Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування
Мінприроди України; Наказ, Регламент, Перелік [...] від 26.07.2011262
Документ z0932-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.03.2016, підстава - z0308-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.07.2011 N 262
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2011 р.
за N 932/19670
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 56 ( z0308-16 ) від 15.02.2016 }
Про затвердження Регламенту
погодження Мінприроди України
надання надр у користування
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології
та природних ресурсів
N 266 ( z1050-13 ) від 17.06.2013 }

Відповідно до пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів
на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2011 N 615 ( 615-2011-п ), пункту 6
Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30.05.2011 N 594 ( 594-2011-п ), абзацу дванадцятого
підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство екології та
природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента
України від 13.04.2011 N 452 ( 452/2011 ), для упорядкування
процедури погодження Міністерством екології та природних ресурсів
України надання надр у користування Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Регламент погодження Мінприроди України надання
надр у користування, що додається.
2. Юридичному департаменту (Роменський Д.В.): забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; довести цей наказ до відома державних управлінь охорони
навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та
Севастополі, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим
з охорони навколишнього природного середовища, Державної
екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного
регіону Чорного моря, Державної екологічної інспекції Азовського
моря, Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки
України від 30.09.96 N 119 ( z0600-96 ) "Про затвердження
Інструкції щодо порядку погодження матеріалів з Мінекобезпеки
України та його органами на місцях для отримання спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 15.10.96 за N 600/1625.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.
Міністр М.В.Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова Державної служби
геології та надр України Е.А.Ставицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
26.07.2011 N 262
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2011 р.
за N 932/19670

