Документ z0746-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.10.2014, підстава - z1143-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
11.04.2006 N 234
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2006 р.
за N 746/12620
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
N 1118 ( z1143-14 ) від 28.08.2014 }
Про затвердження Положення про порядок реєстрації
випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення іпотечних облігацій,
погашення та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007
N 1057 ( z1087-09 ) від 16.10.2009
N 1427 ( z1245-11 ) від 13.10.2011
Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }

Відповідно до статті 4 Закону України "Про іпотечні
облігації" ( 3273-15 ), Законів України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ), "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску
звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про
результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних облігацій. { Пункт 1 в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 11 квітня 2006 р. N 11
ПОГОДЖЕНО:    
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич
Заступник Голови Національного
банку України В.Л.Кротюк
Голова Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України В.Суслов
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
11.04.2006 N 234
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 27.12.2007 N 2388
( z0294-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2006 р.
за N 746/12620

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту
про результати розміщення іпотечних облігацій,
погашення та скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій
{ У тексті Положення слова "до окремого реєстру випуску
іпотечних цінних паперів" замінено словами "до
Державного реєстру випусків цінних паперів" згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1427 ( z1245-11 ) від 13.10.2011 }
{ У тексті Положення та у додатках 1-2, 4, 7, 9-11,
14-18 до нього слова "Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку" в усіх відмінках
замінено словами "Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку" у відповідних
відмінках згідно з Рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
Це Положення розроблено відповідно до пункту 1 статті 4
Закону України "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ) (далі -
Закон), пунктів 1, 3, 5, 8 частини другої статті 7 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), частини третьої статті 28, статті 29, частини
другої статті 30, частини третьої статті 36 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та інших
нормативно-правових актів. Це Положення установлює порядок реєстрації в Національній
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)
випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій, звіту
про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та
скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій. Дія цього Положення поширюється на емітентів-резидентів. Дія цього Положення не поширюється на випадки емісії
звичайних іпотечних облігацій емітентів-резидентів за межами
України.
Розділ I. Загальні положення
1. Основні терміни та поняття, що вживаються в цьому
Положенні: дострокове погашення облігацій - виплата номінальної вартості
іпотечної облігації та доходу за ними до настання строків
погашення іпотечних облігацій, передбачених умовами розміщення
облігацій; погашення іпотечних облігацій - виплата номінальної вартості
іпотечної облігації та доходу за ними у строки, передбачені
умовами розміщення облігацій; реєстрація випуску іпотечних облігацій - присвоєння випуску
облігацій реєстраційного номера в порядку, визначеному Комісією; серія іпотечних облігацій - сукупність облігацій одного
емітента в межах одного випуску облігацій, що мають один
реєстраційний номер, однакові умови та строки розміщення, обігу,
виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права; фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух
грошових коштів емітента за певний звітний період.
2. Емісія іпотечних облігацій здійснюється за такими етапами: 1) прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення; 2) формування іпотечного покриття; 3) укладання договору з управителем іпотечного покриття та
обслуговуючою установою (якщо емітент самостійно не виконує
функції обслуговуючої установи); 4) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації
випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії; 5) реєстрація Комісією випуску іпотечних облігацій та
проспекту їх емісії і видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію
випуску іпотечних облігацій; { Підпункт 5 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
6) прийняття у разі потреби рішення про залучення
андеррайтера(-ів) до розміщення іпотечних облігацій органом
емітента, уповноваженим приймати таке рішення, крім випадків
наявності попередньо укладеного договору(-ів) з
андеррайтером(-ами); { Підпункт 6 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
7) укладення з депозитарієм договору про обслуговування
емісії іпотечних облігацій, крім випадків наявності попередньо
укладених договорів; 8) унесення протягом десяти робочих днів з дня реєстрації
випуску іпотечних облігацій відомостей про обтяження заставою
іпотечного покриття до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
{ Підпункт 8 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1427 ( z1245-11 ) від 13.10.2011 } 9) присвоєння іпотечним облігаціям міжнародного
ідентифікаційного номера; 10) депонування тимчасового глобального сертифіката; { Підпункт 10 пункту 2 розділу I в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1427 ( z1245-11 )
від 13.10.2011, Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
11) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому
проспекті емісії іпотечних облігацій, у повному обсязі відповідно
до частини сьомої статті 30 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ) не менш як за 10 днів до початку
відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій або надання
зареєстрованого проспекту емісії особам, які є учасниками
розміщення згідно з відповідним рішенням емітента, не менш як за
10 днів до початку закритого (приватного) розміщення іпотечних
облігацій; { Підпункт 11 пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 )
від 24.07.2012 }
12) розміщення іпотечних облігацій, що здійснюється в строк,
який зазначений в рішенні про розміщення іпотечних облігацій; 13) затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення; 14) подання звіту про результати розміщення іпотечних
облігацій; 15) реєстрація Комісією звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій); 16) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску (серії)
іпотечних облігацій; 17) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому
звіті про результати відкритого (публічного) розміщення звичайних
іпотечних облігацій, шляхом опублікування звіту в одному із
офіційних друкованих видань Комісії не пізніше ніж через
15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій); 18) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір
про обслуговування емісії звичайних іпотечних облігацій і
оформлено тимчасовий глобальний сертифікат, копії свідоцтва про
реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій. На підставі
свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій емітент
переоформляє глобальний сертифікат на нову кількість облігацій з
урахуванням результатів розміщення іпотечних облігацій. { Підпункт 18 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
3. Відкрите (публічне) розміщення іпотечних облігацій
здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера(-ів), що
уклав(-ли) з емітентом договір про андеррайтинг. Відкрите (публічне) розміщення іпотечних облігацій передбачає
пропозицію облігацій заздалегідь не визначеній кількості осіб.
{ Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } Звичайні іпотечні облігації, які пропонуються для відкритого
(публічного) розміщення, є такими, що вільно обертаються. Першими
та наступними власниками таких іпотечних облігацій можуть бути
будь-які юридичні та/або фізичні особи. Строк відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій
не може перевищувати одного року з дати початку розміщення. Якщо
іпотечні облігації випускаються різними серіями, строк відкритого
(публічного) розміщення окремої серії іпотечних облігацій не може
перевищувати одного року з дати початку розміщення іпотечних
облігацій цієї серії. Забороняється відкрите (публічне) розміщення іпотечних
облігацій раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту
емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні
Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку.
4. Закрите (приватне) розміщення іпотечних облігацій
здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера(ів), що
уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг. { Абзац перший
пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 } Першими власниками іпотечних облігацій, що передбачені до
закритого (приватного) розміщення, можуть бути юридичні та фізичні
особи - учасники закритого (приватного) розміщення, коло яких
заздалегідь визначене в рішенні про розміщення іпотечних
облігацій. Кількість учасників закритого (приватного) розміщення
іпотечних облігацій не може перевищувати ста осіб. Строк закритого (приватного) розміщення іпотечних облігацій
не може перевищувати двох місяців з дати початку розміщення. Якщо
іпотечні облігації, передбачені до розміщення, випускаються
різними серіями, строк закритого (приватного) розміщення окремої
серії іпотечних облігацій не може перевищувати двох місяців з дати
початку розміщення іпотечних облігацій цієї серії. Іпотечні облігації, які пропонуються для закритого
(приватного) розміщення, уважаються такими, що мають обмежене коло
обігу серед учасників такого розміщення. Після реєстрації випуску іпотечних облігацій емітент
зобов'язаний надати копію рішення про закрите (приватне)
розміщення іпотечних облігацій управителю та депозитарію. Емітент повинен надати зареєстрований проспект емісії всім
особам, які є учасниками закритого (приватного) розміщення згідно
з відповідним рішенням емітента, не менш як за 10 днів до початку
закритого (приватного) розміщення іпотечних облігацій. { Абзац
шостий пункту 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від
24.07.2012 } Після реєстрації випуску іпотечних облігацій, щодо яких
емітентом прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення,
уповноважена особа надає депозитарію, з яким емітент уклав договір
про обслуговування емісії іпотечних облігацій, розпорядження, у
якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до
рішення про закрите (приватне) розміщення є учасниками такого
розміщення, і про обмеження обігу іпотечних облігацій (крім
випадків, передбачених законодавством) до осіб, що не визначені в
рішенні про закрите (приватне) розміщення як учасники закритого
(приватного) розміщення. { Абзац сьомий пункту 4 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
5. Обіг іпотечних облігацій дозволяється після реєстрації
Комісією звіту про результати розміщення іпотечних облігацій та
видачі свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.
6. Номінальна вартість іпотечних облігацій визначається у
національній валюті або, якщо це передбачено умовами розміщення, в
іноземній валюті. Мінімальна номінальна вартість іпотечної облігації не може
бути меншою, ніж одна копійка. Продаж іпотечних облігацій здійснюється в національній
валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх
розміщення, - в іноземній валюті з урахуванням законодавства про
валютне регулювання.
7. Погашення іпотечних облігацій, номінальна вартість яких
визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у
якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням
законодавства про валютне регулювання, або в національній валюті
за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена
номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним
банком України на дату погашення іпотечних облігацій. Строк погашення іпотечних облігацій не повинен перевищувати
одного року з дати початку їх погашення. У разі, якщо рішенням про розміщення іпотечних облігацій та
проспектом їх емісії передбачена можливість дострокового погашення
іпотечних облігацій, випуск або окрема серія іпотечних облігацій
можуть бути погашені достроково. Можливість дострокового погашення
іпотечних облігацій, а також порядок повідомлення власників
іпотечних облігацій про здійснення дострокового погашення
іпотечних облігацій і строк, у який іпотечні облігації мають бути
пред'явлені їх власниками для дострокового погашення, повинні бути
передбачені рішенням про розміщення іпотечних облігацій та
проспектом емісії іпотечних облігацій. { Абзац третій пункту 7
розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 )
від 24.07.2012 }
8. Унесення відомостей про обтяження заставою іпотечного
покриття здійснюється на підставі тимчасового свідоцтва про
реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій протягом
10 робочих днів з дня реєстрації випуску звичайних іпотечних
облігацій Комісією. { Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1427
( z1245-11 ) від 13.10.2011 }
Розділ II. Вимоги до рішення про розміщення
звичайних іпотечних облігацій та проспекту
емісії звичайних іпотечних облігацій
Глава 1. Рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій
1. Стосовно кожного розміщення звичайних іпотечних облігацій
емітент приймає окреме рішення про розміщення.
2. Рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій
приймається уповноваженим органом емітента, повноваження якого
підтверджуються установчими документами емітента.
3. Рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій
оформляється протоколом та має бути пронумеровано, прошнуровано та
засвідчено підписами керівника та печаткою емітента.
4. Рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій має
містити такі відомості:
4.1. Інформацію про емітента: 1) найменування емітента; 2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної
пошти та інших засобів зв'язку емітента; 3) відомості про внесення емітента відповідним державним
органом до Державного реєстру фінансових установ або Державного
реєстру банків; 4) розмір власного капіталу емітента на дату прийняття
рішення про розміщення іпотечних облігацій; 5) розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення,
відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити
або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання
документів на реєстрацію до органу реєстрації здійснив оголошення
про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включено
питання про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до
статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу,
не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію
в проспекті емісії; 6) дані про розміщення раніше випущених іпотечних облігацій
(перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій із
зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків, обсягів
випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску).
4.2. Інформацію про фінансово - господарський стан емітента: 1) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних
видів діяльності на ринку цінних паперів, виданих відповідно до
законів України, із зазначенням дати видачі та строку закінчення
їх дії; 2) опис діяльності емітента за станом на кінець звітного
періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для
реєстрації випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних
облігацій; 3) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента; 4) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє
часткою більше ніж 10% статутного капіталу; 5) відомості про дочірні підприємства, філії, представництва
та інші відокремлені підрозділи емітента; 6) відомості про участь емітента в холдингових компаніях,
концернах, асоціаціях тощо; 7) політика щодо досліджень та розробок; 8) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний
роки; 9) можливі фактори ризику в господарській діяльності
емітента; 10) відомості про провадження у справі про банкрутство або
про застосовування санації у відношенні емітента чи попереднього
суб'єкта господарювання, у результаті реорганізації якого
утворився емітент, протягом трьох років, що передували року
проведення випуску іпотечних облігацій; 11) інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна
історія емітента (крім банків)): а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення
облігацій: кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, вид
правочину, кредитор, сума зобов'язання за укладеним кредитним
правочином, вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання
кредитного правочину, відомості про остаточну суму зобов'язання за
кредитним правочином, судового рішення, що стосуються виникнення,
виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним
правочином); б) які не були виконані: кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, вид
правочину, кредитор за укладеним кредитним правочином, сума
зобов'язання за укладеним кредитним правочином, вид валюти
зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину, дата
виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його
розмір і стадія погашення, судового рішення, що стосуються
виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним
кредитним правочином).
4.3. Інформація про іпотечні облігації: 1) дата і номер рішення (протоколу) про розміщення іпотечних
облігацій та найменування органу, який прийняв рішення; 2) мета емісії іпотечних облігацій (напрями використання
фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій,
джерела погашення та виплата доходу за іпотечними облігаціями,
зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від
розміщення іпотечних облігацій, для формування і поповнення
статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків
від господарської діяльності); 3) параметри випуску іпотечних облігацій: а) загальна сума випуску іпотечних облігацій; б) кількість іпотечних облігацій; в) номінальна вартість; г) серія та порядкові номери; ґ) права, що надаються власникам іпотечних облігацій; д) дохід за іпотечними облігаціями (фіксований або плаваючий
процент), у разі застосування плаваючого процента - критерії або
формула для його розрахунку; 4) умови дострокового виконання грошових зобов'язань за
іпотечними облігаціями (за наявності); 5) дії емітента в разі його припинення або в разі настання
дефолту. { Підпункт 5 підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
Якщо рішенням передбачено розміщення більш ніж одного випуску
іпотечних облігацій, окремо вказується характеристика іпотечних
облігацій, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна
вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує кожний
випуск іпотечних облігацій. Якщо іпотечні облігації випускаються різними серіями, окрім
зазначеного вище, зазначаються серія, кількість іпотечних
облігацій, порядкові номери облігацій, загальна номінальна
вартість іпотечних облігацій та розмір іпотечного покриття, що
забезпечує випуск іпотечних облігацій кожної серії.
4.4. Інформація про іпотечні активи: 1) опис іпотечних активів, що включені до складу іпотечного
покриття: а) значення коефіцієнта іпотечного покриття на дату подання
документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій; б) початковий розмір іпотечного покриття та розмір іпотечного
покриття на дату подання документів для реєстрації випуску
іпотечних облігацій; в) кількість іпотечних кредитів у пулі; г) середньозважений строк іпотечних активів в складі
іпотечного покриття; ґ) середньозважений розмір процентів за іпотечними активами у
складі іпотечного покриття; д) сукупний розмір процентних платежів за іпотечними активами
протягом процентного періоду за іпотечними облігаціями; е) сукупний розмір процентних платежів за іпотечними
облігаціями протягом процентного періоду за іпотечними
облігаціями; є) розмір іпотечних активів, зобов'язання боржників за якими
забезпечені іпотекою житлових будинків або квартир, від сукупного
розміру всіх іпотечних активів, уключених до складу іпотечного
покриття; ж) цільове призначення предмета іпотеки (іпотечні активи,
зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого
майна житлового призначення; іпотечні активи, зобов'язання
боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна
нежитлового призначення); з) співвідношення суми основного боргу боржників і оцінної
вартості предмета іпотеки (іпотека нерухомості житлового
призначення; іпотека нерухомості нежитлового призначення); и) порядок обслуговування іпотечного покриття і розподіл
коштів від іпотечного покриття в разі звернення стягнення на
іпотечне покриття; і) умови й строки заміни іпотечних активів у складі
іпотечного покриття та включення нових іпотечних активів до складу
іпотечного покриття; ї) дії емітента в разі прийняття рішення про звернення
стягнення на іпотечне покриття; й) порядок дій управителя щодо отримання рішення власників
іпотечних облігацій про звернення стягнення на іпотечне покриття
та про запропонований управителем спосіб звернення стягнення на
іпотечне покриття; { Підпункт 1 підпункту 4.4 пункту 4 глави 1 розділу II доповнено
підпунктом "й" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
к) умови та періодичність проведення перевірок іпотечного
покриття; { Підпункт "к" підпункту 1 підпункту 4.4 пункту 4 глави 1 розділу
II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від
24.07.2012 }
л) порядок ведення реєстру іпотечного покриття; 2) опис умов щодо включення іпотечних активів до складу
іпотечного покриття: а) іпотечні активи належать емітенту на праві власності; б) емітент є іпотекодержателем за відповідним іпотечним
договором, унесений до відповідного державного реєстру в
установленому законодавством України порядку; в) іпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені
іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов'язань
інших, ніж його зобов'язання за іпотечними облігаціями; г) за відповідним іпотечним чи кредитним договором не
прийнято рішення про звернення стягнення і щодо боржника не
порушено провадження у справі про банкрутство; ґ) умови відповідного іпотечного договору не передбачають
можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без
згоди іпотекодержателя; д) предмет іпотеки перебуває на території України,
застрахований на його повну вартість від ризиків випадкового
знищення, випадкового пошкодження або псування; е) іпотечні активи не включені до складу іпотечного покриття
(іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперів; є) основна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою
зобов'язанням не перевищує 75 відсотків оцінної вартості предмета
іпотеки, визначеної суб'єктом оцінної діяльності, або 60 відсотків
оціночної вартості предмета іпотеки нежитлового призначення,
визначеної суб'єктом оцінної діяльності.
4.5. Порядок розміщення іпотечних облігацій: а) адреси місць, дати початку та закінчення розміщення
іпотечних облігацій; б) запланована ціна розміщення іпотечних облігацій; в) найменування фінансової установи та номер поточного
рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата
здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо
вказуються номери рахунків у національній та іноземній валюті); г) строк оплати іпотечних облігацій; ґ) можливість дострокового закінчення розміщення іпотечних
облігацій.
4.6. Умови та дата закінчення обігу іпотечних облігацій,
можливість викупу емітентом іпотечних облігацій у власників на їх
вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп
іпотечних облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про
здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу
іпотечних облігацій і строк, у який облігації можуть бути
пред'явлені їх власниками для викупу.
4.7. Порядок виплати доходу за іпотечними облігаціями: 1) адреса місць, дата початку і закінчення виплати доходу за
іпотечними облігаціями; 2) запланований процент, метод розрахунку та порядок виплати
доходу, валюта, у якій здійснюється виплата доходу.
4.8. Порядок погашення іпотечних облігацій: 1) адреси місць, дати початку і закінчення погашення
іпотечних облігацій; 2) порядок виплати номінальної вартості та доходу за
іпотечними облігаціями із зазначенням валюти, у якій здійснюється
погашення (національна або іноземна валюта); 3) можливість дострокового погашення іпотечних облігацій; 4) дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання
іпотечних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску
(серії).
4.9. Порядок повідомлення про розміщення іпотечних облігацій.
4.10. Інформація про управителя іпотечним покриттям: 1) найменування управителя; 2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної
пошти та інших засобів зв'язку управителя; 3) предмет діяльності; 4) розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати; 5) умови сплати витрат та винагород управителя, а також
максимальний розмір цих витрат і винагород; 6) дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії
(для небанківської фінансової установи); 7) номер та дата договору про здійснення управління іпотечним
покриттям.
4.11. Інформація про обслуговуючу установу (якщо емітент
самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи): 1) найменування обслуговуючої установи; 2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної
пошти та інших засобів зв'язку обслуговуючої установи; 3) предмет діяльності; 4) розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати; 5) розмір винагороди обслуговуючої установи; 6) порядок повідомлення установою боржників за іпотечними
активами про місце та інші умови обслуговування їх забезпечених
іпотекою зобов'язань; 7) номер та дата договору про здійснення обслуговування
іпотечних активів.
4.12. Інформація про андеррайтера (якщо емітент користується
його послугами), депозитарій та аудитора (аудиторську фірму): 1) найменування; 2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної
пошти та інших засобів зв'язку; 3) дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії.
5. Рішення про розміщення іпотечних облігацій може
передбачати надання власникам іпотечних облігацій гарантії щодо
виконання грошових зобов'язань емітента або створення з цією метою
спеціального резервного чи страхового фонду. У разі, якщо власникам іпотечних облігацій надаються
додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за іпотечними
облігаціями або щодо іпотечного покриття, застосовуються договори
про збереження реальної вартості, рішення про розміщення іпотечних
облігацій має містити інформацію про зміст таких гарантій або
договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору про
збереження реальної вартості іпотечного покриття, а також про
спосіб відшкодування премії гаранта або сторони договору про
збереження реальної вартості.
6. Рішення про розміщення іпотечних облігацій має містити
застереження такого змісту: "Реєстрація випуску іпотечних
облігацій та проспекту їх емісії, що проводиться Національною
комісія з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися
як гарантія вартості цих іпотечних облігацій. Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту
інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її
відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за
достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для
реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії,
несуть особи, що підписали ці документи". { Пункт 6 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
7. Рішення про закрите розміщення іпотечних облігацій має
містити, крім відомостей, передбачених пунктом 4 цієї глави, такі
відомості: перелік осіб, серед яких емітент має намір розмістити
іпотечні облігації, із зазначенням таких відомостей про цих осіб: для юридичних осіб-резидентів: найменування,
місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місце та
дата проведення державної реєстрації; { Абзац третій пункту 7
глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 } для юридичних осіб-нерезидентів: найменування,
місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію
цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія
легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового
реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення
уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної
юридичної особи); для фізичних осіб-резидентів: прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що
посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав
відповідний документ; для фізичних осіб-нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування
органу, що видав відповідний документ. { Глава 1 роздіу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
Глава 2. Проспект емісії іпотечних облігацій
1. { Абзац перший пункту 1 глави 2 розділу II виключено на
підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } Проспект емісії іпотечних облігацій подається в двох
примірниках та має бути пронумерований, прошнурований та
засвідчений підписами та печаткою керівника емітента, управителя,
обслуговуючої установи, якщо емітент самостійно не виконує її
функції, аудитора (аудиторської фірми) та андеррайтера, якщо
емітент користується його послугами.
2. Проспект емісії іпотечних облігацій повинен містити:
2.1. Застереження такого змісту: "Реєстрація випуску
іпотечних облігацій та проспекту емісії іпотечних облігацій, що
проводиться Комісією, не може розглядатися як гарантія вартості
цих іпотечних облігацій. Комісія відповідає лише за повноту
інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її
відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за
достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для
реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії,
несуть особи, що підписали ці документи". { Підпункт 2.1 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
2.2. Інформація про емітента: 1) найменування емітента; 2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної
пошти та інших засобів зв'язку емітента, ідентифікаційний код за
Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації; 3) дата заснування, зміни організаційно-правової форми; 4) перелік засновників; 5) предмет діяльності; 6) відомості про внесення емітента відповідним державним
органом до Державного реєстру фінансових установ або Державного
реєстру банків; 7) розмір власного капіталу емітента на дату прийняття
рішення про випуск іпотечних облігацій; 8) розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення,
відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити
або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання
проспекту емісії іпотечних облігацій на реєстрацію до органу
реєстрації здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до
порядку денного яких включено питання про зміну розміру статутного
капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною
розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент
зобов'язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії; 9) відомості про посадових осіб емітента, а саме: прізвище,
ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний
виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді, посада, яку особа
займає на основному місці роботи, посада на попередніх місцях
роботи за останні п'ять років; 10) дані про розміщення раніше випущених іпотечних облігацій
(перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій із
зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків іпотечних
облігацій, обсягів випусків, строків обігу та результатів
погашення кожного випуску); 11) відомості про провадження у справі про банкрутство або
про застосовування санації щодо управителя, обслуговуючої установи
та емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, у результаті
реорганізації якого утворився управитель, обслуговуюча установа чи
емітент, протягом трьох років, що передували року проведення
випуску іпотечних облігацій.
2.3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента: 1) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних
видів діяльності на ринку цінних паперів, виданих відповідно до
законів України, із зазначенням дати видачі та закінчення дії
ліцензій; 2) опис діяльності емітента за станом на кінець звітного
періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для
реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій; 3) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента; 4) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє
часткою понад 10% статутного капіталу; 5) відомості про дочірні підприємства, філії, представництва
та інші відокремлені підрозділи емітента; 6) відомості про участь емітента в холдингових компаніях,
концернах, асоціаціях тощо; 7) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний
роки; 8) можливі фактори ризику в господарській діяльності
емітента; 9) інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна
історія емітента /крім банків/): а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення
облігацій: кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, вид
правочину, кредитор, сума зобов'язання за укладеним кредитним
правочином, вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання
кредитного правочину, відомості про остаточну суму зобов'язання за
кредитним правочином, судові рішення, що стосуються виникнення,
виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним
правочином); б) які не були виконані: кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, вид
правочину, кредитор за укладеним кредитним правочином, сума
зобов'язання за укладеним кредитним правочином, вид валюти
зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину, дата
виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його
розмір і стадія погашення, судові рішення, що стосуються
виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним
