Документ z0558-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.05.2012, підстава - z0753-12

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1511 від 30.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 вересня 1998 р.
за N 558/2998
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 439 ( z0753-12 ) від 02.04.2012 }
Про затвердження Положення про порядок визначення
та застосування способів приватизації щодо об'єктів
малої приватизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 2321 ( z0814-98 ) від 10.12.98
N 1684 ( z0597-00 ) від 14.08.2000
N 1294 ( z1051-04 ) від 30.06.2004
N 2970 ( z1585-05 ) від 11.11.2005 }

З метою виконання наказу Фонду державного майна України від
15.04.98 N 760 про заходи щодо забезпечення виконання Державної
програми приватизації на 1998 рік Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок визначення та
застосування способів приватизації щодо об'єктів малої
приватизації, що додається. 2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів
малої приватизації, затверджене наказом Фонду державного майна
України від 02.02.95 N 102 ( z0075-95 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 20.03.95 за N 75/611.
{ Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Фонду державного майна N 56 ( z0034-93 ) від
04.02.93, до якого вносились зміни } 3. Вважати таким, що втратило
чинність, Положення про застосування способів приватизації майна
державних підприємств, затверджене наказом Фонду державного майна
України від 04.02.93 N 56 ( z0034-93 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 29.04.93 за N 34, в частині, що
стосується приватизації об'єктів малої приватизації (крім об'єктів
групи Д). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1684 ( z0597-00 ) від 14.08.2000 }
4. Департаменту малої приватизації та незавершеного
будівництва забезпечити реєстрацію зазначеного Положення в
Міністерстві юстиції України. 5. Відповідальність за виконання наказу покласти на
начальників регіональних відділень ФДМУ та директора Департаменту
малої приватизації та незавершеного будівництва. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Л.Кальніченка.
В.о.Голови Фонду О.Бондар
Затверджено
Наказ Фонду державного
майна України
від 30.07.98 N 1511
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 1998 р.
за N 558/2998
Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації
{ У тексті Положення слово "термін" замінено словом "строк"
у відповідних відмінках згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1294 ( z1051-04 ) від 30.06.2004 }
Розділ 1
Загальна частина
1.1. Це положення регламентує порядок застосування способів
приватизації об'єктів малої приватизації (крім об'єктів групи Д),
передбачених Державною програмою приватизації ( 124/98-ВР ),
Законами України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ),
"Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ), та порядок приватизації об'єктів малої
приватизації.
Розділ 2
Визначення способів приватизації
2.1. Фонд державного майна України, Верховна Рада Автономної
Республіки Крим, місцеві ради затверджують за поданням органів
приватизації переліки об'єктів малої приватизації, які
перебувають, відповідно, у державній власності, власності
Автономної Республіки Крим та комунальній власності та
підлягають: продажу на аукціоні; ( Абзац другий пункту 2.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 2970
( z1585-05 ) від 11.11.2005 ) продажу за конкурсом; ( Абзац третій пункту 2.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 2970
( z1585-05 ) від 11.11.2005 ) викупу. 2.2. Приватизація об'єктів малої приватизації здійснюється
переважно конкурентними способами. 2.3. Конкурс як спосіб приватизації застосовується для
продажу об'єктів малої приватизації, що мають соціально важливе
значення для даного регіону. 2.4. Викуп об'єктів малої приватизації застосовується згідно
з частиною 2 статті 20 Закону України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ) та
із статтею 11 Закону України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію) ( 2171-12 ) (далі - Закон). 2.5. Орган приватизації визнає окремими об'єктами
приватизації структурні підрозділи підприємств, які можуть бути
виділені в цілісні майнові комплекси відповідно до законодавства
про приватизацію. При виділенні структурного підрозділу орган
приватизації керується Положенням про порядок поділу підприємств і
об'єднань та відокремлення від них структурних підрозділів і
одиниць, затвердженим наказом Міністерства економіки, Міністерства
статистики, Антимонопольного комітету України від 20.04.94
N 43/79/5 ( z0153-94 ), та Положенням про порядок приватизації
структурних підрозділів (одиниць) підприємств (об'єднань),
затвердженим наказом Фонду державного майна та Антимонопольного
комітету України від 04.05.94 N 265/13/01 ( z0104-94 ). 2.6. У місячний строк з дня прийняття рішення про
приватизацію підприємства або його структурного підрозділу орган
приватизації в письмовій формі повідомляє про рішення
адміністрацію даного підприємства.
