Документ z0691-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.02.2018, підстава - z0062-18
( Остання подія — Редакція, відбудеться 21.09.2019, підстава - z0544-19. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України
09.07.2010  № 566


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2010 р.
за № 691/17986

ПОЛОЖЕННЯ
про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 2421 від 27.11.2012
№ 4600 від 21.12.2017}

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 11 та 55 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон).

1.2. Метою створення єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ) щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є накопичення відомостей про чинні та припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності), страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників для організації обміну інформацією про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та контролю за його здійсненням.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

база даних МТСБУ - єдина централізована база даних МТСБУ щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

ідентифікаційний набір даних - мінімальний набір реквізитів, відомості у яких є достатніми для їх ідентифікації в базі даних МТСБУ;

ідентифікація відомостей - перевірка відомостей на наявність в них реквізитів, що містять унікальні, коректні та повні коди, які забезпечують неповторність таких відомостей у межах бази даних МТСБУ;

користувачі відкритої інформації бази даних МТСБУ - страховики - члени МТСБУ, органи державної влади, підприємства, установи, організації, громадяни;

користувачі інформації з обмеженим доступом до бази даних МТСБУ - страховики - члени МТСБУ та страхувальники (в частині інформації щодо укладених такими страховиками та страхувальниками договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності) МТСБУ, органи державної влади;

обов’язковий набір даних - набір реквізитів і відомостей, які є достатніми для формування обов’язкових та стандартних звітів із бази даних МТСБУ;

оператор єдиної централізованої бази даних (далі - Оператор) - МТСБУ, яке забезпечує створення, ведення, матеріально-технічне та технологічне забезпечення єдиної централізованої бази даних, збереження і захист інформації, що міститься в ній;

повний набір даних - набір реквізитів і відомостей, які є достатніми для виконання всіх доступних в базі даних МТСБУ функцій пошуку, аналізу, формування форм та звітів;

постачальники інформації до бази даних МТСБУ - страховики - члени МТСБУ, МТСБУ, державні органи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

програмне забезпечення страховика - сукупність програмних засобів та систем обробки інформації страховика, призначених для виконання страховиком - членом МТСБУ завдань з формування та передавання відомостей до бази даних МТСБУ, в тому числі необхідних для укладення внутрішніх електронних договорів страхування;

централізовані довідники - класифіковані та кодифіковані відомості, значення та коди яких є єдиними для всіх користувачів бази даних МТСБУ та для всіх записів бази даних МТСБУ.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях відповідно до Законів України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон), "Про інформацію", "Про електронну комерцію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

{Пункт 1.3 розділу I в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

1.4. Основними функціями єдиної централізованої бази даних є:

накопичення інформації про чинні та припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників;

накопичення інформації щодо показників діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

надання відкритої інформації для вільного і загальнодоступного користування;

надання інформації обмеженого доступу страховикам - членам МТСБУ, а також органам державної влади відповідно до їх компетенції, встановленої законом.

II. Перелік інформації, що надається в обов'язковому порядку страховиками, іншими особами для формування інформаційних ресурсів бази даних МТСБУ

2.1. Страховики - члени МТСБУ в обов'язковому порядку здійснюють збір та постачання до бази даних МТСБУ такої інформації за формою, встановленою додатком до цього Положення:

2.1.1. Відомості про втрачені, зіпсовані та знищені бланки полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

{Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

2.1.2. Відомості про укладені та достроково припинені внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

{Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

2.1.3. Відомості про страхові випадки за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, хід їх врегулювання та виплати страхового відшкодування.

2.1.4. Відомості про укладені та достроково припинені договори міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

2.1.5. Відомості про вимоги до страховиків - повних членів МТСБУ, що надійшли за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, хід їх врегулювання та розмір виплат страхового відшкодування за цими договорами.

2.2. Оператор здійснює постачання до бази даних МТСБУ такої інформації:

2.2.1. Відомості про видані страховикам - членам МТСБУ бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

{Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

2.2.2. Відомості про видані страховикам - членам МТСБУ бланки полісів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка".

{Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

2.3. Оператор забезпечує формування програмними засобами бази даних МТСБУ відомостей, необхідних для укладення внутрішніх електронних договорів страхування. До компетенції МТСБУ належить визначення критеріїв перевірки коректності інформації, що надається страховиками.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.3 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

2.4. Контроль якості відомостей, що надаються страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ, виконується шляхом порівняння наданих страховиками даних щодо забезпечених транспортних засобів та про події, що мають ознаки страхових випадків, з відповідними даними державних органів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Повнота даних перевіряється МТСБУ шляхом проведення звірки програмними засобами бази даних МТСБУ звітних даних страховика щодо здійснення страхової діяльності, що складаються та подаються відповідно до порядку та за формами, визначеними Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з аналогічною інформацією, отриманою з бази даних МТСБУ, не рідше одного разу на квартал.

{Пункт 2.4 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

2.5. МТСБУ забезпечує можливість інформаційної інтеграції з базами даних державних органів згідно із законодавством.

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

III. Порядок надання постачальниками інформації до бази даних МТСБУ

3.1. Постачання інформації до бази даних МТСБУ здійснюється щодня шляхом авторизованого доступу постачальників до бази даних МТСБУ.

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

3.2. Інформація, яка надається постачальниками інформації до бази даних МТСБУ, повинна бути достовірною, без помилок та перекручень і забезпечувати однозначне тлумачення її користувачами, а також можливість однозначної ідентифікації необхідних відомостей.

3.3. Надання інформації Оператором до бази даних МТСБУ здійснюється в такому порядку:

3.3.1. Оператор надає інформацію про видачу страховикам - членам МТСБУ бланків полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту видачі бланків.

3.3.2. Оператор надає інформацію про страховиків - членів МТСБУ, включаючи страховиків, які мають право укладати договори міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", а також які позбавлені такого права, - у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту прийняття відповідного рішення.

{Пункт 3.3 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

3.4. Надання інформації страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ здійснюється, в тому числі засобами програмного забезпечення страховика, в такому порядку:

3.4.1. Відомості про втрачені та зіпсовані бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту втрати чи псування бланка.

3.4.2. Відомості про знищені бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що визнані МТСБУ непридатними для подальшого використання, надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з дати підписання акта знищення бланків.

3.4.3. Відомості про укладені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, оформлені на бланках полісів, надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту укладання цих договорів.

3.4.4. Відомості про укладені внутрішні електронні договори страхування надаються страховиком у день реєстрації такого договору в базі даних МТСБУ.

3.4.5. Відомості про укладені договори міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - повні члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту укладання цих договорів.

3.4.6. Відомості про зміни в укладених договорах обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2 робочих днів з моменту підписання страхувальником поліса з внесеними змінами, якщо договір оформлений на бланку поліса, та в день реєстрації страховиком відповідних змін в базі даних МТСБУ - для внутрішніх електронних договорів страхування.

3.4.7. Інформацію про дострокове припинення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5 робочих днів з дати анулювання, дострокового припинення, переоформлення договору, якщо поліс оформлений на бланку, та в день реєстрації страховиком відповідних змін в базі даних МТСБУ - для внутрішніх електронних договорів страхування.

3.4.8. Інформацію про настання події, яка має ознаки страхового випадку за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2 робочих днів з дати реєстрації заяви про настання страхового випадку у страховика - члена МТСБУ.

3.4.9. Інформацію про виплату страхового відшкодування за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5 робочих днів з дати здійснення відповідної платіжної операції.

3.4.10. Інформацію про зміну відомостей та додаткові відомості про страховий випадок за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2 робочих днів з моменту реєстрації цих змін в інформаційній системі страховика - члена МТСБУ.

3.4.11. Інформацію про хід або закінчення врегулювання страхового випадку (закриття справи) за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5 робочих днів з моменту реєстрації цієї інформації в інформаційній системі страховика - члена МТСБУ.

3.4.12. Інформацію про вимоги, що надійшли за договорами міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", надають страховики - члени МТСБУ протягом 3 робочих днів з дати реєстрації вимог у страховика - повного члена МТСБУ.

{Пункт 3.4 розділу III в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

3.5. Інформацію, яка є частиною централізованих довідників, страховики - члени МТСБУ надають відповідно до кодів та значень централізованих довідників. Така інформація повинна складатись з повних найменувань та кодів відповідних централізованих довідників.

IV. Порядок користування базою даних МТСБУ

4.1. Порядок розпорядження інформацією з бази даних МТСБУ регулюється цим Положенням.

4.2. МТСБУ не має права розголошувати надану постачальниками інформацію, яка згідно з законодавством України визначена конфіденційною, за виключенням випадків, передбачених законом.

4.3. Оператор бази даних МТСБУ забезпечує використання інформації, що зберігається в базі даних МТСБУ, виключно із службовою метою та відповідно до законодавства.

4.4. Порядок користування інформацією, що зберігається в базі даних МТСБУ, здійснюється відповідно до законодавства.

{Пункт 4.4 розділу IV в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

4.5. Централізовані довідники формуються, поповнюються та змінюються Дирекцією МТСБУ.

V. Порядок надання користувачам інформації з бази даних МТСБУ

5.1. Інформація з єдиної централізованої бази даних є власністю МТСБУ.

5.2. Порядок і умови надання відомостей з бази даних МТСБУ за запитами користувачів здійснюються відповідно до законодавства.

5.3. Інформація, отримана з бази даних МТСБУ, використовується з метою отримання відомостей про наявність чи відсутність договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов'язкового страхування.

5.4. Оператор надає інформацію про виплати за вимогами, що надійшли за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", протягом 2-х робочих днів з дати здійснення Дирекцією МТСБУ відповідної платіжної операції.

5.5. Інформація з єдиної централізованої бази даних МТСБУ поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом і надається користувачам безоплатно.

5.6. До інформації з обмеженим доступом відносяться відомості про особу страхувальника та інформація, отримана страховиком в процесі врегулювання страхового випадку.

5.7. Інформація з обмеженим доступом надається користувачам, які визначені цим Положенням та/або законодавством.

{Пункт 4.4 розділу V в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

5.8. Для страховиків - членів МТСБУ база даних МТСБУ є джерелом такої інформації:

інформація, необхідна для прийняття рішення про застосування коефіцієнтів бонус-малус;

доступ до формування інструментами бази даних МТСБУ статистичних та фінансових звітів в межах прав доступу страховика - члена МТСБУ;

результати завантажень та перевірки відомостей, що постачаються до бази даних МТСБУ.

5.9. До відкритої інформації відносяться відомості про наявність чи відсутність в базі даних договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та відомості про страховика, який уклав відповідний договір страхування. Відкрита інформація надається користувачам шляхом доступу через мережу Інтернет до відповідного інформаційного ресурсу, та/або в порядку, передбаченому чинним законодавством про звернення громадян, та/або відповідно до укладених договорів з МТСБУ.

5.10. Інформація з бази даних МТСБУ надається на письмову вимогу органів судової влади, органів прокуратури, органів дізнання і досудового слідства та інших органів державної влади (посадових осіб) у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законом.

{Пункт 5.10 розділу V в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

5.11. МТСБУ в обов'язковому порядку забезпечує можливість отримання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, інформації з бази даних МТСБУ.

{Пункт 5.11 розділу V із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

5.12. Інформація з бази даних МТСБУ про особу не може бути надана третій особі або поширена будь-яким іншим чином без письмової згоди особи, відомості про яку занесено до бази даних МТСБУ, крім випадків, передбачених законом.

В.о. Члена Комісії -
директора департаменту
пруденційного наглядуО.М. КалінінДодаток
до Положення про єдину
централізовану базу даних
щодо обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності
власників наземних
транспортних засобів
(пункт 2.1 розділу II)

ПЕРЕЛІК
інформації, що має надаватися страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ

Перелік облікових даних із зазначенням набору даних (ідентифікаційного, обов’язкового або повного) наведено у таблицях цього додатка.

Графа 3 "Набір даних" в таблицях цього додатка має такі значення:

І - поточний реквізит належить до ідентифікаційного набору даних;

О - поточний реквізит належить до обов’язкового набору даних;

П - поточний реквізит належить до повного набору даних.

Таблиця 1. Перелік інформації про укладені внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

Примітка

1

2

3

4

1

Серія поліса

І

Заповнюється для бланків полісів

2

Номер поліса

І

Заповнюється для бланків полісів

3

Номер внутрішнього електронного договору страхування

І

Заповнюється при укладанні внутрішніх електронних договорів, формується програмними засобами ЦБД МТСБУ

4

Страховик

І


5

Статус договору (укладений договір, достроково припинений договір)

І


6

Строк дії договору

І


7

Дата початку строку дії договору

І


8

Дата закінчення строку дії договору

І


9

Ознака використання транспортного засобу (далі - ТЗ) протягом першого календарного місяця (січня)

О


10

Ознака використання ТЗ протягом другого календарного місяця (лютого)

О


11

Ознака використання ТЗ протягом третього календарного місяця (березня)

О


12

Ознака використання ТЗ протягом четвертого календарного місяця (квітня)

О


13

Ознака використання ТЗ протягом п’ятого календарного місяця (травня)

О


14

Ознака використання ТЗ протягом шостого календарного місяця (червня)

О


15

Ознака використання ТЗ протягом сьомого календарного місяця (липня)

О


16

Ознака використання ТЗ протягом восьмого календарного місяця (серпня)

О


17

Ознака використання ТЗ протягом дев’ятого календарного місяця (вересня)

О


18

Ознака використання ТЗ протягом десятого календарного місяця (жовтня)

О


19

Ознака використання ТЗ протягом одинадцятого календарного місяця (листопада)

О


20

Ознака використання ТЗ протягом дванадцятого календарного місяця (грудня)

О


21

Дата укладання договору

І


22

Застосовані пільги

О


23

Застосовані знижки

О


24

Клас бонус-малус

О


25

Коефіцієнт, що залежить від типу ТЗ

О


26

Коефіцієнт, що залежить від місця реєстрації ТЗ

О


27

Коефіцієнт, що залежить від сфери використання ТЗ

О


28

Коефіцієнт, що залежить від водійського стажу

О


29

Коефіцієнт, що залежить від періоду використання ТЗ

О


30

Коефіцієнт, що залежить від наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою для пред’явлення регресного позову відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

О


31

Коефіцієнт, що залежить від строку дії договору

О


32

Коефіцієнт, що залежить від кількості одночасно укладених договорів

О


33

Страхова сума за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих

О


34

Страхова сума за шкоду, заподіяну майну потерпілих

О


35

Розмір франшизи за договором

О


36

Розмір страхового платежу за договором

О


37

Дата дострокового припинення дії договору

І

Заповнюється для договорів, що достроково припинили дію

38

Частка страхового платежу, яка підлягає поверненню страхувальнику у зв’язку з достроковим припиненням дії договору

О

39

Серія поліса, замість якого виданий цей поліс

О

Заповнюється у разі переоформлення паперового поліса або оформлення дубліката паперового поліса

40

Номер поліса, замість якого виданий цей поліс

О

41

Номер внутрішнього електронного договору, замість якого оформлений цей електронний договір

О

Заповнюється у разі переоформлення внутрішнього електронного договору

42

Страхувальник - фізична особа або юридична особа

О


43

Код за ЄДРПОУ страхувальника (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер страхувальника (за наявності) (для фізичних осіб)

О


44

Прізвище (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) страхувальника

О


45

Ім’я страхувальника (для фізичної особи)

О


46

По батькові страхувальника (для фізичної особи)

О


47

Дата народження страхувальника

П


48

Назва документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)

