпеки України вживає заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

3.22. На всі об’єкти перевірок в органі Держтехногенбезпеки України заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали листування, у тому числі матеріали перевірок та експертиз протипожежного стану, у тому числі орендованих будівель та приміщень, а також копії дозволів, договорів про надання їх в оренду та інші документи, що характеризують стан протипожежного захисту об’єкта, техногенної безпеки і виконання вимог цивільного захисту відповідно до змісту наглядової справи, її ведення та зберігання (додаток 5) та загальними відомостями про об’єкти, які потрібно відобразити у наглядовій справі (додаток 6).

3.22.1. Наглядові справи повинні постійно зберігатись у місці, визначеному керівником органу Держтехногенбезпеки України.

3.22.2. При штатних змінах у складі органу Держтехногенбезпеки України передача наглядових справ від одного інспектора до іншого оформлюється актом, який підписується обома інспекторами та затверджується керівником органу Держтехногенбезпеки України.

3.22.3. У кінці року керівником структурного підрозділу органу Держтехногенбезпеки України здійснюється перевірка наявності наглядових справ, про що доповідається керівнику органу Держтехногенбезпеки України.

3.23. Керівник органу Держтехногенбезпеки України зобов’язаний постійно здійснювати контроль за своєчасним виконанням плану-графіка перевірок суб’єктів господарювання та плану-графіка перевірок органів влади, інших підконтрольних об’єктів, розглядати матеріали наглядової справи після кожної перевірки об’єкта, але не менше одного разу на рік. За результатами перевірки наглядової справи робити письмові відмітки щодо її ведення і якості нагляду.

3.24. Щороку до 1 квітня Держтехногенбезпеки України готує звіт про виконання плану-графіка перевірок суб’єктів господарювання за попередній рік, який оприлюднюється в мережі Інтернет на власному веб-сайті.

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України


Е. Улинець
Додаток 1
до Порядку проведення перевірок
органами Державної інспекції техногенної
безпеки України

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення перевірки

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України


Е. Улинець
Додаток 2
до Порядку проведення перевірок
органами Державної інспекції техногенної
безпеки України

ЖУРНАЛ
реєстрації посвідчень на проведення перевірки
________________________________________________
(найменування органу Держтехногенбезпеки України)

№ з/п

№ посвідчення на перевірку

Тип перевірки (планова, позапланова)

Найменування суб'єкта господарювання, органу влади або іншого підконтрольного об’єкта, місцезна-ходження

Номер та дата наказу

Предмет перевірки

Прізвище та ініціали посадової особи, якій доручено здійснити перевірку

Строк пере вірки

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України


Е. Улинець
Додаток 3
до Порядку проведення перевірок
органами Державної інспекції техногенної
безпеки України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України


Е. Улинець


Додаток 4
до Порядку проведення перевірок
органами Державної інспекції техногенної
безпеки України

ПРИПИС
про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України


Е. Улинець
Додаток 5
до Порядку проведення перевірок
органами Державної інспекції техногенної
безпеки України

ЗМІСТ
наглядової справи

1. У наглядовій справі зберігаються:

1.1. Загальні відомості про об’єкт, найменування суб’єкта господарювання або органу влади, якому належить об’єкт.

1.2. Приписи за результатами планових та позапланових перевірок.

1.3. Акти перевірок чи довідки за результатами перевірок.

1.4. Постанови про застосування запобіжних заходів.

1.5. Подання в органи влади, до вищих організацій та/або керівництву підприємства, установи, організації з питань забезпечення (виконання вимог) пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту.

1.6. Копії експертних висновків за наслідками розгляду проектів будівництва нових та реконструкції існуючих будівель.

1.7. Копії експертних висновків протипожежного стану об’єкта (у разі їх здійснення).

1.8. Копії актів приймання в експлуатацію систем протипожежної автоматики (у тому числі після капітального ремонту), систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій (у разі їх установлення).

1.9. Накази й розпорядження керівництва об’єкта з питань забезпечення пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту.

1.10. Інші матеріали, що стосуються забезпечення пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту об’єкта.

2. Кожній наглядовій справі присвоюється відповідний номер, який відповідає номеру Журналу обліку підконтрольних об’єктів.

3. На обкладинці справи вказуються її номер, назва об’єкта, його місцезнаходження, відомча приналежність, номер дільниці, ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України


Е. Улинець
Додаток 6
до Порядку проведення перевірок
органами Державної інспекції техногенної
безпеки України

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про об'єкти, які потрібно відобразити в наглядовій справі

1. Найменування та місцезнаходження об'єкта, суб’єкта господарювання чи органу влади
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

2. Форма власності _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

3. Прізвище, ім'я та по батькові:

керівництва (телефон) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

посадової особи, відповідальної за пожежну, техногенну безпеку (телефон), _________
_____________________________________________________________________________.

4. Поверховість ____________________________________________________________.

5. Ступінь вогнестійкості ___________________________________________________.

6. Перелік розташованих будівель та споруд ____________________________________
_____________________________________________________________________________.

7. Перелік орендарів ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

8. Категорія вибухопожежної небезпеки _______________________________________.

9. Наявність потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки (група)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

10. Кількість осіб, які працюють на об'єкті, ____________________________________,

у тому числі:

10.1. Посадових осіб ___________, осіб, які пройшли навчання, _________ _________.

10.2. Осіб, задіяних на роботах з підвищеною небезпекою, ________________, осіб, які
пройшли навчання правилам, __________.

11. Наявність телефонного зв’язку ____________________________________________.

12. Ужиті заходи щодо усунення недоліків:

12.1. Притягнуто посадових осіб до адміністративної відповідальності _____________.

12.2. Зупинено експлуатацію: будівель ________________; споруд ________________;
приміщень ______________; дільниць електромережі _______________.

13. Наявність добровільних пожежних дружин (команд) (далі - ДПД(ДПК): загальнооб'єктових___, цехових___; для об'єктів сільрад - підрозділів місцевої пожежної охорони (далі - МПО):

13.1. Кількість членів ДПД (ДПК), МПО ______________ (застраховано ___________).

13.2. Кількість пожежних автомобілів ____________, у тому числі несправних ______.

13.3. Кількість пожежних мотопомп _____________, у тому числі несправних _______.

14. Наявність пожежно-технічних комісій: загальнооб’єктових ___________________,
цехових _____________________.

15. Наявність протипожежного водопостачання:

15.1. Пожежних: гідрантів _________________________, з них відповідно несправних
____________, водоймищ __________________________.

15.2. Необхідно побудувати пожежних гідрантів __________, водоймищ ___________.

15.3. Внутрішніх пожежних кранів усього ______________________, з них несправних
_____________, неукомплектованих _______________.

15.4. Кількість будівель, де необхідно влаштування протипожежного водопроводу,
_____________________________________________________________________________.

16. Наявність дозволу на початок роботи: ______________________________________

№ з/п

Найменування об'єкта, будівлі, приміщення

Дата видачі дозволу

Відомості про анулювання дозволу

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Відомості про пожежі та їх наслідки, надзвичайні ситуації: кількість ____________,
загинуло людей ___________________, матеріальні збитки ________________________

18. Відомості щодо окремо розміщеної будівлі, споруди, а в житлових будівлях - щодо під'їздів

№ з/п

Основні характеристики будівлі, споруди

Вимагається згідно з нормами та правилами пожежної безпеки

У наявності

Технічний стан

Наявність сертифіката

1

2

3

4

5

6

1

Автоматичне пожежогасіння:
водяне
пінне
газове
порошкове
аерозольне

 

 

 

 

2

Найменування приладу управління автоматичними установками пожежогасіння

 

 

 

 

3

Наявність протипожежних дренчерних завіс

 

 

 

 

4

Наявність установок пожежогасіння, які працюють в автономному режимі

5

Автоматична пожежна сигналізація:
адресована
неадресована

 

 

 

 

6

Найменування приймально-контрольного приладу

 

 

 

 

7

Виведення на пульт централізованого пожежного спостереження

 

 

 

 

8

Наявність системи протидимного захисту

 

 

 

 

9

Наявність внутрішнього протипожежного водопроводу

 

 

 

 

10

Наявність блискавкозахисту

 

 

 

 

11

Вогнезахист конструкцій:
дерев'яних конструкцій
металевих конструкцій
кабельних проходок (тунелів)

 

 

 

 

12

Протипожежні перешкоди:
стіни
перегородки
перекриття
двері
ворота
люки
завіси (екрани)
клапани
вікна

