Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності
Держфінпослуг; Розпорядження, Умови, Форма типового документа [...] від 28.08.200340
Документ z0805-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.05.2017, підстава - z0554-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
28.08.2003 N 40
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2003 р.
за N 805/8126
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження страхової діяльності
{ Додатково див. Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг
N 74 ( v0074486-03 ) від 09.10.2003 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 160 ( z1196-03 ) від 11.12.2003 N 3329 ( z0196-05 ) від 18.01.2005 N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 N 4125 ( z0637-05 ) від 07.06.2005 N 5377 ( z0178-06 ) від 14.02.2006 N 71 ( z0153-08 ) від 17.01.2008 N 504 ( z0843-09 ) від 25.06.2009 N 413 ( z0923-11 ) від 30.06.2011
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 717 ( z1469-11 ) від 01.12.2011 N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 N 2666 ( z0033-13 ) від 11.12.2012 N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }

Відповідно до вимог статті 34 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ) та вимог пп. 8 пункту 4 Положення про Державну комісію
з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292
( 292/2003 ), та з метою удосконалення державного регулювання
діяльності з надання страхових послуг Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження страхової
діяльності (додаються).
2. До 07.11.2004 Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України з урахуванням вимог Ліцензійних умов
видає ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам,
створеним до набрання чинності Законом України від 04.10.2001
N 2745-III ( 2745-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
страхування", які на дату подання заяви про отримання ліцензії
сформували свої статутні капітали у розмірі, не меншому ніж 500
тис. євро для страховиків, які займаються видами страхування,
іншими, ніж страхування життя, і 750 тис. євро для страховиків,
які займаються страхуванням життя. { Розпорядження доповнено
пунктом 2 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 160 ( z1196-03 ) від 11.12.2003 }
3. Звернутись до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва й Міністерства фінансів
України з пропозицією визнати таким, що втратив чинність, наказ
від 16.07.2001 N 98/343 ( z0663-01 ) "Про затвердження Ліцензійних
умов провадження страхової діяльності", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України від 3 серпня 2001 року за N 663/5854.
4. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання цього
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію
цього розпорядження у засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою
Комісії.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол N 12 засідання Комісії
від 28 серпня 2003 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
28.08.2003 N 40
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2003 р.
за N 805/8126

