Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України
Постанова Національного банку України; Правила, Положення від 10.08.2005281
Документ z0950-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.11.2018, підстава - v0100500-18


{Пункт 7 глави 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 212 від 06.06.2013}

6. Клієнти-резиденти в разі здійснення в них вилучення (виїмки) оригіналів документів, що підтверджують потребу проведення цими резидентами розрахунків за операціями, зазначеними в цьому Положенні, мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою здійснення розрахунків на підставі таких документів:

заяви про купівлю іноземної валюти;

копії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

копії протоколу вилучення (виїмки) документів;

опису вилучених документів, який складено особою, що вилучила документи;

копій вилучених документів;

інших документів, що мають подаватися в пакеті документів, передбачених цим розділом для купівлі, обміну іноземної валюти та які не були вилучені.

{Пункт глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 194 від 04.06.2013}

7. Клієнт-резидент (юридична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) має право купити, обміняти іноземну валюту з метою проведення розрахунків з нерезидентом за договором (комісії, доручення, агентським договором), який уповноважує цього резидента на продаж в Україні продукції, робіт, послуг за дорученням нерезидента. Купівля іноземної валюти здійснюється за рахунок гривень, одержаних від реалізації продукції, робіт, послуг, на підставі:

заяви про купівлю іноземної валюти;

договору (комісії, доручення, агентського договору) з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України;

документів, наявність яких передбачена цим договором, що підтверджують реалізацію відповідної продукції, робіт, послуг.

{Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 308 від 19.07.2012}

8. Клієнт-резидент (юридична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) має право купити, обміняти іноземну валюту з метою переказування гарантійного забезпечення в сумі, що не перевищує 10 000 євро в один календарний рік на користь однієї особи-нерезидента, для взяття участі в тендері, що передбачає поставку товарів, на підставі:

заяви про купівлю іноземної валюти;

підтвердних документів щодо цієї операції [договорів (угод), контрактів, розрахунків, рахунків-фактур, листів-повідомлень та інших документів, що подаються залежно від суті операції];

копії листа-погодження на переказування коштів відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, уповноваженого управляти майном, що належить державі, засвідченої підписом керівника (для резидентів, у статутному капіталі яких є частка держави).

{Абзац четвертий пункту 8 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017}

{Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 308 від 19.07.2012}

9. Інвестор (представництво іноземного інвестора) за угодою про розподіл продукції на території України має право купувати, обмінювати іноземну валюту для потреб за угодою про розподіл продукції [у тому числі для придбання обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів, робіт і послуг, необхідних для провадження робіт чи здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції, з метою виконання зобов'язань за кредитними операціями та платежами за цими операціями (проценти, комісійні винагороди, неустойки, штрафні санкції тощо) в іноземній валюті, а також для її перерахування на власний поточний, вкладний (депозитний) рахунок, поточні, вкладні (депозитні) рахунки в Україні або за її межами інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави] на підставі заяви про купівлю іноземної валюти.

{Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 712 від 06.11.2014}

Розділ III. Додаткові умови проведення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти, її перерахування та використання

1. Купівля, обмін іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора з метою повернення на адресу нерезидента коштів, попередньо отриманих від нього клієнтом-резидентом за торговельною операцією, у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, не дозволяється, якщо ці кошти надійшли від нерезидента в гривнях або іноземній валюті іншої групи Класифікатора.

2. Суб'єкт ринку зобов'язаний зараховувати куплену, обміняну за дорученням клієнтів іноземну валюту на поточні рахунки клієнтів, за винятком купівлі, обміну іноземної валюти:

для покриття акредитива;

згідно з пунктом 6 глави 2 розділу II цього Положення;

{Абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 333 від 21.08.2006; в редакції Постанови Національного банку № 111 від 13.04.2011}

згідно з пунктом 2 глави 4 розділу II цього Положення;

{Абзац четвертий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 333 від 21.08.2006}

згідно з абзацом другим пункту 5 цього розділу.

3. Клієнт-резидент зобов'язаний використати іноземну валюту, що куплена (або обміняна згідно з пунктом 17 розділу I цього Положення) у встановленому порядку через суб'єкта ринку, не пізніше ніж за десять робочих днів після дня її зарахування на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти.

{Абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 333 від 21.08.2006, № 419 від 20.11.2007, № 111 від 13.04.2011, № 143 від 26.12.2017}

Клієнт-резидент зобов'язаний використати іноземну валюту, куплену у випадку, передбаченому абзацом десятим підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу II цього Положення, не пізніше ніж за два робочих дні після дня її зарахування на його поточний рахунок на цілі, пов'язані з виконанням зобов'язань перед уповноваженим банком-кредитором за кредитним договором.

{Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 53 від 15.05.2018}

У заяві про купівлю іноземної валюти резидент зобов'язаний доручити суб'єкту ринку продати куплену, обміняну іноземну валюту, що не буде перерахована за призначенням у вищезазначений строк.

Ця вимога поширюється на суб'єктів ринку під час купівлі, обміну ними іноземної валюти з метою виконання власних зобов'язань в іноземній валюті.

4. Клієнти-резиденти, що купують (або обмінюють згідно з пунктом 17 розділу I цього Положення) іноземну валюту для виконання боргових зобов'язань перед нерезидентами за кредитами, отриманими за міждержавними, міжурядовими угодами та угодами під державні гарантії, мають право накопичувати придбану іноземну валюту до чергових дат платежів, що встановлені цими угодами, на поточних рахунках в уповноважених банках, які обслуговують кредити за такими угодами, без обмеження строку її використання, передбаченого в абзаці першому пункту 3 цього розділу, протягом дії зазначених угод.

{Пункт 4 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 192 від 23.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 111 від 13.04.2011, № 143 від 26.12.2017, № 83 від 20.07.2018}

5. Клієнт-резидент зобов'язаний перераховувати куплену, обміняну на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту для виконання власних зобов'язань перед нерезидентами лише з поточного рахунку резидента, відкритого в суб'єкта ринку, крім розрахунків за акредитивами.

Іноземну валюту, обміняну на міжнародному валютному ринку з метою виконання резидентом зобов'язань перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором, дозволяється перераховувати за призначенням без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок резидента, відкритий у суб'єкта ринку.

6. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати протягом п'яти робочих днів куплену (або обміняну згідно з пунктом 17 розділу I цього Положення) іноземну валюту в разі порушення клієнтами-резидентами строків, в абзацах першому та другому пункту 3 розділу ІІІ цього Положення. Позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щокварталу перераховується до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.

{Пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 333 від 21.08.2006, № 111 від 13.04.2011, № 143 від 26.12.2017, № 53 від 15.05.2018}

7. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати без доручення клієнта-резидента не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на розподільчий рахунок повернені на адресу резидента у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, кошти в іноземній валюті, які були куплені та перераховані на користь нерезидента. Позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щокварталу перераховується до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.

{Пункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 475 від 16.11.2012}

8. Вимоги пункту 7 цього розділу поширюються також на повернені нерезидентом на адресу клієнта-резидента кошти в іноземній валюті, які були переказані нерезиденту за рахунок одержаного кредиту (позики) в іноземній валюті, якщо резидент виконав зобов'язання за кредитним договором (договором позики) у повному обсязі чи частково за рахунок купленої іноземної валюти або якщо на час повернення коштів резидент купив іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики), але не переказав її з поточного рахунку за призначенням.

{Абзац перший пункту 8 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 216 від 28.07.2008}

Іноземна валюта, яку повернув нерезидент, має бути продана в сумі, що дорівнює сумі іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики). У разі повернення нерезидентом коштів траншами ці кошти підлягають продажу доти, доки загальна сума проданої іноземної валюти не досягне суми іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики).

{Абзац другий пункту 8 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 216 від 28.07.2008}

Якщо ці кошти повернені резиденту не в уповноважений банк-кредитор і не в уповноважений банк, що обслуговує кредит, то резидент не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок має надати банку - одержувачу коштів письмово підтверджену одним із вищезазначених банків інформацію про відсутність факту купівлі іноземної валюти або про обсяги іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики).

{Абзац третій пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 216 від 28.07.2008, № 475 від 16.11.2012}

{Пункт 8 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 333 від 21.08.2006}

9. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати (без зарахування на поточний рахунок резидента-позичальника) не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на внутрішньобанківський рахунок кошти в іноземній валюті, куплені суб'єктом ринку відповідно до абзацу десятого підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу ІІ цього Положення, переказані за цільовим призначенням, але повернені уповноваженим банком, що обслуговує кредитний договір.

