Документ z0607-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.02.2016, підстава - z0182-16

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
21.05.2007 N 1042
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2007 р.
за N 607/13874
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 17 ( z0182-16 ) від 12.01.2016 }
Про затвердження Правил визначення
уповноваженим рейтинговим агентством
рейтингової оцінки
за Національною рейтинговою шкалою
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1242 ( z1144-08 ) від 28.10.2008
N 1206 ( z1097-09 ) від 20.10.2009 }

Відповідно до пункту 34 частини другої статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від
26.04.2007 N 665 ( 665-2007-п ) "Про затвердження Національної
рейтингової шкали" Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Правила визначення уповноваженим рейтинговим
агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою
(додаються).
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити: подання цього рішення на реєстрацію до Міністерства юстиції
України; публікацію цього рішення відповідно до законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії Бірюка С.О.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 21 травня 2007 р. N 29
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
21.05.2007 N 1042
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2007 р.
за N 607/13874

ПРАВИЛА
визначення уповноваженим рейтинговим агентством
рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою

1. Ці Правила встановлюють вимоги, відповідно до яких
уповноважене рейтингове агентство має визначити рейтингову оцінку
за Національною рейтинговою шкалою (далі - Національна шкала).
2. Дія цих Правил поширюється на суб'єктів господарювання,
які здійснюють діяльність на території України з визначення
рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом, та
мають статус уповноважених рейтингових агентств. Уповноважені рейтингові агентства, які здійснюють визначення
рейтингових оцінок емітентів цільових облігацій, виконання
зобов'язання за якими передбачаються об'єктами житлового
будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти
від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій (далі -
цільові облігації), в межах цих оцінок складають список емітентів
цільових облігацій, впорядкований за ознакою рівня спроможності
емітента своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання
за облігаціями відносно боргових зобов'язань інших позичальників,
та оприлюднюють цей список щокварталу в одному з офіційних
друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку та в місцевих друкованих засобах масової інформації за
місцезнаходженням об'єкта житлового будівництва, фінансування
якого здійснюється з використанням цільових облігацій. { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1206 ( z1097-09 ) від 20.10.2009 }
3. Уповноважене рейтингове агентство зобов'язане:
3.1. Здійснювати діяльність відповідно до цих Правил та
методики визначення рейтингової оцінки за Національною шкалою.
3.2. Проводити незалежну рейтингову оцінку за Національною
шкалою.
3.3. Здійснювати оновлення присвоєних рейтингових оцінок.
3.4. Здійснювати діяльність з визначення рейтингової оцінки
та її оновлення на підставі договору між уповноваженим рейтинговим
агентством та суб'єктом рейтингування (далі - договір). Зміни до договору можуть уноситись лише за згодою обох сторін
договору. У разі, якщо об'єктом рейтингування є боргові емісійні цінні
папери, строк дії договору повинен відповідати строку існування
такого запозичення (строку до дати погашення такого випуску цінних
паперів).
3.5. Вести облік укладених договорів і зберігати їх в
агентстві не менше п'яти років після виконання взаємних
зобов'язань.
3.6. Подавати до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Комісія) інформацію в обсягах, формах та в
строки, що встановлені рішенням Комісії від 19.09.2006 N 855
( z1112-06 ) "Про затвердження Порядку подання уповноваженими
рейтинговими агентствами інформації до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 13.10.2006 за N 1112/12986.
4. Методика визначення рейтингової оцінки за Національною
шкалою, а також зміни до неї затверджуються уповноваженим
рейтинговим агентством та протягом 5 робочих днів надсилаються до
Комісії.
5. Методика визначення рейтингової оцінки - документ, який
визначає послідовність та принципи визначення рейтингової оцінки
уповноваженим рейтинговим агентством.
6. Методика визначення рейтингової оцінки повинна містити
послідовність дій присвоєння та оновлення рейтингової оцінки.
7. Послідовністю дій присвоєння та оновлення рейтингової
оцінки є:
7.1. Укладання договору про присвоєння та оновлення
рейтингової оцінки.
7.2. Визначення відповідальної особи (відповідальних осіб) за
присвоєння та оновлення рейтингової оцінки.
7.3. Аналіз наданої суб'єктом рейтингування інформації, у
тому числі інформації відповідно до пункту 10 цих Правил для
присвоєння або оновлення рейтингової оцінки, а також іншої
інформації, що є в наявності в уповноваженого рейтингового
агентства щодо суб'єкта рейтингування, з періодичністю не рідше
ніж раз на 6 місяців.
7.4. Підготовка за результатами аналізу рейтингового звіту.
7.5. Проведення засідання відповідного уповноваженого органу
уповноваженого рейтингового агентства та прийняття рішення про
присвоєння рейтингової оцінки або оновлення рейтингової оцінки
шляхом її підтвердження або зміни, або відкликання присвоєної