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження страхової діяльності
{ У тексті Ліцензійних умов слово "Комісія" у всіх
відмінках замінено словом "Держфінпослуг" згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від
25.01.2005 }
{ У тексті Ліцензійних умов та в додатку 2 до них слова
"статутний фонд" в усіх відмінках замінено словами
"статутний капітал" у відповідних відмінках згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 413 ( z0923-11 ) від
30.06.2011 }
{ У тексті Ліцензійних умов, крім пункту 1.5 розділу 1,
абзацу п'ятого пункту 2.25, пункту 2.26 розділу 2,
пункту 8.5 розділу 8, пункту 9.2 розділу 9 після
слів "затверджених Держфінпослуг", та у додатку 7 до
них слова "Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг" та "Нацкомфінпослуг" у
відповідних відмінках згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ),
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), Указів Президента
України від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ) "Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 22 липня 2003 року N 740
( 740/2003 ) "Про заходи щодо розвитку системи протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму" та інших нормативно-правових актів, які
регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення страхової
діяльності. { Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 717 ( z1469-11 )
від 01.12.2011, N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для
виконання під час провадження страхової діяльності та на день
отримання ліцензії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг своїми нормативно-правовими актами може
встановлювати додаткові вимоги до умов провадження окремих видів
страхування.
Розділ 1. Загальні положення
1.1. У цих Ліцензійних умовах наведені нижче поняття
вживаються в такому значенні: ліцензування - видача, переоформлення та анулювання
(відкликання) ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення
ліцензійних справ; { Абзац другий пункту 1.1 розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 } ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
фінансової установи здійснювати страхову діяльність з конкретного
виду страхування протягом визначеного строку за умови виконання
ліцензійних умов; відокремлений підрозділ юридичної особи (надалі -
відокремлений підрозділ) - це підрозділ юридичної особи, що
розташований поза її місцезнаходженням та надає послуги в єдиному
замкнутому технологічному процесі з юридичною особою і не є
юридичною особою; заявник - юридична особа, яка подає документи для одержання
ліцензії, переоформлення ліцензії, дубліката ліцензії, анулювання
ліцензії; { Абзац п'ятий пункту 1.1 розділу 1 в редакції
Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 )
від 25.07.2013; N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 } звітна дата - дата, на яку подаються звітні дані
страховиків; ( Пункт 1.1 доповнено абзацом шостим згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 - вимоги до формування
статутного капіталу не застосовуються до страховиків, які були
внесенні до Державного реєстру фінансових установ до набрання
чинності цим розпорядженням ) місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи
розташування офіса, з якого проводиться щоденне керування
діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво
юридичної особи) та здійснюються управління і облік; { Пункт 1.1
розділу 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 } недостовірні дані (інформація) - дані про наявність
розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих
страховиком для отримання ліцензії, та/або дані про
невідповідність цих документів інформації, наявній у
Нацкомфінпослуг за результатами виконання функцій і завдань,
визначених законодавством, виявлені при розгляді документів на
отримання ліцензії; { Пункт 1.1 розділу 1 доповнено новим абзацом
згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2666
( z0033-13 ) від 11.12.2012 } статутний капітал - грошові кошти та/або державні цінні
папери, внесені учасниками, засновниками страховика шляхом
придбання його акцій, часток. { Пункт 1.1 доповнено абзацом
згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 - вимоги до
формування статутного капіталу не застосовуються до страховиків,
які були внесенні до Державного реєстру фінансових установ до
набрання чинності цим розпорядженням } Статутний капітал вважається сформованим та сплаченим за
офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату подання заяви
про внесення інформації про заявника до Державного реєстру
фінансових установ. У разі зменшення за рішенням учасників
статутного капіталу страховик має дотримуватися вимог статті 30
Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) в частині
відповідності зменшеного розміру статутного капіталу страховика
мінімальному розміру статутного капіталу страховика на дату
державної реєстрації відповідних змін до статуту страховика.
{ Пункт 1.1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433
( z0220-05 ) від 25.01.2005 - вимоги до формування статутного
капіталу не застосовуються до страховиків, які були внесенні до
Державного реєстру фінансових установ до набрання чинності цим
розпорядженням; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 504
( z0843-09 ) від 25.06.2009 } Інші поняття вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно
до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
страхування" ( 85/96-ВР ), "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму" ( 249-15 ). { Абзац пункту 1.1
розділу 1 в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 717 ( z1469-11 ) від 01.12.2011 }
1.2. Ліцензування страхової діяльності здійснюється
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг. { Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
1.3. Відповідно до вимог нормативно-правових актів України
щодо страхування Нацкомфінпослуг видає фінансовим установам
ліцензію на проведення певного виду страхування, визначеного
статтями 6, 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ). До прийняття закону з урегулювання питань заміни
обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення
компенсаційної виплати з державного бюджету головними
розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем
роботи потерпілих Нацкомфінпослуг видає ліцензії на проведення
видів обов'язкового державного страхування, зазначених у пункті 1
постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 N 1372
( 1372-2007-п ) "Питання проведення обов'язкового державного
страхування за деякими видами". { Пункт 1.3 доповнено абзацом
другим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 71 ( z0153-08 ) від 17.01.2008 }
1.4. Для отримання ліцензії на право проведення конкретних
видів страхування фінансова установа зобов'язана виконати всі
вимоги нормативно-правових актів України, які регулюють страхову
діяльність.
1.5. У заявника на дату подання документів на видачу ліцензії
мають бути відсутні невиконані заходи впливу, застосовані
Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг, термін виконання яких
настав. { Розділ 1 доповнено новим пунктом 1.5 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 717 ( z1469-11 ) від 01.12.2011; із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1.6. Після отримання відповідної ліцензії страховик має право
здійснювати страхову діяльність на всій території України. { Пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
1.7. Страховик має право здійснювати страхування через свій
відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про
відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ
(далі - Реєстр).
1.8. Дія ліцензії може бути тимчасово зупинена (обмежена) або
анульована (відкликана) відповідно до цих Ліцензійних умов.
{ Пункт 1.8 розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від
25.01.2005; в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }
1.9. Здійснення страхової діяльності після закінчення строку
дії ліцензії або її анулювання (відкликання) не допускається. { Пункт 1.9 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 )
від 24.12.2013 }
1.10. Якщо страховик має намір провадити зазначені в ліцензії
види страхування після закінчення строку її дії або в разі його
реорганізації, то страховик зобов'язаний отримати нову ліцензію.
Нова ліцензія видається не раніше ніж в останній робочий день дії
попередньо виданої ліцензії.
1.11. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії,
видачі копії або дубліката ліцензії страховик зобов'язаний
виконати дії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.
1.12. Строк дії переоформленої ліцензії або дубліката
ліцензії не може перевищувати строку дії, який був зазначений в
цій ліцензії.
1.13. Ліцензія, видана страховику , не підлягає передачі для
використання іншими юридичними або фізичними особами для
здійснення страхової діяльності. { Пункт 1.13 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
1.14. Вимоги, установлені законодавством України у сфері
регулювання страхової діяльності, повинні виконуватись
страховиками протягом дії ліцензії. ( Пункт 1.13 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 )
1.15. Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за
видачу ліцензій на провадження конкретних видів страхування.
{ Пункт в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005,
N 4125 ( z0637-05 ) від 07.06.2005 }
1.16. Ліцензії на здійснення страхової діяльності є
безстроковими. { Пункт в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 - не
застосовується до ліцензій, виданих до набрання чинності цим