{Розділ III доповнено новим пунктом 9 згідно з Постановою Національного банку № 53 від 15.05.2018}

10. Якщо клієнт-резидент купив, обміняв і перерахував на користь нерезидента кошти в іноземній валюті:

1-ї групи Класифікатора, то вони повертаються лише в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора;

інших груп Класифікатора, то вони повертаються в тій самій іноземній валюті або в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора (кошти у валюті однієї з країн СНД можуть повертатися також у російських рублях).

11. Суб'єкт ринку має право зарахувати на поточний рахунок клієнта безготівкову іноземну валюту в загальній сумі до 1000 (однієї тисячі) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті), яка була куплена клієнтом у встановленому порядку і залишилася невикористаною після оплати його зобов'язань.

12. Якщо в клієнта залишається невикористана готівкова іноземна валюта, що була раніше куплена, обміняна для витрат на відрядження за межі України та/або на експлуатаційні витрати на транспортні засоби за межами України, то вона підлягає зарахуванню на його поточний рахунок (без зарахування на розподільчий рахунок) протягом п'яти робочих днів з часу оприбуткування до каси суб'єкта господарювання, з якого вона за бажанням клієнта може бути продана. Така валюта може надалі використовуватися лише на відрядження та/або на експлуатаційні витрати на транспортні засоби за межами України.

{Пункт розділу III в редакції Постанови Національного банку № 333 від 21.08.2006}

13. Кошти в іноземній валюті, що надійшли на адресу клієнта-резидента (юридичної особи, фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи), згідно з нормативно-правовими актами Національного банку підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку).

14. Суб'єкт ринку зобов'язаний продати без доручення клієнтів ті надходження на їх користь в іноземній валюті, що згідно з нормативно-правовими актами Національного банку підлягають продажу в повній сумі.

Такі надходження підлягають продажу не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок (окрім випадків, передбачених пунктом 6 цього розділу та іншими нормативно-правовими актами Національного банку).

{Абзац другий пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 475 від 16.11.2012}

15. Клієнт має право подати суб'єкту ринку письмове звернення в довільній формі з проханням про терміновий продаж іноземної валюти, яка надійшла на його користь і згідно з нормативно-правовими актами Національного банку підлягає продажу в повній сумі. Суб'єкт ринку зобов'язаний здійснити продаж не пізніше робочого дня, наступного за днем подання такого звернення.

16. Вимоги щодо строку продажу іноземної валюти, передбачені пунктами 6, 7, 9 і 14 розділу ІІІ цього Положення, не поширюються на іноземну валюту, що не належить до 1-ї групи Класифікатора.

{Пункт 16 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 53 від 15.05.2018}

17. Суб'єкт ринку здійснює контроль за обсягами купленої (обміняної) іноземної валюти. Порядок внутрішнього контролю за операціями з купівлі (обміну) іноземної валюти суб'єкт ринку визначає самостійно.

Суб'єкт ринку має право здійснювати купівлю (обмін) іноземної валюти на підставі оригіналів документів (у тому числі електронних документів) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації.

Письмові дозволи, звернення, підтвердження, повідомлення, претензії, подання яких передбачено вимогами цього Положення, можуть подаватися клієнтами в тому числі у формі електронних документів.

Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом клієнта (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи), накладеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо та повинні залишатися в суб'єкта ринку на зберіганні в електронному архіві.

Копії документів у паперовій формі мають бути засвідчені підписом клієнта (для юридичних осіб-резидентів - підписом керівника або заступника керівника) та залишаються в суб'єкта ринку на зберіганні.

{Абзац п'ятий пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017}

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 111 від 13.04.2011; в редакції Постанови Національного банку № 366 від 04.08.2016}

18. Вимоги до проведення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти, її перерахування та використання, установлені цим розділом, не застосовуються до операцій інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції у зв'язку з угодою про розподіл продукції.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 712 від 06.11.2014}

Розділ IV. Оформлення та подання клієнтами до уповноважених банків заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів і заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів та їх виконання

Глава 1. Порядок оформлення заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів

1. Заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів заповнюються українською мовою. Уповноважені банки мають право приймати від клієнтів-нерезидентів заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, що складені іноземною мовою.