Розділ 3
Викуп об'єктів малої приватизації
3.1. У 15-денний строк з дня затвердження переліку об'єктів,
що підлягають приватизації шляхом викупу, відповідний орган
приватизації публікує його в інформаційному бюлетені, місцевій
пресі, інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації
відповідно до статті 10 Закону. 3.2. Заява встановленої форми подається до державних органів
приватизації за місцезнаходженням об'єкта, що приватизується, у
письмовій формі. 3.3. Одночасно із заявою покупець в письмовій формі
повідомляє орган приватизації про наміри щодо приватизації будівлі
(споруди, приміщення), в якій знаходиться відповідне майно. 3.4. Якщо майно об'єкта приватизації та будівля (споруда,
приміщення), в якому воно знаходиться, належать різним суб'єктам
власності, їх оцінка проводиться окремо. Органи приватизації
звертаються до органів місцевого самоврядування з клопотанням про
приватизацію відповідного майна покупцю, що подав заяву.
{ Пункт 3.5 виключено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 2970 ( z1585-05 ) від 11.11.2005 }
3.5. Якщо за рішенням державного органу приватизації
проводиться інвентаризація майна, то у п'ятиденний строк з дня її
закінчення орган приватизації здійснює оцінку вартості майна
об'єкта, що приватизується. 3.6. Якщо за рішенням державного органу приватизації
використовуються результати інвентаризації майна за останній
звітний період, то орган приватизації в п'ятнадцятиденний строк
здійснює оцінку вартості майна та складає відповідний акт, який
затверджується керівником органу приватизації.
{ Пункт 3.8 виключено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 2970 ( z1585-05 ) від 11.11.2005 }
3.7. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди,
приміщення), в якій розташований об'єкт приватизації, або в разі
відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення),
надання приміщень в оренду здійснюється шляхом продажу патентів на
право оренди приміщень на строк не менш як десять років.
{ Пункт 3.10 виключено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 2970 ( z1585-05 ) від 11.11.2005 }
3.8. Орган приватизації на підставі акта оцінки вартості
майна протягом чотирнадцяти календарних днів готує проекти
договору купівлі-продажу та акта передачі об'єкта, що
приватизується. 3.9. Якщо об'єкт приватизації та приміщення належать різним
суб'єктам власності, договір купівлі-продажу будівлі (споруди,
приміщення) укладається після підписання договору купівлі-продажу
майна, що приватизується. 3.10. Договір купівлі-продажу підлягає реєстрації місцевою
Радою народних депутатів та державній реєстрації. { Пункт із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1294
( z1051-04 ) від 30.06.2004 } 3.11. У триденний строк після нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу уповноважений представник органу
приватизації і новий власник підписують акт передачі
приватизованого об'єкта (додаток 1). 3.12. Протягом 15 календарних днів з дня укладення договору
купівлі-продажу відповідно до частини 2 статті 11 Закону
публікується інформація про здійснення викупу.
