Документ z0696-96, поточна редакція — Редакція від 15.02.2001, підстава - z0138-01


     - характеристика    від    адміністрації   базового   закладу 
(установи) охорони здоров'я, в якому лікар(провізор)-інтерн
проходив стажування; - залікова книжка; - щоденник обліку роботи лікаря(провізора)-інтерна; - фотокартка розміром 3х4 см. 5.10. До атестації для визначення знань та практичних навиків
з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста допускаються
лікарі(провізори)-інтерни, які повністю виконали навчальний план і
програму інтернатури, пройшли підсумковий контроль за попередній
час навчання в інтернатурі з відповідної спеціальності. Виконання
навчального плану та програми засвідчується заліковими
відомостями, які подаються профільними та суміжними кафедрами
вищого закладу освіти в деканат факультету (відділення)
інтернатури не пізніше, як за тиждень до початку атестації. Допуск лікарів(провізорів)-інтернів до проведення атестації
для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання
лікаря(провізора)-спеціаліста оформлюється наказом ректора вищого
закладу освіти.
5.11. Організація і проведення атестації
лікарів(провізорів)-інтернів на визначення знань та практичних
навиків: 5.11.1. Атестація лікарів(провізорів)-інтернів включає в
себе: - контроль знань та вмінь за комп'ютерними тестуючими
програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України; - оцінка державною атестаційною комісією знань та вмінь, в
тому числі володіння практичними навиками; - співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння
навчальної програми інтернатури. 5.11.2. Комп'ютерний контроль знань та вмінь провадиться в
комп'ютерному класі кафедри (факультету) вищого закладу освіти за
тестовими комп'ютерними програмами з відповідних спеціальностей,
затверджених Міністерством охорони здоров'я України, в присутності
членів державної атестаційної комісії. Оцінка підготовки лікарів(провізорів)-інтернів за
результатами комп'ютерного тестування здійснюється за бінарною
системою: "атестований", "не атестований". Атестованим вважається
лікар(провізор)-інтерн, який має не менше 75% правильних
відповідей. При негативних результатах комп'ютерного тестового
контролю лікар(провізор)-інтерн вважається таким, який за рівнем
підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики
лікаря(провізора) відповідної спеціальності. У такому разі
лікар(провізор)-інтерн до подальших етапів атестації не
допускається і вважається неатестованим. 5.11.3. При проведенні оцінки вмінь та володіння практичними
навиками лікарі-інтерни лікувального профілю підлягають
обов'язковому контролю вміння провести обстеження хворого,
тлумачити результати допоміжних досліджень, провести диференційний
діагноз, виставити клінічний діагноз, призначити лікування
конкретному хворому, надати невідкладну допомогу (включаючи
проведення серцево-легеневої реанімації на тренажері), вирішити
питання експертизи працездатності. Контроль оволодіння практичними навиками лікарями-інтернами
спеціальностей хірургічного профілю здійснюється заздалегідь, під
час виконання операцій, лікарських маніпуляцій в присутності
членів державної атестаційної комісії та шляхом аналізу
професійної діяльності лікаря-інтерна під час проходження
інтернатури. Контроль оволодіння практичними навиками лікарями-інтернами
спеціальностей гігієнічного профілю здійснюється заздалегідь, під
час проведення ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду
на об'єктах в присутності членів державної атестаційної комісії,
шляхом виконання лікарями-інтернами конкретних ситуаційних завдань
та аналізу професійної діяльності під час проходження інтернатури. При незадовільній оцінці вмінь і оволодіння практичними
навиками лікар(провізор)-інтерн вважається таким, що не засвоїв
практичні навики, передбачені навчальною програмою, і за рівнем
підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики
лікаря(провізора)-спеціаліста. В цьому разі лікар(провізор)-інтерн
до подальших етапів атестації не допускається і вважається
неатестованим. 5.11.4. Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня
засвоєння навчальної програми інтернатури проводиться з кожним
лікарем(провізором)-інтерном (за білетною чи безбілетною
методикою). За результатами співбесіди з урахуванням оцінок
попередніх етапів приймається рішення про рівень підготовки лікаря
(провізора)-інтерна і присвоєння йому звання лікаря
(провізора)-спеціаліста певного фаху. 5.11.5. За результатами атестації державна атестаційна
комісія може прийняти рішення: - присвоїти звання лікаря(провізора)-спеціаліста відповідної
спеціальності; - відмовити в присвоєнні звання
лікаря(провізора)-спеціаліста. Рішення приймається відкритим голосуванням. При рівній
кількості голосів вирішальним є голос голови державної
атестаційної комісії. Результати атестації доводяться до відома
лікарів(провізорів)-інтернів одразу ж після закінчення засідання
комісії. Результати атестації оформлюються протоколом, який
підписується головою та всіма членами державної атестаційної
комісії і затверджується наказом по вищому закладу освіти, при
якому створена комісія, в десятиденний термін. 5.11.6. Особі, якій за результатами атестації для визначення
знань та практичних навиків присвоєно звання
лікаря(провізора)-спеціаліста з конкретної спеціальності,
видається вищим закладом освіти сертифікат встановленого зразка
(додаток N 4 до наказу МОЗ України від 21.11.91 р. N 168
( v0168282-91 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів"), а
якій відмовлено в цьому, - витяг з протоколу засідання комісії,
засвідчений печаткою вищого закладу освіти, не пізніше трьох днів
з моменту затвердження протоколу засідання державної атестаційної
комісії. 5.11.7. Термін дії сертифіката лікаря(провізора)-спеціаліста
встановлюється на 5 років - до чергової атестації на
кваліфікаційну категорію після проходження відповідного
передатестаційного циклу навчання на кафедрі вищого закладу
освіти. Лікарі(провізори), які не виявлять бажання атестуватися на
кваліфікаційну категорію через 5 років після отримання сертифіката
лікаря(провізора)-спеціаліста, повинні атестуватися на
підтвердження звання лікаря(провізора)-спеціаліста після
проходження навчання на циклі підвищення кваліфікації на кафедрі
вищого закладу освіти з відповідного фаху. При непідтвердженні звання лікаря(провізора)-спеціаліста чи
неатестації на кваліфікаційну категорію через 5 років після
отримання сертифіката лікаря(провізора)-спеціаліста ця особа
переводиться на посаду лікаря(провізора)-стажиста. Повторна
атестація на підтвердження звання лікаря(провізора)-спеціаліста
може проводитись не раніше, ніж через рік після переведення на
посаду лікаря(провізора)-стажиста. 5.11.8. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено до
Міністерства охорони здоров'я України у двотижневий термін з
моменту видачі витягу з протоколу засідання державної атестаційної
комісії. За рішенням Міністерства охорони здоров'я України
лікар(провізор)-інтерн може бути переатестований в атестаційній
комісії іншого закладу освіти. 5.11.9. Засідання державної атестаційної комісії в окремих
випадках за погодженням з Міністерством охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласної,
Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласною,
міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією,
обласним, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" може бути
виїзним і проводитись на базах стажування. 5.11.10. Голова державної атестаційної комісії у двотижневий
термін подає до Головного управління закладів освіти Міністерства
охорони здоров'я України через деканат (відділ) інтернатури вищого
закладу освіти звіт про роботу комісії. 5.11.11. Можливість повторної атестації для визначення знань
та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря
(провізора)-спеціаліста може бути надана лікарю(провізору)-інтерну
один раз (на госпрозрахунковій основі) протягом трьох років, але
не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання
лікаря(провізора)-спеціаліста, згідно з п.3.12.3.5. Положення про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2.06.93 р.
N 161 ( z0173-93 ).
VI. Переведення, звільнення та поновлення в інтернатурі
6.1. Переведення лікаря(провізора)-інтерна з одного вищого
закладу освіти в інший здійснюється за дозволом Головного
управління закладів освіти Міністерства охорони здоров'я України і
за згодою ректорів вищих закладів освіти та Міністерства охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я
обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій,
обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної
станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", в
розпорядження яких він був направлений та переводиться на навчання
або на роботу. До вищого закладу освіти за місцем переведення
лікар(провізор)-інтерн подає залікову книжку, засвідчену печаткою
вищого закладу освіти, з якого він переводиться, щоденник,
підписаний керівником інтернатури і засвідчений вищим закладом
освіти та керівником закладу (установи) охорони здоров'я - бази
стажування, індивідуальний навчальний план з відміткою про хід
його виконання. 6.2. Переведення лікаря(провізора)-інтерна з однієї бази
стажування на іншу здійснюється за згодою Міністерства охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я
обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації,
обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної
станції, обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" та
вищого закладу освіти, на базі якого проводиться навчання
лікаря(провізора)-інтерна на кафедрі. На базу стажування, куди лікар(провізор)-інтерн переводиться,
він подає виписку з наказу Міністерства охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної,
Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної,
міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції,
обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", з бази
стажування якої він переводиться, щоденник
лікаря(провізора)-інтерна, та індивідуальний навчальний план з
відміткою про хід його виконання. В наказах Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим, управління охорони здоров'я обласної, Київської,
Севастопольської міської держадміністрацій, обласної, міст Києва
та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст
Києва та Севастополя ВО "Фармація" вказується, за рахунок якого
управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської
міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя
санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та
Севастополя ВО "Фармація" надалі фінансуватиметься проходження
інтернатури. 6.3. Відрахування з інтернатури здійснюється: - за невиконання навчального плану і програми; - за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; - за пропуск занять (в т.ч. і з поважних причин, якщо
лікар(провізор)-інтерн пропустив більше третини занять на
кафедрі); - за непрацездатністю, якщо за висновком
лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або медико-соціальної
експертної комісії (МСЕК) визначена непрацездатність
лікаря(провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором). Відрахування лікаря(провізора)-інтерна з циклу очної частини
навчання на кафедрі вищого закладу освіти здійснюється наказом
ректора вищого закладу освіти, копія якого направляється до
Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, у
відповідне управління охорони здоров'я обласної, Київської,
Севастопольської міської держадміністрації, до обласної, міст
Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції,
обласного, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація". Відрахування з інтернатури здійснюється наказом Міністерства
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони
здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської
держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя
санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та
Севастополя ВО "Фармація" за поданням вищого закладу освіти або
адміністрації бази стажування. 6.4. Поновлення в інтернатурі допускається для осіб, які були
звільнені з інтернатури з поважних причин (за станом здоров'я), і
здійснюється на підставі письмової заяви на ім'я міністра охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, начальника управління охорони
здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської
держадміністрації, головного державного санітарного лікаря
області, міст Києва та Севастополя, обласного, міст Києва та
Севастополя ВО "Фармація" за погодженням з вищим закладом освіти
за умови зарахування лікаря(провізора), який поновлюється в
інтернатурі, на посаду лікаря(провізора)-інтерна. Поновлення осіб, які були звільнені з інтернатури за
порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та невиконання
навчального плану і програми (без поважних причин), проводиться на
умовах контрактів, що укладаються між Міністерством охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я
обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації,
обласною, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною
станцією, обласним, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація", вищим
закладом освіти та юридичними і фізичними особами, які будуть
фінансувати навчання в інтернатурі. 6.5. Зміна спеціальності в інтернатурі може здійснюватись: - за непрацездатністю, якщо за висновком ЛКК або МСЕК
визначено, що лікар(провізор)-інтерн є непрацездатним для
проходження інтернатури з даного фаху; - за виробничою необхідністю, що потребує згоди
лікаря(провізора)-інтерна. Зміна спеціальності в інтернатурі здійснюється за наказом
Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської
міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя
санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва та
Севастополя ВО "Фармація" за погодженням з вищим закладом освіти,
який закінчив лікар (провізор)-інтерн. Зміна спеціальності "медико-профілактична справа" на
спеціальності "лікувальна справа" та "педіатрія" і навпаки може
здійснюватись тільки за згодою Міністерства охорони здоров'я
України на підставі клопотання Міністерства охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної,
Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласної,
міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції.
