Документ z0824-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.12.2015, підстава - z1464-15

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
02.07.2010 N 511
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2010 р.
за N 824/18119
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
N 288 ( z1464-15 ) від 12.11.2015 }
Про затвердження Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо проведення
робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

Відповідно до статей 6 та 20 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із
землеустрою, землеоціночних робіт (додається).
2. Юридичному департаменту (Юрець О.І.) та Департаменту
державної експертизи землевпорядної документації та ліцензування
(Шишов М.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Бєльчика С.В.
Голова О.М.Кулініч
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України із земельних
ресурсів
02.07.2010 N 511
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2010 р.
за N 824/18119

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт
( z0821-09 )

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності" ( 877-16 ).
1.2. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання
(далі - ліцензіати) Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт, затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 N 423
( z0821-09 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
31.08.2009 за N 821/16837 (далі - Ліцензійні умови), здійснює
Держкомзем як орган ліцензування шляхом проведення планових і
позапланових перевірок.
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: акт - оформлений у встановленому порядку документ, який
складається посадовими особами Комісії з перевірки ліцензіата за
результатами перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
( z0821-09 ) (акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов; акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акт
про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акт про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов; акт про відмову ліцензіата в проведенні
перевірки органом ліцензування; акт про неможливість ліцензіата
забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного
виду господарської діяльності); відмова ліцензіата у проведенні перевірки - уникнення
перевірки, вчинення перешкод з боку ліцензіата в доступі посадових
осіб, які ввійшли до складу комісії з перевірки ліцензіата, до
будівель, споруд, приміщень суб'єкта господарювання, які
використовуються для провадження господарської діяльності щодо
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт,
непризначення ліцензіатом уповноваженої ним особи, яка має право
представляти ліцензіата під час проведення перевірки у разі
відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або
ліцензіата - фізичної особи - підприємця, відмова в наданні
документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу посадових
осіб, які ввійшли до складу комісії з перевірки ліцензіата; комісія - комісія з перевірки ліцензіата, створена згідно з
наказом Держкомзему, до складу якої входять посадові особи
Держкомзему та/або його територіальних органів, фахівці
центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з
їх керівниками); ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із
землеустрою, землеоціночних робіт; матеріально-технічна база ліцензіата - геодезичне обладнання,
обчислювальна, розмножувальна техніка, необхідне для провадження
виробничого процесу програмне забезпечення; недостовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії, - встановлення
місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної
особи - суб'єкта господарювання, не зазначених у заяві або інших
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії, а також інших розбіжностей між відомостями, викладеними
в поданих для отримання ліцензії документах і наявною
матеріально-технічною базою; неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних
умов ( z0821-09 ) - відсутність геодезичного обладнання
(високоточного або точного електронного тахеометра, іншого
вимірювального приладу), спеціалістів або необхідної їх кількості,
які повинні мати відповідну спеціальну освіту і відповідати
кваліфікаційним вимогам, встановленим Ліцензійними умовами; неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у
документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, -
виявлення факту неподання у визначений законодавством строк до
органу ліцензування разом з відповідними документами повідомлення
в письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що
додавались до заяви про видачу ліцензії; перевірка ліцензіата - захід державного нагляду (контролю),
який проводиться Держкомземом з метою перевірки додержання вимог
законодавства та Ліцензійних умов ( z0821-09 ) суб'єктами
господарювання, які одержали ліцензію на провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт; рішення про анулювання ліцензії - відповідний наказ