Клієнт під час проведення операції з обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів подає до уповноваженого банку, який його обслуговує, заяву про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів.

{Пункт 1 глави 1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

2. Уповноважені банки приймають заяву про купівлю іноземної валюти або банківських металів/заяву про продаж іноземної валюти (вільний продаж) або банківських металів до виконання протягом строку, необхідного для виконання такої валютної операції.

{Пункт 2 глави 1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

3. Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів подається клієнтом до уповноваженого банку, який його обслуговує, у довільній формі.

Реквізити заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів визначаються у договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом.

Реквізити заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів щодо курсу, за яким уповноважений банк здійснюватиме операцію з купівлі іноземної валюти/банківських металів, визначаються таким чином, щоб забезпечити клієнту можливість зазначати цифрове значення курсу купівлі в гривнях або значення "за курсом уповноваженого банку".

Обов'язковим реквізитом заяви про купівлю іноземної валюти є підстава для купівлі іноземної валюти - посилання на документи, які відповідно до вимог цього Положення є підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Клієнт зобов'язаний доручити уповноваженому банку, що його обслуговує, продати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України, якщо куплена іноземна валюта не буде перерахована ним за призначенням у визначений законодавством України строк у встановленому порядку. Таке доручення зазначається у договорі між банком і клієнтом.

{Пункт 3 глави 1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

4. Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів подається клієнтом до уповноваженого банку, який його обслуговує, у довільній формі.

Реквізити заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів визначаються у договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом.

Реквізити заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів щодо курсу, за яким уповноважений банк здійснюватиме операцію з продажу іноземної валюти/банківських металів, визначаються таким чином, щоб забезпечити клієнту можливість зазначати цифрове значення курсу продажу в гривнях або значення "за курсом уповноваженого банку".

{Пункт 4 глави 1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

Глава 2. Порядок подання клієнтом до уповноваженого банку заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів та їх виконання

1. Клієнт подає заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноваженого банку, що його обслуговує.

Клієнт має право подавати заяву про продаж іноземної валюти до уповноваженого банку за власним вибором (незалежно від наявності поточного рахунку в іноземній валюті, відкритого в цьому банку).

{Пункт 1 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 7 від 25.01.2018}

Кількість примірників заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, що подаються у паперовій формі, визначаються у договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом.

{Пункт 1 глави 2 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

{Пункт 2 глави 2 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

2. Клієнт має право надсилати до уповноваженого банку, що його обслуговує, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів у формі електронного документа.

Клієнт та уповноважений банк на договірних засадах визначають спосіб подання заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів у формі електронного документа.

{Пункт 2 глави 2 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

3. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, приймає до виконання заяву про купівлю іноземної валюти після подання клієнтом документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти.

{Пункт 3 глави 2 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

4. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає без виконання заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, якщо банк виконує документ про арешт або примусове списання коштів з рахунку, який використовується клієнтом для купівлі або продажу іноземної валюти.

{Пункт 4 глави 2 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

{Пункт 5 глави 2 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

{Пункт 6 глави 2 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

5. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає без виконання заяви про купівлю або продаж іноземної валюти в разі відсутності документів, які потрібні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та для здійснення уповноваженим банком валютного контролю за цією операцією клієнта.

6. Порядок повернення уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, без виконання оформлених заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів визначається у договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом.

{Пункт 6 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 7 від 25.01.2018}

7 Уповноважений банк у разі потреби вимагає від клієнта надання відомостей або документів, потрібних для встановлення його особи, суті та мети здійснюваної ним операції.

8. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, після здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти або банківських металів надає клієнту інформацію про суму купленої або проданої іноземної валюти або масу куплених або проданих банківських металів у тройських унціях, курс, за яким іноземна валюта або банківські метали були куплені або продані на міжбанківському валютному ринку України, суму всіх витрат, яку сплатив клієнт за проведення цих операцій, тощо. Уповноважений банк також надає клієнту інформацію щодо курсу, за яким іноземна валюта була куплена в Національного банку або продана Національному банку. Така інформація надається у спосіб, визначений банком та клієнтом, у тому числі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

{Абзац перший пункту глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 308 від 19.07.2012, № 143 від 26.12.2017}

Уповноважений банк надає клієнту інформацію, зазначену в абзаці першому пункту 8 глави 2 розділу IV цього Положення, за кожним рахунком/за кожним видом валют або банківських металів окремо, періодичність надання якої обумовлюється з клієнтом у договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом.