розпорядженням. Такі ліцензії діють до закінчення зазначеного в
них строку дії }
1.17. Ліцензія на кожен вид страхування оформлюється на
окремому бланку.
1.18. Страховик повинен розмістити отриману ліцензію в
доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням.
Розділ 2. Вимоги до провадження страхової діяльності
2.1. Страховик створюється в організаційно-правовій формі
акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з
додатковою відповідальністю.
2.2. Учасників страховика повинно бути не менше трьох.
2.3. Юридична особа, яка має намір здійснювати страхову
діяльність, протягом тридцяти календарних днів з дати державної
реєстрації зобов'язана звернутись до Нацкомфінпослуг для включення
її до Реєстру. { Пункт 2.3 розділу 2 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }
2.4. Мінімальний розмір статутного капіталу страховика, який
займається видами страхування, іншими ніж страхування життя,
установлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика,
який займається страхуванням життя, - 10 млн. євро за валютним
обмінним курсом валюти України. { Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 )
від 24.12.2013 }
2.5. Вартість чистих активів страховика, створеного у формі
акціонерного товариства або товариства з додатковою
відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного
фінансового року з дати внесення інформації про заявника до
Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою
зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика. { Розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 )
від 25.01.2005; в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 504 ( z0843-09 ) від
25.06.2009 }
2.6. Статутний капітал страховика повинен бути сплачений
виключно в грошовій формі. Допускається формування статутного
капіталу страховика цінними паперами, що випускаються державою, за
їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Нацкомфінпослуг,
але не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу.
2.7. Забороняється використовувати для формування статутного
капіталу векселі, кошти страхових резервів, бюджетні кошти, а
також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити
нематеріальні активи.
2.8. Загальний розмір внесків страховика до статутних
капіталів інших страховиків України не може перевищувати 30
відсотків його власного статутного капіталу, у тому числі розмір
внеску до статутного капіталу окремого страховика не може
перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика,
який здійснює види страхування, інші ніж страхування життя, у разі
здійснення ним внесків до статутного капіталу страховика, який
здійснює страхування життя.
2.9. Підприємства, установи та організації не можуть стати
страховиками шляхом внесення змін до установчих документів за
умови, що вони попередньо займалися іншим видом діяльності, навіть
у разі виконання вимог законодавства.
2.10. Страховик, який отримав ліцензію на страхування життя,
не має права займатися іншими видами страхування.
2.11. Предметом безпосередньої діяльності страховика може
бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність,
пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх
управлінням.
2.12. Ліцензія видається на здійснення окремого виду
страхування та дає одночасно право на проведення перестрахування
за цим видом страхування. Страховик (перестраховик) України має
право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів
добровільного і обов'язкового страхування, на проведення яких він
отримав ліцензію. Укладення страховиком України (цедентом, перестрахувальником)
договорів перестрахування з перестраховиками (страховиками,
страховими брокерами) - нерезидентами, у тому числі з тими, які
мають свої представництва в Україні, дозволяється у випадках,
передбачених нормативно-правовими актами України.
2.13. Страховик зобов'язаний прийняти та зареєструвати в
Нацкомфінпослуг правила страхування, які відповідають вимогам
статті 17 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і цим
Ліцензійним умовам.
2.14. Ліцензії на обов'язкові види страхування видаються
відповідно до цих Ліцензійних вимог та особливих умов
ліцензування, установлених Кабінетом Міністрів України. Ліцензія
на конкретний вид обов'язкового страхування видається, якщо
страховик має досвід здійснення добровільного страхування не менше
ніж два роки, якщо інше не передбачено законодавством (під
досвідом не менше ніж два роки слід розуміти наявність протягом
усього зазначеного періоду чинної ліцензії і чинних договорів
страхування). Для підтвердження вимог цього пункту надаються
відповідні копії договорів страхування.
2.15. Страховик зобов'язаний дотримуватись обов'язків,
визначених статтею 20 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ).
2.16. Здійснення страховиком страхових виплат провадиться у
порядку та на умовах, визначених статтею 25 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ). Страховик зобов'язаний на підставі
ведення журналу реєстрації страхових вимог (заяв) страхувальників
щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування формувати
резерв збитків (резерв заявлених, але не виплачених збитків) та
забезпечувати його ліквідне розміщення.
2.17. Страховик зобов'язаний дотримуватись умов забезпечення
платоспроможності відповідно до вимог статті 30 Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ) і нормативно-правових актів, які
встановлюють відповідні вимоги.
2.18. Страховик зобов'язаний формувати, обліковувати і
розміщувати страхові резерви в порядку та на умовах, визначених
статтею 31 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і
відповідними нормативно-правовими актами.
2.19. Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування
перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу,
сформованих вільних резервів та страхових резервів, страховик
зобов'язаний укласти договір перестрахування.
2.20. Страховик зобов'язаний вести бухгалтерський облік,
формувати фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до
вимог законодавства України з урахуванням особливостей,
передбачених статтями 31 та 33 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ).
2.21. Страховик зобов'язаний проводити аудиторську перевірку
та оприлюднювати публічну бухгалтерську звітність відповідно до
вимог статті 34 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та
інших нормативно-правових актів.
2.22. Страховик та його відокремлений підрозділ повинні бути
забезпечені комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням та
комунікаційними засобами (телефон, факс, E-mail), що відповідають
установленим вимогам.
2.23. При здійсненні діяльності з обов'язкових видів
страхування страховик зобов'язаний утворювати централізовані
страхові резервні фонди згідно з вимогами відповідних
нормативно-правових актів.
2.24. При здійсненні діяльності з обов'язкових видів
страхування страховик зобов'язаний дотримуватись порядку та правил
їх проведення, застосовувати форми типового договору, розміри
страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або
методику актуарних розрахунків, установлені Кабінетом Міністрів
України.
2.25. Страховик має право розпочати страхову діяльність у
разі, якщо: - облікова і реєструюча система відповідає вимогам,
встановленим нормативно-правовими актами; - внутрішні правила страховика відповідають вимогам законів
України та нормативно-правових актів державних органів, що
здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг; - професійні якості та ділова репутація персоналу
відповідають вимогам, установленим нормативно-правовими актами; керівник та головний бухгалтер відповідають Професійним
вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 13.07.2004 N 1590 ( z0955-04 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за
N 955/9554. ( Пункт доповнено абзацом п'ятим згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 3329 ( z0196-05 ) від 18.01.2005 )
2.26. Як суб'єкт первинного фінансового моніторингу страховик
зобов'язаний дотримуватись обов'язків, установлених статтею 6
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму" ( 249-15 ) та вимогами Положення про здійснення
фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг від 05.08.2003 N 25 ( z0715-03 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 р.
за N 715/8036. { Пункт 2.26 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 717 ( z1469-11 )
від 01.12.2011 }
2.27. Страховик на підставі наданих оригіналів або належним
чином завірених копій документів зобов'язаний ідентифікувати осіб,
які здійснюють фінансові операції, що згідно із законодавством
підлягають фінансовому моніторингу.
2.28. Страховик зобов'язаний встановити правила проведення
внутрішнього фінансового моніторингу та призначити працівника,
відповідального за його проведення. Відповідальний працівник
зобов'язаний: - бути незалежним у своїй діяльності і підзвітним тільки
керівнику страховика; - не рідше одного разу на місяць інформувати керівника
страховика про виявлені фінансові операції, що підлягають
фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті.
2.29. Страховик зобов'язаний мати у власності або в
користуванні приміщення, а саме нежитлову частину внутрішнього
об'єму будівлі, обмежену будівельними елементами, з можливістю
входу і виходу, яка використовується виключно цим страховиком при
провадженні страхової діяльності, за місцезнаходженням, зазначеним
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців. { Розділ 2 доповнено новим пунктом згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }

Розділ 3. Документи, які подаються для отримання
ліцензії на здійснення страхової діяльності
3.1. Для отримання ліцензії на здійснення страхової
діяльності заявник відповідно до цих Ліцензійних умов подає до
Нацкомфінпослуг документи, перелік яких передбачено Законами
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), а
саме: - заяву про видачу ліцензії (додаток 1); - друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізовану його керівником (подається заявником за
бажанням); { Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 в редакції
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 )
від 05.03.2013 } - копії установчих документів, засвідчені в установленому
законодавством порядку; - довідки банків, що підтверджують розмір сплаченого
статутного капіталу, або аудиторський висновок аудитора, внесеного
до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, щодо підтвердження формування та розміру
сплаченого статутного капіталу, а також, відповідно до пункту 2.5
цих Ліцензійних умов, щодо підтвердження перевищення вартості
нетто-активів (чистих активів) над розміром статутного капіталу на
останню звітну дату, що передує поданню документів на отримання
ліцензії. Для новостворених страхових компаній - довідки банків,
що підтверджують розмір сплаченого статутного капіталу або
аудиторський висновок аудитора; { Абзац п'ятий пункту 3.1 в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 3433 ( z0220-05 ) від 25.01.2005 } - довідку про фінансовий стан засновників (учасників)
страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо
страховик створений у формі повного чи командитного товариства або
товариства з додатковою відповідальністю; { Абзац шостий пункту
3.1 розділу 3 в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 } - правила (умови) страхування; - економічне обгрунтування запланованої страхової
(перестрахувальної) діяльності; - інформацію про учасників страховика (додаток 2); - інформацію про голову виконавчого органу та його
заступників (додаток 3), яка має бути підписана керівником
страховика і скріплена печаткою, копію диплома голови виконавчого
органу страховика або його першого заступника про вищу економічну
або юридичну освіту, копію диплома головного бухгалтера страховика
про вищу економічну освіту, засвідчені печаткою страховика і
відповідним підписом; - інформацію про наявність відповідних сертифікатів у
випадках, передбачених Нацкомфінпослуг. Крім того, заявник повинен подати до Нацкомфінпослуг: - завірену заявником копію затверджених в установленому
порядку правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
{ Абзац тринадцятий пункту 3.1 розділу 3 в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 } - завірену заявником копію документа про призначення
працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового
моніторингу, з інформацією про керівних посадових осіб або
фахівців, які є відповідальними за проведення фінансового
моніторингу (додаток 4).
3.2. У заяві про видачу ліцензії мають міститися відомості
про особу заявника (найменування, місцезнаходження, банківські
реквізити, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), перелік видів
страхування, на проведення яких страховик має намір одержати
ліцензію, перелік правил страхування для кожного виду
добровільного страхування, дату подання заяви, підпис керівника
страхової організації, скріплений печаткою.
3.3. У разі наявності у страховика відокремлених підрозділів
у заяві зазначається або до заяви додається їх перелік із
зазначенням їх найменування, місцезнаходження, номерів телефонів,
а також дати та номеру рішення про створення відокремленого
підрозділу (додаток 5). { Пункт 3.3 розділу 3 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 }
3.4. В установчих документах (статуті та/або установчому
договорі) мають бути зазначені обраний юридичною особою вид
підприємницької діяльності та інформація щодо розміру статутного
капіталу страховика, а також для юридичних осіб, які не є
акціонерними товариствами, має міститись інформація про розподіл
часток статутного капіталу між засновниками (учасниками) із
зазначенням розподілу часток у відсотках, їх кількості та
грошового розміру. { Пункт 3.4 розділу 3 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 }
3.5. Правила страхування, подані для реєстрації, мають бути
пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом відповідальної
особи і печаткою страховика. Правила повинні містити всі умови,
визначені статтею 17 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), бути викладені державною мовою та мати суцільно
пов'язаний закінчений зміст, граматично та логічно узгоджену
інформацію. Заявник зобов'язаний виправити в Правилах страхування
граматичні та стилістичні помилки в разі їх наявності. За умов
проведення страховиком зовнішньоекономічних операцій страхування
(перестрахування) Правила страхування можуть бути перекладені на
англійську чи іншу мову. Тексти таких перекладів мають бути
завірені відповідно до вимог законодавства. До Правил страхування встановлюються також наступні вимоги: 3.5.1. Назва Правил страхування повинна містити слово
"добровільного". 3.5.2. Поняття, що використовуються у Правилах страхування,
повинні відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів.
У разі потреби застосування понять, не визначених у відповідних
нормативно-правових актах, потрібно дати їх тлумачення. 3.5.3. Не допускаються у тексті Правил страхування, договорів
(полісів): - подвійне тлумачення одних і тих самих положень, протиріч
або неузгодженості між пунктами; - застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що
призводять до неоднозначного розуміння змісту; - використання законодавчо визначених понять в іншій
інтерпретації; - порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводять
до спотворення змісту. 3.5.4. При оформленні Правил страхування не допускаються: - друкування різними шрифтами (крім випадків виділення в
тексті окремих положень) та шрифтом розміром менше ніж 12 пунктів
у форматі Word; - подання неякісних ксерокопій, у тому числі подання
ксерокопій підписів уповноважених осіб та/або відсутність
оригіналу підпису уповноваженого актуарія. 3.5.5. У разі внесення змін та/або доповнень до Правил
страхування страховик протягом десяти робочих днів повідомляє про
це Нацкомфінпослуг та надсилає для реєстрації (разом з супровідним
листом) два примірники відповідних змін та/або доповнень із
зазначенням номеру змін до правил страхування. Зміни та/або
доповнення до Правил страхування вважаються чинними з дня їх
реєстрації у Нацкомфінпослуг. { Підпункт 3.5.5 пункту 3.5 розділу 3 в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 }
3.5.6. Правила страхування, зміни або доповнення до них
подаються в двох примірниках, які мають бути тотожними. Після
внесення 3-х змін або доповнень до Правил страхування у разі
необхідності внесення подальших змін або доповнень страховик
повинен подати для затвердження і реєстрації нову редакцію Правил
страхування.
3.6. Економічне обгрунтування запланованої страхової
діяльності подається за встановленою формою (додаток 6), має бути
підписане керівником страховика та скріплене печаткою.
Розділ 4. Порядок подання та розгляду документів для
отримання ліцензії
4.1. Заява про видачу ліцензії разом з усіма документами, що
подаються для отримання ліцензії (крім других примірників правил
страхування, які призначені для повернення заявнику з відміткою
про їх реєстрацію), та описом (переліком) поданих документів
повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані та засвідчені
відбитком печатки та підписом керівника заявника і подаватись у
швидкозшивачі. Опис (перелік) поданих документів повинен містити
посилання на номери сторінок згідно з наскрізною нумерацією.
4.2. Заяву про видачу ліцензії разом з усіма необхідними
документами заявники направляють поштою, подають особисто або
через уповноважену особу до Нацкомфінпослуг. Датою подання документів є дата відбитка календарного
штемпеля поштового відділення зв'язку, що обслуговує відправника.
У разі надання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг датою
подання документів є дата їх реєстрації структурним підрозділом
Нацкомфінпослуг, на який покладено обов'язок здійснювати
реєстрацію вхідної кореспонденції.
4.3. Заявник забезпечує достовірність даних (інформації),
вказаних (указаної) у заяві та документах, поданих для отримання
ліцензії.
4.4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом.
4.5. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,
якщо: заява підписана особою, яка не має на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог цих Ліцензійних умов; документи подані не в повному обсязі.
4.6. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав
для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду і в строки,
передбачені для видачі ліцензії (не більше 30 календарних днів з
часу одержання передбачених Ліцензійними умовами документів).
4.7. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду,
заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка
розглядається в установленому порядку.
4.8. Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі,