Держкомзему, який видається за наявності підстав для анулювання
ліцензії, визначених статтею 21 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ); територіальні органи Держкомзему - утворені в установленому
порядку територіальні органи Держкомзему в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, а
також міськрайонні, міжміські, міжрайонні територіальні органи,
через які Держкомзем здійснює свої повноваження.
II. Організація перевірок
2.1. Для здійснення планової чи позапланової перевірки
Держкомзем видає наказ, який має містити найменування ліцензіата,
щодо якого буде здійснена перевірка, предмет перевірки, прізвища,
імена та по батькові посадових осіб, які ввійшли до складу комісії
з перевірки Ліцензійних вимог ( z0821-09 ). Наказ підписується
керівником Держкомзему або його заступником.
2.2. На підставі наказу оформлюється посвідчення (додаток 1)
на проведення перевірки, яке підписується керівником або
заступником керівника Держкомзему і засвідчується печаткою
Держкомзему.
2.3. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на
проведення перевірки ліцензіатів (додаток 2), сторінки якого
повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. Посвідчення діє лише протягом зазначеного в ньому строку
здійснення перевірки.
2.4. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних
умов ( z0821-09 ) проводяться Держкомземом не частіше одного разу
на п'ять років. Строк здійснення планової перевірки не може
перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого
підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження строку здійснення
планової перевірки не допускається.
2.5. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов ( z0821-09 ) проводяться Держкомземом згідно з річними
планами проведення перевірок, які затверджуються наказом
Держкомзему. Протягом десяти робочих днів після затвердження
плану-графіка перевірок орган ліцензування надає копію
плану-графіка та наказ про його затвердження до
Держкомпідприємництва.
2.6. Плани проведення перевірок щороку оприлюднюються
Держкомземом шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Держкомзему.
2.7. Держкомзем здійснює планові перевірки за умови
письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення
такої перевірки не пізніш як за десять днів до дня проведення.
2.8. Повідомлення про проведення перевірки надсилається
ліцензіату рекомендованим листом за місцезнаходженням ліцензіата
або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта
господарювання під розписку. Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб,
які ввійшли до складу комісії з перевірки ліцензіата, до
здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про
її проведення.
2.9. Позапланові перевірки здійснюються Держкомземом на
підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ). Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цих перевірок, з обов'язковим зазначенням цих питань у
посвідченні на проведення перевірки.
2.10. Строк здійснення позапланової перевірки не може
перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого
підприємництва - двох робочих днів. Продовження строку здійснення
позапланової перевірки не допускається.
III. Права та обов'язки комісії
з перевірки ліцензіата
3.1. Голова та члени Комісії при здійсненні перевірок за
додержанням Ліцензійних умов ( z0821-09 ) мають право: доступу на територію ліцензіата, у його виробничі та інші
приміщення, які використовуються для провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт, для обстеження і з'ясування питань, безпосередньо
пов'язаних з перевіркою; ознайомлюватися з нормативно-технічною, обліково-звітною,
розпорядчою, статистичною та іншою документацією, необхідною для
проведення перевірки; отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів,
безпосередньо пов'язаних з перевіркою; одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що
виникають під час перевірки.
3.2. Голова та члени Комісії, які проводять перевірку,
зобов'язані: керуватись у своїй роботі законодавством України; об'єктивно відображати стан справ щодо додержання
ліцензіатами Ліцензійних умов ( z0821-09 ); забезпечувати додержання державної та іншої, передбаченої
чинним законодавством, таємниці; пред'явити перед початком проведення перевірки ліцензіату або
уповноваженій ним особі посвідчення на проведення перевірки та
службове посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надати
суб'єкту господарювання копію посвідчення на проведення перевірки
та виконувати інші обов'язки, визначені статтею 8 Закону України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ).
IV. Права та обов'язки ліцензіата
4.1. Ліцензіат під час здійснення перевірки має право: вимагати від посадових осіб, які ввійшли до складу комісії з
перевірки ліцензіата, додержання вимог законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб, які ввійшли до складу
