Документ z0699-00, поточна редакція — Редакція від 28.12.2012, підстава - z2037-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 226 від 25.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2000 р.
за N 699/4920
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
25.09.2000 N 226
( z0697-00 )
Інструкція щодо вилучення анатомічних утворень, тканин,
їх компонентів та фрагментів у донора-трупа
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 357 ( z0815-05 ) від 19.07.2005
N 926 ( z2037-12 ) від 20.11.2012 }

1. Вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та
фрагментів для трансплантації здійснюється тільки в державних і
комунальних закладах охорони здоров'я та державних наукових
установах (далі - заклади охорони здоров'я) за переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України. 2. У зв'язку з тим, що вилучення анатомічних утворень,
тканин, їх компонентів та фрагментів проводиться у вищеназваних
закладах, куди транспортування трупів здійснюється після
констатації смерті, виконання операцій для взяття матеріалу не
вимагає додаткової констатації смерті на підставі смерті мозку. 3. Вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та
фрагментів для виготовлення біоімплантатів у донора-трупа
проводиться за умови, якщо отримана письмова згода відповідно до
Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних
матеріалів людині" ( 1007-14 ) та/або Закону України "Про
поховання та похоронну справу" ( 1002-15 ), форма якої додається
(додаток 1). ( Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 357 ( z0815-05 ) від 19.07.2005 ) 4. Вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та
фрагментів здійснюється бригадами або групами спеціалістів
закладів охорони здоров'я. У разі проведення судово-медичної
експертизи донора-трупа анатомічні матеріали беруться з дозволу і
в присутності судово-медичного експерта. 5. До складу бригад або груп для вилучення анатомічних
утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів уходять
лікарі-патологоанатоми або судово-медичні експерти (залежно від
профілю закладу), лікарі-хірурги або травматологи-ортопеди
(залежно від виду донорського матеріалу), лаборанти, санітари.
Кількість одиниць визначається для кожної бригади окремо, залежно
від обсягу донорського матеріалу, який заготовляється. 6. Лікарі бригад і груп з цього виду діяльності повинні
пройти відповідну підготовку за сучасними технологіями вибору
донора, вилучення, первинної консервації та переробки тканин і їх
компонентів у Координаційному центрі трансплантації органів,
тканин і клітин або у відповідних закладах (установах), діяльність
яких пов'язана з трансплантацією. { Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 926
( z2037-12 ) від 20.11.2012 }
7. Бригада (група) спеціалістів для вилучення анатомічних
утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів зобов'язана: 7.1. Чітко дотримуватися положень Закону України "Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"
( 1007-14 ) в розділах узяття анатомічних матеріалів від померлих
та цієї Інструкції. 7.2. Дотримуватися положень цієї Інструкції щодо вилучення
анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів, що
підлягають переробці у біоімплантати, та відповідних технологічних
інструкцій, розроблених та затверджених центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я. { Підпункт 7.2 пункту 7 в редакції Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 926 ( z2037-12 ) від 20.11.2012 }
7.3. Після проведення операцій із заготівлі суворо
дотримуватися косметичних норм роботи з тілом померлого, проводити
його повний туалет з використанням протезування. 8. Керівники закладів охорони здоров'я, на базі яких працюють
бригади або групи для вилучення вищезазначених анатомічних
матеріалів, несуть персональну відповідальність за дотримання
положень Закону "Про трансплантацію органів та інших анатомічних
матеріалів людині" ( 1007-14 ), цієї Інструкції. 9. Вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів і
фрагментів у донора-трупа для виготовлення біоімплантатів
оформлюється спеціальним Актом про вилучення анатомічних утворень,
тканин, їх компонентів та фрагментів у донора-трупа, форма якого
додається (додаток 2). ( Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 357 ( z0815-05 ) від 19.07.2005 )
В.о. начальника Головного
управління організації
медичної допомоги населенню М.П. Жданова

Додаток 1
до Інструкції щодо вилучення
анатомічних утворень,
тканин, їх компонентів
та фрагментів у донора-трупа

ЗГОДА
на взяття анатомічних утворень, тканин,
їх компонентів та фрагментів

Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
що проживаю за адресою: _________________________________________________________________,
як дієздатна особа, усвідомлюючи значення своїх дій і діючи
добровільно без матеріального спонукання та примусу, даю згоду на
вилучення у __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові померлого)
мого(моєї) _______________________________________ анатомічних
(ступінь родинних відносин померлого)
матеріалів - анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та
фрагментів з метою виготовлення біоімплантатів, необхідних для
надання медичної допомоги хворим у закладах охорони здоров'я. Я проінформований(на), що взяття анатомічних матеріалів
померлого проводиться відповідно до Закону України "Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів
людині" (стаття 16) та Закону України "Про поховання та похоронну
справу" (стаття 6).
Згоду отримав _______________________________ _____________________________
(ступінь родинних відносин (прізвище, ім'я, по батькові)
особи, яка дала згоду) _____________________________ _______________________________ (заклад охорони здоров'я,
(підпис особи, яка дала згоду) посада)
"___" ______________ 200__ р. _____________________________
(підпис)
У разі відсутності в донора-трупа "___" ______________ 200__ р.
родичів, визначених у статті 16
Закону України "Про трансплантацію
органів та інших анатомічних
матеріалів людині", згода
отримується в особи, визначеної
в статті 6 Закону України
"Про поховання та похоронну
справу" _______________________________
(підпис іншої особи, яка взяла
на себе зобов'язання поховати
померлого та має відповідне
свідоцтво про смерть)
"___" _______________ 200__ р.
( Інструкцію доповнено додатком 1 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 357 ( z0815-05 ) від 19.07.2005 )