{Абзац другий пункту 8 глави 2 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 7 від 25.01.2018}

9. Уповноважений банк після здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти або банківських металів на міжбанківському валютному ринку України залишає на зберіганні в своїх документах дня примірник заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, поданої в паперовій формі, підписаний відповідальними особами клієнта.

Заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, подані клієнтом у формі електронного документа, зберігаються в уповноваженому банку.

{Пункт глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017; в редакції Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

10. Уповноважений банк має право без отримання від клієнта заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів здійснювати операції з продажу/обміну (конвертації) іноземної валюти в разі укладення між уповноваженим банком та клієнтом відповідного договору, у якому зазначається порядок проведення цих операцій та перелік реквізитів, необхідних для їх здійснення.

11. Уповноважений банк має право без отримання від клієнта заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів здійснювати операції з купівлі/обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів на потреби, визначені в розділі II цього Положення, якщо в договорах між клієнтом та уповноваженим банком клієнт доручає банку здійснити купівлю/обмін (конвертацію) іноземної валюти або банківських металів.

{Абзац перший пункту 11 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 143 від 26.12.2017}

Уповноважений банк у договорах, укладених з клієнтом, визначає порядок установлення курсу/крос-курсу під час здійснення операцій з купівлі/обміну (конвертації) іноземної валюти, порядок та спосіб подання доручень клієнта щодо умов здійснення конкретної операції, перелік необхідних реквізитів для здійснення купівлі/обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів, а також порядок отримання комісійної винагороди.

{Абзац другий пункту глави 2 розділу IV в редакції Постанов Національного банку № 111 від 13.04.2011, № 143 від 26.12.2017}

12. Клієнт має право відкликати з уповноваженого банку, що його обслуговує, заяву про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів у повній або частковій сумі шляхом подання листа про відкликання, складеного в довільній формі та підписаного відповідальними особами.

Умови відкликання заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів (у тому числі строк, форма та спосіб подання листа про відкликання) та відшкодування клієнтом витрат уповноваженому банку передбачаються у договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом.

{Абзац другий пункту 12 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 7 від 25.01.2018}

{Пункт 12 глави 2 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

{Положення доповнено розділом IV згідно з Постановою Національного банку № 216 від 28.07.2008}

Розділ V. Відповідальність суб'єктів ринку за порушення вимог цього Положення

1. За порушення вимог, установлених розділами I-III цього Положення, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 розділу V цього Положення, банки несуть відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету.

{Пункт 1 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 678 від 17.11.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 111 від 13.04.2011, № 308 від 19.07.2012, № 473 від 24.07.2015}

2. Суб'єкти ринку несуть відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" за порушення вимог, установлених:

{Абзац другий пункту 2 розділу V виключено на підставі Постанови Національного банку № 473 від 24.07.2015}

абзацом третім пункту 42 розділу I цього Положення, а також за порушення оголошених Національним банком умов проведення валютної інтервенції;

{Абзац другий пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 473 від 24.07.2015, № 44 від 30.05.2017, № 55 від 15.06.2017, № 143 від 26.12.2017, № 32 від 29.03.2018}

абзацами другим - четвертим пункту 3 глави 1 розділу II цього Положення;

{Пункт 2 розділу V доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 366 від 04.08.2016}

пунктом 2 та абзацом першим пункту 5 розділу ІІІ цього Положення;

ункт 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 822 від 26.11.2015}

пунктами 7 та 8 розділу III цього Положення в частині обов'язку суб'єкта ринку здійснювати продаж повернених на адресу резидента коштів в іноземній валюті виключно з розподільчого рахунку;

розділом IV цього Положення.

{Пункт 2 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 678 від 17.11.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 13.04.2011; в редакції Постанови Національного банку № 308 від 19.07.2012}

{Розділ V в редакції Постанови Національного банку № 216 від 28.07.2008, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 327 від 03.08.2012}

Директор Департаменту
валютного регулювання


О.А. Щербакова

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України
С.О. Яременко

{Додаток 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

{Додаток 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

{Додаток 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}вгору