Документ z1013-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.08.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.09.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.08.2006 N 636
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2006 р.
за N 1013/12887

Про затвердження Інструкції з оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення
у сфері охорони культурної спадщини

Відповідно до статей 254, 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) та з метою дотримання
посадовими особами органів охорони культурної спадщини,
громадськими інспекторами Українського товариства охорони пам'яток
історії та культури законодавства України при оформленні
матеріалів про адміністративні правопорушення, в межах
повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури і
туризму України, затвердженим Указом Президента України від
02.12.2005 N 1688 ( 1688/2005 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної
спадщини, що додається.
2. Державній службі охорони культурної спадщини
(Кучерук М.М.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України та довести цей наказ до відома
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, Українського
товариства охорони пам'яток історії та культури.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на голову Державної
служби з питань національної культурної спадщини М.М.Кучерука.
Міністр І.Д.Ліховий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
04.08.2006 N 636
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2006 р.
за N 1013/12887

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
у сфері охорони культурної спадщини

1. Загальні положення Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 254, 255
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 )
(далі - КУпАП) і визначає процедуру складення та обліку протоколів
про вчинення адміністративного правопорушення у сфері охорони
культурної спадщини, оформлення справ про адміністративні
правопорушення, передання їх органу, уповноваженому розглядати
такі справи, та ведення обліку результатів розгляду справ про
адміністративні правопорушення.
2. Складення протоколів про адміністративні правопорушення у
сфері охорони культурної спадщини
2.1. При вчиненні громадянами або посадовими особами
адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 92 КУпАП
( 80731-10 ), уповноваженими на те посадовими особами органів
охорони культурної спадщини та громадськими інспекторами
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури
(далі - уповноважена особа) відповідно до статей 254-256 КУпАП
( 80732-10 ) складається протокол про адміністративне
правопорушення (далі - протокол) згідно з додатком 1 до цієї
Інструкції.
2.2. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим
почерком українською мовою. Відповідно до статті 3 Закону Української РСР "Про мови в
Українській РСР" ( 8312-11 ) у місцях проживання більшості
громадян інших національностей можуть використовуватись поряд з
українською і їхні національні мови. У разі, коли громадяни іншої національності, що становлять
більшість населення зазначених адміністративно-територіальних
одиниць, населених пунктів, не володіють в належному обсязі
національною мовою або коли в межах цих
адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів
компактно проживає кілька національностей, жодна з яких не
становить більшості населення даної місцевості, при складенні
протоколу може використовуватись українська мова або мова,
прийнятна для всього населення.
2.3. Не допускається заповнення протоколу олівцем та внесення
додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо
якої він складений. У разі виявлення помилки допускаються
виправлення за умови запису "Виправленому вірити" та підпису
уповноваженої особи, яка склала протокол, та особи, що вчинила
правопорушення. У відповідних графах, які не заповнюються при
складанні протоколу, проставляється прочерк.
2.4. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то
протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну
особу окремо.
2.5. В протоколі має бути вказана повна назва органу охорони
культурної спадщини або Українського товариства охорони пам'яток
історії та культури (далі - УТОПІК), уповноважена особа якого
склала протокол, її посада, прізвище, ім'я та по батькові. Зазначається назва населеного пункту, де складений протокол,
а також число, місяць і рік його складення. При викладенні обставин правопорушення вказуються місце,
число, місяць, рік, при можливості - час його скоєння, суть
правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила
особа, нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане
правопорушення, обставини, що пом'якшують чи обтяжують
адміністративну відповідальність, якщо вони мають місце. У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення,
зазначається: - прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік
народження, а також місце народження; - місце проживання на час вчинення правопорушення, номер
телефону; - місце роботи, посада та дата призначення на посаду; якщо
особа не працює, то про це робиться відмітка; - серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу
внутрішніх справ, що його видав, або серія, номер іншого
документа, що посвідчує особу (службове чи пенсійне посвідчення,
студентський квиток і т.ін.), дата видачі й найменування
підприємства, установи, організації, що його видали.
2.6. Особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, роз'яснюються її права та обов'язки, передбачені
статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ), про що робиться відмітка у
протоколі. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,
має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у
галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по
справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в
присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особа, що притягається до адміністративної відповідальності,
згідно зі статтею 63 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не несе
відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо
себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів. Про обізнаність з вищевказаним особа, яка вчинила
правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови
поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі.
2.7. Особі, стосовно якої складено протокол, пропонується
надати письмове пояснення по суті вчиненого правопорушення, яке
вноситься до протоколу і засвідчується її підписом. Пояснення може
додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому
протоколі.
2.8. У випадку наявності свідків правопорушення до протоколу
вносяться прізвища, імена та по батькові, місце проживання
свідків.
2.9. Якщо в результаті вчинення адміністративного
правопорушення заподіяно матеріальну шкоду громадянину,
підприємству, установі чи організації, то в протоколі зазначається
прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, місце його проживання
або назва підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження
і по можливості зазначається розмір заподіяної правопорушенням
матеріальної шкоди.
2.10. Протокол підписується уповноваженою особою, яка його
склала, та особою, що вчинила правопорушення, а також свідками і
потерпілими або представниками підприємства, установи,
організації, якщо вони є. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, підписати
протокол у ньому робиться запис про це, який засвідчується
підписом уповноваженої особи, що склала протокол, та підписами
свідків, у випадку їх наявності. Особа, яка вчинила правопорушення, має право додати до
протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також
викласти мотиви відмови від його підписання.
2.11. До протоколу долучаються матеріали та документи, що
підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення. Кожний документ повинен мати свої реквізити (назву, дату,
місце складення, підписи тощо), містити достовірну інформацію та
відповідати вимогам чинного законодавства. Усі документи і матеріали, що підтверджують факт вчинення
адміністративного правопорушення, та протокол формуються у справу.
Справа має бути прошита, пронумерована та скріплена печаткою, з
описом документів, що в ній зберігаються, з посиланням на номер
аркуша (сторінки), завіряється підписом уповноваженої особи, яка
склала протокол, і супровідним листом органу охорони культурної
спадщини або УТОПІКа направляється адміністративній комісії при
виконавчому органі міської, сільської, селищної ради, або
виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради. Копія
справи зберігається в органі охорони культурної спадщини або в
УТОПІКу протягом строку, встановленого законодавством України.
2.12. На вимогу особи, яка вчинила правопорушення,
уповноваженою особою їй надається копія протоколу, про що
зазначається в оригіналі протоколу.
3. Облік матеріалів про адміністративні правопорушення
3.1. Протокол не пізніше наступного дня після його складення
реєструється уповноваженою особою в Журналі обліку матеріалів про
адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини
(додаток 2).
3.2. Бланк протоколу має серію (додаток 3) і номер. Серія
визначається відповідно до місцезнаходження об'єкта згідно з
адміністративно-територіальним устроєм України.
3.3. Облік видачі бланків протоколів ведеться в Журналі
обліку видачі бланків протоколів про адміністративні
правопорушення у сфері охорони культурної спадщини (додаток 4).
Зіпсовані бланки протоколів реєструються у Журналі обліку видачі
бланків протоколів про адміністративні правопорушення у сфері
охорони культурної спадщини, збираються та щокварталу списуються
особою, відповідальною за діловодство, актом довільної форми.
3.4. Сторінки журналів обліку видачі бланків протоколів про
адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини
та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері
охорони культурної спадщини мають бути прошиті, пронумеровані та
скріплені печаткою органу охорони культурної спадщини чи УТОПІКа,
зберігатися протягом строку, встановленого законодавством України.
Голова Державної служби
з питань національної
культурної спадщини М.М.Кучерук

