Про затвердження Положення про порядок сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ
Держфінпослуг; Розпорядження, Положення, Форма типового документа від 27.05.20054081
Документ z0654-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.01.2013, підстава - z2172-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.05.2005 N 4081
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2005 р.
за N 654/10934

Про затвердження Положення про порядок
сертифікації осіб на право здійснення тимчасової
адміністрації фінансових установ
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 416 ( z0481-08 ) від 27.03.2008 N 753 ( z1022-09 ) від 15.10.2009
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 718 ( z1542-11 ) від 01.12.2011 N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
На виконання вимог статті 47 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ) та Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ), Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок сертифікації осіб на
право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ
(додається).
2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання
цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього
розпорядження в засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою
Комісії.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 27 травня 2005 р. N 140

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
27.05.2005 N 4081
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2005 р.
за N 654/10934

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок сертифікації осіб на право здійснення
тимчасової адміністрації фінансових установ
{ У тексті Положення, крім підпункту "б" пункту 3.1 після
слів "затвердженим розпорядженням", підпункту "в" пункту
3.1 глави 3, та у додатку 2 до нього, крім позиції 3,
слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг"
згідно з Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог статті 47
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ).
{ Пункт 1.1 глави 1 в редакції Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
1.2. Положення визначає єдині умови та порядок сертифікації
осіб на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного
виду фінансових установ.
1.3. Сертифікації підлягають: - фізичні особи, що працюють в установі, яка здійснює
професійну діяльність щодо тимчасової адміністрації відповідного
виду фінансових установ, надання аудиторських, юридичних або
консультаційних послуг з питань функціонування ринків фінансових
послуг; - незалежні експерти, які виконують функції тимчасової
адміністрації за договором; - службовці Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послу, які безпосередньо
здійснюють або мають намір безпосередньо здійснювати тимчасову
адміністрацію відповідного виду фінансової установи. { Абзац
четвертий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
1.4. Сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації
відповідного виду фінансових установ (далі - Сертифікат) видається
Нацкомфінпослуг безстроково за встановленою формою згідно з
додатком 1 до цього Положення і є чинним на всій території
України. { Пункт 1.4 глави 1 в редакції Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 718 ( z1542-11 ) від 01.12.2011 }
1.5. Отримання Сертифіката не потребує внесення плати за його
видачу.
1.6. Нацкомфінпослуг веде журнал реєстрації сертифікатів,
виданих особам, що здійснюють професійну діяльність щодо
тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ в
Україні (далі - журнал реєстрації виданих сертифікатів), за
встановленою формою згідно з додатком 2.
1.7. Аркуші журналу реєстрації виданих сертифікатів повинні
бути пронумеровані, прошнуровані/зшиті, завірені печаткою
Нацкомфінпослуг та зберігатися протягом 10 років після останнього
запису.
1.8. Перелік осіб, яким видано Сертифікати, оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг. { Главу 1 доповнено пунктом 1.8 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 416 ( z0481-08 )
від 27.03.2008 }
2. Визначення понять
2.1. Кандидат - особа, яка має намір отримати сертифікат
Нацкомфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації
відповідного виду фінансових установ і висловила своє бажання
поданням відповідної заяви до Нацкомфінпослуг.
2.2. Сертифікат - це офіційний документ, що видається
відповідно до вимог цього Положення та засвідчує компетентність
спеціаліста і рівень професійних знань, необхідних для здійснення
тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ на
території України.
2.3. Сертифікація - визначення відповідності кандидата
вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та цього
Положення.
2.4. Інші поняття вживаються у цьому Порядку в значеннях
відповідно до чинного законодавства України.
3. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які претендують
на отримання Сертифіката
3.1. Особа, яка претендує отримати Сертифікат, повинна мати: а) вищу освіту (економічну або юридичну); б) свідоцтво про підвищення кваліфікації осіб, які мають
намір отримати сертифікат Нацкомфінпослуг на право здійснення
тимчасової адміністрації фінансової установи. Навчання та
складання екзамену за відповідною програмою підвищення
кваліфікації осіб, які мають намір отримати сертифікат
Нацкомфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації
фінансової установи, здійснюються згідно з Положенням про
навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання
екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових
послуг, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003
N 183 ( z0122-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
28.01.2004 за N 122/8721 (із змінами); { Підпункт "б" пункту 3.1
глави 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 753 ( z1022-09 ) від 15.10.2009 } в) не менш як трирічний досвід роботи за фахом у фінансових
установах, підрозділах Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг, що
здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю фінансових
установ, або у сфері надання аудиторських, юридичних чи
консультаційних послуг фінансовим установам, що підтверджується