 

 

 

 

13

Первинні засоби пожежогасіння (кількість, марка):
вуглекислотні
порошкові
водяні
водопінні
пожежні щити

 

 

 

 

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України


Е. Улинець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
25.05.2012 № 863

АКТ
перевірки додержання (виконання) вимог законодавства

ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ

№ з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки

1. Загальні вимоги

1.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

1.1.1

Керівником підприємства визначені обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначені відповідальні за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 3.2 НАПБ А.01.001-2004

1.1.2

На підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом (інструкцією) встановлений відповідний протипожежний режим

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 3.3 НАПБ А.01.001-2004

1.1.3

На підприємстві опрацьована загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо)

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 3.4 НАПБ А.01.001-2004

1.1.4

У будівлях та спорудах, котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі

стаття 5, ЗУ № 3745,
пункт 3.5 НАПБ А.01.001-2004

1.1.5

На підприємстві встановлений порядок (система) оповіщення людей про пожежу, з яким ознайомлені всі працівники

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 3.7 НАПБ А.01.001-2004

1.1.6

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 3.8 НАПБ А.01.001-2004

1.1.7

Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) адміністрацією розроблена інструкція, у якій визначені їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також указано, хто з посадових осіб адміністрації має бути викликаний в нічний час у разі пожежі

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 3.11 НАПБ А.01.001-2004

1.1.8

Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 3.18 НАПБ А.01.001-2004

1.1.9

Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому законодавством

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 3.19 НАПБ А.01.001-2004

1.1.10

Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні

стаття 10 ЗУ № 3745,
пункти 2.7 - 2.10 НАПБ А.01.001-2004

1.1.11

На підприємстві створено та організовано роботу пожежно-технічних комісій

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 3.15 НАПБ А.01.001-2004

1.1.12

Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей дотримуються вимоги пожежної безпеки

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункти 4.2.17 та 4.2.18 НАПБ А.01.001-2004

1.1.13

Заходи пожежної безпеки на об’єктах різного призначення відповідають вимогам нормативних документів

стаття 5 ЗУ № 3745,
розділ 7 НАПБ А.01.001-2004

1.2. Стан утримання території

1.2.1

Територія підприємства, протипожежні розриви між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо утримуються в чистоті та систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 4.1.1 НАПБ А.01.001-2004

1.2.2

Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння відповідають вимогам норм та утримуються завжди вільними, справними, взимку очищаються від снігу

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 4.1.3 НАПБ А.01.001-2004

1.2.3

Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо відповідають вимогам норм та не захаращені

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 4.1.4. НАПБ А.01.001-2004

1.2.4

Територія підприємства має зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 4.1.12 НАПБ А.01.001-2004

1.2.5

На території підприємства на видних місцях встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 4.1.17 НАПБ А.01.001-2004

1.3. Стан утримання будівель, приміщень та споруд

1.3.1

Усі будівлі, приміщення і споруди своєчасно очищаються від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуються в чистоті

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункти 4.2.1 та 4.2.15 НАПБ А.01.001-2004

1.3.2

У разі реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального призначення, виконуються протипожежні вимоги, визначені нормативно-правовими документами в галузі будівельного, технологічного проектування та чинними правилами

статті 5, 10 ЗУ № 3745,
підпункт 4.2.2 НАПБ А.01.001-2004

1.3.3

Отвори у протипожежних стінах, перегородках та перекриттях обладнані захисними пристроями (протипожежні двері, вогнезахисні клапани, водяні завіси тощо) проти поширення вогню та продуктів горіння, які відповідають вимогам норм

cтаття 5 ЗУ № 3745,
підпункти 4.2.4 та 4.2.5 НАПБ А.01.001-2004

1.3.4

Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, піддаються вогнезахисній обробці

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 4.2.6 НАПБ А.01.001-2004

1.3.5

Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також клас зони

стаття 4 ЗУ № 3745,
підпункт 4.2.7 НАПБ А.01.001-2004

1.3.6

Розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень відповідає вимогам норм