комісії з перевірки ліцензіата, службового посвідчення і
одержувати копії посвідчення на проведення планової або
позапланової перевірки; ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з
отриманням копії відповідного документа; бути присутнім під час здійснення перевірки; вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною
таємницею ліцензіата; одержати один примірник акта та ознайомитися з ним; надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення до акта; оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії
посадових осіб, які ввійшли до складу комісії з перевірки
ліцензіата; не допускати посадових осіб, які ввійшли до складу комісії з
перевірки ліцензіата, до здійснення перевірки, якщо: перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності
проведення перевірок, передбачених цим Порядком; посадові особи, які ввійшли до складу Комісії, не надали
копії документів, передбачених цим Порядком, або якщо надані
документи не відповідають вимогам чинного законодавства.
4.2. Ліцензіат зобов'язаний: допускати посадових осіб, які ввійшли до складу комісії з
перевірки ліцензіата, до здійснення перевірки за умови надання
ними документів, визначених у пункті 3.2 розділу III цього
Порядку; надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали
з питань, що виникають під час здійснення перевірки, та ті, що
підтверджують додержання ним Ліцензійних умов ( z0821-09 ), та
виконувати інші обов'язки, визначені статтею 11 Закону України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ).
V. Порядок проведення перевірки
5.1. Перевірці підлягає дотримання ліцензіатом
організаційних, кваліфікаційних, технологічних та додаткових
кваліфікаційних вимог до окремих видів робіт із землеустрою, що
визначені Ліцензійними умовами ( z0821-09 ).
5.2. Комісія при перевірці дотримання Ліцензійних умов
( z0821-09 ) перевіряє: відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям,
зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта
господарювання; наявність оригіналу ліцензії на провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт чи довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії
або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії; наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або
іншого відокремленого структурного підрозділу ліцензіата на
провадження певного виду господарської діяльності за місцем
провадження діяльності; відповідність робіт, виконуваних ліцензіатом (його філією або
іншим відокремленим структурним підрозділом), видам робіт,
зазначеним у ліцензії (копії ліцензії); відповідність матеріально-технічної бази відомостям,
зазначеним у довідці, що подавалася для отримання ліцензії; наявність інформаційного забезпечення процесу розробки
проектної документації із землеустрою (наявність копій (паперових
або на електронних носіях) законодавчих, нормативно-технічних,
методичних актів, необхідних для забезпечення процесу розробки
проектної документації із землеустрою, землеоціночної
документації); наявність розпорядчого документа ліцензіата про створення
структурного підрозділу, який забезпечує проведення робіт із
землеустрою та/або землеоціночних робіт, і фактичний стан його
функціонування (для юридичних осіб); забезпечення ліцензіатом перевірки виконання документації із
землеустрою, повноти та якості виконання заходів, передбачених
цією документацією, згідно із Законом України "Про землеустрій"
( 858-15 ), та/або повноти та якості виконання землеоціночної
документації, виконання заходів, передбачених цією документацією,
згідно із Законом України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ); наявність штатного розкладу, трудових книжок працівників та
належне їх оформлення; наявність документів, що підтверджують правовідносини
працівників із суб'єктом господарювання (накази про призначення,
трудові договори тощо); наявність необхідної кількості спеціалістів, передбачених
Ліцензійними умовами ( z0821-09 ), та копій документів про їх
освіту, підвищення кваліфікації спеціалістів та/або
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, витягів із Державного реєстру оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок згідно з вимогами
Ліцензійних умов; наявність у складі ліцензіата спеціаліста (за основним місцем
роботи), який закінчив вищий навчальний заклад за спеціальностями
"землевпорядкування" або "землевпорядкування та кадастр" за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, має стаж
роботи за спеціальністю не менше ніж три роки та який за
функціональними обов'язками відповідає за дотримання вимог
законодавства при виконанні робіт із землеустрою та землеоціночних
робіт (для юридичних осіб); наявність трудового договору з оцінювачем з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, який має кваліфікаційне
свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, отримане відповідно до Законів України "Про оцінку
