Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну
Постанова Національного банку України; Положення від 10.08.2005280
Документ z0947-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.12.2017, підстава - v0147500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.08.2005  № 280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2005 р.
за № 947/11227

Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 108 від 28.02.2009
№ 762 від 23.12.2009
№ 572 від 22.12.2010
№ 450 від 29.10.2012
№ 286 від 19.05.2014
№ 150 від 11.03.2016
№ 303 від 28.04.2016
№ 366 від 04.08.2016
№ 403 від 22.11.2016
№ 102 від 10.10.2017
№ 147 від 28.12.2017}

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390-400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою врегулювання порядку здійснення іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, що додається.

Зміни до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 36 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за № 90/7411 (зі змінами), що додаються.

Зміни до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129), що додаються.

2. Внести до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493 (із змінами) такі зміни:

2.1. Абзац другий пункту 7.8 глави 7 викласти в такій редакції:

"З цих рахунків дозволяється перерахування коштів лише на рахунки нерезидентів-інвесторів за їх інвестиційною діяльністю".

2.2. Пункти 16.3 та 16.5 глави 16 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

3. Департаменту валютного регулювання (О.А. Щербакова):

після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома:

Операційного та територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів;

Національного депозитарію України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою підготувати кодифікований нормативно-правовий акт з питань регулювання імпорту та експорту капіталу.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови

А.В. Шаповалов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.08.2005 № 280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2005 р.
за № 947/11227

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок іноземного інвестування в Україну

Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390-400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) і визначає основні засади здійснення іноземних інвестицій в Україну в грошовій формі.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

ескроу рахунок - рахунок умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті 1 групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор), та/або в гривнях, що відкритий уповноваженим банком клієнту (іноземному інвестору/резиденту) відповідно до вимог глави 23 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами) (далі - Інструкція);

{Пункт 1.1 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

інвестиційний вклад - кошти, які іноземний інвестор - юридична особа з метою отримання процентів розміщує на вкладному (депозитному) рахунку в уповноваженому банку на підставі укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу на строк не менше ніж один календарний рік без права дострокового розірвання цього договору та зменшення суми вкладу протягом зазначеного строку за умови, що це обумовлено в договорі;

{Термін "інвестиційний вклад" в редакції Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

інвестиційний рахунок - поточний рахунок в іноземній валюті 1 групи Класифікатора та/або в гривнях, відкритий іноземним інвестором в уповноваженому банку відповідно до вимог глави 16 Інструкції, для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні;

{Термін "інвестиційний рахунок" із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 572 від 22.12.2010, № 303 від 28.04.2016; в редакції Постанови Національного банку № 147 від 28.12.2017}

іноземні інвестори - особи, які провадять інвестиційну діяльність на території України (юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності; іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України);

об'єкт інвестування - будь-яке майно, у тому числі основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні, інші майнові права, інвестування в які не заборонено законодавством України;

{Термін "портфельна інвестиція" виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

поточний рахунок резидента - рахунок в іноземній валюті та/або в гривнях, відкритий уповноваженим банком юридичній або фізичній особі відповідно до вимог Інструкції;

{Термін "пряма інвестиція" виключено на підставі Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

{Термін "торговець цінними паперами" виключено на підставі Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом України "Про режим іноземного інвестування" та Декретом.

{Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 762 від 23.12.2009}

1.2. Норми цього Положення не поширюються на операції з отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги від нерезидентів, залучення резидентами коштів від нерезидентів на умовах субординованого боргу, виконання нерезидентами інвестиційних зобов'язань (на зворотній основі) в процесі приватизації об'єктів інвестування в Україні (за виключенням операцій з придбання об'єктів інвестування), операції з облігаціями зовнішньої державної позики України. Порядок здійснення вищезазначених операцій визначається іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.

{Пункт 1.2 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

1.3. Іноземні інвестиції в Україну в грошовій формі дозволяється здійснювати в гривнях та іноземній валюті виключно 1 групи Класифікатора.

{Пункт 1.3 глави 1 в редакції Постанов Національного банку № 762 від 23.12.2009, № 572 від 22.12.2010}

1.4. Уповноважений банк здійснює відповідно до законодавства України зарахування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи іноземної валюти, перерахованої із-за кордону для здійснення іноземної інвестиції в Україну, через розподільчий рахунок.

