Документ z0693-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.07.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
07.07.2009 N 484
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2009 р.
за N 693/16709

Про затвердження Змін до Положення про проведення
іспитів на передатестаційних циклах

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
02.11.2006 N 1542 ( 1542-2006-п ), та з метою подальшого
вдосконалення атестації лікарів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про проведення іспитів на
передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від
18.05.94 N 73 ( z0146-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 05.07.94 за N 146/355, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2010.
3. Ректорам медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів, закладів післядипломної освіти, деканам медичних
факультетів університетів, Міністру охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,
Севастопольської міської державних адміністрацій, начальнику
Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської міської державної адміністрації взяти внесені зміни до
Положення ( z0146-94 ) для виконання.
4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки
Банчуку М.В. забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Лазоришинця В.В.
Міністр В.М.Князевич

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
освіти і науки України П.Б.Полянський
Голова ЦК професійної спілки
працівників охорони здоров'я
України В.М.Коваль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
07.07.2009 N 484
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2009 р.
за N 693/16709

ЗМІНИ
до Положення про проведення іспитів
на передатестаційних циклах, затвердженого
наказом МОЗ України від 18.05.94 N 73
( z0146-94 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.07.94 за N 146/355

1. Доповнити розділ 1 Положення ( z0146-94 ) пунктом 1.9:
"1.9. Комп'ютерний контроль рівня знань проводиться для
лікарів (провізорів), які успішно виконали навчальний план і
програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали
значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між
передатестаційними циклами (додаток 1). Особи, які не набрали необхідної кількості балів з
відповідної лікарської (провізорської) кваліфікаційної категорії,
проходять комп'ютерний контроль рівня знань на категорію, якій
відповідає набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого
передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката
лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста), що дає право
продовжувати обіймати посаду лікаря-спеціаліста
(провізора-спеціаліста) з певної лікарської (провізорської)
спеціальності".
2. У пункті 2.4 розділу 2 слово "двомісячного" замінити
словом "одномісячного".
3. Доповнити Положення ( z0146-94 ) новим додатком 1 такого
змісту:
"Додаток 1
до Положення про проведення
іспитів на передатестаційних
циклах

ШКАЛА
значень різних видів діяльності
лікарів (провізорів) у період
між передатестаційними циклами