кредитним правочином); 10) фінансова звітність за звітний період, що передував
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску
іпотечних облігацій, та за останні три завершені фінансові роки.
2.4. Інформація про іпотечні облігації: 1) дата й номер рішення (протоколу) про розміщення іпотечних
облігацій та найменування органу, який прийняв рішення; 2) мета емісії іпотечних облігацій (напрями використання
фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій,
джерела погашення та виплата доходу за іпотечними облігаціями,
зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від
розміщення іпотечних облігацій, для формування і поповнення
статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків
від господарської діяльності); 3) параметри випуску іпотечних облігацій: а) загальна сума випуску іпотечних облігацій; б) кількість іпотечних облігацій; в) номінальна вартість, ціна розміщення; г) серія та порядкові номери; ґ) права, що надаються власникам іпотечних облігацій; д) дохід за іпотечними облігаціями (фіксований або плаваючий
процент), у разі застосування плаваючого процента - критерії або
формула для його розрахунку; 4) умови дострокового виконання грошових зобов'язань за
іпотечними облігаціями (за наявності); 5) дії емітента в разі його припинення або в разі настання
дефолту. { Підпункт 5 підпункту 2.4 пункту 2 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
Якщо рішенням передбачено розміщення більш ніж одного випуску
іпотечних облігацій, окремо вказуються характеристика іпотечних
облігацій, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна
вартість та розмір іпотечного покриття, що забезпечує кожний
випуск іпотечних облігацій. Якщо іпотечні облігації випускаються різними серіями, то,
крім зазначеного вище, зазначаються характеристика, кількість,
номінальна вартість, загальна номінальна вартість та розмір
іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій,
окремо вказуються серія, кількість іпотечних облігацій, порядкові
номери облігацій, загальна номінальна вартість облігацій та розмір
іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій
кожної серії.
2.5. Інформація про іпотечні активи: 1) опис іпотечних активів, що включені до складу іпотечного
покриття: а) значення коефіцієнта іпотечного покриття на дату подання
документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій; б) початковий розмір іпотечного покриття та розмір іпотечного
покриття на дату подання документів для реєстрації випуску
іпотечних облігацій; в) кількість іпотечних кредитів у пулі; г) середньозважений строк іпотечних активів у складі
іпотечного покриття; ґ) середньозважений розмір процентів за іпотечними активами у
складі іпотечного покриття; д) сукупний розмір процентних платежів за іпотечними активами
протягом процентного періоду за іпотечними облігаціями; е) сукупний розмір процентних платежів за іпотечними
облігаціями протягом процентного періоду за іпотечними
облігаціями; є) розмір іпотечних активів, зобов'язання боржників за якими
забезпечені іпотекою житлових будинків або квартир, від сукупного
розміру усіх іпотечних активів, уключених до складу іпотечного
покриття; ж) цільове призначення предмета іпотеки (іпотечні активи,
зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого
майна житлового призначення; іпотечні активи, зобов'язання
боржників за якими забезпечені іпотекою нерухомого майна
нежитлового призначення); з) співвідношення суми основного боргу боржників і оцінної
вартості предмета іпотеки (іпотека нерухомості житлового
призначення; іпотека нерухомості нежитлового призначення); и) порядок обслуговування іпотечного покриття і розподіл
коштів від іпотечного покриття у разі звернення стягнення на
іпотечне покриття; і) умови й строки заміни іпотечних активів у складі
іпотечного покриття та включення нових іпотечних активів до складу
іпотечного покриття; ї) дії емітента в разі прийняття рішення про звернення
стягнення на іпотечне покриття; й) порядок дій управителя щодо отримання рішення власників
іпотечних облігацій про звернення стягнення на іпотечне покриття
та про запропонований управителем спосіб звернення стягнення на
іпотечне покриття; { Підпункт 1 підпункту 2.5 пункту 2 глави 2 розділу II доповнено
підпунктом "й" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
к) умови та періодичність проведення перевірок іпотечного
покриття; { Підпункт "к" підпункту 1 підпункту 2.5 пункту 2 глави 2
розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 )
від 24.07.2012 }
л) порядок ведення реєстру іпотечного покриття; 2) опис умов щодо включення іпотечних активів до складу
іпотечного покриття: а) іпотечні активи належать емітенту на праві власності; б) емітент є іпотекодержателем за відповідним іпотечним
договором, унесений до відповідного державного реєстру в
установленому законодавством України порядку; в) іпотечні активи не перебувають у заставі чи не обтяжені
іншим чином для забезпечення виконання емітентом зобов'язань
інших, ніж його зобов'язання за іпотечними облігаціями; г) за відповідним іпотечним чи кредитним договором не
прийнято рішення про звернення стягнення і щодо боржника не
порушено провадження у справі про банкрутство; ґ) умови відповідного іпотечного договору не передбачають
можливості заміни чи відчуження іпотекодавцем предмета іпотеки без
згоди іпотекодержателя; д) предмет іпотеки перебуває на території України,
застрахований на його повну вартість від ризиків випадкового
знищення, випадкового пошкодження або псування; е) іпотечні активи не включені до складу іпотечного покриття
(іпотечного пулу) іншого випуску іпотечних цінних паперів; є) основна сума боргу боржника за забезпеченим іпотекою
зобов'язанням не перевищує 75 відсотків оцінної вартості предмета
іпотеки, визначеної суб'єктом оцінної діяльності, або 60 відсотків
оцінної вартості предмета іпотеки нежитлового призначення,
визначеної суб'єктом оцінної діяльності.
2.6. Порядок розміщення іпотечних облігацій: а) адреси місць, дати початку та закінчення розміщення
іпотечних облігацій; б) запланована ціна продажу іпотечних облігацій; в) найменування фінансової установи та номер поточного
рахунку, на який вноситиметься оплата за іпотечні облігації (якщо
оплата здійснюється у національній валюті та іноземній валюті,
окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній
валюті); г) строк оплати іпотечних облігацій; ґ) можливість дострокового закінчення розміщення іпотечних
облігацій; д) у разі закритого (приватного) розміщення іпотечних
облігацій - перелік осіб, серед яких буде здійснюватися розміщення
іпотечних облігацій, із зазначенням таких відомостей про цих осіб: для юридичних осіб - резидентів: найменування,
місцезнаходження, ідентифікаційний код (згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), місце та
дата проведення державної реєстрації; для юридичних осіб - нерезидентів: найменування,
місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію
цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія
легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового
реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення
уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної
юридичної особи); для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що
посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав
відповідний документ; для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування
органу, що видав відповідний документ. { Підпункт 2.6 пункту 2 глави 2 розділу II доповнено
підпунктом "д" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
2.7. Умови та дата закінчення обігу іпотечних облігацій,
можливість викупу емітентом іпотечних облігацій у власників на їх
вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп
іпотечних облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про
здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу
іпотечних облігацій і строк, у який облігації можуть бути
пред'явлені їх власниками для викупу.
2.8. Порядок виплати доходу за іпотечними облігаціями: 1) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за
облігаціями; 2) запланований процент, метод розрахунку та порядок виплати
доходу; валюта, в якій здійснюється виплата доходу.
2.9. Порядок погашення іпотечних облігацій: 1) адреси місць, дати початку і закінчення погашення
іпотечних облігацій; 2) порядок виплати номінальної вартості та доходу за
іпотечними облігаціями із зазначенням валюти, у якій здійснюється
погашення (національна або іноземна валюта); 3) можливість дострокового погашення іпотечних облігацій; 4) дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання
іпотечних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску
(серії).
2.10. Порядок внесення змін до проспекту емісії. { Пункт 2 глави 2 розділу II доповнено підпунктом 2.10 згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
2.11. Порядок повідомлення про розміщення іпотечних
облігацій.
2.12. Інформація про управителя іпотечного покриття: 1) найменування управителя; 2) місцезнаходження, ідентифікаційний код (згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців),
номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів
зв'язку емітента; { Підпункт 2 підпункту 2.12 пункту 2 глави 2 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
3) предмет діяльності; 4) розмір статутного капіталу, відомості щодо його сплати; 5) умови сплати розміру винагороди управителю; 6) дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії;
{ Підпункт 6 підпункту 2.12 пункту 2 глави 2 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } 7) номер та дата договору про здійснення управління іпотечним
покриттям.
2.13. Інформація про обслуговуючу установу (якщо емітент
самостійно не виконує функції обслуговуючої установи): 1) найменування; 2) місцезнаходження, ідентифікаційний код (згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців),
номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів
зв'язку обслуговуючої установи; { Підпункт 2 підпункту 2.13 пункту 2 глави 2 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
3) предмет діяльності; 4) розмір винагороди обслуговуючої установи; 5) порядок повідомлення установою боржників за іпотечними
активами про місце та інші умови обслуговування їх забезпечених
іпотекою зобов'язань; 6) номер та дата договору про здійснення обслуговування
іпотечних активів.
2.14. Інформація про андеррайтера (якщо емітент користується
його послугами), депозитарій та аудитора (аудиторську фірму): 1) найменування; 2) місцезнаходження, ідентифікаційний код (згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців),
номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів
зв'язку; { Підпункт 2 підпункту 2.14 пункту 2 глави 2 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
3) дата видачі ліцензії та строк дії відповідної ліцензії.
2.15. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка
міститься у проспекті емісії: керівника виконавчого органу та
головного бухгалтера емітента (прізвище, ім'я та по батькові,
посада), про аудитора (аудиторську фірму) (назва, ідентифікаційний
код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації
аудиторської фірми (прізвище, ім'я та по батькові аудитора),
місцезнаходження, номери телефонів та факсів, номер та дата видачі
свідоцтва про внесення до відповідних реєстрів аудиторів та
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
емітента. Особи, що підписали проспект емісії, тим самим підтверджують
достовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор -
достовірність перевірених ним відомостей. Особи, винні в поданні
недостовірних відомостей у проспекті емісії, несуть
відповідальність згідно із законами України.
2.16. Якщо емітент прийняв рішення про відкрите (публічне)
розміщення іпотечних облігацій через організатора торгівлі -
найменування організатора торгівлі цінними паперами, його
місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код
за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації,
номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності
на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на
фондовому ринку.
3. Проспект емісії іпотечних облігацій може передбачати
надання власникам іпотечних облігацій гарантії щодо виконання
грошових зобов'язань емітента або створення з цією метою
спеціального резервного чи страхового фонду. У разі, якщо власникам іпотечних облігацій надаються
додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за облігаціями
або щодо іпотечного покриття застосовуються договори про
збереження реальної вартості, проспект емісії має містити
інформацію про зміст таких гарантій або договорів, відомості про
особу-гаранта або сторону договору про збереження реальної
вартості іпотечного покриття, а також про спосіб відшкодування
премії гаранта або сторони договору про збереження реальної
вартості.
4. Управитель, емітент, обслуговуюча установа та аудитор
(аудиторська фірма) не можуть бути пов'язаними особами. { Главу 2 розділу II доповнено новим пунктом 10 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1427
( z1245-11 ) від 13.10.2011 }
{ Глава 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 )
від 24.07.2012 }
Розділ III. Порядок реєстрації випуску іпотечних
облігацій, проспекту емісії та змін до нього
1. Емітент подає до Комісії для реєстрації випуску іпотечних
облігацій та проспекту їх емісії такі документи: { Абзац перший
пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від
24.07.2012 } а) заяву про реєстрацію випуску іпотечних облігацій та
проспекту емісії згідно з додатком 1; б) рішення про розміщення іпотечних облігацій; в) копії внутрішніх документів емітента, що підтверджують
повноваження уповноваженого органу, щодо прийняття рішення про
розміщення іпотечних облігацій, крім випадку, коли товариство діє
на підставі модельного статуту; { Підпункт "в" пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1427 ( z1245-11 ) від 13.10.2011 }
г) проспект емісії іпотечних облігацій; { Підпункт "г" пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
ґ) проміжну фінансову звітність за звітний період, що
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації
випуску іпотечних облігацій, та фінансову звітність за останні три
завершені фінансові роки; д) довідку про фінансовий стан та висновок аудитора
(аудиторської фірми) за період, що передував кварталу, у якому
подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій. Якщо емітент здійснює діяльність менше трьох років, фінансова
звітність подається за завершені фінансові роки. Склад і зміст фінансової звітності, яка надається для
реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії
іпотечних облігацій, а також уключається до проспекту емісії
іпотечних облігацій, для емітентів - небанківських установ
визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 391/3684 (із змінами). Суб'єкти малого підприємництва (визнані
такими відповідно до законодавства) подають фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва, який визначається Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із
змінами). Фінансова звітність емітентів-банків складається з
балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових
коштів, склад і зміст яких визначаються нормативно-правовими
актами Національного банку України; е) аудиторський висновок щодо відповідності розміру
іпотечного покриття даним бухгалтерського обліку і фінансової
звітності емітента та вимогам Закону ( 3273-15 ); є) довідку депозитарію про укладання договору про
обслуговування емісії іпотечних облігацій ( у разі його укладання
до дати подання документів до Комісії); { Підпункт "є" пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
ж) реєстр іпотечного покриття у паперовій та електронній
формах. У разі внесення змін (заміни іпотечних активів) до Реєстру
іпотечного покриття емітент має подати в паперовому та
електронному вигляді відповідну інформацію до структурного
підрозділу Комісії, що здійснював реєстрацію випуску іпотечних
облігацій, у термін, що не перевищує 10 календарних днів з дати
внесення змін (заміни іпотечних активів); з) копію договору з управителем про управління іпотечним
покриттям та договір про обслуговування іпотечних активів з
обслуговуючою установою, якщо емітент самостійно не виконує
функцій з обслуговування іпотечних активів. У разі припинення
управителя іпотечного покриття (реорганізація/ злиття, приєднання,
поділ, перетворення) або його заміни емітент повинен надати до
Комісії зміни до договору та/або договір з новим управителем
протягом 10 календарних днів з дати виникнення змін до
структурного підрозділу Комісії, що здійснював реєстрацію випуску
іпотечних облігацій; и) копію чинної виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; { Підпункт "и" пункту 1 розділу III в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1427 ( z1245-11 )
від 13.10.2011 }
і) копію документа встановленої форми відповідного державного
органу про внесення емітента іпотечних облігацій до Державного
реєстру банків або Державного реєстру фінансових установ,
засвідчену печаткою та підписом керівника емітента;