{Пункт 1.4 в редакції Постанови Національного банку № 108 від 28.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 762 від 23.12.2009}

1.5. Уповноважений банк для обліку коштів іноземних інвесторів - іноземних банків використовує балансовий рахунок 1602 "Кошти в розрахунках інших банків" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517 (із змінами). Відкриття рахунків іноземним інвесторам - іноземним банкам для здійснення ними інвестиційної діяльності в Україні, а також зарахування та списання коштів за цими рахунками здійснюється банком у порядку, передбаченому для інвестиційних рахунків в Інструкції.

{Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

1.6. Уповноваженому банку забороняється зараховувати іноземну валюту 2 або 3 групи Класифікатора, що перерахована із-за кордону з метою здійснення іноземним інвестором інвестиційної діяльності на території України, на інвестиційний рахунок іноземного інвестора, на поточний рахунок резидента, а також на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ведення спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи за участю іноземного інвестора (далі - рахунок спільної діяльності). У цих випадках кошти повертаються на рахунок банку, з якого вони надійшли.

{Абзац перший пункту 1.6 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

Уповноважений банк не пізніше наступного дня з дати повернення коштів надсилає повідомлення клієнту про надходження цих коштів і про їх повернення банку-відправникові із посиланням на відповідні норми цього Положення.

{Абзац другий пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

1.7. Контроль за проведенням резидентами та нерезидентами валютних операцій, пов'язаних з інвестиційною діяльністю в Україні, покладається на уповноважені банки.

1.8. За невиконання банками функцій агента валютного контролю та порушення вимог цього Положення уповноважені банки несуть відповідальність згідно із законодавством України.

1.9. Зарахування та списання коштів за рахунками, зазначеними у цьому Положенні, здійснюється згідно з режимом рахунків, визначеним Інструкцією.

Уповноважені банки мають право використовувати власні кореспондентські рахунки для проведення власних операцій, пов'язаних з іноземним інвестуванням в Україну, в порядку, передбаченому цим Положенням для поточних рахунків резидентів.

{Пункт 1.9 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

1.10. Центральні банки іноземних країн мають право проводити розрахунки з резидентами та іноземними інвесторами за операціями, пов'язаними зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням (у тому числі поверненням прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності цих банків в Україні), безпосередньо через власні кореспондентські рахунки, відкриті в уповноважених банках (далі - кореспондентські рахунки іноземних центральних банків), відповідно до положень нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок відкриття та функціонування в уповноважених банках кореспондентських рахунків банків-нерезидентів. Використання центральними банками іноземних країн власних інвестиційних рахунків під час здійснення таких операцій не вимагається.

{Главу 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

2. Порядок іноземного інвестування в Україну в грошовій формі

2.1. Для здійснення іноземних інвестицій в Україну іноземний інвестор має право:

{Абзац перший пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 762 від 23.12.2009}

{Абзац другий пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

відкрити інвестиційний рахунок/ескроу рахунок та перераховувати на нього іноземну валюту із-за кордону;

{Абзац другий пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

перераховувати безпосередньо на поточний рахунок резидента іноземну валюту із-за кордону;

{Абзац третій пункту 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

{Абзац четвертий пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 450 від 29.10.2012}

{Абзац п'ятий пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

здійснювати продаж іноземної валюти з інвестиційного рахунку та зараховувати на інвестиційний рахунок кошти в гривнях, отримані від продажу іноземної валюти, для подальшого здійснення іноземної інвестиції;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 762 від 23.12.2009}

перераховувати з власного інвестиційного рахунку кошти в гривнях та іноземній валюті на поточний рахунок резидента інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора або кореспондентський рахунок іноземного центрального банку;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

перераховувати кошти в іноземній валюті 1 групи Класифікатора та гривні з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на її інвестиційний рахунок;

{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

перераховувати з власного інвестиційного рахунку кошти в гривнях на відкритий в уповноваженому банку рахунок міжнародної фінансової організації, яка має дозвіл центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення емісії облігацій на території України, для інвестування коштів у ці облігації (далі - рахунок МФО);

{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 286 від 19.05.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

перераховувати з власного інвестиційного рахунку кошти в гривнях та іноземній валюті на власний ескроу рахунок;

{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

використовувати власний ескроу рахунок для перерахування коштів у гривнях та іноземній валюті з цього рахунку на поточний рахунок резидента, інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора, кореспондентський рахунок іноземного центрального банку або на рахунок МФО;

{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

використовувати власний ескроу рахунок для придбання акцій відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом перерахування коштів на рахунки осіб, які мають право на отримання коштів за акції, або шляхом виплати таким особам відповідних коштів готівкою.

