Документ z0988-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.07.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.09.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.07.2015  № 780


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 р.
за № 988/27433

Про затвердження Положення про центральний міжвідомчий штаб з координування організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей

Відповідно до підпунктів 71, 74 пункту 4 та пункту 11 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про центральний міжвідомчий штаб з координування організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей, що додається.

2. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (Хохленков І.О.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної
санітарно-епідеміологічної служби України

Заступник
Міністра внутрішніх справ України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Міністр охорони здоров'я України

Міністр інфраструктури України
С.В. Протас


С.А. Яровий


М. Чечоткін


Г.В. Осовий

Олександр Квіташвілі

А. ПивоварськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства соціальної
політики України
29.07.2015  № 780


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 р.
за № 988/27433

ПОЛОЖЕННЯ
про центральний міжвідомчий штаб з координування організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей

1. Центральний міжвідомчий штаб з координування організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей (далі - Штаб) є координаційним, дорадчо-консультативним органом, утвореним при Міністерстві соціальної політики України для забезпечення реалізації заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, узгоджених між центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинку дітей, а також Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

2. У своїй діяльності Штаб керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінсоцполітики та цим Положенням.

3. Діяльність Штабу ґрунтується на принципах відкритості, гласності, рівності та добровільності.

4. Основними завданнями Штабу є:

1) забезпечення взаємодії між центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинку дітей, а також Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні з метою підвищення якості (ефективності) організації оздоровлення та відпочинку дітей;

2) визначення шляхів, механізмів і способів розв’язання проблемних питань у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, що виникають під час організації та проведення оздоровчої кампанії;

3) оперативне реагування та вжиття відповідних заходів у разі:

неналежної організації оздоровлення та відпочинку дітей місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинку дітей, що загрожує життю і здоров’ю дітей;

випадків травмування дітей та інших небезпечних подій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

5. Штаб відповідно до покладених на нього завдань:

проводить моніторинг стану підготовки та проведення оздоровчої кампанії, якості надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, безпеки перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку;

звертається до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинку дітей, щодо усунення недоліків у діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, виявлених за результатами моніторингу проведення оздоровчої кампанії;

готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції, та вносить їх на розгляд Мінсоцполітики.

6. Штаб має право:

в установленому порядку одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, керівників регіональних штабів, підприємств, установ та організацій, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинку дітей, інформацію необхідну для виконання покладених на нього завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинку дітей (за погодженням з їхніми керівниками), а також інших фахівців (за згодою).

7. До складу Штабу входять: голова Штабу, заступник голови Штабу, члени Штабу, секретар.

Головою Штабу є заступник Міністра соціальної політики України відповідно до розподілу обов’язків. Заступником голови Штабу та секретарем є представники відповідного структурного підрозділу Мінсоцполітики.

У разі відсутності голови Штабу його обов’язки виконує заступник.

До складу Штабу можуть входити представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Склад Штабу затверджується наказом Мінсоцполітики щороку перед початком оздоровчої кампанії.

Голова Штабу, його заступники та члени беруть участь у його роботі на громадських засадах.

8. Формою роботи Штабу є засідання, що скликається головою Штабу в разі потреби.

Засідання Штабу веде його голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Підготовка матеріалів до розгляду на засіданні Штабу та проекту рішення забезпечується секретарем Штабу.

Засідання Штабу вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина його членів.

9. На засіданнях Штабу розглядаються питання щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей і готуються відповідні пропозиції та рекомендації.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували дві третини членів Штабу, які присутні на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Штабу.

Пропозиції та рекомендації Штабу приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Штабу, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Штабу.

Пропозиції та рекомендації оформляються протоколом, який підписується головою Штабу, і надсилаються для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Штабу здійснює Мінсоцполітики.

Директор Департаменту оздоровлення
та санаторно-курортного
лікування
І.О. Хохленковвгору