Документ z0957-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.01.2016, підстава - z1614-15

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2004  № 296


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2004 р.
за № 957/9556

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2030 від 03.12.2015}

Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1018 від 30.06.2010
№ 956 від 15.07.2011
№ 952 від 10.07.2012
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1577 від 25.11.2014}

З метою формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних, координації діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та відповідно до пункту першого статті 20 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (додається).

2. Професійним учасникам ринку цінних паперів, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів відповідно до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", та корпоративним інвестиційним фондам протягом трьох місяців з дати набуття чинності цим Порядком подати до Комісії заяву про включення до державного реєстру фінансових установ та відповідні документи.

3. Заступнику Виконавчого секретаря І. Бондарчуку забезпечити:

- реєстрацію рішення в Міністерстві юстиції України;

- опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства України.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Виконавчого секретаря І. Бондарчука.

Голова Комісії

А. Балюк


Протокол засідання Комісії
від 14 липня 2004 р. № 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
14.07.2004 № 296


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2004 р.
за № 957/9556

ПОРЯДОК
формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

{У тексті Порядку та додатках до нього слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у всіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 952 від 10.07.2012}

{Преамбулу виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови включення до державного реєстру фінансових установ професійних учасників фондового ринку, у тому числі професійних учасників депозитарної системи, та корпоративних інвестиційних фондів, що надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, видачу свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, унесення відповідних змін до системи реєстру та заміну цих свідоцтв.

{Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

1.2. Державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (далі - Реєстр), - це перелік адміністративної інформації про фінансові установи, що формується та узагальнюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) згідно з вимогами цього Порядку як система збору, накопичення та обліку відомостей про ці установи.

1.3. Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, форма якого встановлена додатком 1 до цього Порядку (далі - Свідоцтво), - документ установленого зразка, який засвідчує факт набуття професійним учасником фондового ринку або корпоративним інвестиційним фондом статусу фінансової установи шляхом унесення інформації про нього до Реєстру.

{Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

1.4. Заявник - юридична особа, яка подає документи для внесення її до Реєстру для набуття статусу фінансової установи та отримання Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, переоформлення Свідоцтва, отримання витягу з Реєстру, дубліката Свідоцтва, виключення фінансової установи з Реєстру.

{Пункт 1.4 глави 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

1.5. Дія цього Порядку поширюється на професійних учасників фондового ринку (крім банків), які здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, що входять у перелік фінансових послуг, визначений статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", та корпоративні інвестиційні фонди, які зареєстровані Комісією у реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).

{Пункт 1.5 глави 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

1.6. Статусу фінансової установи набуває професійний учасник фондового ринку, який отримав відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку або зареєстрував Правила Центрального депозитарію в установленому законодавством порядку та корпоративний інвестиційний фонд, що зареєстрований у реєстрі ІСІ з дати внесення про них запису до Реєстру.

{Пункт 1.6 глави 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

{Пункт 1.7 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

{Пункт 1.8 глави 1 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

1.7. Свідоцтво не може бути передано для використання іншими юридичними або фізичними особами.

1.8. У разі виникнення підстав для заміни Свідоцтва фінансова установа повинна виконати дії, передбачені цим Порядком.

1.9. Фінансова установа протягом усього строку перебування в Реєстрі повинна виконувати вимоги законодавства, що регулюють її діяльність.

{Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

2. Умови формування та ведення Реєстру

{Назва глави 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

2.1. Реєстр формується Комісією з метою ведення обліку фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, а також систематизації відомостей щодо цих установ.

2.2. Реєстр ведеться в електронному вигляді.

{Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

2.3. Власником інформації, що внесена до Реєстру, є держава.

2.4. Ведення та формування Реєстру має передбачати порядок користування відомостями з Реєстру, контроль за повнотою внесення інформації щодо фінансової установи, захист інформації від несанкціонованого доступу, збереження інформації про учасника на протязі 5 (п'яти) років з дати виключення учасника з Реєстру.

2.5. До Реєстру вноситься виключно відкрита інформація, а саме:

найменування, організаційно-правова форма, код за ЄДРПОУ юридичної особи, вид діяльності на фондовому ринку;

місцезнаходження юридичної особи;

прізвище, ініціали керівника та його посада, засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти);

інформація про ліцензії (серія, номер, дата видачі, строк дії ліцензії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії)), для Центрального депозитарію - номер та дата рішення про реєстрацію Правил Центрального депозитарію, для корпоративних інвестиційних фондів - відомості про включення в реєстрі ІСІ (номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру ІСІ, реєстраційний код за реєстром ІСІ, дата внесення до реєстру ІСІ);

реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі);

дати включення та виключення з Реєстру;

підстава виключення з Реєстру;

дата та підстава для заміни Свідоцтва;

дата та підстава для оформлення дубліката Свідоцтва;

дата оформлення витягу з Реєстру.

{Пункт 2.5 глави 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

2.6. Користувачами відомостей з Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадяни України, підприємства, установи, організації усіх форм власності, міжнародні об'єднання та організації, іноземні юридичні та фізичні особи.