{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим абзацом десятим згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

Формування та збільшення статутних капіталів уповноважених банків за участю іноземного інвестора здійснюються відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок створення і реєстрації банків, ліцензування їх діяльності, відкриття банками відокремлених підрозділів.

{Абзац пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 450 від 29.10.2012}

{Пункт 2.2 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

2.2. Розрахунки за об'єкти інвестування здійснюються виключно в безготівковій формі через рахунки, відкриті в уповноважених банках (крім випадку, передбаченого абзацом десятим пункту 2.1 глави 2 цього Положення, або в разі проведення розрахунків між іноземними інвесторами за межами України).

{Пункт 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 147 від 28.12.2017}

2.3. Іноземний інвестор - юридична особа має право розмістити інвестиційний вклад в уповноваженому банку в гривнях та іноземній валюті 1 групи Класифікатора шляхом перерахування коштів на вкладний (депозитний) рахунок з інвестиційного рахунку цього інвестора та з його рахунку із-за кордону.

{Пункт 2.3 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

{Пункт 2.5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 108 від 28.02.2009}

{Пункт 2.4 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

2.4. Іноземні інвестори для здійснення в Україні спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи (далі - спільна діяльність) мають право перераховувати кошти в іноземній валюті із-за кордону або кошти в іноземній валюті та гривнях з інвестиційного рахунку на рахунок спільної діяльності.

{Пункт 2.4 глави 2 в редакції Постанов Національного банку № 762 від 23.12.2009, № 572 від 22.12.2010}

3. Порядок повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні

3.1. Повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється:

з поточного рахунку/ескроу рахунку резидента в іноземній валюті на інвестиційний рахунок іноземного інвестора на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку або на кореспондентський рахунок іноземного центрального банку;

{Абзац другий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 572 від 22.12.2010, № 150 від 11.03.2016, № 147 від 28.12.2017}

з поточного рахунку/ескроу рахунку резидента в національній валюті на інвестиційний рахунок в національній валюті іноземного інвестора або на кореспондентський рахунок іноземного центрального банку;

{Абзац третій пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 150 від 11.03.2016, № 147 від 28.12.2017}

з інвестиційного рахунку іноземного інвестора в іноземній валюті на власний рахунок за межами України;

{Абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 147 від 28.12.2017}

з інвестиційного рахунку/ескроу рахунку іноземного інвестора в національній валюті та іноземній валюті на інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора або на кореспондентський рахунок іноземного центрального банку;

{Абзац п'ятий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 572 від 22.12.2010, № 150 від 11.03.2016, № 147 від 28.12.2017}

з ескроу рахунку іноземного інвестора в іноземній валюті на інвестиційний рахунок/рахунок у закордонному банку іншого іноземного інвестора з метою купівлі-продажу акцій відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства";

{Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

з вкладного (депозитного) рахунку (інвестиційного вкладу) іноземного інвестора - юридичної особи в національній валюті та іноземній валюті на власний інвестиційний рахунок іноземного інвестора та в іноземній валюті на власний рахунок іноземного інвестора в закордонному банку;

{Абзац пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 572 від 22.12.2010, № 147 від 28.12.2017}

з вкладного (депозитного) рахунку (інвестиційного вкладу) іноземного інвестора - юридичної особи в національній валюті та іноземній валюті на інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора - юридичної особи, на користь якого були відступлені відповідні права вимоги за договором банківського вкладу;

{Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

з рахунку спільної діяльності в національній валюті та іноземній валюті на інвестиційний рахунок іноземного інвестора або в іноземній валюті на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку;

{Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

з рахунку МФО на інвестиційний рахунок у національній валюті іноземного інвестора для погашення/викупу емітованих МФО облігацій та виплати за ними доходу.

{Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 286 від 19.05.2014; в редакції Постанови Національного банку № 147 від 28.12.2017}

{Пункт 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

{Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 572 від 22.12.2010}

3.2. Повернення за межі України іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється в іноземній валюті 1 групи Класифікатора.

{Пункт глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

3.3. Резидент має право перерахувати кошти в гривнях за об'єкт інвестування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора в разі ліквідації підприємства.