Додаток 2
до Інструкції щодо вилучення
анатомічних утворень,
тканин, їх компонентів
та фрагментів у донора-трупа

АКТ
про вилучення N ____
анатомічних утворень, тканин, їх компонентів
та фрагментів у донора-трупа

------------------------------------------------------------------ |Акт судово-медичного | |дослідження /експертизи*/ патолого-анатомічного розтину | |померлого N | |----------------------------------------------------------------| |Вік (повних років) донора-трупа | |----------------------------------------------------------------| |Дата судово-медичного | |дослідження/експертизи*/ патолого-анатомічного розтину померлого| |----------------------------------------------------------------| |Дата вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та | |фрагментів | |----------------------------------------------------------------| |Анатомічні утворення, тканини, їх компоненти та фрагменти, які | |були вилучені: | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |I. М'ЯКІ ТКАНИНИ Кількість Кількість| | (шт.) (шт.) | |----------------------------------------------------------------| |1. Тверда мозкова оболонка | |24. Фрагмент діафіза | | | | |ліктьової кістки | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |2. Перикард | |25. Фрагмент діафіза | | | | |променевої кістки | | |--------------------------------+---------------------------+---| |II. ТКАНИНИ ОПОРНО-РУХОВОГО |26. Гребінь клубової кістки| | |АПАРАТУ | | | |--------------------------------+---------------------------+---| |1. Скронева фасція | |27. Фрагмент крила клубової| | | | |кістки | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |2. Широка фасція стегна | |28. Фрагменти ребер | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |3. Сухожилок переднього | |29. Реберний хрящ | | |великогомілкового м'яза | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |4. Сухожилок довгого | |30. Тіло хребця | | |долоневого м'яза | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |5. Сухожилок інших м'язів | |31. Колінний суглоб | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |6. Блок надколінка з його | |32. Плечовий суглоб | | |власною зв'язкою та блоком | | | | |великої гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |7. Блок п'яткової кістки з | |33. Фрагмент нижньої щелепи| | |фрагментом ахіллового | | | | |сухожилка | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |8. Надколінок | |34. Фаланги пальців, кістки| | | | |ступні і кисті | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |9. Головка стегнової кістки | |35. Фрагмент кісток | | | | |поверхні черепа | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |10. Фрагмент діафіза | |36. Піраміда скроневої | | |стегнової кістки | |кістки | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| | | |37. Нарости великогомілко- | | | | |вої кістки | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| | | |38. П'яткова кістка | | |-----------------------------+--+-------------------------------| |11. Нарости стегнової кістки | |III. СУДИНИ ТА КЛАПАНИ | |-----------------------------+--+-------------------------------| |12. Дистальний кінець | |1. Аорта, інші артеріальні | | |стегнової кістки | |і венозні судини | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |13. Проксимальний кінець | |2. Клапани серця, аорти та | | |стегнової кістки | |інших великих судин | | |-----------------------------+--+-------------------------------| |14. Дистальний кінець великої| |IV. ІНШІ ТКАНИНИ | |гомілкової кістки | | | |-----------------------------+--+-------------------------------| |15. Проксимальний кінець | |1. Слухові кісточки | | |великої гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |16. Фрагмент діафіза великої | |2. Барабанна перетинка | | |гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |17. Пагорок великої | |3. Кістковий мозок | | |гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |18. Дистальний кінець малої | |4. Шкіра | | |гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |19. Проксимальний кінець | |5. Очне яблуко або його | | |малої гомілкової кістки | |складові | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |20. Фрагмент діафіза малої | |6. Зуби | | |гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |21. Дистальний кінець | |7. Трахея | | |плечової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |22. Проксимальний кінець | | | | |плечової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |23. Фрагмент діафіза плечової| | | | |кістки | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * У разі необхідності проведення судово-медичної експертизи
анатомічні матеріали в померлого донора беруться з дозволу і в
присутності судово-медичного експерта (стаття 16 Закону України
"Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів
людині").
Узяття здійснив фахівець, відповідальний за вилучення тканин
_________________________ ________________
(П.І.Б.) (підпис)

Вилучення здійснено з дозволу і в присутності лікаря
судово-медичного експерта
_________________________ ________________
(П.І.Б.) (підпис)"
3. Департаменту організації та розвитку медичної допомоги
населенню (Таран В.М.) забезпечити реєстрацію даного наказу в
Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ханенка С.М.
{ Інструкцію доповнено додатком 2 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 357 ( z0815-05 ) від 19.07.2005; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 926
( z2037-12 ) від 20.11.2012 }вгору