VII. Фінансове забезпечення інтернатури
7.1. Проїзд молодих спеціалістів, які мають направлення на
роботу, до місця спеціалізації (інтернатури) і місячна відпустка
до початку підготовки в інтернатурі сплачується за рахунок коштів
замовника, до якого їх направлено на роботу. 7.2. Проїзд лікарів(провізорів)-спеціалістів, які закінчили
інтернатуру, до місця роботи сплачуються закладами (установами), в
які вони направляються після закінчення інтернатури на постійну
роботу. 7.3. Заробітна плата лікарям(провізорам)-інтернам протягом
всього періоду навчання сплачується за рахунок закладів (установ),
в які вони зараховані лікарями(провізорами)-інтернами, або
закладом (установою), з яким укладено трудовий договір у розмірі,
встановленому чинним законодавством. 7.4. На період проходження інтернатури
лікарі(провізори)-інтерни забезпечуються жилою площею (типу
гуртожитку) тих закладів, на базі яких здійснюється їх підготовка,
з оплатою відповідно до існуючих тарифів. При відсутності
гуртожитку заклад (установа) охорони здоров'я має право орендувати
жилу площу для лікарів(провізорів)-інтернів у інших відомств або
наймати її у приватних осіб з відшкодуванням фактичних витрат за
рахунок лікарів(провізорів)-інтернів у розмірі плати, яка
встановлена чинним законодавством, а решта - за рахунок коштів
цього закладу (установи). 7.5. Витрати по відрядженню лікарів(провізорів)-інтернів на
навчання у вищі заклади освіти здійснюється базовою установою
стажування у такому ж порядку, як і при направленні спеціалістів
на підвищення кваліфікації. 7.6. Кількість посад викладачів у вищих закладах освіти
визначається з розрахунку один викладач на 5 середньорічних
лікарів(провізорів)-інтернів. 7.7. Оплата за керівництво підготовкою
лікарів(провізорів)-інтернів здійснюється їх керівникам за час
роботи на базах стажування згідно з чинним законодавством. 7.8. Фінансування підготовки лікарів(провізорів)-спеціалістів
в інтернатурі для закладів охорони здоров'я інших міністерств,
відомств, організацій, підприємств, інших закладів, незалежно від
форм власності, проводиться за рахунок їх коштів на договірних
умовах. 7.9. Дозволяється випускникам вищих медичних і фармацевтичних
закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів
університетів, які отримали право на самостійне працевлаштування,
проходити підготовку в інтернатурі за окремою угодою між
випускником та Міністерством охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласної, Київської,
Севастопольської міської держадміністрації, обласною, міст Києва
та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст
Києва та Севастополя ВО "Фармація", вищим закладом освіти. 7.10. Проходження інтернатури лікарями(провізорами)
проводиться на умовах договорів, що укладаються між Міністерством
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони
здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської
держадміністрації, обласною, міст Києва та Севастополя
санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст Києва та
Севастополя ВО "Фармація", вищим закладом освіти та юридичними і
фізичними особами, які будуть фінансувати навчання в інтернатурі,
якщо ці лікарі(провізори): - закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади
освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів
університетів; - або закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади
освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів
університетів, навчаючись в них за кошти юридичних та фізичних
осіб; - або прийняті на роботу в недержавні заклади охорони
здоров'я (недержавні фармацевтичні установи, підприємства); - або мають сертифікат лікаря(провізора)-спеціаліста і
бажають отримати іншу спеціальність при відсутності потреби в
такому спеціалісті з боку закладу (установи) охорони здоров'я.вгору