Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення, Форма типового документа від 17.07.2003322
Документ z0706-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.02.2014, підстава - z0171-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
17.07.2003 N 322
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2003 р.
за N 706/8027
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
N 2998 ( z0171-14 ) від 27.12.2013 }
Про затвердження Положення про порядок
випуску облігацій підприємств
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Держкомісціннихпаперів
N 542 ( z1676-04 ) від 08.12.2004 - скасовано на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 501 ( vr501312-05 ) від 07.09.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 155 ( z0976-05 ) від 30.03.2005
N 1178 ( z0081-07 ) від 26.10.2006
N 942 ( z0619-07 ) від 26.04.2007
N 1756 ( z1200-07 ) від 31.07.2007
N 2371 ( z0152-08 ) від 27.12.2007
N 505 ( z0616-08 ) від 21.05.2008
N 488 ( z0535-09 ) від 22.05.2009
N 1057 ( z1087-09 ) від 16.10.2009
N 1179 ( z1313-11 ) від 30.08.2011
Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
N 237 ( z0305-12 ) від 07.02.2012
N 373 ( z0451-12 ) від 06.03.2012
N 437 ( z0564-12 ) від 27.03.2012
N 372 ( z0744-12 ) від 06.03.2012
N 1180 ( z1652-12 ) від 04.09.2012
N 599 ( z0738-13 ) від 16.04.2013 }

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), з метою
удосконалення діючого порядку реєстрації випуску облігацій
підприємств Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок випуску облігацій
підприємств (додається).
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 942 ( z0619-07 ) від
26.04.2007 }
3. Виконавчому секретарю Каскевичу М.Г. забезпечити: державну
реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;
опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.
4. Рішення набуває чинності відповідно до чинного
законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Виконавчого секретаря Каскевича М.Г.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 17.07.2003 р. N 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
17.07.2003 N 322
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 26.10.2006 N 1178
( z0081-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2003 р.
за N 706/8027

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення емісії облігацій
підприємств та їх обігу
{ У тексті Положення, крім абзацу восьмого пункту 1 глави 3
розділу ІІІ, та у додатках 1-7, 9, 12-18 до нього слова
"Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в
усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку" у відповідних
відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012 }
{ У тексті Положення та в додатках до нього слова
"ідентифікаційний код за Єдиним державним
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" у всіх відмінках замінено словами
"код за ЄДРПОУ" у відповідних відмінках згідно
з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1180 ( z1652-12 ) від
04.09.2012 }
Це Положення розроблено відповідно до пунктів 1, 3, 5, 8
частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), частини третьої
статті 7, частини шостої статті 8, частини третьої статті 28,
статті 29, частини другої статті 30, частини третьої статті 36
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ),
Законів України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ) та інших нормативно-правових актів. Це Положення установлює порядок здійснення емісії, обігу
облігацій підприємств, реєстрації в Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку випуску облігацій підприємств та
проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення облігацій,
звіту про наслідки погашення та скасування реєстрації випуску цих
облігацій. Дія даного Положення поширюється на емітентів-резидентів. Дія даного Положення не поширюється на випадки емісії
емітентів-резидентів за межами України.