РЕГЛАМЕНТ
погодження Мінприроди України
надання надр у користування
{ У тексті Регламенту та в додатку 2 до нього слово "Управління"
в усіх відмінках замінено словом "Інспекції" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства екології та природних
ресурсів N 266 ( z1050-13 ) від 17.06.2013 }
1. Цей Регламент встановлює процедуру здійснення
організаційних заходів та перелік необхідних документів для
погодження Мінприроди України надання надр у користування у межах
території України, її континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони. Погодження відбувається шляхом підтвердження Мінприроди
України можливості надання надр у користування, в тому числі
підтвердження пропозицій Держгеонадр України щодо визначення
переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими
виставляються на аукціон, та можливості продовження строку дії
спеціальних дозволів на користування надрами (далі -
підтвердження).
2. Цей Регламент поширюється на суб'єктів господарювання
незалежно від їх форм власності, організаційно-правової форми, які
бажають провадити або провадять господарську діяльність щодо
користування надрами, для здійснення якої обов'язковим є отримання
спеціального дозволу на користування надрами, за винятком надання
надр у користування на виконання угод про розподіл продукції.
3. Розгляд документів, наданих суб'єктами господарювання,
забезпечує Мінприроди України. Підтвердження надається за підписом посадової особи
Мінприроди України, уповноваженої Міністром екології та природних
ресурсів України.
4. Для підтвердження до Мінприроди України подаються такі
документи: супровідний лист; заява, в якій зазначаються відомості про заявника (повне
найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи - підприємця), її місцезнаходження (місце проживання)),
назва об'єкта, його місцезнаходження, характеристика об'єкта із
зазначенням виду корисних копалин згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 12.12.94 N 827 ( 827-94-п ) "Про
затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та
місцевого значення", мета та вид користування надрами, перелік
документів, що додаються до заяви;
{ Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства екології та природних ресурсів України N 266
( z1050-13 ) від 17.06.2013 }
документи, перелік яких наведено в додатку 1, залежно від
виду користування надрами.
5. Суб'єкт господарювання оформлює документи в окрему справу.
6. Для підтвердження можливості продовження строку дії
спеціальних дозволів на користування надрами подаються такі самі
документи, як і для підтвердження можливості надання спеціальних
дозволів на користування надрами.
7. Достовірність інформації, наведеної в наданих для
підтвердження документах, забезпечує керівник суб'єкта
господарювання.
8. Попередній розгляд документів, які надійшли від суб'єктів
господарювання, здійснюють державні екологічні інспекції в
областях, містах Києві та Севастополі, Державна Азовська морська
екологічна інспекція, Державна Азово-Чорноморська екологічна
інспекція, Державна екологічна інспекція Північно-Західного
регіону Чорного моря, Республіканський комітет Автономної
Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища
(далі - Інспекції). { Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 266 ( z1050-13 ) від 17.06.2013 }
9. Для попереднього розгляду матеріалів Мінприроди України у
дводенний строк після отримання від суб'єкта господарювання пакета
документів, визначених пунктом 4 цього Регламенту, передає їх на
опрацювання до Інспекції за місцезнаходженням ділянки надр.
10. За результатами опрацювання Інспекцією інформації, що
міститься в документах, зазначених в пункті 4 цього Регламенту,
складається Екологічна картка (додаток 2), яка затверджується
керівником Інспекції. В Екологічній картці обов'язково зазначаються пропозиції щодо
надання підтвердження або обґрунтовані пропозиції щодо повернення
пакета документів суб'єкту господарювання на доопрацювання.
11. Інспекції опрацьовують інформацію, що міститься в
документах, зазначених в пункті 4 цього Регламенту, заповнюють та
затверджують Екологічну картку у строк не більше ніж 10 робочих
днів з дати отримання від Мінприроди України документів. Інспекції у дводенний строк з дати затвердження Екологічної
картки направляють її Мінприроди України разом із супровідним
листом та пакетом документів, що надійшов від Мінприроди України.
Копії Екологічної картки та пакета документів залишаються в
Інспекції. Інспекції можуть надати суб'єкту господарювання за його
заявою Екологічну картку з пакетом документів для подачі їх
особисто до Мінприроди України.
12. Рішення щодо надання підтвердження приймається
колегіально з метою уникнення корупційних чинників.
13. Підтвердження надається (або документи повертаються на
доопрацювання) суб'єкту господарювання у строк не більше ніж 10
робочих днів з дати надходження Екологічної картки та пакета
документів, визначеного пунктом 4 цього Регламенту.
14. Документи повертаються на доопрацювання суб'єкту
господарювання у разі: подання суб'єктом господарювання пакета документів не в
повному обсязі; виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих
суб'єктом господарювання; невідповідність документів, поданих суб'єктом господарювання,
вимогам законодавства; наявність на території, на якій запланована діяльність,
встановлених законодавством обмежень щодо здійснення виду
діяльності з користування надрами, зазначеного в заяві суб'єкта
господарювання; застосування застарілих технологій (для діючих підприємств)
при використанні надр, що завідомо можуть призвести до негативних
екологічних наслідків; недостатності передбачених природоохоронних заходів для
підтримання належного екологічного стану навколишнього природного
середовища при користуванні надрами.
15. Відомості, за умови яких можливе надання надр у
користування, зазначаються у спеціальному дозволі на користування
надрами.
16. Рішення Мінприроди України щодо повернення документів на
доопрацювання може бути оскаржене суб'єктом господарювання в
судовому порядку.
17. Для розгляду Мінприроди України питання стосовно
підтвердження пропозицій Держгеонадр України щодо визначення
переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими
виставляються на аукціон, Держгеонадра України подають
пояснювальну записку, оглядову карту (масштаб 1:200000),
ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення
та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як
1 секунда).
18. Мінприроди України у дводенний строк після отримання від
Держгеонадр України пакета документів, зазначеного в пункті 17
цього Регламенту, передає їх на опрацювання до Інспекції.
19. Інспекції опрацьовують надані матеріали та у строк не
більше ніж 10 робочих днів з дати їх надходження повертають
Мінприроди України пакет документів разом із пропозиціями щодо
підтвердження запропонованого Держгеонадрами України переліку
ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими
виставляються на аукціон, або обґрунтованими пропозиціями щодо
повернення пакета документів на доопрацювання.
20. Подальший розгляд матеріалів та надання Мінприроди
України підтвердження запропонованого Держгеонадрами України
переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими
виставляються на аукціон, або повернення пакета документів на
доопрацювання здійснюються відповідно до пунктів 12 - 14 цього
Регламенту.
Директор Юридичного департаменту Д.Роменський

Додаток 1
до Регламенту погодження
Мінприроди України надання
надр у користування

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для отримання
підтвердження Мінприроди України