земель" ( 1378-15 ), "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), витяг з
Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок та стаж роботи оцінювачем не менше ніж два роки
(для фізичних осіб, які здійснюють діяльність щодо проведення
землеоціночних робіт); відповідність виконуваних робіт із землеустрою законодавству
України, в тому числі державним стандартам, нормам і правилам у
сфері землеустрою; наявність документів (актів приймання-передачі), які
підтверджують безоплатну передачу одного примірника розробленої
документації із землеустрою та/або звітів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок у Державний фонд документації із
землеустрою; організацію зберігання та фактичну наявність копій
примірників розробленої документації із землеустрою та/або звітів
з експертної грошової оцінки земельних ділянок і документів,
отриманих під час проведення землеоціночних робіт від замовника та
інших осіб; документи, які підтверджують передачу даних (витяг зі звіту)
про результати експертної грошової оцінки земельних ділянок до
територіального органу земельних ресурсів за місцем її проведення
у триденний строк після підписання акта виконаних робіт; дотримання умов договорів щодо розроблення документації із
землеустрою та/або про оцінку (акти приймання-передачі виконаних
робіт замовнику, повноту, терміни виконаних робіт); наявність спеціалістів і копій документів, які підтверджують
їх освіту, спеціальність та правовідносини із суб'єктом
господарювання відповідно до додаткових кваліфікаційних вимог,
встановлених згідно з пунктом 3.2 Ліцензійних умов ( z0821-09 );
5.3. Ліцензіат може вести журнал відвідувань представниками
органів контролю із зазначенням у ньому строків та мети
відвідування, посади, прізвища, ініціалів посадової особи органу
контролю. Зазначені відомості засвідчуються підписом посадової особи
органу контролю.
VI. Порядок оформлення результатів перевірки
6.1. За результатами планових та позапланових перевірок
складаються відповідні акти: акт перевірки додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (додаток 3);
акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов щодо
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (додаток 4);
акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії (додаток 5); акт
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов (додаток 6); акт про відмову ліцензіата в проведенні
перевірки (додаток 7); акт про неможливість ліцензіата забезпечити
виконання Ліцензійних умов господарської діяльності щодо
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (додаток 8);
акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності (додаток 9).
6.2. Акт складається у двох примірниках. В останній день
перевірки два примірники акта підписуються членами Комісії, що
проводили перевірку, та ліцензіатом або уповноваженою ним особою.
Ці особи мають право дати письмові пояснення та викласти
зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи
є невід'ємною частиною акта. При цьому на всіх примірниках акта
перевірки перед підписом керівника суб'єкта господарювання або
уповноваженої ним особи робиться запис: "Із зауваженнями".
6.3. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або уповноважена
ним особа особисто засвідчує, що ознайомлений(а) з актом перевірки
і отримав(ла) один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку
на обох примірниках акта перевірки. Ліцензіат (фізична особа - суб'єкт господарювання) або
уповноважена ним особа засвідчує, що ознайомлений(а) з актом
перевірки і отримав(ла) один примірник, ставить свій підпис, дату
та печатку (за наявності) на обох примірниках акта перевірки. У філіях та інших відокремлених структурних підрозділах
уповноважена керівником ліцензіата особа ставить свій підпис, дату
та печатку на обох примірниках акта перевірки. Один примірник акта перевірки надається керівнику ліцензіата
(юридичної особи) або уповноваженій ним особі, ліцензіату
(фізичній особі - суб'єкту господарювання), другий залишається в
Держкомземі.
6.4. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки
посадова особа Комісії робить відповідний запис в акті про те, що
керівник ліцензіата (юридичної особи), або уповноважена ним особа,
або ліцензіат (фізична особа - суб'єкт господарювання) з актом
ознайомлений(а) і від підпису відмовився(лась). У разі відмови ліцензіата ознайомитися з актом перевірки
посадова особа Комісії робить відповідний запис в акті про те, що
керівник ліцензіата (юридичної особи), або уповноважена ним особа,
або ліцензіат (фізична особа - суб'єкт господарювання) з актом
ознайомлюватися відмовився(лась).
6.5. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов ( z0821-09 )
Держкомзем не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта
перевірки видає розпорядження у двох примірниках про усунення
порушень Ліцензійних умов або приймає рішення про анулювання
ліцензії. Один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня
складання акта надається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для
виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або
уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень
вимог законодавства залишається в Держкомземі. У разі відмови
ліцензіата або уповноваженої ним особи від отримання розпорядження
щодо усунення порушень вимог законодавства воно направляється
рекомендованим листом, а на копії розпорядження, яка залишається в
Держкомземі, проставляються відповідний вихідний номер і дата
направлення.
6.6. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов ( z0821-09 ), зобов'язаний в
установлений у розпорядженні термін у письмовій формі подати
органу, який видав це розпорядження, документальне підтвердження
про усунення порушень. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009
N 502 ( 502-2009-п ) "Про тимчасові обмеження щодо здійснення
заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності на період до 31 грудня 2010 року" термін усунення
порушень Ліцензійних умов ( z0821-09 ) складає 30 діб.
6.7. У разі усунення виявлених перевіркою порушень
Ліцензійних умов ( z0821-09 ) протягом п'яти робочих днів з дати
складання акта перевірки, якщо це підтверджено документально і не
потребує додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов не видається.
6.8. Якщо ліцензіатом документально підтверджено усунення
порушення Ліцензійних умов ( z0821-09 ), то перевірка виконання
розпорядження про усунення порушення Ліцензійних умов може не
проводитися.
6.9. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0821-09 ) складається за результатами
позапланової перевірки і є підставою для анулювання ліцензії.
VII. Рішення про анулювання ліцензії
7.1. Держкомзем за наявності підстав, визначених статтею 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), приймає рішення стосовно анулювання
ліцензії.
7.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається протягом
десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання
ліцензії.
7.3. Рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату
рекомендованим листом із зазначенням підстав анулювання не пізніше
трьох робочих днів з дати його прийняття.
7.4. У разі неявки ліцензіата або його представників на
розгляд питання про анулювання ліцензії у випадках, коли
обов'язковість присутності ліцензіата або його представників
передбачена законодавством, розгляд питання здійснюється без їх
участі з обов'язковою відміткою в протоколі номера документа, що
підтверджує факт повідомлення ліцензіату.
7.5. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0821-09 ) протягом
терміну дії ліцензії здійснюється за наявності таких документів: акта попередньої перевірки, у якому зафіксоване порушення
ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0821-09 ); розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
( z0821-09 ); акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов
( z0821-09 ); наказів, на підставі яких здійснювалися перевірки.
7.6. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання
ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про
анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи -
підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття. Рішення про анулювання ліцензії реєструється у журналі обліку
заяв та виданих ліцензій.
7.7. Запис про підставу, дата та номер рішення про анулювання
ліцензії вносяться Держкомземом до ліцензійного реєстру
провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із
землеустрою, землеоціночних робіт не пізніше наступного робочого
дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
7.8. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0821-09 ); акта про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту
передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для
провадження господарської діяльності; акта про невиконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов - суб'єкт
господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження
цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати
прийняття рішення Держкомземом про анулювання попередньої
ліцензії.
VIII. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
8.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня
прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до
Експертно-апеляційної ради при Держкомпідприємництві дія даного
рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття ним
відповідного рішення.
8.2. Рішення Експертно-апеляційної ради при
Держкомпідприємництві щодо скарги ліцензіата є підставою для
видання Держкомпідприємництвом розпорядження про усунення
виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених
органом ліцензування.
8.3. Рішення Держкомзему про анулювання ліцензії може бути
оскаржене в судовому порядку.
Директор Департаменту
державної експертизи
землевпорядної документації
та ліцензування М.А.Шишов