Розділ 4
Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні,
за конкурсом
4.1. Підготовка до проведення аукціону, конкурсу 4.1.1. Початкова вартість продажу об'єкта малої приватизації
на аукціоні, за конкурсом визначається відповідно до методики,
затвердженої Кабінетом Міністрів України ( 1114-98-п ). { Пункт
4.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 2970 ( z1585-05 ) від 11.11.2005 } 4.1.2. Органи приватизації публікують інформаційне
повідомлення про об'єкти, затверджені для продажу на аукціоні, за
конкурсом, в інформаційних бюлетенях та в місцевій пресі, інших
друкованих виданнях, визначених органами приватизації, не пізніше
як за 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу. В інформаційному повідомленні вміщуються відомості, визначені
статтею 15 Закону ( 2171-12 ). 4.1.3. Для участі в аукціоні, конкурсі з продажу об'єктів
приватизації юридичні та фізичні особи подають до органу
приватизації заяву встановленої форми та визначені нею документи. Разом із заявою покупці - фізичні особи подають до органу
приватизації декларацію про доходи. 4.1.4. Відомості про учасників аукціону, конкурсу повинні
відповідати частині 6 статті 16 Закону. 4.1.5. Після опублікування інформаційного повідомлення орган
приватизації дає можливість попередньо ознайомитися з об'єктом
приватизації всім юридичним і фізичним особам, які бажають взяти
участь в аукціоні, конкурсі. 4.1.6. Прийом заяв на участь в аукціоні припиняється за три
дні до початку аукціону, на участь у конкурсі - за сім днів до
початку проведення конкурсу. 4.1.7. До початку проведення аукціону, конкурсу кожний їх
учасник повинен бути ознайомлений з правилами проведення аукціону,
конкурсу. 4.1.8. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом
здійснюється за наявності не менш як двох покупців. 4.1.9. Орган приватизації складає переліки об'єктів, не
проданих або знятих з аукціонів, конкурсів та приймає рішення щодо
даних об'єктів відповідно до статті 21 Закону. 4.1.10. Якщо на участь в аукціоні, конкурсі подав заяву один
покупець, орган приватизації може прийняти рішення про
приватизацію об'єкта шляхом викупу цим покупцем. При цьому
покупець нову заяву не подає, а вартість об'єкта змінюється з
урахуванням вимог методики, затвердженої Кабінетом Міністрів
України, для неконкурентних способів приватизації.
4.2. Порядок проведення аукціону 4.2.1. Організатором аукціону може бути орган приватизації
або уповноважена ним юридична особа, яка діє згідно з угодою,
укладеною між нею та органом приватизації. 4.2.2. Для участі в аукціоні покупці одержують квитки
учасників аукціону, які повинні містити відомості про них
відповідно до частини 3 статті 17 Закону. 4.2.3. Аукціон проводиться в порядку, визначеному статтею 17
Закону. 4.2.4. Під час аукціону ведеться протокол, який в двох
примірниках підписують ліцитатор та покупець, який одержав право
на придбання об'єкта. Протокол у триденний строк затверджується
органом приватизації. Перший примірник протоколу залишається в
органі приватизації, другий примірник видається покупцю. Цей
протокол є документом, який посвідчує право покупця на укладення
договору купівлі-продажу. 4.2.5. Учасник, який відмовився від підписання протоколу,
якщо це підтверджується актом, підписаним трьома незацікавленими
особами, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні.