належними документами (договір, виписка з трудової книжки тощо).
{ Підпункт "в" пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 718 ( z1542-11 )
від 01.12.2011, N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
3.2. На отримання сертифіката на право здійснення тимчасової
адміністрації кредитних спілок також має право претендувати: а) особа, яка має чинний сертифікат на право здійснення
тимчасової адміністрації, виданий Національним банком України; б) фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію, видану
в установленому законодавством порядку для провадження
господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядники майна,
керуючі санацією, ліквідатори). { Главу 3 доповнено новим пунктом 3.2 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 718 ( z1542-11 ) від 01.12.2011 }
3.3. Не може претендувати на отримання Сертифіката особа,
яка:
{ Підпункт "а" пункту глави 3 виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 753 ( z1022-09 ) від 15.10.2009 }
а) має судимість, не погашену і не зняту в установленому
законом порядку, або є обвинуваченою у кримінальній справі; б) не виконала своїх зобов'язань перед будь-якою фінансовою
установою.
{ Підпункт "г" пункту глави 3 виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 753 ( z1022-09 ) від 15.10.2009 }
4. Порядок подання та розгляду документів
для отримання Сертифіката
4.1. Для одержання Сертифіката кандидат подає до
Нацкомфінпослуг такі документи: а) заяву про видачу Сертифіката (додаток 3); б) завірену в установленому порядку копію документа про вищу
економічну та/або юридичну освіту; в) завірену в установленому порядку копію свідоцтва про
підвищення кваліфікації осіб, які мають намір отримати сертифікат
Нацкомфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації
фінансової установи; { Підпункт "в" пункту 4.1 глави 4 в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 753 ( z1022-09 ) від 15.10.2009 } г) завірену в установленому порядку копію трудової книжки; ґ) довідку про діяльність у складі керівних органів
фінансових установ у разі, якщо особа залучалась до такої
діяльності; д) інформацію про відсутність непогашеної або не знятої
судимості та інформацію про те, чи не пред'явлено йому
обвинувачення у кримінальній справі; { Підпункт "д" пункту 4.1
глави 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 416 ( z0481-08 ) від 27.03.2008 } е) інформацію в довільній формі, яка повинна містити
відомості, зокрема щодо: наявності чи відсутності заборгованості перед будь-якою з
фінансових установ із зазначенням найменування та
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ таких фінансових установ; наявності чи відсутності трудових чи інших відносин з
будь-якою з фінансових установ із зазначенням найменування та
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ таких фінансових установ; володіння майновими правами будь-якої з фінансових установ із
зазначенням найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ таких
фінансових установ; відносин за попередні п'ять років з будь-якою з фінансових
установ із зазначенням найменування та ідентифікаційного коду за
ЄДРПОУ таких фінансових установ; наявності чи відсутності будь-яких невиконаних зобов'язань
щодо будь-якого банку або фінансової установи за останні п'ять
років; { Пункт 4.1 глави 4 доповнено підпунктом "е" згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 416 ( z0481-08 ) від 27.03.2008 }
є) завірену в установленому порядку копію паспорта; ж) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; з) фотокартку розміром 4 х 6 см; и) електронну форму інформації про особу на дискеті 3,5" за
встановленим форматом згідно з додатком 4 та її паперову копію; і) опис поданих документів на отримання Сертифіката (оригінал
та копія).
4.2. Усі документи мають бути у швидкозшивачі, з внутрішнім
описом та пронумерованими аркушами, викладені державною мовою.
4.3. Документи подаються до Нацкомфінпослуг особисто або
надсилаються поштою.
4.4. Документи, зазначені в п. 4.1, приймаються за описом,
копія якого видається/відправляється кандидату з відміткою про
дату прийняття документів Нацкомфінпослуг та підписом
відповідальної особи.
4.5. За достовірність інформації, поданої для одержання
Сертифіката, та за своєчасність повідомлення про зміни в
інформації, що міститься у документах, поданих до Нацкомфінпослуг,
кандидат (особа, яка отримала Сертифікат) несе відповідальність
відповідно до законодавства. { Пункт 4.5 глави 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 416 ( z0481-08 ) від
27.03.2008 }
4.6. За результатами розгляду поданих до Нацкомфінпослуг
документів та перевірки відповідності кандидата вимогам цього
Положення приймається рішення про видачу або відмову у видачі
Сертифіката протягом тридцяти днів з дня надходження заяви та всіх
необхідних документів.
4.7. Рішення про видачу Сертифіката приймається
розпорядженням Нацкомфінпослуг.
4.8. Повідомлення про прийняття рішення про видачу
Сертифіката або про відмову у видачі Сертифіката надсилається
(видається) кандидату в письмовій формі протягом трьох робочих
днів із дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову
у видачі Сертифіката зазначаються підстави для такої відмови.
4.9. Нацкомфінпослуг може залишити заяву без розгляду, якщо
документи, передбачені цим Положенням, надані не в повному обсязі.
У цьому випадку документи, подані до Нацкомфінпослуг, повертаються
кандидату після закінчення терміну розгляду протягом п'яти робочих
днів.
4.10. У разі залишення заяви без розгляду кандидат може
повторно подати до Нацкомфінпослуг документи для отримання
Сертифіката.
4.11. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
Сертифіката є: а) недостовірність інформації в документах, поданих
кандидатом для видачі Сертифіката; б) невідповідність кандидата вимогам Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
України" ( 2664-14 ) та цього Положення.
4.12. У разі відмови у видачі Сертифіката на підставі
виявлення недостовірності інформації в поданих документах кандидат
може повторно подати до Нацкомфінпослуг документи для отримання