стаття 4 ЗУ № 3745,
підпункт 4.2.8 НАПБ А.01.001-2004

1.3.7

Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки

стаття 4 ЗУ № 3745,
підпункти 4.2.9 та 4.2.11 НАПБ А.01.001-2004

1.3.8

Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки

стаття 4 ЗУ № 3745,
підпункт 4.2.10 НАПБ А.01.001-2004

1.3.9

Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на дахах (покриттях) будівель та споруд утримуються справними

стаття 4 ЗУ № 3745,
підпункт 4.2.13 НАПБ А.01.001-2004

1.3.10

У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)

стаття 4 ЗУ № 3745,
підпункт 4.2.14 НАПБ А.01.001-2004

1.3.11

Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого призначення залах з масовим перебуванням людей, а також на трибунах не перевищує кількості, встановленої будівельними нормами або визначеної розрахунком, виходячи з пропускної спроможності шляхів евакуації

стаття 4 ЗУ № 3745,
підпункт 4.2.19 НАПБ А.01.001-2004

1.4. Стан утримання шляхів евакуації і виходів

1.4.1

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) відповідають протипожежним вимогам норм

стаття 4 ЗУ № 3745,
підпункт 4.3.1 НАПБ А.01.001-2004

1.4.2

Евакуаційні шляхи і виходи утримуються відповідно до протипожежних вимог норм, нічим не захаращуються і у разі виникнення пожежі забезпечують безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд

стаття 4 ЗУ № 3745,
підпункти 4.3.1-4.3.11 НАПБ А.01.001-2004

1.5. Стан утримання інженерного обладнання

1.5.1

Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 5.1.3 НАПБ А.01.001-2004

1.5.2

Електричні машини, апарати, обладнання (апарати управління, пускорегулювання, контрольно-вимірювальні прилади, електродвигуни, світильники тощо), електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 5.1.3 НАПБ А.01.001-2004

1.5.3

З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо)

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 5.1.7 НАПБ А.01.001-2004

1.5.4

Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не дозволяються

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 5.1.9 НАПБ А.01.001-2004

1.5.5

Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 5.2.2 та пункт 5.6 НАПБ А.01.001-2004

1.5.6

Режим, час та тривалість використання систем опалення відповідає вимогам норм

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 5.2.2 НАПБ А.01.001-2004

1.5.7

Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 5.3.1 НАПБ А.01.001-2004

1.5.8

Стан утримання та використання систем вентиляції і кондиціонування повітря відповідає протипожежним вимогам норм

стаття 5 ЗУ № 3745,
пукт 5.3 НАПБ А.01.001-2004

1.5.9

Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 5.5 НАПБ А.01.001-2004

1.5.10

Стан утримання та використання систем газового обладнання відповідає протипожежним вимогам

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 5 НАПБ А.01.001-2004

1.5.11

Ліфти та підйомники відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм

стаття ЗУ № 3745,
пункт 5.8 НАПБ А.01.001-2004

1.5.12

Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункти 5.4 та 5.7 НАПБ А.01.001-2004

1.5.13

Засоби зв’язку, які передбачають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу, в наявності та утримуються відповідно до вимог нормативних документів

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 6.2.4 НАПБ А.01.001-2004

1.6. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту

1.6.1

Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостерігання) (далі - АСПЗ) відповідно до чинних нормативно-правових актів

стаття 5 ЗУ № 3745,
розділ 6 НАПБ А.01.001-2004

1.6.2

Апаратура й обладнання, що входять до складу АСПЗ, відповідають чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, мають сертифікат якості і не мають дефектів

стаття 5 ЗУ № 3745,
розділ 6 НАПБ А.01.001-2004

1.6.3

Усі АСПЗ справні і утримуються відповідно до вимог нормативно-правових актів

стаття 5 ЗУ № 3745,
розділ 6 НАПБ А.01.001-2004

1.6.4

На об'єкті ведеться експлуатаційна документація по АСПЗ відповідно до вимог нормативно-правових актів

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункти 6.1.10 - 6.1.13 НАПБ А.01.001-2004

1.6.5

Запас зрошувачів і пожежних сповіщувачів на об'єкті становить не менше 10 % від кількості змонтованих

стаття 5 ЗУ № 3745,
підпункт 6.1.14 НАПБ А.01.001-2004

1.7. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання

1.7.1

Підприємство забезпечене необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів)

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004

1.7.2

Мережі протипожежного водогону забезпечують потрібні за нормами витрату та напір води. У разі недостатнього напору на об'єкті встановлені насоси, які підвищують тиск у мережі