{ Підпункт "ї" пункту 1 розділу III виключено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1057 ( z1087-09 ) від 16.10.2009 }

ї) копію ліцензії на провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним
покриттям. { Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом "ї" згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1427 ( z1245-11 ) від 13.10.2011 }
2. Комісія: { Абзац пункту 2 розділу III в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 } а) після надходження заяви і документів, необхідних для
реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій,
здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії
іпотечних облігацій або відмовляє в реєстрації протягом:
{ Абзац пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 )
від 24.07.2012 } 10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового
проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в
біржовому реєстрі організатора торгівлі; { Абзац пункту 2
розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } 20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового
проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в
біржовому реєстрі організатора торгівлі; { Абзац пункту 2
розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } 25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового
проспекту емісії; { Абзац пункту 2 розділу III в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 } б) повертає у передбачені підпунктом "а" цього пункту строки
документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному
обсязі або з порушенням встановлених Комісією вимог до їх
оформлення. { Абзац пункту 2 розділу III в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 } Датою подання заяви та всіх необхідних документів є дата їх
реєстрації в загальному відділі Комісії. Реєстрація випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії є
підставою для внесення іпотечних облігацій до Державного реєстру
випусків цінних паперів. Комісія має право здійснювати перевірку відомостей, що
містяться в проспекті емісії та в інших документах, а також
повноважень органів емітента. До закінчення встановленого для реєстрації строку Комісія
може запросити надання додаткових документів, які підтверджують
дані, наведені в документах, поданих емітентом для реєстрації
випуску іпотечних облігацій. У цьому разі строк розгляду
документів, поданих для реєстрації, відраховується з дати
надходження останнього документа. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у
документах, які подаються до Комісії, несуть особи, які засвідчили
ці документи своїми підписами та печатками. Емітент має право внести зміни до документів, поданих до
Комісії для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту
емісії іпотечних облігацій. Зміни до документів мають бути подані
до дати закінчення строку розгляду документів. У цьому разі строк
розгляду документів відраховується від дати подання і реєстрації
таких змін до документів у загальному відділі Комісії. { Абзац
дванадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } За письмовою заявою емітента, поданою до Комісії до
закінчення строку розгляду документів, Комісія може повернути всі
документи, подані для реєстрації, на доопрацювання. Проспект емісії іпотечних облігацій засвідчується штампом
"ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом
уповноваженої особи та печаткою Комісії. { Абзац чотирнадцятий
пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 } Після реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту
емісії емітенту видається тимчасове свідоцтво (додаток 2), яке є
підставою для оформлення тимчасового глобального сертифіката.
{ Абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } Якщо випуск іпотечних облігацій здійснюється різними серіями,
на кожну серію цього випуску іпотечних облігацій емітенту
видається окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску
іпотечних облігацій. Після реєстрації проспекту емісії звичайних іпотечних
облігацій емітент не менш як за 10 днів до початку відкритого
(публічного) розміщення: { Пункт 2 розділу III доповнено новим
абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } публікує проспект в офіційному друкованому виданні Комісії у
повному обсязі; { Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } розміщує проспект у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії у повному обсязі. { Пункт 2 розділу III доповнено
новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } Не менш як за 10 днів до початку розміщення облігацій
емітент: { Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } у разі відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій
розміщує зареєстрований проспект емісії на власному веб-сайті та
веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити
розміщення іпотечних облігацій відповідного випуску; { Пункт 2
розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 )
від 24.07.2012 } у разі закритого (приватного) розміщення іпотечних облігацій
не оприлюднює зареєстрований проспект емісії, а надає його особам,
які є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням
емітента. { Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
3. Емітент до початку розміщення іпотечних облігацій може
прийняти рішення про скасування рішення про розміщення іпотечних
облігацій. У разі прийняття емітентом рішення про скасування рішення про
розміщення іпотечних облігацій емітент зобов'язаний надіслати
оригінал цього рішення до Комісії протягом 5 робочих днів з дати
його прийняття. Це рішення оформлюється протоколом та має бути
засвідчене підписами та печаткою емітента. Комісія протягом 5 робочих днів з дати отримання такого
рішення видає розпорядження про скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій (додаток 3) та анулює тимчасове свідоцтво про
реєстрацію випуску іпотечних облігацій.
4. Емітент може прийняти рішення про розміщення іпотечних
облігацій наступного випуску до закінчення строку обігу іпотечних
облігацій попереднього випуску.
5. Емітент має право до початку розміщення іпотечних
облігацій внести зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій. Не допускається внесення змін до проспекту емісії іпотечних
облігацій в частині зменшення обсягу прав, які надаються власникам
іпотечних облігацій, кількості іпотечних облігацій, щодо яких
прийнято рішення про розміщення, зміни умов розміщення,
установлених рішенням про розміщення.
6. У разі внесення змін до проспекту емісії іпотечних
облігацій, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне)
розміщення, емітент повинен зареєструвати їх та опублікувати зміни
протягом 30 днів після опублікування проспекту емісії, але не менш
як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення
іпотечних облігацій. У разі внесення змін до проспекту емісії
цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне)
розміщення, емітент повинен зареєструвати їх до початку розміщення
та подати особам, які відповідно до рішення про закрите (приватне)
розміщення цінних паперів є учасниками такого розміщення. До
реєстрації та опублікування інформації про внесення змін до
проспекту емісії іпотечних облігацій емітент не має права
здійснювати відкрите (публічне) розміщення іпотечних облігацій.
{ Абзац перший пункту 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } Якщо зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій неможливо
зареєструвати та опублікувати в зазначений строк, то такі зміни
мають також містити відомості про перенесення строків розміщення
іпотечних облігацій. Для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій
емітент подає до органу реєстрації: а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії іпотечних
облігацій згідно з додатком 4 до цього Положення; б) зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій; в) рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін
до проспекту емісії іпотечних облігацій, яке оформлюється
протоколом. У разі, якщо зміни стосуються і реєстру іпотечного покриття,
емітент надає також зміни до реєстру іпотечного покриття. Реєстрація змін до проспекту емісії здійснюється Комісією
протягом 15 днів з дати подання відповідних документів. Зареєстровані зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій
засвідчуються штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО",
підписом уповноваженої особи та печаткою Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку. { Абзац дев'ятий пункту 6
розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 )
від 24.07.2012 } Один примірник зареєстрованих змін проспекту емісії іпотечних
облігацій після реєстрації повертається емітенту.
7. Відмова в реєстрації випуску іпотечних облігацій та
проспекту емісії або реєстрації випуску іпотечних облігацій та/або
змін до нього (за наявності) складається у разі: а) визнання емісії іпотечних облігацій недобросовісною; б) невідповідності іпотечного покриття вимогам Закону
( 3273-15 ); в) відсутності будь-якого документа, передбаченого цим
Положенням. Підставами для визнання емісії іпотечних облігацій
недобросовісною можуть бути: порушення емітентом вимог Законів України "Про іпотечні
облігації" ( 3273-15 ) та "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), невідповідність поданих емітентом документів або
відомостей, що в них містяться, вимогам законодавства та/або
переліку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку; порушення порядку прийняття рішення про розміщення іпотечних
облігацій; унесення недостовірних відомостей до проспекту емісії та
рішення про розміщення іпотечних облігацій та документів, які
подаються для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту
емісії. Рішення щодо визнання емісії іпотечних облігацій
недобросовісною приймається на засіданні Комісії та оформлюється
відповідним рішенням Комісії.
8. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску іпотечних
облігацій, проспекту емісії та/або змін до проспекту емісії
здійснюється шляхом направлення емітенту розпорядження (додаток 5)
про відмову в реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту
емісії, змін до проспекту емісії, яке має містити обґрунтовані
підстави відмови. У разі відмови в реєстрації всі подані документи залишаються
в Комісії для захисту інтересів Комісії в судах та інших органах
при виникненні спірних питань. У разі, коли в реєстрації випуску іпотечних облігацій,
проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії,
відмовлено з мотивів, які емітент вважає не обґрунтованими, він
може звернутися до суду.
9. Емітент має право оформити проспект емісії іпотечних
облігацій, що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, двома
частинами (базовий проспект емісії іпотечних облігацій та проспект
емісії іпотечних облігацій відповідного випуску), які підлягають
реєстрації Комісією. Базовий проспект емісії облігацій має містити інформацію,
зазначену в підпунктах 1-6 підпункту 2.2, підпунктах 3-8, 10 (у
частині звітності за останні три завершені фінансові роки)
підпункту 2.3 пункту 2 глави 2 розділу II цього Положення. Також емітент може включити до базового проспекту іншу
інформацію, зазначену в пункті 2 глави 2 розділу II цього
Положення, крім інформації, наведеної у підпункті 2.4 вказаного
пункту. Інформація, передбачена пунктом 2 глави 2 розділу II цього
Положення, що не включена до базового проспекту, має міститись у
проспекті емісії іпотечних облігацій відповідного випуску. { Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
10. Для реєстрації випуску та проспекту емісії у разі
оформлення базового проспекту емісії іпотечних облігацій та
проспекту емісії іпотечних облігацій відповідного випуску
подаються документи, передбачені пунктом 1 цього розділу. При цьому замість єдиного проспекту емісії подаються базовий
проспект емісії та перший проспект емісії відповідного випуску, а
у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії -
наступний проспект емісії відповідного випуску. Емітент подає до Комісії заяву та документи, необхідні для
реєстрації: базового проспекту емісії та першого проспекту емісії
відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня
прийняття рішення про затвердження базового проспекту емісії та
першого проспекту емісії відповідного випуску органом емітента,
уповноваженим приймати відповідне рішення; наступного проспекту емісії облігацій відповідного випуску -
не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про
розміщення іпотечних облігацій такого випуску органом емітента,
уповноваженим приймати відповідне рішення. Базовий проспект емісії цінних паперів та перший проспект
емісії цінних паперів відповідного випуску подаються для
реєстрації одночасно. Базовий проспект емісії облігацій, перший проспект емісії
облігацій відповідного випуску, наступний проспект емісії
облігацій відповідного випуску подаються у двох примірниках і
оформлюються відповідно до пункту 1 глави 2 розділу II цього
Положення. Інформація, що міститься у базовому проспекті емісії, першому
проспекті емісії облігацій відповідного випуску, наступному
проспекті емісії облігацій відповідного випуску, розкривається
відповідно до пункту 2 цього розділу. { Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
11. У разі зміни інформації, що міститься у базовому
проспекті емісії цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів
з дня зміни такої інформації зобов'язаний подати відповідні зміни
до базового проспекту емісії для реєстрації. Для реєстрації змін до базового проспекту емісії облігацій
емітент подає до Комісії: а) заяву про реєстрацію змін до базового проспекту емісії
іпотечних облігацій згідно з додатком 5 до цього Положення; б) зміни до базового проспекту емісії облігацій. Зміни до
базового проспекту емісії подаються в 2 примірниках, вони повинні
бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента; в) рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін
до базового проспекту емісії облігацій; г) у разі зміни найменування, місцезнаходження, керівника
емітента - виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців або її копію, засвідчену підписом
керівника та печаткою емітента; ґ) у разі зміни інформації, зазначеної у підпунктах 5, 8
підпункту 2.2 пункту 2 глави 2 розділу II цього Положення, - копію
установчих документів емітента, засвідчену підписом керівника та
печаткою емітента. Реєстрація та опублікування змін до базового проспекту емісії
здійснюються відповідно до вимог пункту 15 глави 1 цього
розділу. { Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
Розділ IV. Звіт про результати
розміщення іпотечних облігацій
1. У разі, якщо протягом строку розміщення іпотечних
облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення іпотечних
облігацій та в проспекті емісії, була розміщена хоча б одна
іпотечна облігація, емітент для реєстрації звіту про результати
розміщення іпотечних облігацій подає до Комісії такі документи: { Абзац перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
а) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій, складену відповідно до додатка 6; б) звіт про результати розміщення іпотечних облігацій (серії
облігацій), складений відповідно до додатка 7 до цього Положення.
Звіт про результати розміщення іпотечних облігацій (серії
облігацій) подається в двох примірниках, засвідчений підписом
керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою
управителя, обслуговуючої (их) установи (в), якщо емітент
самостійно не виконує обов'язки обслуговуючої установи, аудитора
(аудиторської фірми), підписом (ами) та печаткою (ами)
андеррайтера (ів), якщо емітент користується його (їх) послугами
щодо розміщення випуску; підписом та печаткою депозитарію, з яким
емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій,
оформив та депонував тимчасовий глобальний сертифікат випуску
цінних паперів; { Підпункт "б" пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
в) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску
(серії) іпотечних облігацій; г) примірник друкованого органу з публікацією проспекту
емісії іпотечних облігацій та змін до проспекту емісії іпотечних
облігацій (у разі відкритого (публічного) розміщення, якщо такі
зміни реєструвалися); { Підпункт "г" пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
ґ) копію тимчасового глобального сертифіката; { Підпункт "ґ" пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
д) належним чином засвідчене рішення уповноваженого органу
емітента щодо затвердження результатів розміщення іпотечних
облігацій та звіту про результати розміщення; е) документ, який підтверджує оплату 100% вартості розміщених
іпотечних облігацій.
2. У разі, якщо протягом строку розміщення іпотечних
облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення іпотечних
облігацій та в проспекті емісії іпотечних облігацій, не було
розміщено жодної іпотечної облігації, Комісія одночасно з
реєстрацією звіту про результати розміщення іпотечних облігацій
(серії іпотечних облігацій) видає розпорядження про скасування
реєстрації випуску (серії) іпотечних облігацій (додаток 9) та
анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску (серії)
іпотечних облігацій. { Абзац перший пункту 2 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 } Емітент для реєстрації звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій подає до Комісії документи, передбачені
підпунктами "б" - "е" пункту 1 цього розділу, а також заяву про
реєстрацію звіту про результати розміщення іпотечних облігацій та
скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, складену
відповідно до додатка 8 до цього Положення.
3. Емітент подає до Комісії звіт про результати розміщення
іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) та інші документи,
передбачені пунктами 1, 2 цієї глави, не пізніше 15 днів після
завершення розміщення іпотечних облігацій. Якщо іпотечні облігації випускалися різними серіями, емітент
подає до Комісії звіт про результати розміщення кожної серії
іпотечних облігацій. Якщо іпотечні облігації були розміщені до дати закінчення
строку розміщення іпотечних облігацій, зазначеного в проспекті
емісії та рішенні про розміщення, емітент подає до Комісії
звіт про результати розміщення не пізніше 15 днів після завершення
розміщення останньої іпотечної облігації цього випуску (серії).
{ Абзац третій пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
4. Комісія протягом 15 календарних днів після отримання від
емітента необхідних документів здійснює реєстрацію звіту про
результати розміщення іпотечних облігацій та видає свідоцтво про
реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій або відмовляє в
реєстрації. { Абзац перший пункту 4 розділу IV із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }

{ Абзац другий пункту 4 розділу IV виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }

До закінчення встановленого для реєстрації звіту строку
Комісія може запросити надання додаткових документів, які
підтверджують дані, наведені в документах, поданих емітентом для
реєстрації звіту. У разі надходження будь-яких додаткових
документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації
звіту, відраховується з дати надходження останнього документа.
5. Розпорядження про скасування реєстрації випуску (серії)
іпотечних облігацій протягом 3 робочих днів з дати його видання
направляється емітенту, управителю та депозитарію, який обслуговує
іпотечні облігації емітента. Комісія забезпечує опублікування інформації про скасування
реєстрації випуску іпотечних облігацій в одному із своїх офіційних
друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видання
розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних
облігацій. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій Комісією вносяться відповідні зміни до
Державного реєстру випусків цінних паперів.
6. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати
розміщення іпотечних облігацій є порушення вимог законодавства,
пов'язане з розміщенням цінних паперів, а також відсутність
будь-якого з документів, визначених у пунктах 1, 2 цієї глави. Повідомлення про відмову в реєстрації звіту про результати
розміщення іпотечних облігацій здійснюється шляхом направлення
емітенту розпорядження про відмову в реєстрації звіту про
результати розміщення іпотечних облігацій, яке має містити
обґрунтовані підстави відмови. У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій усі подані документи залишаються в Комісії.
Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії)
іпотечних облігацій повертається заявнику.
7. Комісія у двотижневий строк з дня реєстрації звіту про
результати розміщення іпотечних облігацій (серії облігацій) видає
емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску (серії) іпотечних
облігацій (додаток 10) на суму, що відповідає загальній
номінальній вартості розміщених іпотечних облігацій, та анулює
тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску (серії) іпотечних
облігацій.
8. У разі відкритого (публічного) розміщення іпотечних
облігацій емітент не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати
реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій
(серії іпотечних облігацій) та видачі свідоцтва про реєстрацію
випуску публікує звіт в офіційному друкованому виданні Комісії. Емітент не пізніше 5 робочих днів з дати опублікування звіту
про результати відкритого (публічного) розміщення іпотечних
облігацій (серії облігацій) направляє до Комісії примірник
офіційного друкованого видання Комісії, в якому був опублікований
звіт про результати відкритого (публічного) розміщення іпотечних
облігацій (серії облігацій).
Розділ V. Звіт про погашення іпотечних облігацій
та скасування реєстрації випусків іпотечних
облігацій та анулювання свідоцтва про випуск
іпотечних облігацій
1. Емітент подає до Комісії звіт про наслідки погашення
іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) не пізніше
15 календарних днів після закінчення строку погашення випуску
іпотечних облігацій (серії), який вказаний у рішенні про
розміщення іпотечних облігацій та в проспекті емісії іпотечних
облігацій, а в разі дострокового погашення іпотечних облігацій
(серії іпотечних облігацій), якщо можливість дострокового
погашення випуску (серії) іпотечних облігацій була передбачена
рішенням про розміщення іпотечних облігацій та проспектом емісії
іпотечних облігацій, - не пізніше 15 календарних днів після
закінчення дострокового погашення випуску іпотечних облігацій
(серії). { Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
2. Звіт про наслідки погашення іпотечних облігацій має
містити інформацію, зазначену в додатку 11 до цього Положення. Звіт про дострокове погашення іпотечних облігацій має містити
інформацію, зазначену в додатку 12 до цього Положення. Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення)
іпотечних облігацій подається в одному примірнику. Звіт повинен
бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також
підписом та печаткою управителя, обслуговуючої установи, якщо
емітент самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи,
аудитора (аудиторської фірми), підписом та печаткою депозитарію, з
яким емітент уклав договір про обслуговування емісії іпотечних
облігацій, оформив та депонував глобальний сертифікат випуску
цінних паперів. { Абзац третій пункту 2 розділу V із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
3. При поданні звіту емітент також подає до Комісії заяву про
подання звіту про погашення іпотечних облігацій та про скасування
реєстрації випуску іпотечних облігацій, складену згідно з додатком
13, або заяву про подання звіту про дострокове погашення іпотечних
облігацій, складену згідно з додатком 14, а також копію рішення
про розміщення іпотечних облігацій та оригінал свідоцтва про
реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій.
4. Уповноважена особа видає розпорядження про скасування
реєстрації випуску (серії) іпотечних облігацій (додаток 9)
протягом 15 робочих днів з дати надходження необхідних документів.
{ Пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044
( z1362-12 ) від 24.07.2012 }
5. Розпорядження про скасування реєстрації випуску (серії)
іпотечних облігацій протягом 3 робочих днів з дати видачі
направляється емітенту, управителю та депозитарію, який обслуговує
емісію цінних паперів.
6. Комісія забезпечує опублікування інформації про скасування
реєстрації випуску іпотечних облігацій в одному із своїх офіційних
друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видачі
розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних
облігацій.
7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації
випуску (серії) іпотечних облігацій Комісією вносяться відповідні
зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів, а також
здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску (серії)
іпотечних облігацій.