П


49

Серія документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)

П


50

Номер документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)

П


51

Дата видачі документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)

П


52

Ким виданий документ, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)

П


53

Поштовий індекс страхувальника

П


54

Адреса місцезнаходження страхувальника (для юридичних осіб) або адреса місця проживання страхувальника (для фізичних осіб)

П


55

Марка, модель ТЗ, зазначеного в договорі страхування

П


56

Державний номерний знак ТЗ

І


57

Номер шасі (кузова, рами) ТЗ

І


58

Тип ТЗ

О


59

Марка ТЗ

О


60

Модель ТЗ

О


61

ТЗ зареєстровано в Україні (так/ні)

О


62

Населений пункт - місце реєстрації ТЗ

О

Заповнюється для ТЗ, зареєстрованих в Україні

63

Сфера використання ТЗ

О


64

Ознака необхідності проведення обов’язкового технічного контролю

О


65

Гранична дата проведення наступного обов’язкового технічного контролю

О


66

Примітка

П


Таблиця 2. Перелік інформації про укладені міжнародні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка"

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

Примітка

1

2

3

4

1

Номер страхового сертифіката "Зелена картка"

І


2

Статус договору (укладений, достроково припинений)

І


3

Територія страхового покриття

О


4

Страховик

О


5

Строк дії договору

О


6

Дата початку строку дії договору

І


7

Дата закінчення строку дії договору

І


8

Страхувальник - фізична особа або юридична особа

П


9

Код за ЄДРПОУ страхувальника (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер страхувальника (за наявності) (для фізичних осіб)

П


10

Прізвище (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) страхувальника

О


11

Ім'я страхувальника (для фізичної особи)

О


12

По батькові страхувальника (для фізичної особи)

О


13

Місцезнаходження страхувальника (для юридичних осіб) або місце проживання страхувальника (для фізичних осіб)

О


14

Розмір страхового платежу за договором

О


15

Дата укладання договору

О


16

Марка, модель ТЗ, зазначеного в договорі страхування

П


17

Державний номерний знак ТЗ

О


18

Номер кузова (шасі) ТЗ

П


19

Тип ТЗ

О


20

Марка ТЗ

О


21

Модель ТЗ

О


22

ТЗ зареєстровано в Україні (так/ні)

О


23

Номер поліса, замість якого виданий даний поліс

О

Заповнюється для полісів зі статусом "переоформлений" або "дублікат"

24

Дата дострокового припинення дії договору

О

Заповнюється для договорів, що достроково припинили дію

25

Частка страхового платежу, яка підлягає поверненню страхувальнику у зв’язку з достроковим припиненням дії договору

О

26

Місце укладання договору

П


27

Примітка

П


Перелік інформації про врегулювання за внутрішніми договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Відомості про врегулювання складаються з двох рівнів:

перший рівень - інформація про страхові випадки та майнові вимоги щодо виплати страхового відшкодування за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - рівень 1);

другий рівень - інформація про виплати, здійснені страховиком в процесі врегулювання страхового випадку за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - рівень 2).

Таблиця 3. Перелік інформації про страхові випадки та майнові вимоги щодо виплати страхового відшкодування (рівень 1)

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

Примітка

1

2

3

4

1

Номер поліса, за яким отримано інформацію про подію, яка має ознаку страхового випадку

І

Вказується, якщо поліс оформлений на бланку

2

Серія поліса, за яким отримано інформацію про подію, яка має ознаку страхового випадку

І

Вказується, якщо поліс оформлений на бланку

3

Номер внутрішнього електронного договору страхування, за яким отримано інформацію про подію, яка має ознаку страхового випадку

І

Вказується для внутрішніх електронних договорів

4

Номер облікового запису страховика з врегулювання події, яка має ознаку страхового випадку

І


5

Дата дорожньо-транспортної пригоди

І


6

Населений пункт, в якому сталася дорожньо-транспортна пригода

П


7

Адреса місця дорожньо-транспортної пригоди

П


8

Дата отримання повідомлення про подію, яка має ознаки страхового випадку

О


9

Статус особи, що заподіяла шкоду (фізична/юридична)