Додаток 1
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо проведення робіт
із землеустрою,
землеоціночних робіт

(Бланк органу контролю) __________________________________________________________________
від "___" ____________ 20__ року N ______

ПОСВІДЧЕННЯ

Видане посадовим особам ____________________________________,
(ініціали, прізвище, посада)
____________________________________,
(ініціали, прізвище, посада)
_____________________________________
(ініціали, прізвище, посада)
для проведення планової/позапланової перевірки суб'єкта
господарювання
(необхідне підкреслити)
_________________________________________________________________
(найменування ліцензіата, місцезнаходження)
щодо ____________________________________________________________
(вид заходу, вид господарської діяльності, що ліцензується)
на підставі _____________________________________________________
(підстави для здійснення заходу)
_________________________________________________________________
(питання, необхідність перевірки
яких є підставою для позапланового заходу)
_________________________________________________________________
(інформація про здійснення попереднього заходу
(тип заходу, строк його здійснення)
за період з "___" _________ 20__ року до "___" ________ 20__ року
у термін з "___" _________ 20__ року до "___" _________ 20__ року
Керівник __________ __________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо проведення робіт
із землеустрою,
землеоціночних робіт

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів

------------------------------------------------------------------ |N з/п| N |Найменування та | Склад | Термін |Номер та | | |посвідчення|місцезнаходження| комісії |перевірки| дата | | | | ліцензіата | | | наказу | |-----+-----------+----------------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо проведення робіт
із землеустрою,
землеоціночних робіт

Вид перевірки: --------------------- |планова|позапланова| ---------------------
АКТ N ____
перевірки додержання _____________________________
(найменування ліцензіата)
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт
"___" _________ 20__ року ____________________________
(назва населеного пункту)

Акт перевірки складено комісією у складі: ________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
призначеною наказом _____________________________________________
(найменування органу контролю)
від "____" ____________ 20__ року N _______
Перевірка проведена в присутності ___________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада, підпис, N доручення)
Під час перевірки встановлено таке:
1. Ліцензіат: _______________________________________________ Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: ________, Ліцензія: серія ___ N _______ від "__" ___________ 20__ року
на провадження господарської діяльності з ______________________
(вид господарської
діяльності)
Оригінал ліцензії, копія ліцензії ___________________________
(наявні, відсутні)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження | | |-----------------------+----------------------------------------| |Структурний підрозділ, | | |адреса(и) місця | | |(місць) провадження | | |діяльності | | |-----------------------+----------------------------------------| | | | |-----------------------+----------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, по батькові керівника _______________________ __________________________________________________________________
Контактний телефон __________________________________________
2. Під час перевірки встановлено таке: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаткова інформація (за необхідності):
3. Додатки до акта (за наявності навести перелік):
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Назва документа | Кількість арк. | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт складено на ________ аркушах в двох
примірниках. З результатами перевірки ознайомлений(а), один примірник акта
отримав(ла).
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
"__" ___________ 20__ року
М.П.

Додаток 4
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо проведення робіт
із землеустрою,
землеоціночних робіт

Вид перевірки: --------------------- |планова|позапланова| ---------------------
АКТ N ____
про повторне порушення ____________________________
(найменування ліцензіата)
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт
"___" __________ 20__ року ____________________________
(назва населеного пункту)

Акт перевірки складено комісією у складі: ________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
призначеною наказом _____________________________________________
(найменування органу контролю)
від "__" ____________ 20__ року N _______
Перевірка проведена в присутності ___________________________
(прізвище, ініціали,
__________________________________________________________________
посада, підпис, N доручення)
Під час перевірки встановлено таке:
Ліцензіат: __________________________________________________ Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: ________, Ліцензія: серія ___ N _______ від "___" ___________ 20__ року Оригінал ліцензії, копія ліцензії ___________________________
(наявні, відсутні)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження | | |-----------------------+----------------------------------------| |Адреса(и) місця (місць)| | |провадження діяльності | | |-----------------------+----------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, по батькові керівника _______________________ Контактний телефон __________________________________________
Під час перевірки встановлено, що порушення Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із
землеустрою, землеоціночних робіт (необхідне підкреслити), які
визначені в акті перевірки від "___" __________ 20__ року N _____,
__________________________________________________________________
(усунуто, не усунуто, усунуто частково)
Додатки до акта (за наявності навести перелік):
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Назва документа | Кількість арк. | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Акт про повторне порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт складено на ________ аркушах у двох
примірниках. З результатами перевірки ознайомлений(а), один примірник акта
отримав(ла).
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
"___" ____________ 20__ року
М.П.