Розділ VI. Дії емітента іпотечних облігацій у разі його припинення або в разі настання дефолту або технічного
дефолту емітента іпотечних облігацій
{ Заголовок розділу VI в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1427 ( z1245-11 ) від
13.10.2011 }
1. У разі настання дефолту або технічного дефолту емітента
звичайних іпотечних облігацій управитель зобов'язаний письмово
повідомити про це Комісію протягом 10 календарних днів з дня
настання дефолту або технічного дефолту. Технічний дефолт не тягне
за собою наслідків, що настають у разі дефолту. { Пункт 1 розділу VI в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1427 ( z1245-11 ) від 13.10.2011 }
2. Дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій (далі -
дефолт) настає у разі: а) невиконання або неналежного виконання грошових зобов'язань
за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії; б) порушення щодо емітента провадження у справі про
банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи
ліквідатора; в) настання інших випадків, визначених у проспекті емісії. { Пункт 2 розділу VI в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1427 ( z1245-11 ) від 13.10.2011 }
3. У разі настання дефолту власники звичайних іпотечних
облігацій набувають такі права: { Абзац перший пункту 3 розділу VI
в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1427 ( z1245-11 ) від 13.10.2011 } а) вимагати від емітента дострокового виконання грошових
зобов'язань за іпотечними облігаціями; б) ужити заходів примусового стягнення заборгованості
емітента за іпотечними облігаціями відповідно до законодавства; в) звернути стягнення на іпотечне покриття; г) задовольнити свої вимоги за рахунок інших активів емітента
в разі недостатності коштів після звернення стягнення на іпотечне
покриття. Власники іпотечних облігацій задовольняють вищезазначені
права через управителя. Управитель у разі: призначення тимчасової адміністрації емітента іпотечних
облігацій або порушення справи про банкрутство емітента, в тому
числі у разі настання дефолту, вимагає передачі іпотечного
покриття до визначеної ним обслуговуючої установи на
обслуговування, а також здійснює розпорядження коштами від
іпотечного покриття; { Абзац восьмий пункту 3 розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1427 ( z1245-11 ) від 13.10.2011 } прийняття рішення про ліквідацію емітента іпотечних облігацій
відчужує іпотечне покриття самостійно або спільно з ліквідатором,
а також уживає заходів щодо отримання коштів власниками облігацій
за рахунок іншого майна емітента. Після задоволення прав власників іпотечних облігацій
управитель протягом 30 днів з дати виконання зобов'язань перед
власниками іпотечних облігацій повідомляє Комісію про задоволення
прав власників іпотечних облігацій.
4. Припинення емітента іпотечних облігацій (реорганізація
/злиття, приєднання, поділ, перетворення/ або ліквідація)
здійснюється у порядку, установленому законодавством України.
5. У разі, якщо на дату прийняття рішення про припинення
емітента або настання дефолту іпотечні облігації цього емітента
перебувають в обігу, здійснюється зупинення обігу іпотечних
облігацій та задоволення прав власників іпотечних облігацій
(погашення іпотечних облігацій). { Пункт 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1427
( z1245-11 ) від 13.10.2011 }
6. Для зупинення обігу іпотечних облігацій комісія з
припинення діяльності емітента (управитель, ліквідаційна комісія,
ліквідатор тощо) (далі - комісія з припинення) протягом 15 робочих
днів з дня прийняття рішення про припинення діяльності або
постановлення судового рішення щодо припинення емітента подає до
Комісії такі документи: а) заяву про зупинення обігу іпотечних облігацій (додаток
15); б) копію рішення засновників (учасників) або вповноваженого
ними органу щодо припинення емітента, або копію судового рішення
щодо припинення емітента, що не пов'язане з банкрутством юридичної
особи, або копію судового рішення про визнання емітента банкрутом,
або копію постанови Правління Національного банку України про
відкриття процедури ліквідації (для емітентів-банків). Рішення засновників (учасників) або вповноваженого ними
органу щодо припинення емітента має бути оформлене відповідним
протоколом, який повинен бути пронумерований, прошнурований та
засвідчений підписами засновників (учасників) або голови та
секретаря зборів. Копія судового рішення щодо припинення емітента, судового
рішення про визнання емітента банкрутом, копія постанови Правління
Національного банку України про відкриття процедури ліквідації
засвідчується головою комісії з припинення та печаткою емітента; в) копію повідомлення (оголошення) про припинення емітента,
опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно
до вимог статті 105 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статті
59 Господарського кодексу України ( 436-15 ), статті 22 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців" ( 755-15 ), статті 23 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ); г) довідку, яка містить перелік і результати попередніх
випусків іпотечних облігацій, із зазначенням: реквізитів свідоцтв
про реєстрацію випусків іпотечних облігацій, обсягів випусків,
строків обігу та результатів погашення кожного випуску.
7. Уповноважена особа Комісії видає розпорядження про
зупинення обігу іпотечних облігацій (додаток 16) протягом
15 робочих днів з дати надходження до Комісії документів,
зазначених у пункті 5 цього розділу.
8. Комісія протягом 3 робочих днів з дати видання
розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій направляє
його емітенту, управителю та депозитарію, який обслуговує іпотечні
облігації цього емітента.
9. Комісія забезпечує опублікування відомостей про зупинення
обігу іпотечних облігацій в одному зі своїх офіційних друкованих
видань протягом 15 календарних днів з дати видання розпорядження
про зупинення обігу іпотечних облігацій.
10. Дата опублікування відомостей про зупинення обігу
іпотечних облігацій в одному з офіційних друкованих видань Комісії
є датою, на яку складається зведений обліковий реєстр і
здійснюється операція обмеження в обігу іпотечних облігацій.
11. Погашення іпотечних облігацій здійснює комісія з
припинення емітента у порядку та у строк, що зазначені в
повідомленні про припинення емітента, яке публікується в
друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог
законодавства.
12. Для скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та
анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску іпотечних облігацій
комісія з припинення емітента не пізніше 7 робочих днів з дати
завершення погашення іпотечних облігацій до Комісії подає такі
документи: а) заяву про скасування реєстрації випуску іпотечних
облігацій, складена згідно з додатком 17; б) рішення засновників (учасників) емітента або органу, який
прийняв рішення про припинення емітента, що оформлене протоколом
та засвідчене підписом голови комісії з припинення та печаткою
емітента; в) довідку про розрахунки із власниками іпотечних облігацій
із зазначенням таких даних: 1) найменування та місцезнаходження емітента, управителя та
обслуговуючої установи; 2) загальна номінальна вартість, кількість іпотечних
облігацій (з фіксованим або плаваючим процентом); 3) номінальна вартість іпотечних облігацій; 4) серії та порядкові номери іпотечних облігацій; 5) строк обігу іпотечних облігацій; 6) дати початку та закінчення погашення іпотечних облігацій; 7) кількість погашених іпотечних облігацій (із зазначенням
номерів та серій); 8) сума, на яку погашено іпотечні облігації; 9) сума доходу, що виплачена за іпотечними облігаціями
(окремо для іпотечних облігацій з фіксованим процентом та
облігацій з плаваючим процентом). Довідка засвідчується підписом голови комісії з припинення, а
також печаткою емітента, обслуговуючої установи, аудитора
(аудиторської фірми), депозитарію, з яким емітент уклав договір
про обслуговування випуску іпотечних облігацій; г) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску
іпотечних облігацій. Уповноважена особа Комісії видає розпорядження про скасування
реєстрації випуску іпотечних облігацій (додаток 9) протягом
15 робочих днів з дати надходження до Комісії заяви та всіх
необхідних документів. Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних
облігацій протягом 3 робочих днів з дати видання направляється
емітенту, управителю та депозитарію, який обслуговує емісію
іпотечних облігацій. Комісія забезпечує опублікування інформації про скасування
реєстрації випуску іпотечних облігацій в одному зі своїх офіційних
друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видання
розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних
облігацій. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій Комісією уносяться відповідні зміни до
Державного реєстру випусків цінних паперів, а також здійснюється
анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.
Розділ VII. Державний контроль за випуском,
розміщенням та обігом іпотечних облігацій
1. У разі недобросовісної емісії Комісія має право тимчасово
зупинити відкрите (публічне) розміщення іпотечних облігацій.
2. Зупинене відкрите (публічне) розміщення іпотечних
облігацій поновлюється за рішенням Комісії лише до закінчення
строку розміщення іпотечних облігацій, установленого проспектом їх
емісії, за умови усунення порушень, що стали підставою для
зупинення відкритого (публічного) розміщення.
3. У разі, коли порушення, що стали підставою для зупинення
відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій, не усунені
протягом 15 днів після прийняття Комісією відповідного рішення або
Комісії не надіслані документи, що підтверджують усунення
порушень, вона приймає рішення про визнання емісії іпотечних
облігацій недійсною.
4. У разі порушення емітентом законодавства про цінні папери
Комісія має право зупинити розміщення (продаж) та обіг іпотечних
облігацій цього емітента до усунення емітентом виявлених порушень,
але не більше ніж на строк до одного року. Таке рішення може бути оскаржено в судовому порядку.
5. Комісія не пізніше 3 робочих днів з дати прийняття рішення
про зупинення розміщення (продажу) та/або обігу іпотечних
облігацій направляє повідомлення про це емітенту. Протягом 7 днів з моменту прийняття рішення про зупинення
розміщення (продажу) та/або обігу іпотечних облігацій Комісія
публікує інформацію про зупинення розміщення (продажу) та/або
обігу іпотечних облігацій та направляє відповідне повідомлення
андеррайтеру(ам), якщо емітент користується його(їх) послугами,
або депозитарію. Емітент та андеррайтер(и) зупиняють розміщення (продаж) та
/або обіг іпотечних облігацій негайно після отримання повідомлення
Комісії про зупинення випуску іпотечних облігацій.
{ Положення в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }
Директор департаменту
корпоративних відносин О.Петрашко

Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії,
звіту про результати
розміщення іпотечних
облігацій, погашення
та скасування реєстрації
випуску іпотечних облігацій
Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
"____" ______________ 200_року N __
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії
звичайних іпотечних облігацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування та вид емітента | | |----------------------------------+-----------------------------| |Ідентифікаційний код за Єдиним | | |державним реєстром юридичних осіб | | |та фізичних осіб - підприємців | | |----------------------------------+-----------------------------| |Місцезнаходження | | |----------------------------------+-----------------------------| |Телефон, факс | | |----------------------------------+-----------------------------| |Розмір власного капіталу на дату | | |прийняття рішення про розміщення | | |іпотечних облігацій | | |----------------------------------+-----------------------------| |Розмір іпотечного покриття на дату| | |подання документів на реєстрацію | | |випуску іпотечних облігацій та | | |проспекту емісії | | |----------------------------------+-----------------------------| |Орган, який прийняв рішення про | | |розміщення іпотечних облігацій | | |----------------------------------+-----------------------------| |Дата і номер рішення про | | |розміщення іпотечних облігацій | | |----------------------------------+-----------------------------| |Загальна номінальна вартість | | |іпотечних облігацій, що | | |випускаються | | |----------------------------------+-----------------------------| |Зазначення про те, що для | | |реєстрації випуску та проспекту | | |емісії облігацій подаються | | |базовий проспект емісії та перший | | |проспект емісії іпотечних | | |облігацій відповідного випуску | | |(у разі оформлення проспекту | | |емісії іпотечних облігацій, що | | |підлягають відкритому (публічному)| | |розміщенню, двома частинами); | | |----------------------------------+-----------------------------| |Дата реєстрації базового проспекту| | |емісії (у разі його наявності) і | | |дата реєстрації останніх змін до | | |базового проспекту емісії (якщо | | |такі зміни вносились) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Кількість облігацій, що | | |випускаються, у тому числі: | | |кількість іпотечних облігацій з | | |фіксованим процентом; | | |кількість іпотечних облігацій з | | |плаваючим процентом | | |----------------------------------+-----------------------------| |Номінальна вартість облігації | | |----------------------------------+-----------------------------| |Найменування та вид управителя | | |іпотечного покриття | | |----------------------------------+-----------------------------| |Ідентифікаційний код за Єдиним | | |державним реєстром юридичних осіб | | |та фізичних осіб - підприємців | | |----------------------------------+-----------------------------| |Місцезнаходження | | |----------------------------------+-----------------------------| |Телефон, факс | | |----------------------------------+-----------------------------| |Найменування та вид обслуговуючої | | |установи | | |----------------------------------+-----------------------------| |Ідентифікаційний код за Єдиним | | |державним реєстром юридичних осіб | | |та фізичних осіб - підприємців | | |----------------------------------+-----------------------------| |Місцезнаходження | | |----------------------------------+-----------------------------| |Телефон, факс | | ------------------------------------------------------------------ __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }

Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску звичайних іпотечних
облігацій Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку засвідчує, що випуск
іпотечних облігацій _______, що здійснюється
(серія)

__________________________________________,
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)
на загальну суму ___________________________________________,
(словами)
номінальною вартістю _______________________________________,
(словами)
розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск (серії)
звичайних іпотечних облігацій ___________________________________,
(словами)
іменних з фіксованим процентом ________________________ штук,
(словами)
іменних з плаваючим процентом _________________________ штук,
(словами)
на суму ____________________________________________________,
(словами)
унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Реєстраційний N ___/4/____/Т
Дата реєстрації "___" ____________ 20___ року ____________________ ________ _____________________________ (уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }

Додаток 3
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ -СТ-О

м. Київ "____" _________ 200_ року
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку _________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі пункту ____ до Положення про порядок реєстрації
випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про
результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від __________________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України ________________________, та відповідно до документів,
наданих __________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ) на скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій,
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Скасувати реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій __________________________________________________________________
(найменування емітента)
2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних
іпотечних облігацій ______________________________________________
(найменування емітента)
від "___" _____ року N ___, видане __________________________ _________________________________________________________________,
(номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску
звичайних іпотечних облігацій, орган, що його видав)
анулювати.
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007, із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }

Додаток 4
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
"_______"____________ 200___р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії
іпотечних облігацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування та вид емітента | | |--------------------------------------------+-------------------| |Ідентифікаційний код за Єдиним державним | | |реєстром юридичних осіб та фізичних | | |осіб - підприємців | | |--------------------------------------------+-------------------| |Місцезнаходження | | |--------------------------------------------+-------------------| |Телефон, факс | | |--------------------------------------------+-------------------| |Розмір власного капіталу емітента | | |--------------------------------------------+-------------------| |Орган, який прийняв рішення про внесення | | |змін до проспекту емісії іпотечних облігацій| | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата і номер рішення про внесення змін до | | |проспекту емісії іпотечних облігацій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних | | |облігацій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер | | |випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про | | |реєстрацію випуску іпотечних облігацій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата опублікування проспекту емісії | | |іпотечних облігацій, назва та номер | | |офіційного друкованого видання органу | | |реєстрації, у якому був опублікований | | |проспект емісії іпотечних облігацій | | |(заповнюється у разі, якщо на дату подання | | |заяви проспект емісії іпотечних облігацій | | |був опублікований) | | ------------------------------------------------------------------
__________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }

Додаток 5
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій
Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
"___" _________________ 20__ р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту
емісії іпотечних облігацій

------------------------------------------------------------------ |Найменування та вид емітента | | |---------------------------------------------------+------------| |Ідентифікаційний код (згідно з Єдиним державним | | |реєстром юридичних осіб та фізичних | | |осіб - підприємців) | | |---------------------------------------------------+------------| |Місцезнаходження | | |---------------------------------------------------+------------| |Телефон, факс | | |---------------------------------------------------+------------| |Розмір власного капіталу емітента | | |---------------------------------------------------+------------| |Орган, який прийняв рішення про внесення змін до | | |базового проспекту емісії іпотечних облігацій | | |---------------------------------------------------+------------| |Дата і номер рішення про внесення змін до базового | | |проспекту емісії іпотечних облігацій | | |---------------------------------------------------+------------| |Дата реєстрації базового проспекту емісії іпотечних| | |облігацій | | |---------------------------------------------------+------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску | | |згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію | | |випуску іпотечних облігацій | | |---------------------------------------------------+------------| |Дата опублікування базового проспекту емісії | | |іпотечних облігацій, назва та номер офіційного | | |друкованого видання Національної комісії з цінних | | |паперів та фондового ринку, в якому був | | |опублікований проспект емісії іпотечних облігацій | | |(заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви | | |базовий проспект емісії іпотечних облігацій був | | |опублікований) | | ------------------------------------------------------------------
_____________ ___________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Положення доповнено Додатком 5 згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 )
від 24.07.2012 }

Додаток 6
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ -В-ІО

м. Київ 200_ р.
Уповноважена особа____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) на підставі пункту ___ Положення про порядок реєстрації
випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про
результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
11.04.2006 N 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______ за N ____, та відповідно до документів, наданих ___________ _________________________________________________________________,
(повне найменування емітента, місцезнаходження,
код за ЄДРПОУ)
У С Т А Н О В И Л А: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________
Ураховуючи вищевикладене та на підставі пункту __ зазначеного
Положення,
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Відмовити в реєстрації
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }

Додаток 7
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
"_______"____________ 200___р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати
розміщення іпотечних облігацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування та вид емітента | | |--------------------------------------------+-------------------| |Ідентифікаційний код за Єдиним державним | | |реєстром юридичних осіб та фізичних | | |осіб - підприємців | | |--------------------------------------------+-------------------| |Місцезнаходження | | |--------------------------------------------+-------------------| |Телефон, факс | | |--------------------------------------------+-------------------| |Період, за який надається звіт про | | |результати розміщення | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер | | |випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про | | |реєстрацію випуску іпотечних облігацій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних | | |облігацій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації змін до проспекту емісії | | |іпотечних облігацій (у разі їх наявності) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Реквізити депозитарію, який обслуговує | | |випуск іпотечних облігацій (назва, | | |місцезнаходження, ідентифікаційний код за | | |Єдиним державним реєстром юридичних осіб та | | |фізичних осіб - підприємців, номер та дата | | |видачі ліцензії) | | ------------------------------------------------------------------ __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }

Додаток 8
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

ЗВІТ
про результати розміщення іпотечних облігацій
___________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/4/__/Т
Дата реєстрації "____" __________ 20__ року
------------------------------------------------------------------ |1. Дата початку розміщення випуску (серії) іпотечних облігацій: | |----------------------------------------------------------------| |запланована (згідно з рішенням про | | |розміщення облігацій та проспектом | | |емісії облігацій) | | |------------------------------------+---------------------------| |фактична | | |----------------------------------------------------------------| |2. Дата закінчення розміщення випуску (серії) іпотечних | |облігацій: | |----------------------------------------------------------------| |запланована (згідно з рішенням про | | |розміщення облігацій та проспектом | | |емісії іпотечних облігацій) | | |------------------------------------+---------------------------| |фактична | | |----------------------------------------------------------------| |3. Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії): | |----------------------------------------------------------------| |які пропонувалися для розміщення | | |(згідно з рішенням про розміщення | | |облігацій та проспектом емісії | | |іпотечних облігацій) | | |------------------------------------+---------------------------| |фактично розміщених | | |------------------------------------+---------------------------| |4. Загальна номінальна вартість | | |випуску (серії) іпотечних облігацій:| | |------------------------------------+---------------------------| |які пропонувалися для розміщення | | |(згідно з тимчасовим свідоцтвом про | | |реєстрацію випуску облігацій) | | |------------------------------------+---------------------------| |фактично розміщених | | |------------------------------------+---------------------------| |5. Ціна розміщення | | |------------------------------------+---------------------------| |6. Загальна сума, на яку розміщено | | |облігації | | ------------------------------------------------------------------
Від емітента: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від управителя
іпотечним покриттям: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від аудитора: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від андеррайтера: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від депозитарію: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від обслуговуючої
установи ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }

Додаток 9
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
"_______"____________200___р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення
іпотечних облігацій та скасування реєстрації
випуску іпотечних облігацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування та вид емітента | | |--------------------------------------------+-------------------| |Ідентифікаційний код за Єдиним державним | | |реєстром юридичних осіб та фізичних | | |осіб - підприємців | | |--------------------------------------------+-------------------| |Місцезнаходження | | |--------------------------------------------+-------------------| |Телефон, факс | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер | | |випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про | | |реєстрацію випуску іпотечних облігацій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації проспекту емісії іпотечних | | |облігацій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації змін до проспекту емісії | | |іпотечних облігацій (у разі їх наявності) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Реквізити управителя іпотечним покриттям | | |(назва, місцезнаходження, ідентифікаційний | | |код за Єдиним державним реєстром юридичних | | |осіб та фізичних осіб - підприємців, номер | | |та дата видачі ліцензії) | | |--------------------------------------------+-------------------| |Реквізити депозитарію, який обслуговує | | |випуск іпотечних облігацій (назва, | | |місцезнаходження, ідентифікаційний код за | | |Єдиним державним реєстром юридичних осіб та | | |фізичних осіб - підприємців, номер та дата | | |видачі ліцензії) | | ------------------------------------------------------------------ __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }

Додаток 10
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ -С-ІО

м. Київ "____" _________ 200_ р.
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку _________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі пункту ___ до Положення про порядок реєстрації випуску
звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про
результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від ___________________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України _____________________, та відповідно до документів,
наданих __________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій,
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Скасувати реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій __________________________________________________________________
(найменування емітента)
2. Свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних
облігацій ________________________________________________________
(найменування емітента)
від "___" _____ року N _____,
(номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску
звичайних іпотечних облігацій) __________________________________________________________________
(орган, що його видав)
дата видачі свідоцтва "___" _____ року, анулювати.
_____________________ ________ ______________________________
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }

Додаток 11
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску звичайних іпотечних
облігацій Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку засвідчує, що випуск
іпотечних облігацій _______, що здійснюється
(серія)

_________________________________________________,
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)
на загальну суму ___________________________________________,
(словами)
номінальною вартістю _______________________________________,
(словами)
розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск (серії)
звичайних іпотечних облігацій ___________________________________,
(словами)
іменних з фіксованим процентом ________________________ штук,
(словами)
іменних з плаваючим процентом _________________________ штук,
(словами)
на суму ____________________________________________________,
(словами)
унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів. Реєстраційний N ___/4/____/ Дата реєстрації "___" ____________ 20___ року Дата видачі "___" ____________ 20___ року
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }

Додаток 12
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

ЗВІТ
про наслідки погашення іпотечних облігацій
________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/4/__
Дата реєстрації "____" __________ 200_ року
1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення
іпотечних облігацій
------------------------------------------------------------------ |Дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій: | |----------------------------------------------------------------| |запланована (згідно з рішенням про розміщення | | |іпотечних облігацій та проспектом емісії | | |іпотечних облігацій) | | |-----------------------------------------------+----------------| |фактична | | |----------------------------------------------------------------| |Дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій: | |----------------------------------------------------------------| |запланована (згідно з рішенням про розміщення | | |іпотечних облігацій та проспектом емісії | | |іпотечних облігацій) | | |-----------------------------------------------+----------------| |фактична | | |-----------------------------------------------+----------------| |Кількість іпотечних облігацій у випуску | | |(серії), які перебували в обігу (згідно із | | |свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) | | |-----------------------------------------------+----------------| |Кількість погашених іпотечних облігацій у | | |випуску (серії) | | |-----------------------------------------------+----------------| |Загальна номінальна вартість випуску (серії) | | |іпотечних облігацій, які перебували в обігу | | |(згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску | | |іпотечних облігацій) | | |----------------------------------------------------------------| |З фіксованим процентом: | |----------------------------------------------------------------| |загальна сума, на яку погашено іпотечні | | |облігації, у тому числі: | | |-----------------------------------------------+----------------| |розмір відсоткового доходу за облігацією, % | | |-----------------------------------------------+----------------| |сума доходу, що виплачена за облігаціями з | | |фіксованим процентом | | |----------------------------------------------------------------| |З плаваючим процентом: | |----------------------------------------------------------------| |загальна сума, на яку погашено іпотечні | | |облігації, у тому числі: | | |-----------------------------------------------+----------------| |розмір відсоткового доходу за облігацією, % | | |-----------------------------------------------+----------------| |сума доходу, що виплачена за облігаціями з | | |плаваючим процентом | | ------------------------------------------------------------------
2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з
погашення іпотечних облігацій
------------------------------------------------------------------ |Запланована дата початку погашення випуску (серії)| | |іпотечних облігацій (згідно з рішенням про | | |розміщення облігацій та проспектом емісії | | |облігацій) | | |--------------------------------------------------+-------------| |Запланована дата закінчення погашення випуску | | |(серії) іпотечних облігацій (згідно з рішенням про| | |розміщення облігацій та проспектом емісії | | |облігацій) | | |--------------------------------------------------+-------------| |Кількість іпотечних облігацій у випуску (серії), | | |які перебували в обігу (згідно із свідоцтвом про | | |реєстрацію випуску іпотечних облігацій) | | |--------------------------------------------------+-------------| |Загальна номінальна вартість випуску (серії) | | |іпотечних облігацій, які перебували в обігу | | |(згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску | | |іпотечних облігацій) | | |--------------------------------------------------+-------------| |Кількість непогашених іпотечних облігацій | | |--------------------------------------------------+-------------| |Сума, на яку не погашено іпотечних облігації | | |--------------------------------------------------+-------------| |Проценти та сума доходу, що не виплачені за | | |іпотечними облігаціями, грн (окремо за облігаціями| | |з фіксованим процентом та облігаціям з плаваючим | | |процентом) | | |--------------------------------------------------+-------------| |Причини невиконання емітентом зобов'язання з | | |погашення іпотечних облігацій: | | ------------------------------------------------------------------
Від емітента: __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від управителя
іпотечним покриттям: __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від аудитора: __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від депозитарію: __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від обслуговуючої установи: __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }

Додаток 13
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

ЗВІТ
про дострокове погашення іпотечних облігацій
________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/4/__
Дата реєстрації "____" __________ 200_ року
------------------------------------------------------------------ |Дата початку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій: | |----------------------------------------------------------------| |запланована (згідно з рішенням про розміщення | | |облігацій та проспектом емісії облігацій) | | |----------------------------------------------+-----------------| |фактична | | |----------------------------------------------------------------| |Дата закінчення погашення випуску (серії) іпотечних облігацій: | |----------------------------------------------------------------| |запланована (згідно з рішенням про розміщення | | |облігацій та проспектом емісії облігацій) | | |----------------------------------------------+-----------------| |фактична | | |----------------------------------------------+-----------------| |Кількість іпотечних облігацій у випуску | | |(серії), які перебували в обігу (згідно із | | |свідоцтвом про реєстрацію випуску іпотечних | | |облігацій) | | |----------------------------------------------+-----------------| |Кількість погашених іпотечних облігацій у | | |випуску (серії) | | |----------------------------------------------+-----------------| |Загальна номінальна вартість випуску (серії) | | |іпотечних облігацій, які перебували в обігу | | |(згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску | | |облігацій) | | |----------------------------------------------------------------| |Облігації з фіксованим процентом: | |----------------------------------------------------------------| |загальна сума, на яку погашено іпотечні | | |облігації, у тому числі: | | |----------------------------------------------+-----------------| |розмір відсоткового доходу за облігацією, % | | |----------------------------------------------+-----------------| |сума відсоткового доходу, що виплачена за | | |відсотковими облігаціями | | |----------------------------------------------------------------| |Облігації з плаваючим процентом | |----------------------------------------------------------------| |загальна сума, на яку погашено іпотечні | | |облігації, у тому числі: | | |----------------------------------------------+-----------------| |сума доходу, що виплачена за облігаціями з | | |плаваючим процентом | | ------------------------------------------------------------------
Від емітента: __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від управителя
іпотечним покриттям: __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від аудитора: __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від депозитарію: __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від обслуговуючої установи: __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }

Додаток 14
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій
Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

"_______"____________200___р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про подання звіту про погашення іпотечних
облігацій та про скасування реєстрації
випуску іпотечних облігацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування та вид емітента | | |--------------------------------------------+-------------------| |Ідентифікаційний код за Єдиним державним | | |реєстром юридичних осіб та фізичних | | |осіб-підприємців | | |--------------------------------------------+-------------------| |Місцезнаходження | | |--------------------------------------------+-------------------| |Телефон, факс | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер | | |випуску згідно із свідоцтвом про реєстрацію | | |випуску іпотечних облігацій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації звіту про результати | | |розміщення іпотечних облігацій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Реквізити депозитарію, який обслуговує | | |випуск іпотечних облігацій (назва, | | |місцезнаходження, ідентифікаційний код за | | |Єдиним державним реєстром юридичних осіб та | | |фізичних осіб-підприємців, номер та дата | | |видачі ліцензії) | | ------------------------------------------------------------------
__________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }

Додаток 15
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

"_______"____________200___р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про подання звіту про дострокове
погашення іпотечних облігацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування та вид емітента | | |--------------------------------------------+-------------------| |Ідентифікаційний код за Єдиним державним | | |реєстром юридичних осіб та фізичних | | |осіб - підприємців | | |--------------------------------------------+-------------------| |Місцезнаходження | | |--------------------------------------------+-------------------| |Телефон, факс | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер | | |випуску згідно із свідоцтвом про реєстрацію | | |випуску облігацій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Дата реєстрації звіту про результати | | |розміщення іпотечних облігацій | | |--------------------------------------------+-------------------| |Реквізити депозитарію, який обслуговує | | |випуск іпотечних облігацій (назва, | | |місцезнаходження, ідентифікаційний код за | | |Єдиним державним реєстром юридичних осіб та | | |фізичних осіб - підприємців, номер та дата | | |видачі ліцензії) | | ------------------------------------------------------------------
__________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }

Додаток 16
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій
Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

"_______"____________200___р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про зупинення обігу іпотечних облігацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування та вид емітента | | |----------------------------------+-----------------------------| |Ідентифікаційний код за Єдиним | | |державним реєстром юридичних осіб | | |та фізичних осіб - підприємців | | |----------------------------------+-----------------------------| |Місцезнаходження | | |----------------------------------+-----------------------------| |Телефон, факс | | |----------------------------------+-----------------------------| |Дата реєстрації та реєстраційний | | |номер випуску згідно із свідоцтвом| | |про реєстрацію випуску іпотечних | | |облігацій | | |----------------------------------+-----------------------------| |Реквізити управителя іпотечним | | |покриттям (назва, | | |місцезнаходження, ідентифікаційний| | |код за Єдиним державним реєстром | | |юридичних осіб та фізичних | | |осіб - підприємців) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Реквізити депозитарію, який | | |обслуговує випуск іпотечних | | |облігацій (назва, | | |місцезнаходження, ідентифікаційний| | |код за Єдиним державним реєстром | | |юридичних осіб та фізичних | | |осіб-підприємців, номер та дата | | |видачі ліцензії) | | ------------------------------------------------------------------
__________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }

Додаток 17
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N -ЗО-ІО

м. Київ "____" _________ 200_ р.

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку _________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі пункту ________ до Положення про порядок реєстрації
випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про
результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від ______________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України __________, та документів, наданих _______________________
(найменування емітента)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)
на зупинення обігу іпотечних облігацій у зв'язку з
ліквідацією/реорганізацією,
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Зупинити обіг звичайних іпотечних облігацій _________________
(найменування емітента)
(свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних
облігацій від "___" _____ року N ___, видане ____________________,
(орган, що видав
свідоцтво)
дата видачі свідоцтва "___" _____ року).
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1044 ( z1362-12 ) від 24.07.2012 }

Додаток 18
до Положення про порядок
реєстрації випуску звичайних
іпотечних облігацій,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
іпотечних облігацій,
погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних
облігацій

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

"_______"____________200___р. N
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску
іпотечних облігацій

------------------------------------------------------------------ | Найменування та вид емітента | | |----------------------------------+-----------------------------| |Ідентифікаційний код за Єдиним | | |державним реєстром юридичних осіб | | |та фізичних осіб - підприємців | | |----------------------------------+-----------------------------| |Місцезнаходження | | |----------------------------------+-----------------------------| |Телефон, факс | | |----------------------------------+-----------------------------| |Дата реєстрації та реєстраційний | | |номер випуску згідно із свідоцтвом| | |про реєстрацію випуску іпотечних | | |облігацій | | |----------------------------------+-----------------------------| |Дата реєстрації звіту про | | |результати розміщення іпотечних | | |облігацій | | ------------------------------------------------------------------ __________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2388 ( z0294-08 ) від 27.12.2007 }вгору