------------------------------------------------------------------ | N | Вид | Необхідні документи | |з/п| діяльності на об'єкті | | |---+-------------------------------+----------------------------| |1 |Геологічне вивчення; геологічне|Пояснювальна записка з | | |вивчення, у тому числі |обґрунтуванням необхідності | | |дослідно-промислова розробка; |проведення | | |геологічне вивчення |геологорозвідувальних робіт | | |нафтогазоносних надр, у тому |на ділянці надр із | | |числі дослідно-промислова |зазначенням мети її | | |розробка родовищ вуглеводнів, з|геологічного вивчення; | | |подальшим видобуванням нафти і | | | |газу (промислова розробка |програма робіт з | | |родовищ) |геологічного вивчення | | | |ділянки надр; | | | | | | | |каталог географічних | | | |координат кутових точок | | | |ділянки надр (похибка - менш| | | |як 1 секунда) із зазначенням| | | |її площі; | | | | | | | |оглядова карта (масштаб | | | |1:200000); | | | | | | | |ситуаційний план з | | | |нанесеними межами площі | | | |геологічного вивчення та | | | |географічними координатами | | | |її кутових точок (похибка - | | | |менш як 1 секунда); | | | | | | | |оглядова геологічна карта | | | |(масштаб 1:200000 - 1:50000)| | | |з лініями проектних | | | | | | | |геологічних розрізів; | | | |гідрогеологічна карта (для | | | |родовищ підземних вод); | | | | | | | |геологічні розрізи | |---+-------------------------------+----------------------------| |2 |Видобування корисних копалин |Пояснювальна записка з | | | |характеристикою об'єкта, | | | |стану його геологічного | | | |вивчення, методу розробки та| | | |обґрунтування необхідності | | | |використання надр; | | | | | | | |програма робіт з розробки | | | |ділянки надр; | | | | | | | |результати хімічного та | | | |бактеріологічного аналізу | | | |води строком давності не | | | |більш як шість місяців (для | | | |родовищ підземних вод); | | | | | | | |завірені заявником копії | | | |протоколів Державної комісії| | | |по запасах корисних копалин | | | |(Української територіальної | | | |комісії по запасах корисних | | | |копалин, центральної комісії| | | |по запасах корисних копалин,| | | |науково-технічних/технічних | | | |рад) про затвердження | | | |(апробацію) запасів у | | | |повному обсязі; | | | | | | | |каталог географічних | | | |координат кутових точок | | | |ділянки надр (похибка - менш| | | |як 1 секунда) із зазначенням| | | |її площі; | | | | | | | |довідка державного науково- | | | |виробничого підприємства | | | |"Геоінформ України" про | | | |залишкові запаси корисної | | | |копалини на початок | | | |поточного року за даними | | | |державного балансу запасів; | | | | | | | |оглядова карта (масштаб не | | | |менш як 1:200000); | | | | | | | |ситуаційний план з | | | |нанесеними межами площі | | | |видобування та географічними| | | |координатами її кутових | | | |точок (похибка - менш як | | | |1 секунда); | | | | | | | |план підрахунку запасів | | | |корисної копалини на | | | |топографічній основі з | | | |нанесеними межами категорії | | | |запасів, межами земельного | | | |та гірничого відводів (за | | | |наявності), контуром | | | |ліцензійної площі з | | | |географічними координатами | | | |кутових точок ділянки надр | | | |(похибка - менш як 1 | | | |секунда), а також з лініями | | | |геологічних розрізів; | | | | | | | |гідрогеологічна карта (для | | | |родовищ підземних вод); | | | | | | | |структурна карта (для | | | |родовищ нафти і газу); | | | | | | | |характерні геологічні | | | |розрізи з межами категорій | | | |запасів та умовними | | | |позначками | |---+-------------------------------+----------------------------| |3 |Будівництво та експлуатація |Пояснювальна записка з | | |підземних споруд, не пов'язаних|характеристикою об'єкта та | | |з видобуванням корисних |обґрунтуванням необхідності | | |копалин, у тому числі для |використання надр (для | | |захоронення шкідливих речовин |комерційного використання | | |та відходів виробництва, |надр); | | |скидання стічних і супутніх | | | |вод, будівництво споруд для |програма робіт з будівництва| | |підземного зберігання нафти і |або експлуатації підземних | | |газу та експлуатація підземних |споруд; | | |споруд, пов'язана із | | | |запобіганням підтопленню |каталог географічних | | |навколишнього середовища |координат кутових точок | | |внаслідок закриття шахт |ділянки надр (похибка - менш| | | |як 1 секунда) та її площа; | | | | | | | |оглядова карта (масштаб | | | |більш як 1:200000); | | | | | | | |ситуаційний план з | | | |нанесеними межами площі | | | |ділянки надр та | | | |географічними координатами | | | |її кутових точок (похибка - | | | |менш як 1 секунда) | |---+-------------------------------+----------------------------| |4 |Створення геологічних територій|Пояснювальна записка з | | |та об'єктів, що мають важливе |характеристикою об'єкта та | | |наукове, культурне, |зазначенням мети | | |рекреаційно-оздоровче значення |використання надр, | | |(наукові полігони, геологічні |перспективний план розвитку | | |заповідники, заказники, |геологічної території | | |пам'ятки природи, лікувальні |(об'єкта), програма | | |та оздоровчі заклади тощо) у |облаштування території та | | |частині їх геологічного |охорони довкілля; | | |вивчення та збереження | | | | |каталог географічних | | | |координат кутових точок | | | |ділянки надр (похибка - менш| | | |як 1 секунда) із зазначенням| | | |її площі; | | | | | | | |оглядова карта (масштаб | | | |більш як 1:200000); | | | | | | | |ситуаційний план з | | | |нанесеними межами площі | | | |ділянки надр та | | | |географічними координатами | | | |її кутових точок (похибка - | | | |менш як 1 секунда) | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 266 ( z1050-13 ) від
17.06.2013 }
Додаток 2
до Регламенту погодження
Мінприроди України надання
надр у користування
ЗАТВЕРДЖЕНО ____________________________ ____________________________
(посада) ________ ________________
(підпис) (ініціали
та прізвище)
"___"__________20___ року