Сертифіката не раніше ніж через один рік з моменту прийняття
рішення про відмову у видачі Сертифіката.
4.13. Рішення про відмову у видачі Сертифіката може бути
оскаржене кандидатом у судовому порядку.
4.14. Сертифікат не підлягає переданню для використання
іншими особами.
4.15. Особа, якій видано Сертифікат, зобов'язана протягом
десяти робочих днів після виникнення змін в інформації, що
міститься у документах, поданих нею для отримання Сертифіката,
письмово повідомити про це Нацкомфінпослуг та надати відповідні
підтвердні документи. { Главу 4 доповнено пунктом 4.15 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 416 ( z0481-08 )
від 27.03.2008 }
5. Порядок видачі Сертифікатів
5.1. Сертифікат видається кандидату після внесення інформації
про нього до журналу реєстрації виданих сертифікатів, що
здійснюється не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття
розпорядження Нацкомфінпослуг.
5.2. Видача Сертифіката засвідчується підписом особи, яка
його отримала, у журналі реєстрації виданих сертифікатів.
5.3. Сертифікат підписується Головою Нацкомфінпослуг, а за
його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень
з інших причин - членом Комісії, який виконує його обов'язки та
повноваження відповідно до встановленого Головою Нацкомфінпослуг
розподілу обов'язків та повноважень, та засвідчується печаткою. { Пункт 5.3 глави 5 в редакції Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
6. Анулювання Сертифіката
6.1. Нацкомфінпослуг може прийняти рішення про анулювання
Сертифіката в таких випадках: 6.1.1. За письмовою заявою особи щодо анулювання Сертифіката. 6.1.2. У разі виявлення фактів, передбачених пунктом 3.3
цього Положення. { Підпункт 6.1.2 пункту 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 718 ( z1542-11 )
від 01.12.2011 }
6.1.3. У разі невиконання або неналежного виконання
тимчасовим адміністратором своїх повноважень відповідно до Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг України" ( 2664-14 ), що завдало збитків
фінансовій установі чи кредиторам. 6.1.4. У разі несвоєчасного подання інформації про виникнення
змін в інформації, що міститься у документах, поданих для
одержання Сертифіката. { Пункт 6.1 глави 6 доповнено підпунктом 6.1.4 згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 416 ( z0481-08 ) від 27.03.2008 }
6.2. Анулювання Сертифіката здійснюється шляхом відкликання
Сертифіката та заборони проведення тимчасової адміністрації
фінансової установи на території України на підставі розпорядження
Нацкомфінпослуг.
6.3. Про анулювання Сертифіката особі, якій він був виданий,
повідомляється письмово в п'ятиденний термін після прийняття
рішення Нацкомфінпослуг з зазначенням підстав анулювання.
6.4. Запис про анулювання Сертифіката здійснюється в журналі
реєстрації виданих сертифікатів протягом трьох робочих днів.
6.5. Рішення про анулювання Сертифіката може бути оскаржене
особою в суді.
7. Видача дубліката Сертифіката
7.1. Підставами для видачі дубліката Сертифіката є: а) утрата Сертифіката; б) пошкодження Сертифіката.
7.2. У разі втрати Сертифіката до Нацкомфінпослуг подаються: а) заява про видачу дубліката Сертифіката (додаток 5); б) інформація про публікацію оголошення про втрату
Сертифіката.
7.3. У разі пошкодження Сертифіката до Нацкомфінпослуг
подаються: а) заява про видачу дубліката Сертифіката; б) пошкоджений Сертифікат.
7.4. Дублікат Сертифіката видається протягом 10 робочих днів
із дня одержання заяви.
7.5. Видача дубліката Сертифіката засвідчується підписом
кандидата, щодо якого прийнято рішення про видачу Сертифіката, у
журналі реєстрації виданих сертифікатів.
7.6. У разі видачі дубліката Сертифіката замість утраченого
або пошкодженого Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання
недійсним Сертифіката, що був утрачений або пошкоджений.
8. Переоформлення Сертифіката
8.1. Підставами для переоформлення Сертифіката є зміна
інформації, що міститься у документах, поданих для одержання
Сертифіката.
8.2. У разі переоформлення Сертифіката до Нацкомфінпослуг
подаються такі документи: а) заява про переоформлення Сертифіката (додаток 6); б) оригінал Сертифіката, що підлягає переоформленню; в) копія документа, який містить відповідні зміни,
засвідченого в установленому законодавством порядку.
8.3. Нацкомфінпослуг має право залишити заяву про
переоформлення Сертифіката без розгляду, якщо: а) документи оформлені з порушенням вимог цього Положення; б) документи подані не в повному обсязі.
8.4. Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів
приймає рішення про залишення заяви про переоформлення Сертифіката
без розгляду та направляє заявнику відповідне повідомлення із
зазначенням підстав залишення заяви про переоформлення Сертифіката
без розгляду та документи, що подавалися для переоформлення
Сертифіката, протягом трьох робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення. Залишення заяви про переоформлення Сертифіката без розгляду
не перешкоджає повторному зверненню до Нацкомфінпослуг у
загальному порядку після усунення причин, що були підставою для
залишення заяви без розгляду.
8.5. Нацкомфінпослуг приймає рішення про переоформлення
Сертифіката протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження
заяви про переоформлення Сертифіката та всіх необхідних
документів, що додаються до заяви. Не пізніше ніж протягом п'яти
робочих днів з дати прийняття рішення про переоформлення
Сертифіката Нацкомфінпослуг оформлює Сертифікат на новому бланку,
про що повідомляється заявник.
8.6. Для одержання безстрокового Сертифіката особа, яка має
чинний сертифікат Нацкомфінпослуг на право здійснення тимчасової
адміністрації фінансових установ відповідного виду з терміном дії
на три роки, подає до Нацкомфінпослуг заяву про переоформлення
сертифіката згідно з додатком 6 до цього Положення, до якої
додається оригінал Сертифіката, що підлягає переоформленню.
8.7. У разі переоформлення Сертифіката Нацкомфінпослуг
приймає рішення про визнання недійсним попереднього Сертифіката.
{ Положення доповнено новою главою згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 718 ( z1542-11 ) від 01.12.2011 }
Член Комісії -
заступник Голови Комісії Т.Мосійчук