Додаток 1
до пункту 2.1 Інструкції
з оформлення матеріалів
про адміністративні
правопорушення
у сфері охорони культурної
спадщини

__________________________________________________________________
(назва органу охорони культурної спадщини або УТОПІКа,
уповноважена особа якого склала протокол)
ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення
серія ________ N _______
____________________________ "___" ____________ 20__ року (місце складення протоколу)
Я, уповноважена особа _______________________________________
(назва органу охорони культурної спадщини або УТОПІКа)
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) керуючись статтею 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, скла__ цей протокол про те, що ___________________ __________________________________________________________________
(місце, дата, (при можливості - час) і суть правопорушення, __________________________________________________________________
нормативний акт, який передбачає відповідальність __________________________________________________________________
за дане правопорушення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:
прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ __________________________________________________________________
дата, місце народження ______________________________________ __________________________________________________________________
місце проживання, номер телефону ____________________________ __________________________________________________________________
місце роботи, посада, дата призначення на посаду __________________________________________________________________
документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли
виданий)
Обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну
відповідальність за адміністративне правопорушення: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Гр. _________________________________ роз'яснено зміст статті
63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки,
передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи,
давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого
фахівця у галузі права, який за законом має право надавати правову
допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по
справі).
Підпис особи, стосовно якої складено протокол _______________
Пояснення особи, стосовно якої складено протокол: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Свідки правопорушення:
1. П.І.Б. ___________________________________________________ Місце проживання ____________________________________________
2. П.І.Б. ___________________________________________________ Місце проживання ____________________________________________
Потерпілі: 1. _________________________________________________________
(П.І.Б. потерпілого (назва підприємства, установи,
організації) __________________________________________________________________
(місце проживання потерпілого (місцезнаходження підприємства,
установи, організації)
2. __________________________________________________________
(П.І.Б. потерпілого (назва підприємства, установи,
організації) __________________________________________________________________
(місце проживання потерпілого (місцезнаходження підприємства,
установи, організації)
Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода _________________ __________________________________________________________________
(сума в гривнях)
Протокол подається на розгляд до ____________________________ __________________________________________________________________
(орган, уповноважений розглядати справу про адміністративне
правопорушення)
До протоколу додаються: _____________________________________ __________________________________________________________________
Підпис особи, щодо якої складено протокол ___________________
Підписи свідків, якщо такі були: 1. _________________________
2. _________________________
Підписи потерпілих (представників підприємства, установи, організації), якщо такі були: 1. _________________________
2. _________________________
уповноважена особа __________________________________________________________________
(назва органу охорони культурної спадщини або УТОПІКа) _______________________________ (підпис, прізвище, ініціали)
Голова Державної служби
з питань національної культурної
спадщини М.М.Кучерук