------------------------------------------------------------------ | N | Вид діяльності |Кількість (балів)| |з/п| | | |---+------------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | |---+------------------------------------------+-----------------| |1 |Навчання на передатестаційному циклі в | | | |закладах (на факультетах) післядипломної | | | |освіти | 40 | |---+------------------------------------------+-----------------| |2 |Підвищення кваліфікації на циклах | | | |тематичного вдосконалення в закладах (на | | | |факультетах) післядипломної освіти | | | |тривалістю: | | | | - 1 тиждень | 10 | | | - 2 тижні | 15 | | | - 4 тижні | 30 | | | - 6 тижнів | 45 | |---+------------------------------------------+-----------------| |3 |Підвищення кваліфікації за дистанційною | | | |формою навчання у закладах (на | | | |факультетах) післядипломної освіти | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |4 |Проведення лекції (крім викладачів): | | | | - для медсестер, пацієнтів, громадян, | | | | виступ та публікація у засобах масової| | | | інформації (10*) | 5 | | | - для лікарів (10*) | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |5 |Навчання на курсах інформації та | | | |стажування в закладах (на факультетах) | | | |післядипломної освіти, охорони здоров'я, | | | |науково-дослідних інститутах, у т.ч. за | | | |кордоном, тривалістю: | | | | - 1 місяць | 20 | | | - 2 місяці | 30 | | | - 3 місяці | 40 | |---+------------------------------------------+-----------------| |6 |Підготовка на короткотривалих курсах | | | |інформації та стажування, переривчастих | | | |курсах, семінарах на місцевих базах, в | | | |регіональних центрах (що підтверджено | | | |обласним відділом охорони здоров'я) | | | |тривалістю: | | | | - не менше 36 годин на рік | 5 | | | - не менше 72 годин на рік | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |7 |Науково-педагогічна (педагогічна) робота у| | | |вищих медичних (фармацевтичних) навчальних| | | |закладах і закладах (на факультетах) | | | |післядипломної освіти | | | |I-II рівнів акредитації: | | | | - за основним місцем роботи | 20 | | | - за сумісництвом | 10 | | |III-IV рівнів акредитації: | | | | - за основним місцем роботи | 30 | | | - за сумісництвом | 15 | |---+------------------------------------------+-----------------| |8 |Керівництво групою інтернів на базі | | | |стажування | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |9 |Участь у науково-практичній конференції, | | | |симпозіумі, з'їзді, конгресі, засіданні | | | |професійної асоціації за спеціальністю: | | | |міжнародних (в країнах Європи, Азії | | | |та Америки (3*)): | | | | - з доповіддю | 9 | | | - без доповіді | 3 | | |міжнародних в країнах СНД (5*): | | | | - з доповіддю | 10 | | | - без доповіді | 2 | | |національних (5*): | | | | - з доповіддю | 5 | | | - без доповіді | 2 | | |10 регіональних (10*): | | | | - з доповіддю | 5 | | | - без доповіді | 2 | |---+------------------------------------------+-----------------| |10 |Видання фахового: | | | | - підручника | 30 | | | - навчального посібника | 20 | | | - монографії | 20 | |---+------------------------------------------+-----------------| |11 |Публікація статті у фахових виданнях: | | | | - одноосібно | 10 | | | - у співавторстві | 5 | |---+------------------------------------------+-----------------| |12 |Отримання патенту на фаховий винахід: | | | | - одноосібно | 20 | | | - у співавторстві | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |13 |Видання: | | | | - галузевих методичних рекомендацій | 6 | | | - інформаційного листка, | | | | раціоналізаторської пропозиції | 3 | | |Підготовка експертного висновку обласного | | | |рівня | 3 | | |Участь у розробці нормативних документів | 3 | |---+------------------------------------------+-----------------| |14 |Упровадження у практичну діяльність | | | |інноваційних розробок та технологій, нових| | | |методів діагностики, лікування, | 10 | | |фарманалізу | | |---+------------------------------------------+-----------------| |15 |Публікації в тезах науково-практичної | | | |конференції, симпозіуму, з'їзду, конгресу:| | | | - міжнародних | 5 | | | - національних | 3 | | | - регіональниха | 2 | |---+------------------------------------------+-----------------| |16 |Виступ у середніх та загальноосвітніх | | | |закладах та на підприємствах | 2 | | |Виступи та публікації в засобах масової | | | |інформації, у тому числі місцевих | 3 | |---+------------------------------------------+-----------------| |17 |Присвоєння звання "Заслужений лікар | | | |України", "Заслужений діяч науки і | | | |техніки України", "Заслужений працівник | | | |охорони здоров'я України", "Заслужений | | | |працівник освіти" | 20 | |---+------------------------------------------+-----------------| |18 |Нагородження грамотою Верховної Ради | | | |України, Почесною грамотою Кабінету | | | |Міністрів України, Почесною грамотою | | | |Міністерства охорони здоров'я України, | | | |Почесною грамотою Міністерства охорони | | | |здоров'я Автономної Республіки Крим та | | | |грамотами облдержадміністрацій, Відомчою | | | |заохочувальною відзнакою Міністерства | | | |охорони здоров'я України - нагрудним | | | |знаком "Хрест Пантелеймона Цілителя" | 10 | |---+------------------------------------------+-----------------| |19 |Обіймання посади головного позаштатного | | | |спеціаліста району, міста, області | 5 | |---+------------------------------------------+-----------------| |20 |Захист дисертації на здобуття учених | | | |ступенів: | | | | - доктора медичних наук | 40 | | | - кандидата медичних наук | 30 | |---+------------------------------------------+-----------------| |21 |Закінчення клінічної ординатури, | | | |аспірантури, магістратури, докторантури | 30 | |---+------------------------------------------+-----------------| |22 |Робота в закладах охорони здоров'я, | | | |розташованих у сільській місцевості, | | | |не менше 3 років | 10 | ------------------------------------------------------------------
* Кількість заходів.
Критерії відповідності Шкали значень певній лікарській
(провізорській) категорії: Для вищої кваліфікаційної категорії:
------------------------------------------------------------------ | Рік |Постійна частина, | Варіативна | Разом | | | бали | частина | | | | нараховуються за | | | | | навчання на | | | | |передатестаційних | | | | |циклах у закладах | | | | | (на факультетах) | | | | | післядипломної | | | | | освіти III-IV | | | | |рівнів акредитації| | | |------------------+------------------+-----------------+--------| |2010 | 40 балів | 8 балів |48 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2011 | | 16 балів |56 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2012 | | 24 бали |64 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2013 | | 32 бали |72 бали | |------------------| |-----------------+--------| |Починаючи з | | 40 балів |80 балів| |2014 року | | | | ------------------------------------------------------------------
Для першої кваліфікаційної категорії:
------------------------------------------------------------------ | Рік |Постійна частина, | Варіативна | Разом | | | бали | частина | | | | нараховуються за | | | | | навчання на | | | | |передатестаційних | | | | |циклах у закладах | | | | | (на факультетах) | | | | | післядипломної | | | | | освіти III-IV | | | | |рівнів акредитації| | | |------------------+------------------+-----------------+--------| |2010 | 40 балів | 6 балів |46 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2011 | | 12 балів |52 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2012 | | 18 балів |58 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2013 | | 24 бали |64 бали | |------------------| |-----------------+--------| |Починаючи з | | 30 балів |70 балів| |2014 року | | | | ------------------------------------------------------------------
Для другої кваліфікаційної категорії:
------------------------------------------------------------------ | Рік |Постійна частина, | Варіативна | Разом | | | бали | частина | | | |нараховуються за | | | | | навчання на | | | | |передатестаційних | | | | |циклах у закладах | | | | |(на факультетах) | | | | | післядипломної | | | | | освіти III-IV | | | | | рівнів | | | | | акредитації | | | |------------------+------------------+-----------------+--------| |2010 | 40 балів | 4 бали |44 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2011 | | 8 балів |48 балів| |------------------| |-----------------+--------| |2012 | | 12 балів |52 бали | |------------------| |-----------------+--------| |2013 | | 16 балів |56 балів| |------------------| |-----------------+--------| |Починаючи з | | 20 балів |60 балів| |2014 року | | | | ------------------------------------------------------------------".
У зв'язку з цим додаток до Положення ( z0146-94 ) вважати
додатком 2.
4. У пункті 3.1 розділу 3 слово "додаток" замінити словом та
цифрою "додаток 2".
Директор Департаменту
кадрової політики,
освіти та науки М.В.Банчуквгору