Додаток 1
до Положення про порядок
сертифікації осіб на право
здійснення тимчасової
адміністрації
фінансових установ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

СЕРТИФІКАТ
на право здійснення тимчасової адміністрації
відповідного виду фінансових установ
__________________________________________________________________
(назва виду фінансової установи)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
Відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від _________ 200_ року N _______
Реєстраційний номер сертифіката _____________________________
Дата видачі сертифіката _____________________________________
Голова Нацкомфінпослуг __________ ________________
(підпис)
"___" ____________ 200_ року М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 718 ( z1542-11 ) від 01.12.2011, N 2421
( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Додаток 2
до Положення про порядок
сертифікації осіб на право
здійснення тимчасової
адміністрації
фінансових установ

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих сертифікатів на право
здійснення тимчасової адміністрації відповідного
виду фінансових установ

------------------------------------------------------------------------- | N |Пріз-|Підста-|Дата |У якій |Відмітка|Відмітка|Підстави |Відмітка | |з/п|вище,|ви для |видачі|фінан- |про |про |для |про | | |ім'я |видачі |та |совій |отриман-|анулюва-|видачі |отрима- | | |та по|серти- |номер |установі|ня |ння (N і|дубліката|ння | | |бать-|фіката |серти-|має |сертифі-|дата |або пере-|дублі- | | |кові |(N і |фіката|право |ката |розпоря-|оформлен-|ката | | | |дата | |здійсню-|(підпис |дження |ня серти-|або пе- | | | |розпо- | |вати |особи, |Нацком- |фіката |реоформ- | | | |рядже- | |тимчасо-|яка |фінпос- |(N і дата|лення | | | |ння | |ву |отримала|луг |розпоряд-|сертифі- | | | |Держ- | |адмініс-|сертифі-|яким |ження |ката | | | |фінпо- | |трацію |кат) |анульо- |Нацком- |(підпис | | | |слуг/ | | | |вано |фінпос- |особи, що| | | |Нацком-| | | |сертифі-|луг) |його | | | |фінпос-| | | |кат) | |отримала)| | | |луг | | | | | | | |---+-----+-------+------+--------+--------+--------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 718 ( z1542-11 ) від 01.12.2011, N 2421
( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