3.4. Резидент з поточного рахунку та іноземний інвестор з інвестиційного рахунку мають право перерахувати іноземну валюту за об'єкт інвестування на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей (за винятком випадків, передбачених законодавством України).

3.5. Іноземний інвестор має право на повне або часткове повернення грошовими коштами його майнової інвестиції, у тому числі здійсненої шляхом ведення спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

{Абзац другий пункту 3.6 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

{Абзац третій пункту 3.6 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

{Пункт 3.7 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

{Пункт 3.8 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 762 від 23.12.2009}

3.6. Резидент перераховує іноземному інвестору іноземну валюту за межі України з рахунку спільної інвестиційної діяльності без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.

3.7. Уповноважений банк має право протягом шести місяців з дати звернення іноземного інвестора до банку щодо купівлі та/або перерахування іноземної валюти за межі України без подання виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну, що були вкладені ним в об'єкти інвестування в Україні, відповідно до статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" звернутися за інформацією про такого іноземного інвестора до відповідних органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю іноземного інвестора.

У разі здійснення іноземними інвесторами до набрання чинності цим Положенням інвестицій в Україну в іноземній валюті, відмінній від валюти 1 групи Класифікатора, повернення іноземному інвестору грошових коштів здійснюється в тій іноземній валюті, яка була внесена в Україну.

3.8. Порядок купівлі (обміну) іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, визначається нормативно-правовим актом Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

{Главу 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

3.9. Уповноваженому банку дозволяється здійснювати перерахування коштів в іноземній валюті (які не куплені на міжбанківському валютному ринку України та не залучені у формі кредиту, позики) з метою повернення іноземної інвестиції та/або прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, на підставі документів, що визначені відповідним пунктом нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою (крім заяви про купівлю іноземної валюти).

{Пункт глави 3 в редакції Постанов Національного банку № 762 від 23.12.2009, № 572 від 22.12.2010}

3.10. Уповноважений банк для здійснення контролю за операціями його клієнта - іноземного інвестора в національній валюті зобов'язаний попередньо зарахувати кошти в гривні (крім одержаних від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, перерахованих з власного інвестиційного рахунку/ескроу рахунку/вкладного (депозитного) рахунку цього іноземного інвестора), що надходять цьому клієнту, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку:

{Абзац перший пункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками" - за операціями іноземного інвестора - іноземного банку;

2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання" - за операціями іноземного інвестора - юридичної особи (крім іноземного банку);

2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб" - за операціями іноземного інвестора - фізичної особи.

Уповноваженому банку дозволяється перерахувати кошти з цього рахунку на інвестиційний рахунок іноземного інвестора за умови наявності документів, що підтверджують відповідність операції в національній валюті іноземного інвестора режиму функціонування інвестиційного рахунку, визначеного в главі 16 Інструкції. Операції в національній валюті щодо повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, мають бути підтверджені документами, визначеними у відповідному пункті нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою (крім заяви про купівлю іноземної валюти). У разі відсутності цих документів уповноважений банк зобов'язаний повернути кошти відправникові.

Строк обліку коштів у гривні, що надходять на користь іноземних інвесторів, на рахунку, зазначеному в абзаці першому цього пункту, не може перевищувати трьох робочих днів.

Вимоги цього пункту не поширюються на операції центральних банків іноземних країн.

{Пункт 3.10 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

{Главу 3 доповнено пунктом 3.10 згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010}

3.11. Уповноважений банк проводить операції, зазначені в пунктах 3.9, 3.10 глави 3 цього Положення, на підставі оригіналів відповідних документів (у тому числі електронних документів) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації.

Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом клієнта (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи), накладеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо та повинні залишатися в уповноваженому банку на зберіганні в електронному архіві.

Копії документів у паперовій формі мають бути засвідчені підписом клієнта (для юридичних осіб-резидентів - підписом керівника або заступника керівника) та залишаються в уповноваженому банку на зберіганні.

{Абзац третій пункту 3.11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017}

{Главу 3 доповнено пунктом 3.11 згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 366 від 04.08.2016}

3.12. Операції, пов'язані з іноземним інвестуванням в Україну, підлягають фінансовому моніторингу згідно з чинним законодавством України.

Директор Департаменту
валютного регулювання


О.А. Щербаковавгору