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004

1.7.3

Системи зовнішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004

1.7.4

Улаштування внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004

1.7.5

Пожежні крани укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004

1.7.6

Системи внутрішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог та норм

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004

1.8. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння

1.8.1

На підприємстві створено у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи відомчої пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу

статті 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31 ЗУ № 3745,
Типове положення про ВПО,
пункт 2.3 НАПБ А.01.001-2004

1.8.2

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння на підприємстві створено добровільні пожежні дружини (ДПД) та команди (ДПК)

статті 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31 ЗУ № 3745,
Положення про ДПД (ДПК),
пункт 3.14 НАПБ А.01.001-2004

1.8.3

Членів добровільних ДПД (ДПК), які підлягають обов'язковому особистому страхуванню (на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), застраховано відповідно до вимог нормативно-правових актів

статті 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31 ЗУ № 3745,
Положення про ДПД (ДПК),
пункт 3.14 НАПБ А.01.001-2004

1.8.4

Будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку відповідно до вимог та норм

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 6.4 НАПБ А.01.001-2004,
НАПБ Б.01.008-2004,
НАПБ Б.03.001-2004

1.8.5

Пожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння експлуатуються та утримуються відповідно до вимог та норм

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 6.4 НАПБ А.01.001-2004,
НАПБ Б.01.008-2004,
НАПБ Б.03.001-2004

1.9. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт, виконання окремих робіт

1.9.1

Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 8.1 НАПБ А.01.001-2004

1.9.2

Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 8.2 НАПБ А.01.001-2004

1.9.3

Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів

стаття 5 ЗУ № 3745,
пункт 8.4 НАПБ А.01.001-2004

Частина ІІ. Забезпечення техногенної безпеки

2.1. Наявність на об'єкті в документації, яка регламентує його безпечну експлуатацію і відображає планування заходів цивільного захисту та техногенної безпеки, готовності до ліквідації наслідків аварій та захисту працюючого персоналу і населення, створення постійно діючих комісій

2.1.1

Наявність розроблених та затверджених наказів, положень, інструкцій, розпоряджень щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки, здійснення контролю за їх додержанням;
наявність планів заходів для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
наявність положення про об'єктові аварійно-рятувальні служби

пункт 3 ПТБ,
стаття 25 ЗУ № 1809,


стаття 9 ЗУ № 1281

2.1.2

Спеціальні заходи протиаварійного захисту відповідно до ПЛАС розроблено

підпункт 3.1.1 ПТБ

2.1.3

Ведення журналу реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки

підпункт 4.5.1 ПТБ

2.1.4

Наявність наказу про організацію роботи штабу з ліквідації НС

стаття 18 ЗУ № 1281

2.1.5

Наявність на суб’єкті господарської діяльності інформації від органів, що відповідають за дії з локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації, про відсутність або наявність внутрішньої чи зовнішньої небезпеки для об`єкта

стаття 8 ЗУ № 1809,
підпункт 4.10.1 ПТБ

2.1.6

Здійснення планування та організації евакуаційних заходів на випадок загрози або виникнення надзвичайної ситуації, розрахунків укриття персоналу підприємств, установ, організацій

стаття 11 ЗУ № 1809,
пункт 4.7 ПТБ

2.1.7

Інформування органів, що відповідають за дії щодо локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації, які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу

підпункт 3.1.1 ПТБ

2.1.8

Наявність постійно оновлювального запасу відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів, у тому числі кисню

підпункт 3.1.1 ПТБ

2.1.9

Наявність фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог цивільного захисту

стаття 88 ЗУ № 1859,
стаття 35 ЗУ № 1809,
пункт 3.1 ПТБ

2.1.10

Наявність ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів

пункт 2 Методики ідентифікації ПНО

2.1.11

Наявність паспорта потенційно небезпечного об’єкта

пункт 17 Положення про паспортизацію ПНО

2.1.12

Наявність ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання

стаття 9 ЗУ № 2245,
пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956

2.1.13

Наявність декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

стаття 10 ЗУ № 2245,
пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956

2.1.14

Наявність розробленого та погодженого відповідно до чинних нормативно-правових актів Плану ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій)