Розділ I. Загальні положення
1. Основні терміни та поняття, що вживаються в цьому
Положенні: поняття: "андеррайтинг", "базовий проспект емісії", "відкрите
(публічне) розміщення цінних паперів", "відсоткові облігації",
"випуск цінних паперів", "дисконтні облігації", "закрите
(приватне) розміщення цінних паперів", "емісія цінних паперів",
"міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів", "обіг цінних
паперів", "облігація", "облігації підприємств", "перший власник",
"проспект емісії цінних паперів", "розміщення цінних паперів",
"цільові облігації" - вживаються в цьому Положенні згідно з
визначеннями Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ); поняття "міжнародна фінансова організація" вживається
в цьому Положенні згідно з визначенням Порядку підтвердження
належності товарів до інвестиційних проектів міжнародних
фінансових організацій, для реалізації яких при ввезенні
(пересиланні) товарів на митну територію України може видаватися
податковий вексель із строком погашення до кінця поточного
бюджетного року, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 02.06.2004 N 367 ( z1024-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18.08.2004 за N 1024/9623; { Абзац
другий пункту 1 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 505 ( z0616-08 ) від
21.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1180 ( z1652-12 )
від 04.09.2012 } викуп облігацій - придбання емітентом у власників оплачених
ними облігацій цього емітента, що здійснюється під час обігу
облігацій; { Абзац третій пункту 1 розділу I в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 505
( z0616-08 ) від 21.05.2008; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1179 ( z1313-11 ) від 30.08.2011 } власник облігації - фізична або юридична особа, якій
облігація належить на праві власності; дефолт - неспроможність емітента облігацій виплатити
власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії,
відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну
вартість облігації; дострокове погашення облігацій - сукупність дій емітента
щодо припинення обігу облігацій, виплати номінальної вартості
облігації або надання товарів (послуг) до настання строків
погашення облігацій, передбачених умовами розміщення облігацій, та
анулювання облігацій відповідно до умов випуску; { Абзац шостий
пункту 1 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 505 ( z0616-08 ) від 21.05.2008 } емітент облігацій (далі - емітент) - юридична особа, що від
свого імені розміщує облігації і бере на себе зобов'язання, що
випливають з умов емісії цих облігацій, перед власниками
облігацій; погашення облігацій - сукупність дій емітента щодо
припинення обігу облігацій, виплати номінальної вартості облігації
або надання товарів (послуг) у строки, передбачені умовами
розміщення облігацій, та анулювання облігацій відповідно до умов
випуску; { Абзац восьмий пункту 1 розділу I в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 505
( z0616-08 ) від 21.05.2008 } реєстрація випуску облігацій - присвоєння випуску облігацій
реєстраційного номера в порядку, визначеному реєструвальним
органом; серія облігацій - сукупність облігацій одного емітента в
межах одного випуску облігацій, що мають один реєстраційний номер,
однакові умови та строки розміщення, обігу, виплати доходу та
погашення і надають їх власникам однакові права; умови розміщення - спосіб розміщення (відкрите/публічне/ або
закрите/приватне/); строки розміщення, ціна (порядок визначення
ціни); порядок і строки укладання цивільно-правових договорів з
першими власниками, порядок, строки і форма оплати облігацій
першими власниками; розмір доходу за облігацією; порядок, строки і
форма виплати доходів за облігаціями та погашення облігацій;
можливість викупу, дострокового погашення облігацій тощо; фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів емітента за певний звітний період.
2. Облігації підприємств (далі - облігації) розміщуються
юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного
капіталу. Гранична сума, на яку емітент має право розміщувати
облігації, установлюється законодавством України. Не допускається розміщення облігацій підприємств для
формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також
покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування
доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської
діяльності.
3. У разі відкритого (публічного) розміщення облігацій емісія
здійснюється за такими етапами: 1) прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення
облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення; 2) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації
випуску облігацій та проспекту їх емісії; 3) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; 4) прийняття у разі потреби рішення про залучення
андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, крім випадків наявності
попередньо укладеного договору(-ів) з андеррайтером(-ами); 5) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного
номера; 6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування
емісії облігацій (у разі відсутності такого договору); { Підпункт 6 пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1180 ( z1652-12 )
від 04.09.2012 }
7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення
облігацій у документарній формі існування або оформлення та
депонування тимчасового глобального сертифіката (у разі емісії
облігацій у бездокументарній формі існування); { Підпункт 7 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1180 ( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
8) розкриття інформації, що міститься в зареєстрованому
проспекті емісії облігацій, відповідно до пункту 4 глави 1 розділу
III цього Положення; { Підпункт 8 пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1180 ( z1652-12 )
від 04.09.2012 }
9) відкрите (публічне) розміщення облігацій, що здійснюється
в строк, який зазначений в рішенні про розміщення облігацій та
проспекті їх емісії; 10) затвердження результатів відкритого (публічного)
розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення; 11) подання звіту про результати відкритого (публічного)
розміщення облігацій; 12) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати відкритого (публічного)
розміщення облігацій; 13) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; 14) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому
звіті про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій,
та у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 8 цього розділу,
оприлюднення відомостей про розмір відсоткового доходу за
облігаціями шляхом опублікування звіту та відомостей про розмір
відсоткового доходу у тому самому офіційному друкованому виданні
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому
був опублікований проспект емісії цих облігацій, не пізніше ніж
через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати
розміщення облігацій (серії облігацій); { Підпункт 14 пункту 3 розділу І в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 373 ( z0451-12 ) від
06.03.2012 }
15) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір
про обслуговування емісії облігацій і в якому депоновано
тимчасовий глобальний сертифікат, копії свідоцтва про реєстрацію
випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість
облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій. { Абзац
перший підпункту 15 пункту 3 розділу I в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1180
( z1652-12 ) від 04.09.2012 } Відкрите (публічне) розміщення облігацій здійснюється
емітентом самостійно або із залученням андеррайтера(ів), що
уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг, через організатора
торгівлі. { Абзац сімнадцятий пункту 3 розділу I в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 505 ( z0616-08 ) від 21.05.2008 } Відкрите (публічне) розміщення облігацій передбачає
пропозицію облігацій не менше ніж ста юридичним та/або фізичним
особам. Облігації, які пропонуються для відкритого (публічного)
розміщення, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними
власниками таких облігацій можуть бути будь-які юридичні та/або
фізичні особи. Строк відкритого (публічного) розміщення облігацій не може
перевищувати одного року з дати початку розміщення. Якщо
облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними
серіями, строк відкритого (публічного) розміщення окремої серії
облігацій не може перевищувати одного року з дати початку
розміщення облігацій цієї серії. Забороняється відкрите (публічне) розміщення облігацій раніше
ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії в повному
обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
4. У разі закритого (приватного) розміщення облігацій емісія
здійснюється за такими етапами: 1) прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення
облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення; 2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію
випуску та проспекту емісії облігацій; { Підпункт 2 пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1180 ( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
3) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку випуску та проспекту емісії облігацій, видача
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; { Підпункт 3 пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1180 ( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
4) прийняття у разі потреби рішення про залучення
андеррайтера(ів) до розміщення облігацій органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, крім випадків наявності
попередньо укладеного договору(ів) з андеррайтером(ами); { Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 4 згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1180
( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
5) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного
номера; 6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування
емісії облігацій або з реєстратором про ведення реєстру власників
іменних облігацій (у разі відсутності таких договорів), крім
випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент
відповідно до законодавства, або облігації розміщуються на
пред'явника, або за наявності попередньо укладених договорів; 7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення
облігацій у документарній формі існування або оформлення та
депонування тимчасового глобального сертифіката (у разі емісії
облігацій у бездокументарній формі існування); { Підпункт 7 пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1180 ( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
8) надання копій зареєстрованого проспекту емісії особам, які
є учасниками закритого (приватного) розміщення згідно з
відповідним рішенням емітента; { Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 8 згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1180
( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
9) закрите (приватне) розміщення облігацій, що здійснюється в
строк, який зазначений в рішенні про розміщення облігацій; 10) затвердження результатів закритого (приватного)
розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення; 11) подання Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати закритого (приватного)
розміщення облігацій; 12) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати закритого (приватного)
розміщення облігацій; 13) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; 14) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір
про обслуговування емісії облігацій і в якому депонований
тимчасовий глобальний сертифікат, копії свідоцтва про реєстрацію
випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість
облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій. { Абзац
перший підпункту 14 пункту 4 розділу I в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1180
( z1652-12 ) від 04.09.2012 } Закрите (приватне) розміщення облігацій здійснюється
емітентом самостійно. Першими власниками облігацій, що передбачені до закритого
(приватного) розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи -
учасники закритого (приватного) розміщення, коло яких заздалегідь
визначено в рішенні про розміщення облігацій. Кількість учасників
закритого (приватного) розміщення облігацій не може перевищувати
ста осіб. Строк закритого (приватного) розміщення облігацій не може
перевищувати двох місяців з дати початку розміщення. Якщо
облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними
серіями, строк закритого (приватного) розміщення окремої серії
облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку
розміщення облігацій цієї серії. Облігації, які пропонуються для закритого (приватного)
розміщення, уважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед
учасників такого розміщення.