2.7. Комісія надає на письмовий запит витяги з Реєстру у випадках, встановлених законодавством, за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку. Витяг з Реєстру підписується керівником Комісії або виконувачем його обов'язків та засвідчується печаткою Комісії.

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.7 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 956 від 15.07.2011}

2.8. Строк надання відомостей з Реєстру не повинен перевищувати десяти робочих днів з дати надходження запиту.

2.9. Передача інформації Реєстру третім особам на комерційній основі забороняється.

2.10. Комісія оприлюднює інформацію про набуття статусу фінансової установи на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дати включення такої установи до Реєстру.

{Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

3. Загальні умови набуття статусу фінансової установи

3.1. Для набуття статусу фінансової установи професійний учасник фондового ринку після отримання відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Центральний депозитарій після реєстрації Комісією Правил Центрального депозитарію, корпоративний інвестиційний фонд за умови включення до реєстру ІСІ подають до Комісії заяву про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та видачу свідоцтва  про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, установленого зразка згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної особи (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо заява підписана не керівником юридичної особи, а іншою особою, потрібно надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

{Пункт 3.1 глави 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

3.2. На підставі даних, що містяться у заяві, Комісія протягом десяти робочих днів уносить інформацію до Реєстру та оформляє Свідоцтво з унесенням відповідного запису до журналу обліку виданих свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (додаток 3).

{Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

3.3. Комісія повертає заяву без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

заява оформлена з порушенням вимог цього Порядку;

заявник не відповідає вимогам пункту 1.5 глави 1 цього Порядку.

{Пункт 3.3 глави 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

3.4. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви) із зазначенням причин залишення заяви без розгляду протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви.

{Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010, № 952 від 10.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

3.5. Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати відповідну заяву.

{Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

3.6. Заявник відповідає за достовірність наданої інформації.

{Пункт 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

4. Заміна Свідоцтва, видача дубліката Свідоцтва

{Назва глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

4.1. Заміна Свідоцтва проводиться у разі зміни найменування або місцезнаходження фінансової установи.

Видача дубліката Свідоцтва проводиться у разі втрати або пошкодження Свідоцтва.

{Пункт 4.1 глави 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

4.2. У разі виникнення підстав для заміни Свідоцтва у зв’язку зі зміною найменування або місцезнаходження фінансова установа зобов’язана протягом десяти робочих днів з дати видачі переоформленої ліцензії (для професійного учасника фондового ринку), з дня реєстрації Змін до Правил Центрального депозитарію (для Центрального депозитарію)  або внесення відповідних змін до реєстру ІСІ (для корпоративного інвестиційного фонду) подати до Комісії заяву про внесення змін до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та заміну свідоцтва  про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, згідно з додатком 4 до цього Порядку та оригінал Свідоцтва.

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної особи (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо заява підписана не керівником юридичної особи, а іншою особою, потрібно надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

{Пункт 4.2 глави 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 956 від 15.07.2011, № 952 від 10.07.2012; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

4.3. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви вносить зміни до реєстру та оформляє новий бланк Свідоцтва з відповідними змінами.

{Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

4.4. Бланк Свідоцтва, який замінено, повертається фінансовій установі з відміткою про визнання його недійсним із зазначенням відповідних підстав.

4.5. Комісія залишає заяву без розгляду в разі, якщо подана заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням вимог цього Порядку, про що фінансовій установі протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви надсилається повідомлення у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви) із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду, та повертає наданий оригінал Свідоцтва.

{Главу 4 доповнено пунктом 4.5 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 952 від 10.07.2012; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

4.6. Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, фінансова установа може повторно подати відповідну заяву та оригінал Свідоцтва.

{Главу 4 доповнено пунктом 4.6 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

4.7. У разі виникнення підстав для оформлення дубліката Свідоцтва фінансова установа зобов’язана звернутись до Комісії із заявою довільної форми з обов’язковим зазначенням повного найменування юридичної особи та коду за ЄДРПОУ, а також надати копію інформаційного повідомлення в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату Свідоцтва у разі його втрати або у разі пошкодження - не придатний для користування бланк Свідоцтва.

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної особи (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо заява підписана не керівником юридичної особи, а іншою особою, потрібно надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

{Пункт 4.7 глави 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

4.8. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви оформляє новий бланк свідоцтва з відміткою "Дублікат".

{Пункт 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

4.9. Комісія залишає заяву без розгляду в разі, якщо подана заява підписана особою, яка не має на це повноважень, та/або не надано копії інформаційного повідомлення в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату Свідоцтва у разі його втрати або у разі пошкодження - не придатний для користування бланк Свідоцтва, про що фінансовій установі протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви надсилається повідомлення у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви) із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду.

{Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

5. Унесення змін до відомостей про фінансову установу, які містяться в Реєстрі

5.1. У разі якщо зміна відомостей, що містяться в Реєстрі, не пов’язана зі зміною найменування або місцезнаходження, фінансова установа зобов’язана протягом десяти робочих днів з дати виникнення таких змін подати до Комісії заяву про внесення змін до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням відповідних змін.

