Документ z0973-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.09.2016, підстава - z1203-16

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.07.2011 N 176
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2011 р.
за N 973/19711
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного
агентства України з питань державної служби
N 158 ( z1203-16 ) від 05.08.2016 }
Про внесення змін
до Загальних правил поведінки
державного службовця,
затверджених наказом Головдержслужби
від 04.08.2010 N 214

Відповідно до статті 5 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до Загальних правил поведінки державного службовця,
затверджених наказом Головного управління державної служби України
від 04.08.2010 N 214 ( z1089-10 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 11.11.2010 за N 1089/18384 (із змінами), такі
зміни:
1.1. Пункт 2.6 розділу II викласти в такій редакції: "2.6. Державний службовець має виявляти толерантність і
повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї і
національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні
переконання чи уподобання, не віддавати перевагу будь-яким
об'єднанням громадян, релігійним організаціям незалежно від їх
чисельності, статусу, конфесійності, напрямів діяльності тощо. Державний службовець має дотримуватися установленого
протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій,
іноземних установ та громадян."
1.2. Пункт 3.1 розділу III викласти в такій редакції: "3.1. Державний службовець зобов'язаний у межах своїх
повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів,
а саме суперечності між особистими інтересами та службовими
повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або
неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи
невчинення дій під час виконання наданих йому службових
повноважень."
1.3. У розділі IV: в абзаці другому пункту 4.1 слова "Про боротьбу з корупцією"
замінити словами "Про засади запобігання і протидії корупції"
( 3206-17 ); пункти 4.2, 4.3 викласти в такій редакції: "4.2. Державний службовець має дотримуватися спеціальних
обмежень, передбачених статтею 12 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та Законом України "Про засади запобігання і
протидії корупції" ( 3206-17 ). 4.3. Державному службовцю забороняється безпосередньо або
через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або
фізичних осіб відповідно до положень частини першої статті 8
Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
( 3206-17 ); пункт 4.5 викласти в такій редакції: "4.5. Керівники органів чи їх структурних підрозділів у разі
виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим
корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень,
встановлених Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ), в межах своєї компетенції зобов'язані вжити
заходів до припинення таких діянь та негайно повідомити про їх
вчинення будь-який з державних органів, зазначених у частині
п'ятій статті 5 цього Закону.".
2. Юридичному департаменту Головдержслужби у встановленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Адміністративно-фінансовому департаменту Головдержслужби
ознайомити з цим наказом заступників Начальника Головдержслужби,
керівників структурних підрозділів та територіальні органи
Головдержслужби.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби згідно з розподілом повноважень.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Начальник Головдержслужби Т.Мотренковгору