5. Емітент може розміщувати іменні облігації; відсоткові,
цільові та дисконтні облігації; звичайні (незабезпечені) та
забезпечені. { Пункт 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 437
( z0564-12 ) від 27.03.2012 }
{ Підпункт 5.1 пункту 5 розділу І виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 437 ( z0564-12 ) від 27.03.2012 }
5.1. Інвестування та фінансування спорудження об'єктів
житлового будівництва, що здійснюється з використанням недержавних
коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, крім випадків,
передбачених законодавством, через розміщення облігацій
допускається лише в разі здійснення емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом
передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Емітентом таких облігацій може бути особа, яка є власником,
або отримала право на постійне користування земельною ділянкою,
або є орендатором земельної ділянки, на якій буде розташовано
об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання
зобов'язань за цільовими облігаціями. Строк, на який укладено
договір оренди земельної ділянки, має бути не менше, ніж строк
виконання будівельних робіт згідно з проектною документацією та
здачі об'єкта житлового будівництва в експлуатацію. { Підпункт 5.1 пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 437 ( z0564-12 ) від 27.03.2012 }
5.2. Облігації можуть уважатися додатково забезпеченими, якщо
емітентом укладаються відповідні договори поруки чи страхування
ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за
облігаціями або якщо емітенту видається гарантія щодо погашення
основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями. Облігації вважаються забезпеченими порукою, якщо емітент
визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та уклав
відповідний договір поруки з поручителем щодо забезпечення
виконання зобов'язання погашення основної суми боргу та/або
виплати доходу за облігаціями. Облігації вважаються забезпеченими гарантією, якщо емітент
визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та гарант
(банк, інша фінансова установа) гарантує перед власниками
облігацій виконання емітентом зобов'язання погашення основної суми
боргу та/або виплати доходу за облігаціями. Облігації вважаються забезпеченими страховкою, якщо емітент
визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та уклав зі
страховиком відповідний договір страхування ризиків непогашення
основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями. Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення,
отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), не має перевищувати
розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).
{ Підпункт пункту 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1179 ( z1313-11 ) від 30.08.2011 }
5.3. Облігації розміщуються у бездокументарній формі. { Підпункт 5.3 пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 437 ( z0564-12 ) від 27.03.2012 }
6. Номінальна вартість облігації визначається в національній
валюті або, якщо це передбачено умовами розміщення облігацій, в
іноземній валюті. Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою,
ніж одна копійка, якщо номінальна вартість облігації визначена в
національній валюті.
7. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а
якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, - в
іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне
регулювання.
8. Відсотковий дохід за облігаціями повинен виплачуватися в
розмірі та в строк, що встановлені рішенням про відкрите
(публічне) розміщення та проспектом емісії облігацій (у разі
відкритого розміщення) або рішенням про закрите (приватне)
розміщення облігацій (у разі закритого розміщення). Відсотковий дохід за облігаціями, номінальна вартість яких
визначена в іноземній валюті, виплачується в іноземній валюті, у
якій виражена номінальна вартість цих облігацій з урахуванням
законодавства про валютне регулювання, або в національній валюті
за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена
номінальна вартість цих облігацій, встановленим Національним
банком України на дату нарахування відсоткового доходу. Емітент може визначити розмір відсоткового доходу за
відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про відкрите
(публічне) розміщення, під час розміщення, у межах, визначених
рішенням про відкрите (публічне) розміщення та проспектом емісії
облігацій. { Пункт 8 розділу І доповнено новим абзацом згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 373 ( z0451-12 ) від 06.03.2012 } 9. Під час обігу облігацій власник облігацій має право
звернутися до емітента з вимогою викупити оплачені власником
облігації. { Абзац перший пункту 9 розділу I в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1179
( z1313-11 ) від 30.08.2011 } Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій у їх власників
у разі, коли умовами розміщення облігацій передбачені випадки
такого викупу. При цьому умови розміщення мають містити порядок
повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій,
порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у який
облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.
10. Погашення облігацій може здійснюватися грошима або
товарами та/або послугами відповідно до умов розміщення облігацій. Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року
з дати початку погашення. Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком
погашення, єдиним для всього випуску. Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в
іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена
номінальна вартість цих облігацій з урахуванням законодавства про
валютне регулювання, або в національній валюті за валютним
(обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна
вартість цих облігацій, установленим Національним банком України
на дату погашення облігацій. Випуск або окрема серія облігацій можуть бути погашені
достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників
облігацій. Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення
дострокового погашення облігацій за ініціативою емітента, порядок
встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який
облігації мають бути пред'явлені їх власниками для дострокового
погашення, повинні бути передбачені умовами розміщення облігацій
та рішенням відповідного органу управління емітента про дострокове
погашення випуску або окремої серії облігацій. Можливість
дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників, порядок
встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який
облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення, а
також порядок повідомлення власників облігацій про здійснення
дострокового погашення облігацій повинні бути передбачені умовами
розміщення облігацій. { Абзац п'ятий пункту 10 розділу I в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 505 ( z0616-08 ) від 21.05.2008 }
11. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати
розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску
облігацій. Перехід права власності на облігації від першого власника до
емітента у період після закінчення строку розміщення та до дати
реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва
про реєстрацію випуску облігацій дозволяється у разі, якщо
уповноваженим органом емітента прийнято рішення про визнання
емісії облігацій такою, що не відбулась, або незатвердження у
встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі
відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в
реєстрації звіту про результати розміщення облігацій. { Пункт 11 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1179 ( z1313-11 ) від 30.08.2011 }
12. Умови розміщення облігацій, що випускаються акціонерним
товариством, можуть передбачати можливість їх конвертації в акції
власного випуску, які акціонерне товариство викупило в акціонерів
відповідно до статті 32 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) та які перебувають на балансі товариства
(конвертовані облігації).