О


10

Код за ЄДРПОУ особи, яка заподіяла шкоду (для юридичних осіб)

О

Заповнюється тільки для юридичних осіб

11

Ідентифікаційний номер (за наявності) фізичної особи - водія, що був за кермом забезпеченого ТЗ під час дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП)

О


12

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка була за кермом забезпеченого ТЗ під час ДТП

О


13

Повна кількість років особи, яка була за кермом забезпеченого ТЗ під час ДТП

П


14

Місцезнаходження особи, яка заподіяла шкоду (для юридичних осіб) або місце проживання особи, яка була за кермом забезпеченого ТЗ під час ДТП

П


15

Серія посвідчення водія, який був за кермом забезпеченого ТЗ під час ДТП

П


16

Номер посвідчення водія, який був за кермом забезпеченого ТЗ під час ДТП

П


17

Дата реєстрації письмової заяви про страхове відшкодування

О


18

Тип шкоди ("Шкода життю та здоров’ю" або "Шкода майну")

О


19

Заявлений розмір збитку

О


20

Дата прийняття рішення про проведення або про відмову у виплаті залежно від результатів врегулювання (дата страхового акта)

О

Заповнюється для вимог, за якими страховиком прийнято рішення про виплату або про відмову у виплаті відшкодування

21

Ознака того, що за заявою про страхове відшкодування відмовлено

О

Заповнюється для вимог, за якими страховиком прийнято рішення про відмову у виплаті

22

Нарахована сума страхового відшкодування за страховим актом

О

Заповнюється для вимог, за якими страховиком прийнято рішення про виплату

23

Наявність підстав для пред’явлення позову в порядку регресу

О


24

Наявність доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства

О


25

Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи - потерпілого (за наявності)

О


26

Статус особи потерпілого (фізична/юридична)

О


27

Прізвище, ім’я, по батькові потерпілого (для фізичної особи) або найменування потерпілого (для юридичної особи)

О


28

Ознака того, що потерпілий є резидентом (так/ні)

П


29

Місцезнаходження потерпілого (для юридичних осіб) або місце проживання потерпілого (для фізичних осіб)

П


30

Вік потерпілого (для фізичних осіб)

П


31

Код за ЄДРПОУ особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (для юридичних осіб), або ідентифікаційний номер особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (за наявності) (для фізичних осіб)

О

Заповнюється у випадку нанесення шкоди життю та здоров’ю, смерті потерпілого або у разі отримання страхових виплат на неповнолітніх або недієздатних осіб

32

Статус особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (фізична/юридична)

О

33

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (для фізичної особи), або найменування особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (для юридичної особи)

О

34

Ознака того, що особа, яка має право на отримання страхового відшкодування, є резидентом (так/ні)

П

35

Місцезнаходження особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (для юридичних осіб), або місце проживання особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (для фізичних осіб)

П

36

Марка ТЗ потерпілого

О

Заповнюється, якщо пошкоджено ТЗ потерпілого

37

Модель ТЗ потерпілого

О

38

Марка, модель ТЗ потерпілого

О

39

Державний номерний знак пошкодженого ТЗ

О

40

Номер шасі (кузова, рами) пошкодженого ТЗ

О

41

Текстовий опис пошкодження

П


42

Ступінь ушкодження

О

Заповнюється у випадку нанесення шкоди життю та здоров’ю, смерті потерпілого

43

Примітка

П


Таблиця 3-1. Перелік інформації про страхові виплати (рівень 2)

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

Примітка

1

2

3

4

1

Серія поліса, за яким сплачене страхове відшкодування

І

Вказується, якщо поліс оформлений на бланку

2

Номер поліса, за яким сплачене страхове відшкодування

І

Вказується, якщо поліс оформлений на бланку

3

Номер внутрішнього електронного договору страхування, за яким сплачене страхове відшкодування