Заява повинна бути завірена печаткою юридичної особи (за наявності) та підписана керівником. У разі якщо заява підписана не керівником юридичної особи, а іншою особою, потрібно надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

{Пункт 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

5.2. Комісія залишає заяву без розгляду в разі виникнення підстав, передбачених пунктом 4.5 цього Порядку, про що фінансовій установі протягом десяти робочих днів з дати отримання заяви надсилається повідомлення у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви) із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

{Пункт 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010, № 952 від 10.07.2012; Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

5.3. Після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, фінансова установа може повторно подати відповідну заяву.

{Главу 5 доповнено пунктом 5.3 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

5.4. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви вносить відповідні зміни до Реєстру.

{Пункт 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

6. Виключення з Реєстру

{Назва глави 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

6.1. Підставою для виключення фінансової установи з Реєстру є:

{Абзац перший пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

- анулювання усіх наявних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (крім випадку їх анулювання у зв’язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення);

{Абзац другий пункту 6.1 глави 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

- закінчення строку дії усіх наявних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) за умови неотримання в установленому порядку нової ліцензії та набрання чинності рішенням про анулювання безстрокових ліцензій (у разі їх наявності);

{Абзац третій пункту 6.1 глави 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

- виключення корпоративного інвестиційного фонду з реєстру ІСІ.

{Абзац четвертий пункту 6.1 глави 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

6.2. У разі наявності підстав для виключення фінансової установи з Реєстру така установа зобов’язана подати протягом п’яти робочих днів з дати виникнення підстав, зазначених у пункті 6.1 цієї глави, до Комісії разом із супровідним листом оригінал Свідоцтва для проставлення відмітки про виключення фінансової установи з Реєстру.

У разі неподання фінансовою установою Свідоцтва до Комісії у вказані строки таке Свідоцтво вважається недійсним.

{Пункт 6.2 глави 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

6.3. Комісія протягом десяти робочих днів з дати виникнення підстав для виключення фінансової установи з Реєстру виключає таку фінансову установу з Реєстру.

Комісія у той самий строк здійснює оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Комісії.

{Пункт 6.3 глави 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010; Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

7. Державний контроль за додержанням вимог цього Порядку

7.1. Державний контроль за додержанням вимог цього Порядку здійснює Комісія відповідно до покладених на неї завдань щодо державного регулювання ринку фінансових послуг на ринку цінних паперів та похідних цінних паперів.

{Пункт 7.1 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

7.2. Професійні учасники фондового ринку, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та корпоративні інвестиційні фонди за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

{Пункт 7.2 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010}

Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Заноза
Додаток 1
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів

Державний Герб України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Повне найменування фінансової установи

Скорочене найменування фінансової установи (у разі наявності)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Місцезнаходження заявника

Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі)

Дата включення в Реєстр

Підстава заміни Свідоцтва

Дата заміни Свідоцтва

Посадова особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(посада, прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

М.П.

{Додаток 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 956 від 15.07.2011}

Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Заноза
Додаток 2
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів
(пункт 3.1 глави 3)

"___" ____________ 20__ року
№ ___________

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

ЗАЯВА
про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та видачу свідоцтва  про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Прошу включити до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та видати свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

Найменування юридичної особи (повне та скорочене)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

Серія, номер, дата видачі, строк дії (за наявності зазначення відповідного строку в бланку ліцензії) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку; для Центрального депозитарію - номер та дата рішення про реєстрацію Правил Центрального депозитарію; для корпоративних інвестиційних фондів - номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру ІСІ, реєстраційний код за реєстром ІСІ, дата внесення до реєстру ІСІ


Вид діяльності юридичної особи на фондовому ринку


Прізвище, ім’я, по батькові керівника із зазначенням його посади


Телефон (факс, електронна пошта) юридичної особи


Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

__________________________
(П.І.Б.)

М. П. (за наявності)

{Додаток 2 в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1018 від 30.06.2010, № 956 від 15.07.2011; Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Заноза
Додаток 3
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів
(пункт 3.2 глави 3)

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
виданих свідоцтв про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

№ з/п

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Реєстраційні дані Свідоцтва

Відмітка про отримання Свідоцтва

Відмітка про отримання Свідоцтва у зв’язку зі змінами/ Дубліката Свідоцтва/ Витягу з Реєстру

номер запису в Реєстрі

дата включення в Реєстр

дата заміни Свідоцтва

дата отримання Свідоцтва

П.І.Б., підпис особи, що отримала Свідоцтво, паспортні дані або реквізити доручення

дата отримання Свідоцтва, дубліката Свідоцтва, Витягу з Реєстру

П.І.Б., підпис особи, що отримала Свідоцтво, дублікат Свідоцтва, Витяг з Реєстру, паспортні дані або реквізити доручення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

{Додаток 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Заноза
Додаток 4
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів
(пункт 4.2 глави 4)

ЗАЯВА
про внесення змін до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та заміну свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

{Додаток 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}

Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. ЗанозаДодаток 5
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів
(пункт 5.1 глави 5)

ЗАЯВА
про внесення змін до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

{Порядок доповнено новим додатком 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1577 від 25.11.2014}
Додаток 6
до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів

ВИТЯГ
з державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

{Порядок доповнено Додатком згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 956 від 15.07.2011}вгору