Документ z0798-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.08.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.06.2014  № 1917


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2014 р.
за № 798/25575

Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів

Відповідно до пунктів 1 та 18 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 серпня 2005 року № 4421, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2005 року за № 955/11235, що додаються.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Берліна В.М.

Т.в.о. Голови Комісії

М. Поляков


Протокол засідання Комісії
від 19.06.2014 № 51
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
19.06.2014  № 1917


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2014 р.
за № 798/25575

ЗМІНИ
до Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

„Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 5 частини першої статті 36, пункту 6 статті 37 Закону України „Про страхування”, частини першої статті 14 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.”.

2. У главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

„1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання, терміни подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, фінансової звітності та звітних даних щодо здійснення посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні страховими та/або перестраховими брокерами, включеними до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.”;

доповнити пункт 1.2 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

„достовірні звітні дані страхового та/або перестрахового брокера - звітність страхового та/або перестрахового брокера, що складена на підставі даних бухгалтерського обліку (крім статистичної інформації) за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;”.

У зв’язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим.

3. У главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

„2.1. Страхові та/або перестрахові брокери складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Звітність у паперовій формі за складом даних повинна відповідати електронному варіанту у форматі, наведеному на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет, та містити визначені цим Порядком реквізити.

Звітні дані страхового та/або перестрахового брокера, що надаються до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формах, повинні бути достовірними та повними.”;

у пункті 2.2 слово „квартальну” замінити словом „проміжну”;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

„2.3. Документи проміжної та річної звітності страхового та/або перестрахового брокера подають у строки, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, в такому порядку та обсязі:

2.3.1. Страхові та/або перестрахові брокери - юридичні особи (крім зазначених в підпункті 2.3.2 цього пункту):

пояснювальну записку до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера та відомості про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів згідно з додатком до цього Порядку;

проміжну фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною першою статті 13 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, або річну фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

2.3.2. Страхові та/або перестрахові брокери - суб’єкти малого підприємництва та постійні представництва страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів:

пояснювальну записку до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера та відомості про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів згідно з додатком до цього Порядку;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною третьою статті 11 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

2.3.3. Страхові брокери - фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності (в тому числі ті, які перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності):

пояснювальну записку до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера та відомості про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів згідно з додатком до цього Порядку.”;

пункт 2.7 виключити.

У зв’язку з цим пункт 2.8 уважати пунктом 2.7.

4. Додаток до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

В.о. директора
департаменту страхового
регулювання та наглядуІ. Кошова
Додаток
До Порядку складання та подання
звітності страхових
та/або перестрахових брокерів
(пункт 2.3)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звітних даних страхового та/або перестрахового брокеравгору