а також рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без
розгляду приймається Нацкомфінпослуг як колегіальним органом.
4.9. Не пізніше тридцяти календарних днів з дня надходження
заяви (дати реєстрації в Нацкомфінпослуг) та всіх необхідних
документів від заявника Нацкомфінпослуг має прийняти рішення про
видачу ліцензії, про відмову у видачі ліцензії або рішення про
залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду.
4.10. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу
ліцензії заявнику, інформація про якого на дату подання заяви не
внесена до Реєстру (далі - заявник, що не отримав статусу
фінансової установи), Нацкомфінпослуг одночасно приймає рішення
про внесення такого заявника до Реєстру.
4.11. Нацкомфінпослуг може повернути заявнику на
доопрацювання всі документи, подані ним для отримання ліцензії
та/або включення до Реєстру, за письмовим зверненням заявника,
поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття нею відповідного рішення.
4.12. Повідомлення про прийняття Нацкомфінпослуг рішення про
видачу ліцензії та про прийняття рішення про внесення інформації
про заявника до Реєстру (для заявників, що не отримали статусу
фінансової установи) або про відмову у видачі ліцензії
надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом
трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У
рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої
відмови.
4.13. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є: недостовірність даних (інформації) у документах, поданих
заявником для отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами цим
Ліцензійним умовам; невідповідність поданих документів, що додаються до заяви,
вимогам законодавства.
4.14. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних (інформації) у документах, поданих для видачі
ліцензії, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про
видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності
заявника цим Ліцензійним умовам він може подати до Нацкомфінпослуг
нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали
підставою для відмови у видачі ліцензії.
4.15. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
оскаржене в судовому порядку.
4.16. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу
ліцензії Нацкомфінпослуг оформлює ліцензію не пізніше ніж за п'ять
робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення
плати за видачу ліцензії.
4.17. Заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії подає до Нацкомфінпослуг документ, що підтверджує
внесення плати за видачу ліцензії, та реєстраційну картку із
загальною інформацією про юридичну особу згідно з додатком 3 до
Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 28 серпня 2003 року N 41 ( z0797-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня
2003 року за N 797/8118 (в редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 16 січня 2007 року N 6640) (далі - Положення) (подається
заявниками, що не отримали статусу фінансової установи). Реєстраційна картка подається до Нацкомфінпослуг у паперовій
та електронній формах. Реєстраційна картка в електронній формі
подається до Нацкомфінпослуг через веб-інтерфейс на офіційному
сайті Нацкомфінпослуг у режимі он-лайн.
4.18. Реєстраційна картка із загальною інформацією про
юридичну особу повинна бути оформлена з дотриманням таких вимог: викладена державною мовою; містити всі дані, визначені додатком 3 до Положення
( z0797-03 ); реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена
підписом керівника, скріплена печаткою заявника, пронумерована,
прошита та містити напис: "Усього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів."; дані, які містяться в реєстраційній картці, повинні
співпадати з даними, що містяться у поданих заявником паперових
документах, у тому числі дані в електронній формі повинні
співпадати з даними паперової форми реєстраційної картки; реєстраційна картка в паперовій формі має бути придатною для
прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинна містити
підчисток та виправлень.
4.19. Датою надходження до Нацкомфінпослуг реєстраційної
картки в електронній формі є дата відправлення заявником, який не
є фінансовою установою, реєстраційної картки через веб-сторінку
Державного реєстру фінансових установ, яка розміщена на офіційному
веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.
4.20. У разі подання заявником, що не отримав статусу
фінансової установи, до Нацкомфінпослуг реєстраційної картки,
оформленої з порушенням вимог пункту 4.18 цього розділу,
Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати її надходження
направляє такому заявнику письмове повідомлення із зазначенням
виявлених порушень щодо оформлення реєстраційної картки.
4.21. Заявник, що не отримав статусу фінансової установи,
зобов'язаний усунути виявлені порушення щодо оформлення
реєстраційної картки та повторно подати до Нацкомфінпослуг
реєстраційну картку із загальною інформацією про юридичну особу в
паперовій та електронній формах з дотриманням вимог пункту 4.18
цього розділу протягом тридцяти календарних днів з дати
направлення йому відповідного письмового повідомлення від
Нацкомфінпослуг.
4.22. У разі відсутності зауважень щодо оформлення
реєстраційної картки Нацкомфінпослуг оформляє ліцензію та
свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (для заявників, що не
отримали статусу фінансової установи) не пізніше п'яти робочих
днів з дати надходження всіх документів, визначених у пункті 4.17
цього розділу.
4.23. Нацкомфінпослуг скасовує рішення про видачу ліцензії
та/або про внесення заявника до Реєстру (для заявників, що не
отримали статусу фінансової установи), якщо: заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення
йому повідомлення про прийняття рішень про видачу ліцензії та про
внесення заявника до Реєстру (для заявників, що не отримали
статусу фінансової установи) не подав усіх документів, визначених
у пункті 4.17 цього розділу, та не звернувся до Нацкомфінпослуг
для отримання оформленої ліцензії та свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи (для заявників, що не отримали статусу
фінансової установи); заявник, що не отримав статусу фінансової установи, протягом
тридцяти календарних днів з дати направлення йому повідомлення про
виявлені порушення щодо оформлення реєстраційної картки не виконав
вимоги пункту 4.21 цього розділу; заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення
йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не
подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
4.24. Після видачі заявнику ліцензії на право проведення
конкретних видів страхування відповідна інформація вноситься
Нацкомфінпослуг до Реєстру. { Розділ 4 в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }
{ Розділ 5 виключено на підставі Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 }
Розділ 5. Переоформлення ліцензії
5.1. Підставами для переоформлення ліцензії є: - зміна найменування страховика, якщо ця зміна не пов'язана з
реорганізацією страховика; - зміна місцезнаходження страховика.
5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
страховик зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати
Нацкомфінпослуг заяву про переоформлення ліцензії (додаток 7)
разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та нотаріально
засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зазначені
зміни.
5.3. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з
дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів,
що додаються до неї, в разі прийняття рішення про переоформлення
ліцензії видає переоформлену на новому бланку ліцензію з
урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії. У переоформленні ліцензії може бути відмовлено, якщо: заява про переоформлення ліцензії підписана особою, яка не
має на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог пункту 5.2 цього
розділу. У розпорядженні про відмову в переоформленні ліцензії
зазначаються підстави для такої відмови. Протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем
прийняття рішення Нацкомфінпослуг про переоформлення ліцензії або
про відмову у переоформленні ліцензії, страховик письмово
повідомляється про результати розгляду заяви про переоформлення
ліцензії. { Пункт розділу в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5377 ( z0178-06 ) від
14.02.2006, Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2666
( z0033-13 ) від 11.12.2012 }
5.4. У разі переоформлення ліцензії Нацкомфінпосуг приймає
рішення про визнання недійсною ліцензії, що переоформлюється, з
внесенням відповідних змін до Державного реєстру фінансових
установ не пізніше трьох робочих днів після прийняття такого
рішення. { Пункт 5.4 розділу 5 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 }
Розділ 6. Видача дубліката ліцензії
6.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є: - втрата ліцензії; - пошкодження ліцензії.
6.2. У разі втрати ліцензії страховик зобов'язаний звернутися
до Нацкомфінпослуг та подати: - заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 8); - інформацію про публікацію оголошення у засобах масової
інформації про втрату чи пошкодження ліцензії; - документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката
ліцензії.
6.3. Якщо бланк ліцензії не придатний для користування
внаслідок його пошкодження, страховик подає Нацкомфінпослуг: - заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 8); - не придатну для користування ліцензію; - документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката
ліцензії.
6.4. Нацкомфінпослуг повинна протягом десяти робочих днів з
дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати
заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.
{ Пункт розділу в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5377 ( z0178-06 ) від
14.02.2006, Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2666
( z0033-13 ) від 11.12.2012 }
6.5. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або
пошкодженої Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною
ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних
змін до Державного реєстру фінансових установ не пізніше
наступного робочого дня. { Пункт 6.5 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 )
від 25.07.2013 }
Розділ 7. Тимчасове зупинення (обмеження) дії
та анулювання (відкликання) ліцензії { Назва розділу 7 в редакції Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }
7.1. Тимчасовим зупиненням (обмеженням) дії ліцензії є
тимчасове позбавлення страховика права на провадження страхової
діяльності. Тимчасове зупинення (обмеження) дії ліцензії передбачає
можливість на підставі відповідного рішення Нацкомфінпослуг
відновлення права на провадження страхової діяльності у разі
усунення причин, які стали підставою для тимчасового зупинення
(обмеження) дії ліцензії, без отримання нової ліцензії. { Розділ 7 доповнено новим пунктом 7.1 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }
7.2. Підставами для тимчасового зупинення (обмеження) дії
ліцензії є: систематичне порушення страховиком законодавства про
фінансові послуги у разі застосування до нього не менше ніж двох
заходів впливу протягом календарного року; установлений перевіркою факт відсутності страховика за
місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та/або Реєстрі,
та/або неповідомлення страховиком про зміну свого місцезнаходження
Нацкомфінпослуг у строки, визначені законодавством; недопуск інспекційної групи до проведення перевірки
(інспекції) страховика та/або ненадання на запит інспекційної
групи у визначений нею строк документів та інформації, що
стосуються предмета перевірки та необхідних для проведення
перевірки (інспекції); повторне аналогічне протягом календарного року порушення
страховиком законодавства, що регулює діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом; повторне аналогічне протягом календарного року порушення
страховиком законодавства про фінансові послуги; невиконання страховиком вимог цих Ліцензійних умов; недотримання страховиком на будь-яку дату вимог законодавства
в частині формування та/або розміщення страхових резервів, інших
гарантійних страхових резервних фондів, а також обов'язкових
критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності,
ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій, інших показників і вимог, що обмежують ризики за
операціями з фінансовими активами; неподання або подання не в повному обсязі страховиком до
Нацкомфінпослуг звітності відповідно до законодавства; неподання або подання не в повному обсязі страховиком
документів в установлений строк на письмову вимогу
Нацкомфінпослуг; встановлення факту надання страховиком Нацкомфінпослуг
недостовірної інформації; ненадання в установлений цими Ліцензійними умовами строк
інформації та документів, що підтверджують зміни чи доповнення до
документів, поданих для одержання ліцензії. { Розділ 7 доповнено новим пунктом 7.2 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }
7.3. Підставами для анулювання (відкликання) ліцензії є: заява страховика про анулювання ліцензії; рішення про скасування державної реєстрації страховика як
юридичної особи; виявлення недостовірних даних (інформації) в документах,
поданих страховиком для одержання ліцензії, якщо така інформація
вплинула на прийняття рішення про видачу ліцензії; неусунення страховиком порушень законодавства про фінансові
послуги, що стали підставою для раніше застосованих до нього
заходів впливу відповідно до законодавства; неможливість страховика забезпечити виконання вимог
ліцензійних умов, установлених для страхової діяльності, зокрема
початок відповідно до вимог нормативно-правових актів процедури
ліквідації страховика; нездійснення страховиком страхової діяльності відповідно до
виданої ліцензії протягом останніх 12 місяців; неусунення страховиком порушень, що стали підставою для
тимчасового зупинення (обмеження) дії ліцензії протягом 3 місяців
з дати прийняття рішення про тимчасове зупинення (обмеження) дії
ліцензії. { Пункт 7.3 розділу 7 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }
7.4. У разі анулювання ліцензії за заявою страховика (додаток
9) до неї необхідно додати: - копію повідомлення в засобах масової інформації про
прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо анулювання
ліцензії; - копію документа відповідного органу управління фінансової
установи, що підтверджує факт прийняття рішення про звернення до
Нацкомфінпослуг щодо анулювання ліцензії; - висновок аудиторської перевірки; - баланс за останній звітний період та довідку про виконання
всіх угод (зобов'язань) перед клієнтами при провадженні страхової
діяльності, підписані керівником і головним бухгалтером та
засвідчені печаткою товариства; - бланк ліцензії (оригінал). Нацкомфінпослуг має право провести перевірку страховика щодо
його зобов'язань перед страхувальниками за укладеними договорами
страхування з видів страхування, ліцензія на які анулюється.
7.5. Нацкомфінпослуг у разі отримання в установленому порядку
заяви страховика (з доданням відповідних документів) про
анулювання ліцензії або рішення про скасування державної
реєстрації страховика як юридичної особи повинна протягом тридцяти
днів з дати надходження вказаних документів прийняти рішення про
анулювання ліцензії. У разі коли надіслано запит щодо підтвердження достовірності
поданих для анулювання ліцензії документів або виникла потреба у
проведенні перевірки таких документів іншим способом, зазначений
строк може бути продовжений Головою Нацкомфінпослуг за поданням
директора департаменту за напрямом здійснення нагляду за окремими
ринками фінансових послуг не пізніше ніж за десять календарних
днів до закінчення строку розгляду заяви, але не більше ніж на
30 робочих днів. { Пункт 7.5 розділу 7 в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }
7.6. Розгляд питань про анулювання (відкликання) ліцензії
здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до вимог
нормативно-правових актів. { Пункт 7.6 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 )
від 24.12.2013 }
7.7. У разі анулювання (відкликання) ліцензії як заходу
впливу страховик може одержати нову ліцензію на право провадження
страхової діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття
рішення Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг про анулювання
(відкликання) попередньої ліцензії. { Пункт розділу із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012,
N 4677 ( z2222-13 ) від 24.12.2013 }
{ Пункт 7.6 розділу 7 виключено на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 }
7.8. Рішення про анулювання (відкликання) ліцензії може бути
оскаржено в судовому порядку. { Пункт 7.8 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 4677 ( z2222-13 )
від 24.12.2013 }
Розділ 8. Порядок контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження страхової діяльності
8.1. Контроль за додержанням Ліцензійних умов є складовою
частиною здійснення Нацкомфінпослуг державного регулювання та
нагляду за страховою діяльністю.
8.2. Контроль за додержанням Ліцензійних умов здійснюється
Нацкомфінпослуг шляхом проведення виїзних та безвиїзних перевірок
(інспекцій) відповідно до Правил проведення перевірок (інспекцій)
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затверджених розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 27 листопада 2012 року N 2422 ( z0211-13 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2013 року
за N 211/22743. { Пункт розділу із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012; в
редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 )
від 25.07.2013 }
8.3. Страховик зобов'язаний протягом десяти робочих днів
після виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих ним
для одержання ліцензії, письмово повідомити Нацкомфінпослуг та
надати відповідні підтверджувальні документи.
8.4. Страховик зобов'язаний протягом десяти робочих днів
після накладання іншими органами державної влади санкцій,
пов'язаних із здійсненням страхової діяльності, письмово
повідомити Нацкомфінпослуг та надати відповідні підтверджувальні
документи.
8.5. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за
додержанням цих Ліцензійних умов застосовуються заходи впливу,
передбачені законодавством України.
Заступник директора департаменту
державного регулювання та розвитку
ринків фінансових послуг С.Хоружий
Заступник начальника
юридичного управління В.Колесник

