Документ z0672-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.06.2017. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2017  № 271


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2017 р.
за № 672/30540

Про створення постійно діючої робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, абзацу п’ятого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р “Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року”, з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Створити постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

2. Затвердити Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

3. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв’язку


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Первинної профспілкової організації
Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"
О.О. Шубін


Д. ОлійникВ.В. Казнадій


В.В. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
04.05.2017  № 271


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2017 р.
за № 672/30540

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1. Постійно діюча робоча група із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Адміністрації Держспецзв’язку (далі - Робоча група) є відомчим дорадчим органом з питань забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

2. Робоча група складається з голови - першого заступника Голови Держспецзв’язку, заступника голови - представника Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку, членів - представників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів Держспецзв’язку, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку), секретаря - посадової особи Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку із залученням до її складу на добровільних засадах представників громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю.

3. Робоча група діє згідно із законодавством України та у своїй роботі керується Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади та Адміністрації Держспецзв’язку, що стосуються сфери її діяльності.

4. Рішення Робочої групи враховуються керівниками підрозділів Держспецзв’язку при забезпеченні реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю.

ІІ. Завдання та функції Робочої групи

1. Головними завданнями Робочої групи є:

1) здійснення в межах повноважень реалізації державної політики з питань забезпечення осіб з інвалідністю, та їх соціальної захищеності;

2) підвищення рівня поінформованості особового складу Держспецзв’язку про особливі потреби осіб з інвалідністю, формування поваги до їх прав, особистості та гідності;

3) створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до адміністративних будівель підрозділів Держспецзв’язку, благоустрою, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;

4) унеможливлення проявів дискримінації за ознакою інвалідності.

2. Робоча група з метою виконання завдань, що покладені на неї:

1) здійснює облік осіб з інвалідністю, які працюють в Держспецзв’язку;

2) аналізує інформацію щодо задоволення потреб осіб з інвалідністю;

3) надає керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають особам зазначеної категорії у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю;

4) надає за необхідності пропозиції щодо вдосконалення законодавства з проблем інвалідності;

5) розглядає, опрацьовує узагальнену інформацію, отриману від Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку, за результатами оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та враховує цю інформацію у своїй роботі;

6) вирішує інші поточні питання, що стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю.

ІІІ. Організація роботи Робочої групи

1. Основною формою Робочої групи є засідання, що проводиться не рідше 1 разу на календарний рік або позапланово у разі необхідності.

Члени Робочої групи мають право надавати голові, його заступнику та секретарю Робочої групи пропозиції щодо порядку денного засідання та організації його проведення.

2. Для проведення засідань Робочої групи у строк не пізніше ніж за 15 днів до запланованої дати засідання секретарем Робочої групи готується перелік питань до порядку денного та подається на затвердження голові Робочої групи.

У разі затвердження головою Робочої групи порядку денного секретар Робочої групи повідомляє кожному члену Робочої групи дату, місце та час проведення засідання Робочої групи, а також перелік питань, винесених на засідання. На засідання Робочої групи можуть запрошуватися й інші особи, які не є членами Робочої групи, для обговорення відповідного питання порядку денного.

Підготовка матеріалів і організаційне забезпечення проведення засідання Робочої групи здійснюються секретарем Робочої групи.

Рішення засідання Робочої групи приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Робочої групи, наявність яких на засіданні повинна бути не менше половини складу Робочої групи. Якщо голоси присутніх на засіданні розділилися порівну, голос головуючого є вирішальним.

Результати засідання Робочої групи оформляються відповідним протоколом, який містить рекомендації та пропозиції щодо кожного розглянутого на засіданні питання. Протоколи засідань оформляються в одному примірнику, підписуються секретарем Робочої групи та головою Робочої групи.

Протоколи засідань Робочої групи зберігаються у відповідній номенклатурній справі, яка ведеться у Відділі пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку.

ІV. Права та обов’язки голови, секретаря та членів Робочої групи

1. Персональний склад Робочої групи затверджується наказом Адміністрації Держспецзв’язку.

2. Голова Робочої групи здійснює загальне керівництво роботою Робочої групи.

У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує заступник голови Робочої групи.

3. Голова Робочої групи має право надсилати запити до підрозділів Держспецзв’язку щодо надання ними матеріалів, необхідних для підготовки засідань Робочої групи, інформації щодо виконання прийнятих рішень Робочої групи.

4. Голова Робочої групи:

1) бере участь у формуванні порядку денного засідання Робочої групи;

2) керує роботою секретаря Робочої групи щодо підготовки та проведення засідань Робочої групи;

3) надає методичну допомогу особам, відповідальним за опрацювання питань, винесених на засідання Робочої групи;

4) здійснює контроль за станом реалізації рішень Робочої групи.

5. Секретар Робочої групи має право надавати голові Робочої групи та його заступнику пропозиції щодо організації проведення засідання Робочої групи.

6. Секретар Робочої групи:

1) формує порядок денний засідання Робочої групи;

2) здійснює інформаційне забезпечення голови Робочої групи та її членів з питань діяльності Робочої групи;

3) організовує підготовку і проведення засідань Робочої групи;

4) веде та подає на підпис голові Робочої групи протоколи засідань та іншу документацію, що стосується роботи Робочої групи.

7. Члени Робочої групи:

1) беруть участь у засіданнях Робочої групи. У разі неможливості бути присутнім на засіданні член Робочої групи повинен завчасно повідомити про це секретаря Робочої групи;

2) беруть участь в опрацюванні матеріалів, поданих до розгляду на засідання Робочої групи;

3) виконують доручення голови Робочої групи та його заступника щодо підготовки окремих питань, які виносяться на розгляд засідання Робочої групи.

Директор Департаменту
кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник

Ю.В. Печенюквгору