ЕКОЛОГІЧНА КАРТКА*

Назва об'єкта, на користування яким надається спеціальний
дозвіл, місцезнаходження родовища, визначення виду корисних
копалин згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
12.12.94 N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення", мета та вид
користування надрами ____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1. Родовище частково/повністю _______________________________
(знаходиться/не знаходиться)
на землях природоохоронного призначення _________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
З адміністрацією заповідника, заказника тощо погоджено __________
(дата)
2. Стислий опис технологічного ланцюжка видобутку мінеральної
сировини (для діючих підприємств), включаючи розкривні роботи,
види та кількість утворених при цьому шкідливих речовин, клас
небезпеки _______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Дані з наявної (передбачувальної) технології переробки
видобутої мінеральної сировини, розкриву, супутньої сировини.
Наявність відходів виробництва, засоби утилізації (до проекту,
існуючі) ________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Родовище частково/повністю _______________________________
(знаходиться/не знаходиться)
у водоохоронній зоні або на водному об'єкті _____________________ _________________________________________________________________
(дати повну назву водного об'єкта) _________________________________________________________________
(вказати на необхідність отримання дозволу
на спеціальне водокористування)
При експлуатації родовищ мінеральної води, лікувальних
грязей - наявність санітарних зон (1, 2, 3) _____________________ _________________________________________________________________
5. Породи розкривні можуть (не можуть) бути використані як
супутня сировина ________________________________________________
(відмітити, які породи можуть бути використані _________________________________________________________________
і для яких цілей, якщо відсутні необхідні дані, вказати причину) _________________________________________________________________
6. Супутні корисні компоненти в родовищі, що добувається,
обсяг їх використання, об'єм відкачуваної шахтної води, її
мінералізація, повторне застосування в технологічному циклі або
її очищення _____________________________________________________
(за відсутності даних вказати причину відсутності відомостей) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7. Мета використання мінеральної сировини ___________________ _________________________________________________________________
8. Перелік еколого-небезпечних компонентів (для діючих
підприємств), які видобуваються при експлуатації родовища чи
виникають в процесі технологічної переробки _____________________ _________________________________________________________________
9. Геохімічна та радіаційно-гігієнічна оцінка родовища:
мінеральної речовини, що видобувається _________________________;
породи розкривної (наявність/відсутність) ______________________;
продукції, що виготовляється ____________________________________
10. Заходи щодо рекультивації порушених земель:
передбачено рекультивувати (за проектом) _______________________;
виконано (довідка про виконання) _________________________________________________________________
11. Гідрогеологічні умови родовища _________________________
(наявність підземної води _________________________________________________________________
в кар'єрі; надходження поверхневих вод, атмосферних опадів _________________________________________________________________
(куб.м/добу); умови видалення кар'єрних вод (куди, як, метод _________________________________________________________________
очищення або використання в технологічному циклі); загроза _________________________________________________________________
проникнення до підземних вод шкідливих та небезпечних речовин; _________________________________________________________________
наявність дозволу на скид забруднюючих речовин)
12. Відмітка про можливість надання ділянки надр у
користування:
пропонуємо надати підтвердження** ___________________________ _________________________________________________________________
пропонуємо направити на доопрацювання у зв'язку з ___________ _________________________________________________________________
(обґрунтування підстав, передбачених пунктом 14 Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування,
затвердженого наказом Мінприроди України від 26.07.2011 N 262) _________________________________________________________________
_____________ __________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
--------------- * Картка заповнюється і підписується відповідальною посадовою
особою Інспекції , уповноваженою керівником, затверджується
керівником Інспекції та скріплюється печаткою. ** Вказуються відомості, за умови яких можливе надання надр у
користування.вгору