І

Вказується для внутрішніх електронних договорів

4

Номер облікового запису страховика з врегулювання події, яка має ознаку страхового випадку

І


5

Дата здійснення страхового відшкодування

О


6

Сума страхового відшкодування

О


7

Примітка

П


Перелік інформації про врегулювання за міжнародними договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка"

Інформація складається з двох рівнів:

перший рівень - інформація про страхові випадки та майнові вимоги щодо виплати страхового відшкодування за міжнародним договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка" (далі - рівень 1);

другий рівень - інформація про виплати, здійснені страховиком в процесі врегулювання страхового випадку за міжнародним договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка" (далі - рівень 2).

Таблиця 4. Перелік інформації про страхові випадки та майнові вимоги щодо виплати страхового відшкодування (рівень 1)

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

Примітка

1

2

3

4

1

Номер міжнародного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ "Зелена картка", згідно з яким відкрито справу з врегулювання страхового випадку

І


2

Номер облікового запису страховика з врегулювання події, яка має ознаки страхового випадку

І


3

Країна, в якій сталася подія, що має ознаки страхового випадку

О


4

Дата настання події, яка має ознаки страхового випадку

І


5

Дата першого повідомлення про подію, яка має ознаки страхового випадку, від організації-врегулювальника

О


6

Організація - врегулювальник події, яка має ознаки страхового випадку

О


7

Номер облікового запису організації - врегулювальника події, яка має ознаки страхового випадку

О


8

Резерв збитків за подією, яка має ознаки страхового випадку

О


9

Дата вимоги організації-врегулювальника про необхідність компенсації сплачених коштів

О


10

Сума вимоги організації-врегулювальника

О


11

Грошова одиниця вимоги

О


12

Дата прийняття рішення про проведення страхової виплати за вимогою організації-врегулювальника (дата страхового акта)

О


13

Нарахована сума страхового відшкодування

О


14

Грошова одиниця страхового відшкодування

О


15

Ознака того, що відповідно до інформації організації-врегулювальника справа є закритою (так/ні)

П


16

Ознака того, що "Зелена картка", за якою зареєстрована подія, що має ознаки страхового випадку, виправлена в незаконний спосіб (фальсифікована) (так/ні)

П


17

Ознака того, що "Зелена картка", за якою зареєстрована подія, що має ознаки страхового випадку, є підробленою (фальшивою) (так/ні)

П


18

Ознака наявності гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

О


19

Дата отримання МТСБУ гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

О


20

Номер гарантійного вимагання, отриманого МТСБУ внаслідок несплати страховиком за вимогою організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

П


21

Ознака сплати МТСБУ гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

П


22

Номер наказу МТСБУ про сплату гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

П


23

Примітка

П


Таблиця 4-1. Перелік інформації про страхові виплати (рівень 2)

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

Примітка

1

2

3

4

1

Номер міжнародного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ "Зелена картка", згідно з яким відкрито справу з врегулювання страхового випадку

І


2

Номер облікового запису страховика з врегулювання події, яка має ознаки страхового випадку

І


3

Номер облікового запису організації - врегулювальника події, яка має ознаки страхового випадку

І


4

Дата фактичної виплати

О


5

Сума виплаченого страхового відшкодування

О


6

Ознака того, що страховик здійснив компенсацію до Фонду страхових гарантій, якщо виплата була здійснена МТСБУ за рахунок коштів цього фонду (так/ні)

П


7

Примітка

П


Таблиця 5. Структура інформації про використані бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

№ з/п

Найменування облікових даних

Набір даних

Примітка

1

2

3

4

1

Серія бланка поліса

І


2

Номер бланка поліса

І


3

Тип бланка поліса (внутрішній/міжнародний договір)

І


4

Дата облікової інформації про бланк поліса

О


5

Страховик

О


6

Статус бланка поліса

І


{Додаток 1 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}{Додаток 2 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

{Додаток 3 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

{Додаток 4 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}

{Додаток 5 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017}вгору