Документ z0629-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.06.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2015  № 811/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2015 р.
за № 629/27074

Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до статей 14, 24 та 28 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (додається).

2. Начальникам Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі розробити та затвердити відповідні положення про комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 29 грудня 2010 року № 3376/5 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1420/18715.

4. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України – керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниІ. Черкаський


К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
28.05.2015  № 811/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2015 р.
за № 629/27074

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказами Міністерства юстиції України та цим Положенням.

3. До повноважень Комісії належать:

1) розгляд актів перевірок та інших матеріалів перевірок нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань і суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі – суб’єкти), документів, які підтверджують факти порушень вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство у сфері фінансового моніторингу);

2) вирішення питань про застосування до суб’єктів санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;

3) визначення розміру штрафних санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

4. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, секретаря та чотирьох членів.

5. Головою Комісії є керівник структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до компетенції якого віднесені питання фінансового моніторингу (далі – структурний підрозділ). Членами Комісії є працівники центрального апарату Міністерства юстиції України. Секретарем Комісії є працівник структурного підрозділу.

6. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства юстиції України.

7. Голова Комісії організовує роботу Комісії, розподіляє обов’язки між її членами.

8. Члени Комісії мають право:

1) вивчати матеріали справи, подані на розгляд Комісії;

2) брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

3) висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

9. Члени Комісії зобов’язані виконувати доручення голови Комісії в межах, передбачених цим Положенням.

10. З метою усунення проявів корупції член Комісії зобов’язаний заявити про самовідвід, якщо він є членом сім’ї або близьким родичем особи, щодо якої вирішується питання застосування санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

11. Самовідвід викладається в письмовій формі, повинен містити підстави для самовідводу та підпис члена Комісії, який заявив самовідвід.

12. Будь-який член Комісії може заявити про відвід іншого члена Комісії, якщо:

1) член Комісії за наявності підстав, зазначених у пункті 10 цього Положення, не заявив про самовідвід;

2) наявні обставини, які викликають сумнів щодо об’єктивності розгляду справи членом Комісії.

13. Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії у письмовій формі. Голова Комісії на засіданні зобов’язаний повідомити члена Комісії про його відвід.

14. Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається справа, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення членом Комісії, щодо якого виникає сумнів в об’єктивності розгляду відповідної справи. Відвід з обґрунтуванням його причин надається Комісії у формі письмової заяви.

15. Голова Комісії на засіданні зобов’язаний ознайомити члена Комісії із заявою про його відвід.

16. Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів. Член Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу), участі в голосуванні не бере.

17. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена Комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

18. Основною формою роботи Комісії є засідання.

19. Рішення про скликання Комісії приймає голова Комісії не менше ніж за п’ять робочих днів до початку засідання Комісії.

20. У разі відсутності голови Комісії рішення про скликання Комісії приймається заступником голови Комісії у строк, встановлений пунктом 19 цього Положення.

21. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

22. Особиста присутність членів Комісії на її засіданнях є обов’язковою.

23. Засідання Комісії проводиться у строк до двох місяців після порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

24. Засідання Комісії веде голова Комісії. У разі відсутності голови Комісії засідання веде заступник голови Комісії.

25. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення протоколу та оформлення постанов Комісії, забезпечення їх обліку та належного їх зберігання здійснює секретар Комісії.

26. Комісія для розгляду справи та здійснення своїх повноважень має право запитувати в установленому законом порядку необхідну інформацію від суб’єктів, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

27. Розгляд справи на засіданні Комісії розпочинається із заслуховування доповіді члена Комісії, який попередньо вивчав акт та інші матеріали перевірки, що надійшли на розгляд Комісії. Після цього заслуховуються суб’єкт та/або його представник (у разі їх присутності) та інші члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.

28. Під час засідання Комісії секретар веде протокол, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

29. За результатами розгляду справи Комісія приймає одне з таких рішень:

1) про накладення штрафу на суб’єкта за вчинене порушення;

2) про застосування в установленому законодавством порядку санкції у вигляді анулювання спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю);

3) про закриття провадження у справі.

30. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос голови Комісії є вирішальним (у разі відсутності на засіданні голови вирішальним є голос заступника голови Комісії).

31. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право надати свої зауваження в письмовому вигляді головуючому на засіданні Комісії, які обов’язково долучаються до протоколу засідання Комісії.

32. На підставі протоколу секретар Комісії протягом трьох робочих днів оформлює постанову про застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (додаток 1), або постановою про закриття провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (додаток 2).

33. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Міністерством юстиції України.

34. Документація по роботі Комісії (протоколи, постанови, акт та інші матеріали перевірки) зберігається у справах структурного підрозділу.

Директор
Департаменту нотаріату
та фінансового моніторингуТ.В. ЗусікДодаток 1
до Положення про Комісію
Міністерства юстиції України
з питань застосування санкцій
за порушення вимог законодавства,
що регулює діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї
масового знищення
(пункт 32)

ПОСТАНОВА
про застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення


Додаток 2
до Положення про Комісію
Міністерства юстиції України
з питань застосування санкцій
за порушення вимог законодавства,
що регулює діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї
масового знищення
(пункт 32)

ПОСТАНОВА
про закриття провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннявгору