Документ z0907-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.05.2019, підстава - z0434-19

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.07.2008 N 191
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2008 р.
за N 907/15598
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного
агентства України з питань державної служби
N 60-19 ( z0434-19 ) від 01.04.2019 }
Про затвердження Положення про здійснення
моніторингу підготовки проектів Twinning в Україні

Відповідно до Положення про Центр адаптації державної служби
до стандартів Європейського Союзу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 N 528 ( 528-2008-п ), та
з метою вдосконалення організації роботи з підготовки та
реалізації проектів Twinning в Україні Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про здійснення моніторингу підготовки
проектів Twinning в Україні, що додається.
2. Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу (Ковтун Т.В.) у встановленому порядку подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Головдержслужби Т.Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головдержслужби
11.07.2008 N 191
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2008 р.
за N 907/15598

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення моніторингу підготовки
проектів Twinning в Україні

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене з метою реалізації положень
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 N 528
( 528-2008-п ) "Питання Центру сприяння інституційному розвитку
державної служби" щодо проведення моніторингу підготовки проектів
Twinning з урахуванням положень Порядку організації роботи з
підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007
N 154 ( 154-2007-п ) (із змінами) (далі - Порядок).
1.2. Моніторинг підготовки проектів Twinning проводиться з
метою підвищення ефективності підготовки та подальшої реалізації
зазначених проектів в Україні.
1.3. Відповідно до цього Положення моніторингу підлягає
діяльність центральних органів виконавчої влади - бенефіціарів
проектів Twinning щодо належного вжиття заходів, передбачених
Порядком ( 154-2007-п ), іншими нормативно-правовими актами,
необхідних для ефективної реалізації проектів Twinning.
1.4. Моніторинг підготовки проектів Twinning здійснюється
Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського
Союзу (далі - суб'єкт моніторингу) шляхом здійснення перевірок
готовності центральних органів виконавчої влади - бенефіціарів
проектів Twinning до реалізації проектів Twinning виключно за
наявності письмової згоди центрального органу виконавчої влади
щодо проведення таких перевірок.
2. Порядок проведення перевірок
2.1. Начальником Головдержслужби або його заступником
відповідно до розподілу обов'язків за згодою керівника
центрального органу виконавчої влади - бенефіціара проекту
Twinning може бути прийнято рішення щодо здійснення перевірки
готовності цього органу до реалізації проекту Twinning, виконання
вимог нормативно-правових актів щодо підготовки проектів Twinning. Для проведення перевірки Начальником Головдержслужби або його
заступником відповідно до розподілу обов'язків утворюється робоча
група з проведення перевірки (далі - Робоча група), до складу якої
входять представники суб'єкта моніторингу, а також в окремих
випадках залучаються посадові особи Головдержслужби, спеціалісти
або експерти з інших установ та організацій (за їх згодою). Перевірка проводиться не пізніше ніж за два місяці до
підписання Twinning-контракту.
2.2. Обов'язковою умовою проведення перевірки є наявність
програми перевірки та письмової згоди центрального органу
виконавчої влади щодо проведення таких перевірок. Програма
перевірки затверджується Начальником Головдержслужби або його
заступником відповідно до розподілу обов'язків.
2.3. Суб'єкт моніторингу за десять робочих днів до початку
проведення перевірки інформує відповідний центральний орган
виконавчої влади - бенефіціара проекту Twinning про дату, мету та
програму перевірки.
2.4. Програма перевірки визначає: мету проведення перевірки; її предмет; об'єкт (и) перевірки; орієнтовний перелік питань, що підлягають перевірці; строк проведення перевірки (не більше трьох робочих днів); перелік базових нормативно-правових актів, що регулюють
предмет моніторингу; склад робочої групи.
2.5. Під час проведення перевірки члени Робочої групи мають
право: отримувати та ознайомлюватися в установленому законодавством
порядку з інформацією та документами щодо вжитих центральними
органами виконавчої влади - бенефіціарами проектів Twinning
організаційно-правових та інших заходів з питань підготовки
проектів Twinning; отримувати від посадових осіб центральних органів виконавчої
влади - бенефіціарів проектів Twinning усні та письмові пояснення
щодо предмета перевірки.
2.6. Під час проведення перевірки члени Робочої групи
повинні: суворо дотримуватися вимог законодавства, повноти,
об'єктивності, достовірності результатів перевірки; проводити перевірки відповідно до програми перевірки; не втручатися в діяльність центральних органів виконавчої
влади - бенефіціарів проектів Twinning; виявлені під час перевірки порушення вимог
нормативно-правових актів щодо підготовки проектів Twinning
відображати в експертному висновку з обґрунтуваннями виявлених
фактів; ознайомлювати керівництво центральних органів виконавчої
влади - бенефіціарів проектів Twinning з результатами перевірки,
доповідати про них керівництву Головдержслужби; у разі відмови від підписання посадовою особою центрального
органу виконавчої влади - бенефіціара проекту Twinning експертного
висновку робити в ньому спеціальний запис про це з обов'язковим
зазначенням дати, часу, обставин звернення до посадової особи з
пропозицією ознайомитися і підписати експертний висновок, а також
дати, часу і обставин отримання відмови чи період, протягом якого
не отримано відповіді від посадової особи.
2.7. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків,
необ'єктивного, недбалого, упередженого, поверхового проведення
перевірки, викладення в експертному висновку недостовірних фактів
члени Робочої групи, які проводили перевірку, несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства.
2.8. Посадові особи центральних органів виконавчої влади -
бенефіціарів проектів Twinning мають право: вимагати від членів Робочої групи обґрунтування підстав
проведення перевірки; подавати усні та письмові зауваження, заяви, пояснення з
питань щодо предмета перевірки.
2.9. Посадові особи центральних органів виконавчої влади -
бенефіціарів проектів Twinning повинні: допускати членів Робочої групи до перевірки; визначати особу, відповідальну за супроводження перевірки; забезпечувати умови, необхідні для проведення перевірки; надавати для огляду документи, матеріали, приміщення,
матеріально-технічне оснащення тощо; усувати виявлені під час перевірки порушення вимог підготовки
та реалізації проектів Twinning.
2.10. За результатами перевірки готується експертний
висновок, який підписується всіма членами Робочої групи та
надається для ознайомлення посадовій особі центрального органу
виконавчої влади - бенефіціару проекту Twinning.
3. Результати моніторингу
Суб'єкт моніторингу за результатами здійснення моніторингу
вносить Головдержслужбі пропозиції щодо усунення виявлених
порушень (за наявності) для вжиття заходів, необхідних для
забезпечення ефективної реалізації проектів Twinning в Україні.
Заступник Начальника
Головдержслужби А.Вишневськийвгору