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження страхової діяльності

Заявник __________________________________________________________
(повне найменування страховика) __________________________________________________________________
(скорочене найменування страховика /за наявності/) __________________________________________________________________
(місцезнаходження) __________________________________________________________________
(банківські реквізити) __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) __________________________________________________________________
(телефон, факс)
просить видати ліцензію на здійснення страхової діяльності у формі
добровільного (обов'язкового) страхування на: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(види страхової діяльності, на які представлені документи)
Місце провадження страхової діяльності
------------------------------------------------------------------ |Найменування |Місцезнаходження |Назва виду(ів) | |відокремлених |відокремлених |страхування, який | |підрозділів заявника |підрозділів |здійснює підрозділ | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності

ІНФОРМАЦІЯ
про учасників або засновників заявника
(акціонерів, які мають понад 5 відсотків
у статутному капіталі заявника)
за станом на ___________________________

------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування|Місцезнаходження |Частка в |Частка у |Заборгованість|Заборгованість| |юридичної |юридичної особи |статутному|статутному|засновника чи |засновника чи | |особи чи |чи паспортні дані|капіталі, |капіталі, |учасника |учасника | |П.І.Б. |фізичної особи, |грн., у |% |страховика за |страховика за | |фізичної |яка є |т.ч. | |внесками до |внесками до | |особи, яка є|засновником, | | |статутного |статутного | |засновником |учасником, | | |капіталу |капіталу | |чи учасником|акціонером | | |страховика, |страховика, % | |страховика |страховика | | |грн. | | |------------+-----------------+----------+----------+--------------+--------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Розмір заявленого статутного капіталу ______________________ грн.
Розмір сплаченого статутного капіталу ______________________ грн.
"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 413
( z0923-11 ) від 30.06.2011 }
Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності

ІНФОРМАЦІЯ
про голову виконавчого органу, його заступників заявника
або його відокремленого підрозділу

Дата складення довідки:
---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище|Працює в |Дата |Посада|Освіта|Стаж |Відомості щодо |Телефони| |з/п|ім'я, по|головному |призначення| | |роботи|перебування під| | | |батькові|офісі чи у | | | | |слідством або | | | | |відокремленному| | | | |наявності | | | | |підрозділі | | | | |судимості | | |---+--------+---------------+-----------+------+------+------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------
"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності

ІНФОРМАЦІЯ
про керівних посадових осіб або фахівців,
які є відповідальними за проведення
фінансового моніторингу заявника
або його відокремленого підрозділу

Дата складення довідки:
---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище|Працює в |Дата |Посада|Освіта|Стаж |Відомості щодо |Телефони| |з/п|ім'я, по|головному |призначення| | |роботи|перебування під| | | |батькові|офісі чи у | | | | |слідством або | | | | |відокремленному| | | | |наявності | | | | |підрозділі | | | | |судимості | | |---+--------+---------------+-----------+------+------+------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------
"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.

Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності

ІНФОРМАЦІЯ
про відокремлені підрозділи страховика

Дата складення довідки:
----------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування |Дата та номер рішення про |Місцезнаходження|Дата реєстрації|Телефони| |з/п|відокремленого|створення відокремленого |відокремленого |Держфінпослуг | | | |підрозділу |підрозділу (надання |підрозділу |або | | | | |повноважень на провадження| |Нацкомфінпослуг| | | | |страхової діяльності) | |відокремленого | | | | | | |підрозділу | | |---+--------------+--------------------------+----------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------------------------------
"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П. { Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності

ВИМОГИ
до економічного обгрунтування запланованої діяльності
страховика

1. Загальна характеристика страховика - повне та скорочене
найменування, коли і де проведені реєстрація і перереєстрації,
юридична адреса та фактичне місцезнаходження, інформація про
забезпечення приміщеннями, оргтехнікою, зв'язком та персоналом, у
тому числі кваліфікованим персоналом, напрямки (форма, види,
місце) його діяльності.
2. Огляд стану страхового ринку в регіонах і сферах
діяльності страхової компанії (з оцінкою загальної кількості
об'єктів страхування, конкурентності страхового середовища,
сегментів ринку, що планує охопити страхова компанія, інших
характеристик стану і перспектив страхового ринку, які зумовлюють
вибір видів діяльності страхової компанії).
3. Види діяльності страхової компанії (з наведенням
основних особливих характеристик страхового продукту компанії).
4. Стратегія маркетингу (визначення кількості об'єктів, що
підлягають страхуванню поквартально, і заходи просування на ринок
страхового продукту компанії).
5. Організаційна структура страховика та її розвиток. Юридичне та аудиторське забезпечення діяльності страхової
компанії, що передбачає наявність відповідних структур у складі
компанії, або укладені відповідні угоди про юридичне та
аудиторське обслуговування.
6. План функціонування страхової компанії, де складено
прогноз розвитку страхових операцій на 3 або більше років, де
визначені на перший рік поквартально за видами страхування середні
страхові суми окремих об'єктів страхування, середній розмір
тарифів, вирахувані середні страхові платежі і обчислена кількість
зібраних страхових платежів, а також сума страхових виплат,
максимальна відповідальність за окремим об'єктом страхування. Дані зводяться до табл. 1.
Таблиця 1
Прогноз розвитку страхових операцій на _______________ рр.
------------------------------------------------------------------ |Види |Кількість |Тариф, % |Середня |Середній страховий | |страхування |договорів | |страхова |платіж, млн.грн. | | | | |сума, | | | | | |млн.грн. | | |------------+----------+---------+----------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 1
------------------------------------------------------------------ |Сума страхових |Норматив виплат |Сума |Максимальна | |внесків за |за даним видом |страхових |відповідальність | |квартал, |страхування, % |виплат, |за окремим | |млн.грн. | |млн.грн |об'єктом | | | | |страхування | |---------------+-----------------+----------+-------------------| | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
7. Оцінка платоспроможності та ризиків страхової компанії на
кінець кожного календарного року і підходи до перестрахування (з
розрахунком нормативного запасу платоспроможності і коефіцієнта
платоспроможності, коефіцієнта ризику і коефіцієнта ступеня
ймовірності дефіциту коштів страхової компанії).
8. Фінансовий план не менше ніж на 3 роки, де поквартально на
першій рік і далі на кожний рік вказано: - розмір власних грошових коштів; - кількість договорів (за особистим страхуванням -
кількість застрахованих); - сума страхових внесків; - сума страхових виплат; - розмір створюваних технічних (математичних) резервів
(технічні резерви приймаються рівними обсягами незароблених
страхових премій); - витрати на проведення страхової діяльності, у тому числі
комісійна винагорода агентам (брокерам), і за перестрахування; - розмір прибутку, що очікується, у тому числі: - розмір вільних резервів; - чистий прибуток. Базовими даними для складання фінансового плану є дані з
таблиці 2. Фінансовий план зводиться до табл. 2.
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ |Види |Розмір |Кількість договорів |Сукупна сума |Сума | |страху-|власних |страхування (з |надходжень |страхових | |вання |коштів |особистого |страхових |виплат, | | |(нетто |страхування - |платежів, |млн.грн. | | |активи), |кількість |млн.грн. | | | |млн.грн. |застрахованих) | | | |-------+---------+--------------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 2
------------------------------------------------------------------ |Розмір | Витрати на | Розмір |Розмір |Прибуток, | |(технічних) | провадження | прибутку, що|вільних |млн.грн. | |математичних)| страхової | очікується, |резервів, | | |резервів, | діяльності, | млн.грн. |млн.грн. | | |млн.грн. | млн.грн. | | | | |-------------+-------------+-------------+----------+-----------| | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------
9. Баланс доходів і витрат страхової компанії (не менше ніж 3
роки), за формою табл. 3:
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ | |1 |2 |3 |4 |За |За | | |кв. |кв. |кв. |кв. |рік |рік | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Доходи (надходження) | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Сукупна сума страхових платежів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Новий капітал | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Кредити | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Доходи від розміщення активів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Продаж активів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Інші доходи | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Усього доходів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Витрати (платежі) | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Страхові виплати | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Страхові резерви, в т.ч. технічні | | | | | | | |резерви | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Комісійна винагорода за розміщення| | | | | | | |страхових полісів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Оренда чи утримання будівель | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Транспорт і зв'язок | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Сервіс (послуги) | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Розрахунки з банками | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Реклама | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Зарплата | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Нарахування на зарплату | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Податки | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Дивіденди | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Придбання чи оренда обладнання | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Усього витрат | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |Баланс (+\-) | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
10. Стратегія залучення фінансових ресурсів (нового капіталу
і кредитів).
{ Додаток 7 виключено на підставі Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2502 ( z1409-13 ) від 25.07.2013 }

Додаток 7
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на
провадження страхової діяльності

Заявник _________________________________________________________________,
(найменування) _________________________________________________________________,
(місцезнаходження) _________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) _________________________________________________________________,
(банківські реквізити: назва банку) _________________________________________________________________,
(адреса банку)
МФО, поточний рахунок _________________________________________,
вид(и) страхування, на який(і) була видана ліцензія _____________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ______________ до _________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з __________________________________________________________________
(зазначити причину)
------------------------------------------------------------------ |Найменування |Місцезнаходження |Назва виду(ів) | |відокремлених |відокремлених |страхування, який | |підрозділів заявника |підрозділів |здійснює відокремлений| | | |підрозділ | |---------------------+-------------------+----------------------| | | | | |---------------------+-------------------+----------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.

Додаток 8
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії
на провадження страхової діяльності

Заявник _________________________________________________________________,
(найменування) _________________________________________________________________,
(місцезнаходження) _________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) _________________________________________________________________,
(банківські реквізити: назва банку) _________________________________________________________________,
(адреса банку) МФО, поточний рахунок ______________________________,
вид(и) страхування, на який(і) була видана ліцензія _____________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії_____________________________,
дата видачі ліцензії _______________________________,
термін дії ліцензії з _____________ до _____________
перелік відокремлених підрозділів заявника, які мають повноваження
щодо здійснення страхової діяльності, із зазначенням їх
місцезнаходження _________________________________________________________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з __________________________________________________________________
(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.

Додаток 9
до Ліцензійних умов
провадження страхової
діяльності

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії
на провадження страхової діяльності

Заявник _________________________________________________________________,
(найменування) _________________________________________________________________,
(місцезнаходження) _________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) _________________________________________________________________,
(банківські реквізити: назва банку) _________________________________________________________________,
(адреса банку) _________________________________________________________________,
вид(и) страхування, на який(і) була видана ліцензія _________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _________________________________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії з ________________ до _______________________,
------------------------------------------------------------------ |Найменування | Місцезнаходження | Назва виду(ів) | |відокремлених | відокремлених | страхування, який | |підрозділів заявника | підрозділів | здійснює | | | | відокремлений | | | | підрозділ | |---------------------+--------------------+---------------------| | | | | |---------------------+--------------------+---------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
просить анулювати ліцензію у зв'язку з __________________________________________________________________
(зазначити причину)
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"__"_________ 200__ р. N ____ Підпис керівника страховика _______
(П.І.Б.)
М.П.вгору