Додаток 3
до Положення про порядок
сертифікації осіб на право
здійснення тимчасової
адміністрації
фінансових установ

ЗАЯВА
про видачу сертифіката на право здійснення
тимчасової адміністрації відповідного
виду фінансових установ

__________________________________________________________________
(назва виду фінансової установи)
Кандидат ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання)
просить видати сертифікат на право здійснення тимчасової
адміністрації ____________________________________________________
(назва виду фінансової установи)
До заяви додаються такі документи: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___" ____________ 200_ року
Підпис кандидата _________________

Додаток 4
до Положення про порядок
сертифікації осіб на право
здійснення тимчасової
адміністрації
фінансових установ

ФОРМАТ
ведення бази даних про осіб, що
отримали сертифікат на право здійснення тимчасової
адміністрації відповідного виду фінансових установ

------------------------------------------------------------------------- |Пріз-|Дата |Місце |Місце |Місце |Освіта,|Серія, |Серія,|Іден-|У фінан-| |вище,|наро-|прожи-|роботи|роботи|назва |номер та|номер |тифі-|сових | |ім'я |дже- |вання |(осно-|(за |навча- |дата |паспо-|каці-|устано- | |та по|ння | |вне), |суміс-|льного |видачі |рта, |йний |вах | |бать-| | |теле- |ницт- |закла- |сертифі-|ким та|номер|якого | |кові | | |фон |вом), |ду, рік|ката на |коли | |виду має| | | | | |теле- |закін- |право |вида- | |право | | | | | |фон |чення |здійсне-|ний | |здійсню-| | | | | | | |ння | | |вати | | | | | | | |тимчасо-| | |тимча- | | | | | | | |вої | | |сову | | | | | | | |адмініс-| | |адмініс-| | | | | | | |трації | | |трацію | | | | | | | |фінансо-| | | | | | | | | | |вої | | | | | | | | | | |установи| | | | |-----+-----+------+------+------+-------+--------+------+-----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Положення про порядок
сертифікації осіб на право
здійснення тимчасової
адміністрації
фінансових установ

ЗАЯВА
про видачу дубліката сертифіката на право
здійснення тимчасової адміністрації відповідного
виду фінансових установ

__________________________________________________________________
(назва виду фінансової установи)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, якій був
виданий сертифікат)
_________________________________________________________________,
(місце проживання) _________________________________________________________________,
реєстраційний номер сертифіката _________________________________,
дата видачі сертифіката _________________________________________,
просить видати дублікат сертифіката на право здійснення тимчасової
адміністрації ____________________________________________________
(назва виду фінансової установи)
у зв'язку з ______________________________________________________ __________________________________________________________________
(зазначити причину)
До заяви додаються такі документи: 1) інформація про публікацію оголошення про втрату
сертифіката; 2) пошкоджений сертифікат (за наявності).
"___" ____________ 200_ року
Підпис кандидата ___________________

Додаток 6
до Положення про порядок
сертифікації осіб на право
здійснення тимчасової
адміністрації фінансових
установ

ЗАЯВА
на переоформлення сертифіката на право
здійснення тимчасової адміністрації
відповідного виду фінансових установ

________________________________________________________
(назва виду фінансової установи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________
якій був виданий сертифікат) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(місце проживання) _________________________________________________________________,
(реєстраційний номер сертифіката) _________________________________________________________________,
(дата видачі сертифіката) _________________________________________________________________,
просить переоформити сертифікат на право здійснення тимчасової
адміністрації відповідного виду фінансових установ __________________________________________________________________
(назва виду фінансової установи)
У зв'язку з __________________________________________________________________
(зазначити причину) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До заяви додаються такі документи: 1) оригінал сертифіката, що підлягає переоформленню; 2) копія документа, засвідченого в установленому
законодавством порядку, який містить відповідні зміни.
"__" _________ 20__ року
Підпис кандидата _____________
{ Положення доповнено новим Додатком 6 згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 718 ( z1542-11 ) від 01.12.2011 }вгору