стаття 11 ЗУ № 2245

2.1.15

Наявність штатних працівників (спеціальні підрозділи) цивільної оборони (цивільного захисту) або спеціально призначених осіб з питань надзвичайних ситуацій

пункт 2 частини ІІ Положення про ЦО

2.1.16

Впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)

стаття 12 ЗУ № 1809

2.1.17

Наявність планування заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

стаття 25 ЗУ № 1809,
підпункти 3.1.1, 4.8.2, 4.10.1,
пункт 3.2 ПТБ

2.1.18

Стан поводження (перевезення, зберігання, утилізації, захоронення тощо) небезпечних хімічних речовин та його відповідність вимогам нормативних документів

стаття 4 ЗУ № 187,
статті 7 та 8 ЗУ № 1644

2.1.19

Наявність документів щодо створення об`єктового штабу з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та умов для його роботи

стаття 18 ЗУ № 1281

2.1.20

Наявність спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об'єктового рівня та розробленої відповідної документації для її роботи

стаття 28 ЗУ № 1809

2.1.21

Наявність документів про проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна ними внаслідок пожеж та аварій на об`єктах підвищеної небезпеки

пункт 4.9.5 ПТБ,
пункт 1 Порядку страхування

2.1.22

Наявність Плану реагування на радіаційні аварії (для об'єктів, які здійснюють практичну діяльність з радіаційними технологіями) та врахування заходів захисту на випадок радіаційних аварій в планах реагування на надзвичайні ситуації (для об`єктів, що можуть опинитися у зонах радіаційного забруднення)

стаття 25 ЗУ № 1809,
пункт 4.8.4 ПТБ

2.1.23

Наявність укладеного договору (угоди) про обов`язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами (тільки для об`єктів і територій, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1214)

стаття 5 ЗУ № 1281

2.1.24

Готовність до ліквідації радіаційних аварій згідно з вимогами стандартів, норм і правил захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, наявність режимів радіаційного захисту на об`єктах, які потрапляють у зону можливого радіоактивного забруднення (для об`єктів, які потрапляють у зони радіаційного забруднення від АЕС)

стаття 16 ЗУ № 1859,
стаття 14 ЗУ № 15/98

2.1.25

Наявність схеми оповіщення персоналу, бланків регламентів надання інформації про аварію та повідомлень про надзвичайну ситуацію, Інструкції про порядок дій чергового диспетчера у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій) і надзвичайних ситуацій, виконання вимог техногенної безпеки та посвідчень про функціональне навчання у сфері цивільного захисту диспетчерської служби підприємства у диспетчера об`єктів

підпункт 4.4.9 ПТБ

2.1.26

Наявність та готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)

пункт 4.6 ПТБ

2.1.27

Наявність на захисній споруді документації, яка підтверджує її відповідність вимогам техногенної безпеки та цивільного захисту:

Паспорт захисної споруди;

Опис обладнання та майна;

Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівкою відключаючих пристроїв;

Журнал перевірки стану захисної споруди;

План захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації;

План приведення захисної споруди у готовність;

Інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання;

Правила користування приладами (копіюються або використовуються формуляри приладів);

Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання;

Інструкція з обслуговування ДЕС;

Інструкція заходів безпеки при експлуатації ДЕС;

Журнал обліку роботи ДЕС;

Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів ФП, фільтрів ФГ-70, приладів регенерації і підпору повітря;

Формуляр фільтровентиляційного агрегату;

Порядок провітрювання захисної споруди;

Щорічний акт огляду санепідстанцією ємностей для питної води;

Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення (вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання) з вказівкою вимикаючих пристроїв;

Список сигналів оповіщення цивільної оборони;

Список телефонів міста, району, підприємства;

Щоквартальна довідка про перевірку захисної споруди на герметичність;

Правила поведінки у захисній споруді;

Список особового складу формування з обслуговування споруди, його функціональні обов'язки і дії за сигналами і командами цивільної оборони;

Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту;

Проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах

стаття 10 ЗУ № 1809,
підпункт 4.6.5 ПТБ

2.2. Організація та стан навчання персоналу на підприємствах, в установах та організаціях діям у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій

2.2.1

Наявність інформаційно-довідкових куточків щодо дій персоналу об`єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті

пункт 6 Порядку здійснення підготовки населення

2.2.2

Наявність посвідчення встановленого зразка про проходження функціонального навчання відповідними категоріями осіб

пункт 2.4 Порядку здійснення підготовки населення

2.2.3

Наявність розпорядчого акта про проведення занять за тематикою спеціальних програм підготовки населення на підприємствах, в установах і організаціях на рік та його відповідність вимогам нормативно-правових документів

стаття 33 ЗУ № 1809,
підпункт 4.5.2 ПТБ

2.2.4

Наявність розроблених і затверджених положень підприємства про навчання з питань охорони праці, а також формування плану-графіка проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники

стаття 34 ЗУ № 1809

2.2.5

Наявність Планів взаємодії з ліквідації НС у разі виникнення надзвичайної ситуації на інших об'єктах і територіях

стаття 19 ЗУ № 1281

2.3. Забезпеченість засобами радіаційного та хімічного захисту

2.3.1

Наявність документів з організації видачі засобів індивідуального захисту працівникам та особовому складу невоєнізованих формувань цивільної оборони (цивільного захисту)

стаття 25 ЗУ № 1809,
пункт 2 статті 22 ЗУ № 1859,
стаття 8 ЗУ № 2245,
стаття 9 ЗУ № 1281,
пункт 1 Порядку забезпечення

2.3.2

Технічний стан засобів радіаційного та хімічного захисту задовільний. Терміни використання засобів індивідуального захисту дотримуються

стаття 15 ЗУ № 1809,
пункт 4.3 ПТБ,
пункт 14 Порядку забезпечення

2.3.3

Стан обладнання та утримання пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту відповідає вимогам нормативних документів

стаття 15 ЗУ № 1809,
пункт 4.3 ПТБ

2.3.4

Готовність до виконання покладених на них завдань адміністрації пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту

стаття 15 ЗУ № 1809, пункт 4.3 ПТБ, пункт 13 Порядку забезпечення

2.4. Забезпечення безпечної експлуатації об’єктів та створення умов для ліквідації надзвичайної ситуації

2.4.1

Наявність на об`єктах підвищеної небезпеки об’єктових матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і їх наслідків

стаття 25 ЗУ № 1809,
пункт 4.2 ПТБ,
пункт 4 Порядку створення матеріальних резервів

2.4.2

Упровадження системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, її експлуатація та обслуговування відповідно до вимог нормативних документів та технічний стан

стаття 8 ЗУ 2974,
підпункт 3.1.1, пункт 4.4 ПТБ,
пункт 4.1 Правил улаштування СРВНС

2.4.3

Наявність покажчиків (попереджувальні знаки, інформаційні табло тощо) для інформування населення про небезпеку у будинках підприємства та на території, яка безпосередньо загрожує населенню, від потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки та небезпечних територій

підпункт 4.4.13 ПТБ

2.4.4.

Відповідність заходів техногенної безпеки на об’єктах різного призначення вимогам нормативних документів

статті 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ЗУ № 1859,
стаття 12 ЗУ № 2974,
розділ 4 ПТБ

2.5. Стан готовності органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил

2.5.1

Готовність органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил реагування, диспетчерських служб об`єктів до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

статті 4, 12, 13 ЗУ № 1281,
підпункти 3.1.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.10, 4.5.4, 4.6.8, 4.8.3, 4.8.4, пункт 3.3 ПТБ,
пункт 2.5 Порядку атестації АРС

2.5.2

Наявність створеної відповідно до законодавства аварійно-рятувальної служби, аварійно-рятувальної техніки та необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази

стаття 9 ЗУ № 1281,
пункт 3.3, підпункти 3.1.1, 4.4.12 ПТБ

2.5.3

Наявність впроваджених засобів зв'язку та іншого обладнання, необхідного для роботи аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил реагування, диспетчерських служб, їх утримання у робочому стані і використання за призначенням

підпункти 3.1.1, 4.6.2 ПТБ

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

«Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» - не вимагається від суб’єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об’єкта, що перевіряється;

«НП» - не перевірялося на суб’єкті господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ об’єкті.

Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом Держтехногенбезпеки України під час здійснення перевірки

№ з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми (пункт, стаття)

позначення нормативно-правового акта*

__________
* Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки».

Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання)

№ з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб’єкта господарювання

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб’єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

частина 4 статті 5 ЗУ № 877

2

Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих, пред’явлено

частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ № 877

3

Копію посвідчення на перевірку надано

частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)

частина 12 статті 4 ЗУ № 877, наказ № 18

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

частина 1 статті 6 ЗУ № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб’єкта господарювання

№ з/п

Опис пояснень, зауважень або запереченьЦей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі Держтехногенбезпеки України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу Держтехногенбезпеки України:

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «____» _______________ 20_____ р.:

__________________
(посада)

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання цього акта перевірки _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

№ з/п

Позначення нормативно-правового акта

Назва нормативно-правового акта

Затверджено

вид нормативно-правового акта та назва органу

дата та номер нормативно-правового акта

А

1

2

3

4

1

Закони України

1.1

ЗУ № 877

«Про правові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України

Від 05.04.2007 № 877 - V

1.2

ЗУ № 3745

«Про пожежну безпеку»

Закон України

Від 17.12.1993 № 3745 - XII

1.3

ЗУ № 1859

«Про правові засади цивільного захисту»

Закон України

Від 24.06.2004 № 1859 - IV

1.4

ЗУ № 1281

«Про аварійно-рятувальні служби»

Закон України

Від 14.12.1999 № 1281 - XIV

1.5

ЗУ № 1809

«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

Закон України

Від 08.06.2000 № 1809 - III

1.6

ЗУ № 2974

«Про Цивільну оборону України»

Закон України

Від 03.02.1993 № 2974 - XII

1.7

ЗУ № 2245

«Про об'єкти підвищеної небезпеки»

Закон України

Від 18.01.2001 № 2245 - III

1.8

ЗУ № 15/98

«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

Закон України

Від 14.01.1998 № 15/98 - ВР

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Положення про ДПО

Положення Про Державну пожежну охорону

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 26.07.1994 № 508

2.2

Ступінь ризику ТтаПБ

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 29.02.2012 № 306

2.3

Типове положення про ВПО

Типове положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 14.08.1995 № 653

2.4

Положення про ДПД (ДПК)

Положення про добровільну пожежну дружину (команду)

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 25.02.2009 № 136

2.5

Порядок страхування

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 16.11.2002 № 1788

2.6

Порядок забезпечення

Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 19.08.2002 № 1200

2.7

Перелік об’єктів АРС

Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 04.08.2000 № 1214

2.8

Порядок створення матеріальних резервів

Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 29.03.2001 № 308

2.9

Загальне положення про спеціальну комісію НС

Загальне положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 14.06.2002 № 843

2.10

Порядок ідентифікації ПНО

Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 11.07.2002 № 956

3

Нормативно-правові акти міністерства

3.1

НАПБ Б.03.001-2004

Типові норми належності вогнегасників

Наказ МНС України

Від 02.04.2004 №151, зареєстрований у Мін’юсті України 29.04.2004 за № 554/9153

3.2

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

Наказ МНС України

Від 19.10.2004 № 126, зареєстрований у Мін’юсті України 04.11.2004 за № 1410/10009

3.3

НАПБ Б.01.008-2004

Правила експлуатації вогнегасників

Наказ МНС України

Від 02.04.2004 №152, зареєстрований у Мін’юсті України 29.04.2004 за № 555/9154

3.4

Методика ідентифікації ПНО

Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів

Наказ МНС України

Від 23.02.2006 № 98, зареєстрований у Мін’юсті України 20.03.2006 за № 286/12160

3.5

Правила улаштування СРВНС

Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

Наказ МНС України

Від 15.05.2006 № 288, зареєстрований у Мін’юсті України 05.07.2006 за № 785/12659

3.6

Правила охорони життя на ВО

Правила охорони життя людей на водних об’єктах України

Наказ МНС України

Від 03.12.2001 № 272, зареєстрований у Мін’юсті України 01.02.2002 за № 95/6383

3.7

ПТБ

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях

Наказ МНС України

Від 15.08.2007 № 557, зареєстрований у Мін’юсті України 03.09.2007 за № 1006/14273

3.8

Порядок атестації АРС

Порядок атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників

Наказ МНС України

Від 19.06.2003 № 201, зареєстрований у Мін’юсті України 24.07.2003 за № 640/7961

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України


Е. Улинецьвгору