Додаток 5
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо проведення робіт
із землеустрою,
землеоціночних робіт

Вид перевірки: --------------------- |планова|позапланова| ---------------------
АКТ N ______
про виявлення недостовірних
відомостей у документах, поданих
____________________________________________
(найменування ліцензіата)
для одержання ліцензії ____________________________
"___" __________ 20__ року ____________________________
(назва населеного пункту)

Акт перевірки складено комісією у складі: ________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
призначеною наказом _____________________________________________
(найменування органу контролю)
від "__" ____________ 20__ року N ___________
Перевірка проведена в присутності ___________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада, підпис, N доручення)
Під час перевірки встановлено таке:
Ліцензіат: __________________________________________________ Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: ________, Ліцензія: серія ___ N ______ від "___" ___________ 20__ року Оригінал ліцензії, копія ліцензії ____________________________
(наявні, відсутні)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження | | |-----------------------+----------------------------------------| |Адреса(и) місця (місць)| | |провадження діяльності | | |-----------------------+----------------------------------------| | | | |-----------------------+----------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, по батькові керівника ___________________________
Контактний телефон ______________________________________________
Встановлено: ____________________________________________________ _________________________________________________________________
Додатки до акта (за наявності навести перелік):
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Назва документа | Кількість арк. | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих для одержання ліцензії складено на ________ аркушах у двох
примірниках. З результатами ознайомлений(а), один примірник акта
отримав(ла).
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
"___" ____________ 20__ року
М.П.

Додаток 6
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо проведення робіт
із землеустрою,
землеоціночних робіт

Вид перевірки: --------------------- |планова|позапланова| ---------------------
АКТ N ______
про невиконання _________________________________________________
(найменування ліцензіата)
розпорядження ___________________________________________________
(найменування органу контролю)
про усунення порушень Ліцензійних умов від "__" _______ 20__ року
N _______
"___" ___________ 20__ року ____________________________
(назва населеного пункту)

Акт складено комісією у складі: ________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
призначеною наказом _____________________________________________
(найменування органу контролю)
від "___" ____________ 20__ року N ________
Перевірка проведена в присутності ___________________________
(прізвище, ініціали,
__________________________________________________________________
посада, підпис, N доручення)
Під час перевірки встановлено таке:
Ліцензіат: __________________________________________________ Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: _______, Ліцензія: серія ___ N ______ від "___" ____________ 20__ року Оригінал ліцензії, копія ліцензії ___________________________
(наявні, відсутні)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження | | |-----------------------+----------------------------------------| |Адреса(и) місця (місць)| | |провадження діяльності | | |-----------------------+----------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, по батькові керівника _______________________ Контактний телефон __________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Порушення, що було виявлено | Виконано/ не виконано/ | | при попередній перевірці | виконано частково | | (пункт Ліцензійних умов, | | | що порушувався) | | |-----------------------------+----------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Під час перевірки встановлено таке: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Додатки до акта (за наявності навести перелік):
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Назва документа | Кількість арк. | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов складено на ________ аркушах в двох примірниках. З результатами перевірки ознайомлений(а), один примірник акта
отримав(ла).
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
"___" ___________ 20__ року
М.П.