рейтингової оцінки з оформленням відповідного документа.
7.6. Надання суб'єкту рейтингування рейтингової оцінки та
рейтингового звіту в повному обсязі.
7.7. Опублікування уповноваженим рейтинговим агентством
рейтингової оцінки відповідно до вимог пункту 11 цих Правил.
8. Якщо присвоєна та оновлена рейтингова оцінка не влаштовує
суб'єкт рейтингування і він має підстави думати, що в ході
рейтингової процедури не були враховані істотні фактори, що
впливають на рейтингову оцінку, суб'єкт рейтингування має право
протягом 5 робочих днів після одержання рейтингової оцінки подати
обґрунтовану заяву та документи до відповідного уповноваженого
органу уповноваженого рейтингового агентства. Після аналізу заяви і документів відповідний уповноважений
орган уповноваженого рейтингового агентства протягом 5 робочих
днів після одержання документів для оскарження приймає рішення з
присвоєння або оновлення рейтингової оцінки, що не підлягає
подальшому оскарженню в уповноваженому рейтинговому агентстві,
проте може бути оскаржено в установленому законодавством порядку. До прийняття рішення про присвоєння рейтингової оцінки за
результатом розгляду оскарження публікація присвоєної та оновленої
рейтингової оцінки не здійснюється.
9. Оновлення присвоєної рейтингової оцінки проводиться
уповноваженим рейтинговим агентством відповідно до умов договору в
разі надходження інформації, що є підставою для перегляду, або в
разі звернення суб'єкта рейтингування.
10. Інформацією, яку повідомляє суб'єкт рейтингування
уповноваженому рейтинговому агентству, є:
10.1 прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,
що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
10.2 прийняття рішення про викуп власних акцій;
10.3 факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій
біржі;
10.4 отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента;
10.5 зміна складу посадових осіб емітента;
10.6 зміна власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій;
10.7 рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв та інших відокремлених підрозділів;
10.8 рішення вищого органу емітента про збільшення або
зменшення розміру статутного капіталу;
10.9 порушення справи про банкрутство емітента, винесення
ухвали про його санацію;
10.10 рішення вищого органу емітента або суду про припинення
або банкрутство емітента;
10.11 накладення арешту на банківські рахунки емітента;
10.12 знищення майна на суму, що перевищує 10 відсотків
розміру статутного капіталу емітента;
10.13 участь емітента в холдингових компаніях,
фінансово-промислових групах, інших об'єднаннях або припинення
участі в них;
10.14 учинення правочинів на суму, що перевищує 10 відсотків
суми вартості активів емітента;
10.15 дроблення або консолідація акцій емітента;
10.16 значні зміни в номенклатурі послуг, вартість яких
становить не менше 25 відсотків доходу від реалізації послуг
емітента;
10.17 пред'явлення позову до емітента в розмірі, що перевищує
10 відсотків розміру статутного капіталу;
10.18 річні звіти емітента;
10.19 накладення фінансових санкцій на суму, що перевищує
понад 10 відсотків розміру статутного капіталу емітента;
10.20 накладення Комісією штрафів на емітента;
10.21 отримання, відкликання або анулювання ліцензії,
патентів або інших документів дозвільного характеру, пов'язаних із
здійсненням господарської діяльності емітента. Договором можуть бути передбачені інші підстави для оновлення
рейтингової оцінки.
11. Рейтингова оцінка та всі наступні оновлення рейтингової
оцінки, визначені уповноваженим рейтинговим агентством,
оприлюднюються уповноваженим рейтинговим агентством шляхом: розміщення на сайті такого агентства в глобальній
інформаційній мережі Інтернет протягом 10 робочих днів з дати
присвоєння цієї рейтингової оцінки, її оновлення, а також
розміщення рейтингового звіту з урахуванням вимог законодавства
про інформацію; надання до Комісії; щомісячного опублікування в обраному друкованому засобі
масової інформації, який визначено в договорі, присвоєних або
оновлених рейтингових оцінок у відповідному місяці. Інформація щодо обраного уповноваженим рейтинговим агентством
друкованого засобу масової інформації підлягає розміщенню на сайті
цього агентства в глобальній інформаційній мережі Інтернет
протягом 5 робочих днів з дати обрання відповідного друкованого
засобу масової інформації. Крім того, рейтингова оцінка та всі наступні оновлення
рейтингової оцінки цільових облігацій, виконання зобов'язання за
якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для
фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та
юридичних осіб через розміщення облігацій, або емітентів таких
облігацій публікується також в офіційних друкованих виданнях
Комісії та в місцевих друкованих засобах масової інформації за
місцезнаходженням об'єкта житлового будівництва. { Пункт 11
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1242 ( z1144-08 ) від 28.10.2008 }
12. Державний контроль за додержанням цих Правил здійснюється
Комісією відповідно до законодавства України. У разі необхідності Комісія, в межах своїх повноважень, може
отримувати повний рейтинговий звіт від уповноваженого рейтингового
агентства за окремим запитом Комісії за підписом Голови Комісії. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за
дотриманням цих Правил до уповноваженого рейтингового агентства
застосовуються заходи впливу відповідно до законодавства України.
Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів О.Тарасенковгору