Розділ II. Вимоги до рішення про розміщення
облігацій, проспекту емісії облігацій
Глава 1. Рішення про розміщення облігацій
1. Стосовно кожного розміщення облігацій емітент приймає
окреме рішення про розміщення.
2. Рішення про розміщення облігацій приймається органом
управління емітента, повноваження якого підтверджуються
установчими документами емітента.
3. Рішення про розміщення облігацій оформляється протоколом
та має бути пронумеровано, прошнуровано та засвідчено підписами
керівника та печаткою емітента.
4. Рішення про розміщення облігацій має містити такі
відомості: { Абзац перший пункту 4 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1180 ( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
4.1. Інформація про емітента: 1) найменування емітента; 2) місцезнаходження емітента, засоби зв'язку; 3) розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення,
відомості щодо його оплати; 4) розмір власного капіталу на дату прийняття рішення.
4.2. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення
облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок
проведення та кількість учасників голосування; кількість та
відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення.
4.3. Інформація про облігації, які пропонуються до
розміщення: 1) параметри випуску: а) характеристика облігацій (іменні; відсоткові, цільові,
дисконтні; звичайні (незабезпечені), забезпечені); { Підпункт "а" підпункту 1 підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу
ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 437 ( z0564-12 ) від
27.03.2012 }
б) кількість облігацій; в) номінальна вартість облігації; г) загальна номінальна вартість випуску облігацій.
{ Підпункт "ґ" підпункту 1 підпункту 4.3 пункту 4 глави 1
розділу ІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 437 ( z0564-12 ) від
27.03.2012 }
Якщо рішенням передбачено розміщення більше ніж одного
випуску облігацій, окремо вказується характеристика облігацій,
кількість, номінальна вартість облігації, загальна номінальна
вартість облігацій кожного випуску. { Абзац сьомий підпункту 1
підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 437 ( z0564-12 ) від 27.03.2012 } Якщо облігації випускаються різними серіями, то, крім
характеристики, кількості, номінальної вартості облігації,
загальної номінальної вартості облігацій, окремо вказуються серії,
кількість облігацій та порядкові номери облігацій, загальна
номінальна вартість облігацій у кожній серії; { Абзац восьмий
підпункту 1 підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу ІІ із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 437 ( z0564-12 ) від 27.03.2012 } 2) у разі емісії облігацій з додатковим забезпеченням: а) вид (зокрема, порука, гарантія чи страхування ризиків
непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за
облігаціями) та розмір забезпечення; б) найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ
поручителя, гаранта чи страховика, місце та дата проведення його
державної реєстрації; в) реквізити документів, що підтверджують забезпечення
(гарантія, договори поруки чи страхування ризиків непогашення
основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями); 3) у разі надання можливості обміну облігацій на власні акції
емітента - умови такого обміну (для акціонерних товариств); 4) мета емісії облігацій (напрями використання /із
зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, залучених від
продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу за
облігаціями; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів,
залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення
статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків
від господарської діяльності); 5) права, що надаються власникам облігацій.
4.4. Порядок розміщення облігацій: 1) адреси місць, дати початку та закінчення розміщення
облігацій; 2) у разі закритого (приватного) розміщення - перелік осіб,
серед яких емітент має намір розмістити облігації, із зазначенням
таких відомостей про цих осіб: для юридичних осіб - резидентів: найменування,
місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення
державної реєстрації; для юридичних осіб - нерезидентів: найменування,
місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію
цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія
легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового
реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення
уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної
юридичної особи); для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що
посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав
відповідний документ; для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування
органу, що видав відповідний документ; { Підпункт 4.4 пункту 4 глави 1 розділу II доповнено новим
підпунктом 2 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1180 ( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
3) можливість дострокового закінчення розміщення; 4) якщо емітент прийняв рішення про відкрите (публічне)
розміщення облігацій - найменування організатора торгівлі цінними
паперами, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів,
код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації,
номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності
на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на
фондовому ринку; { Підпункт 4 підпункту 4.4 пункту 4 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1180 ( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
5) якщо емітент прийняв рішення про залучення
андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій - найменування
андеррайтера(-ів), його (їх) місцезнаходження, номери телефонів та
факсів, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної
реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з
торгівлі цінними паперами; { Підпункт 5 підпункту 4.4 пункту 4 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1180 ( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
6) порядок оплати облігацій: а) запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за
номінальною вартістю, з дисконтом /нижче номінальної вартості/, з
премією /вище номінальної вартості/); б) валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна
або іноземна валюта); в) найменування і реквізити банку та номера поточного
рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата
облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті -
окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній
валютах); г) строк оплати облігацій.
4.5. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість
викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із
зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій,
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу
облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у
який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.
4.6. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для
відсоткових облігацій): 1) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за
облігаціями; 2) заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може
визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями,
щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення, під
час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового
доходу; { Підпункт 2 підпункту 4.6 пункту 4 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1180 ( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
3) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу
(національна або іноземна валюта).
4.7. Порядок погашення облігацій: 1) адреси місць, дати початку і закінчення погашення
облігацій; 2) за цільовими облігаціями - умови та порядок надання
товарів (послуг), за відсотковими та дисконтними облігаціями -
порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням
валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна
валюта); 3) можливість дострокового погашення емітентом всього випуску
(серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про
здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії)
облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для
дострокового погашення; 4) дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання
облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії)
облігацій.
4.8. Порядок повідомлення про розміщення облігацій.
4.9. Відомості про депозитарій, з яким емітент уклав (або має
намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням
повного найменування, місцезнаходження, номера телефону та/або
факсу, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної
реєстрації, номера та дати видачі ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів. { Підпункт 4.9 пункту 4 глави 1 розділу ІІ в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 437
( z0564-12 ) від 27.03.2012 }

{ Пункт 5 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1180
( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
5. Рішення про розміщення облігацій може містити також інші
відомості.
6. Емітент не має права змінювати прийняте рішення про
розміщення облігацій в частині зменшення обсягу прав, які
надаються власникам облігацій, умов розміщення та кількості
облігацій одного випуску, щодо яких прийнято рішення про
розміщення, крім випадків, передбачених законами та
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
{ Пункт 7 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1180
( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
7. Емітенту цільових облігацій, виконання зобов'язань за
якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для
фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та
юридичних осіб через розміщення облігацій, забороняється вносити
зміни до рішення про розміщення облігацій в частині зміни об'єкта
житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань
за такими облігаціями.
8. Внесення змін до рішення про розміщення облігацій після
початку розміщення облігацій забороняється.
9. Забороняється обмежувати доступ власників облігацій до
оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається
в емітента.
Глава 2. Проспект емісії облігацій
1. Проспект емісії облігацій має містити такі відомості:
1.1. Застереження такого змісту: "Реєстрація випуску
облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може
розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність
за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються
для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть
особи, що підписали ці документи". { Підпункт 1.1 пункту 1 глави 2 розділу II в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1756
( z1200-07 ) від 31.07.2007; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1180 ( z1652-12 ) від 04.09.2012 }
1.2. Інформація про емітента: 1) повне та скорочене (у разі наявності) найменування; 2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса,
телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента (у
разі їх наявності); 3) дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви
емітента (у разі їх наявності); 4) перелік засновників; 5) структура управління емітентом (органи управління
емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з
установчими документами емітента); 6) предмет та мета діяльності; 7) розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення,
відомості щодо його оплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити
або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання
проспекту емісії облігацій на реєстрацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку емітент здійснив оголошення про
скликання загальних зборів, до порядку денного яких уключено
питання про зміну розміру статутного капіталу, або якщо загальними
зборами емітента на момент подання проспекту емісії облігацій на
реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, але
зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного
капіталу, не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку
інформацію в проспекті емісії; 8) розмір власного капіталу на останню звітну дату, що
передує даті прийняття рішення про розміщення; 9) чисельність штатних працівників (за станом на останнє
число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються
документи); 10) для акціонерних товариств - чисельність акціонерів за
станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому
подаються документи;вгору