Додаток 2
до пункту 3.1 Інструкції
з оформлення матеріалів
про адміністративні
правопорушення у сфері
охорони культурної спадщини

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів про адміністративні
правопорушення у сфері охорони
культурної спадщини

Розпочато "___" ____________ 20__ р. Закінчено "___" ____________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------ |N |Серія, |Дата, |Прізвище, |Номер та |Справу | |з/п|номер |місце |ім'я, |дата |направлено на | | |та дата |вчинення|по батькові |адміністра-|розгляд | | |складання|правопо-|правопо- |тивної |----------------| | |протоколу|рушення |рушника, |справи |дата |орган, | | | |та його |його посада,| | |який буде | | | |стисла |місце | | |розглядати| | | |суть |роботи та | | |справу | | | | |адреса | | | | | | | | | | | | |---+---------+--------+------------+-----------+-----+----------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Дата розгляду|Результати розгляду |Розмір та |Примітка | |адміністра- |справи |дата сплати | | |тивної |---------------------------|штрафу | | |справи |номер, дата |відмітка про | | | | |винесення |повернення | | | | |рішення та |справи, | | | | |його зміст |причина | | | | | |повернення | | | |-------------+-------------+-------------+------------+---------| |8 |9 |10 |11 |12 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова Державної служби
з питань національної
культурної спадщини М.М.Кучерук

Додаток 3
до пункту 3.2 Інструкції
з оформлення матеріалів
про адміністративні
правопорушення у сфері
охорони культурної спадщини

Серії протоколів про адміністративні правопорушення:
------------------------------------------------------------------ |Найменування регіонів |Серія адміністративних | | |протоколів | |-------------------------+--------------------------------------| |Автономна Республіка Крим|АР | |-------------------------+--------------------------------------| |Вінницька область |ВН | |-------------------------+--------------------------------------| |Волинська область |ВЛ | |-------------------------+--------------------------------------| |Дніпропетровська область |ДП | |-------------------------+--------------------------------------| |Донецька область |ДН | |-------------------------+--------------------------------------| |Житомирська область |ЖТ | |-------------------------+--------------------------------------| |Закарпатська область |ЗК | |-------------------------+--------------------------------------| |Запорізька область |ЗП | |-------------------------+--------------------------------------| |Івано-Франківська область|ІФ | |-------------------------+--------------------------------------| |Київська область |КО | |-------------------------+--------------------------------------| |Кіровоградська область |КР | |-------------------------+--------------------------------------| |Луганська область |ЛГ | |-------------------------+--------------------------------------| |Львівська область |ЛВ | |-------------------------+--------------------------------------| |Миколаївська область |МК | |-------------------------+--------------------------------------| |Одеська область |ОД | |-------------------------+--------------------------------------| |Полтавська область |ПЛ | |-------------------------+--------------------------------------| |Рівненська область |РВ | |-------------------------+--------------------------------------| |Сумська область |СМ | |-------------------------+--------------------------------------| |Тернопільська область |ТР | |-------------------------+--------------------------------------| |Харківська область |ХА | |-------------------------+--------------------------------------| |Херсонська область |ХР | |-------------------------+--------------------------------------| |Хмельницька область |ХМ | |-------------------------+--------------------------------------| |Черкаська область |ЧК | |-------------------------+--------------------------------------| |Чернівецька область |ЧН | |-------------------------+--------------------------------------| |Чернігівська область |ЧР | |-------------------------+--------------------------------------| |м. Київ |КВ | |-------------------------+--------------------------------------| |м. Севастополь |СВ | ------------------------------------------------------------------
Голова Державної служби
з питань національної
культурної спадщини М.М.Кучерук

Додаток 4
до пункту 3.3 Інструкції
з оформлення матеріалів
про адміністративні
правопорушення у сфері
охорони культурної спадщини

ЖУРНАЛ
обліку видачі бланків протоколів
про адміністративні правопорушення
у сфері охорони культурної спадщини

Розпочато "___" ____________ 20__ р. Закінчено "___" ____________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------ |N |Дата видачі|Серія та |Кількість |Прізвище, |Примітка| |з/п |бланків |номер |виданих |ініціали та| | | |протоколів |протоколів, |бланків |підпис | | | | |що видаються, |протоколів|отримувача | | | | |від____________|(словами) | | | | | |до_____________| | | | |----+-----------+---------------+----------+-----------+--------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Відмітка про |Прізвище, ініціали, |Дата, прізвище, | |прийняття зіпсованих |підпис особи, яка |ініціали, | |протоколів |здала зіпсовані |підпис особи, яка | |(серія, номер) |протоколи |прийняла зіпсовані | | | |протоколи | |---------------------+---------------------+--------------------| |7 |8 |9 | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова Державної служби
з питань національної
культурної спадщини М.М.Кучеруквгору