Додаток 7
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо проведення робіт
із землеустрою,
землеоціночних робіт

Вид перевірки: --------------------- |планова|позапланова| ---------------------
АКТ N ______
про відмову _____________________________________________________
(найменування ліцензіата)
в проведенні перевірки
"__" _____________ 20__ року ____________________________
(назва населеного пункту)

Акт складено комісією у складі: ________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
призначеною наказом _____________________________________________
(найменування органу контролю)
від "___" ___________ 20__ року N ________
Перевірка проведена в присутності ___________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада, підпис, N доручення)
Під час перевірки встановлено таке:
Ліцензіат: __________________________________________________ Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: _______, Ліцензія: серія ___ N _______ від "___" ___________ 20__ року Оригінал ліцензії, копія ліцензії ___________________________
(наявні, відсутні)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження | | |-----------------------+----------------------------------------| |Адреса(и) місця (місць)| | |провадження діяльності | | |-----------------------+----------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, по батькові керівника _______________________ Контактний телефон __________________________________________ Встановлено: ________________________________________________ _________________________________________________________________
Додатки до акта (за наявності навести перелік):
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Назва документа | Кількість арк. | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Акт про відмову у проведенні перевірки складено
на _____ аркушах у двох примірниках. З актом ознайомлений(а), один примірник акта отримав(ла).
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
"___" ___________ 20__ року
М.П.

Додаток 8
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо проведення робіт
із землеустрою,
землеоціночних робіт

Вид перевірки: --------------------- |планова|позапланова| ---------------------
АКТ N ______
про неможливість __________________________________
(найменування ліцензіата)
забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо проведення робіт
із землеустрою, землеоціночних робіт
"___" ____________ 20__ року ____________________________
(назва населеного пункту)

Акт складено комісією у складі: ________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
призначеною наказом _____________________________________________
(найменування органу контролю)
від "___" ___________ 20__ року N ________
Перевірка проведена в присутності ___________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада, підпис, N доручення)
Під час перевірки встановлено таке:
Ліцензіат: __________________________________________________ Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: _______, Ліцензія: серія ___ N ______ від "___" ____________ 20__ року Оригінал ліцензії, копія ліцензії ___________________________
(наявні, відсутні)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження | | |-----------------------+----------------------------------------| |Адреса(и) місця (місць)| | |провадження діяльності | | |-----------------------+----------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, по батькові керівника _______________________ Контактний телефон __________________________________________ Встановлено: ________________________________________________
Додатки до акта (за наявності навести перелік):
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Назва документа | Кількість арк. | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Акт про неможливість забезпечити виконання Ліцензійних умов
складено на ________ аркушах в двох примірниках. З результатами перевірки ознайомлений(а) та один примірник
акта отримав(ла).
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
"___" ____________ 20__ року
М.П.

Додаток 9
до Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
щодо проведення робіт
із землеустрою,
землеоціночних робіт

Вид перевірки: --------------------- |планова|позапланова| ---------------------
АКТ N ______
про встановлення факту передачі
_______________________________________________
(найменування ліцензіата)
ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній
особі для провадження господарської діяльності
щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт
"___" _____________ 20__ року ____________________________
(назва населеного пункту)

Акт складено комісією у складі: ________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали, посада)
призначеною наказом _____________________________________________
(найменування органу контролю)
від "___" __________ 20__ року N ________
Перевірка проведена в присутності ___________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада, підпис, N доручення)
Під час перевірки встановлено таке:
Ліцензіат: __________________________________________________ Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО: _______, Ліцензія: серія ___ N ______ від "___" ____________ 20__ року
Оригінал ліцензії, копія ліцензії _______________________________
(наявні, відсутні)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження | | |-----------------------+----------------------------------------| |Адреса(и) місця (місць)| | |провадження діяльності | | |-----------------------+----------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, по батькові керівника _______________________ Контактний телефон __________________________________________ Встановлено: ________________________________________________
Додатки до акта (за наявності навести перелік):
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Назва документа | Кількість арк. | |-------+---------------------------+----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт складено на ________ аркушах в двох примірниках. З результатами перевірки ознайомлений(а), один примірник акта
отримав(ла).
_________________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
"___" __________ 20__ року
М.П.вгору