4.3. Порядок проведення конкурсу 4.3.1. Конкурсна комісія створюється відповідно до частини 1
статті 18 Закону ( 2171-12 ) та Положення про конкурсну комісію з
продажу майна, затвердженого наказом Фонду державного майна
України 17.05.93 N 219 ( z0081-93 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.07.93 за N 81. 4.3.2. Конкурсна комісія у 15-денний строк після її утворення
визначає умови та строк проведення конкурсу, які затверджує орган
приватизації. 4.3.3. Конкурсна комісія розглядає заяви претендентів на
участь у конкурсі і визначає склад його учасників. Результати
розгляду в письмовому вигляді доводяться до заявників. 4.3.4. Конкурс здійснюється у два етапи. Його учасники
подають безпосередньо конкурсній комісії (до початку проведення
1-го етапу конкурсу) план приватизації об'єкта відповідно до
частини 3 статті 18 Закону. На першому етапі оголошується попередній переможець
конкурсу. Після закінчення засідання складається протокол, який
повинен містити: умови конкурсу; відомості про учасників конкурсу; пропозиції кожного учасника конкурсу; обґрунтування вибору переможця конкурсу. Протокол підписується всіма членами комісії та направляється
відповідному органу приватизації, який у триденний строк
затверджує результати конкурсу. 4.3.5. Інформація щодо пропозицій попереднього переможця
доводиться в письмовому вигляді до всіх учасників конкурсу. 4.3.6. Через п'ять робочих днів після затвердження протоколу
проводиться чергове засідання конкурсної комісії. Якщо протягом
цього часу від учасників не надійдуть додаткові пропозиції, то
конкурсна комісія приймає рішення про визнання попереднього
переможця остаточним переможцем. За наявності додаткових пропозицій конкурсна комісія їх
розглядає. При цьому вони повинні бути кращі за пропозиції
попереднього переможця. Протокол засідання комісії в триденний строк затверджується
органом приватизації.
4.4. Вступ у права власності 4.4.1. У десятиденний строк після закінчення аукціону,
конкурсу орган приватизації повертає грошові кошти у розмірі 10
відсотків учасникам аукціону, конкурсу, які не стали переможцями.
Реєстраційні внески поверненню не підлягають. 4.4.2. Інформація про підсумки аукціону, конкурсу
опубліковується відповідно до частини 8 статті 16 Закону. 4.4.3. У п'ятиденний строк з дня затвердження результатів
аукціону, конкурсу між продавцем та покупцем укладається
відповідний договір купівлі-продажу. Проект договору
купівлі-продажу оформляє державний орган приватизації. 4.4.4. Договір купівлі-продажу підлягає реєстрації місцевою
Радою народних депутатів та державній реєстрації. { Пункт 4.4.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1294
( z1051-04 ) від 30.06.2004 } 4.4.5. У триденний строк після сплати повної вартості
придбаного об'єкта приватизації уповноважений представник органу
приватизації і новий власник підписують акт передачі
приватизованого об'єкта (додаток 1). { Пункт 4.4.5 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 2970 ( z1585-05 ) від 11.11.2005 } 4.4.6. Учасник аукціону, конкурсу, який визнаний переможцем,
але відмовився від підписання договору купівлі-продажу,
відшкодовує органу приватизації вартість робіт, пов'язаних з
підготовкою об'єкта до продажу та проведенням аукціону, конкурсу.
Розділ 5
Порядок розрахунків за придбане майно
5.1. Право власності і порядок розрахунків за придбане майно
відбувається відповідно до законодавства про приватизацію. 5.2. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів
до банківської установи на обумовлений договором рахунок як оплати
за придбаний об'єкт приватизації. 5.3. Орган приватизації повідомляє органи статистики про
приватизацію державного підприємства. { Пункт 5.3 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 1294 ( z1051-04 ) від 30.06.2004 } 5.4. За умови невиконання покупцем умов договору
купівлі-продажу орган приватизації застосовує до нього санкції,
передбачені чинним законодавством, та може у встановленому порядку
порушувати питання про розірвання договору.
Додаток 1
до Положення про порядок визначення
та застосування способів приватизації
щодо об'єктів малої приватизації

Зразковий акт
передачі майна державного підприємства
Складено "___"____________ 199__ р. ______________________________
(місце складання акта)
Ми, що нижче підписалися,____________________________________
(назва органу приватизації) _______________________________________________ (далі - Продавець)
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) з одного боку, і _________________________________________________
(фізична або юридична особа) (далі - Покупець) в особі ________________________________________
(посада,
_________________________________________________________________,
прізвище, ім'я та по батькові; повноваження особи) з другого боку, склали цей акт про таке:
Продавець передає, а Покупець приймає продане "___"__________
199__ р. шляхом __________________________________________________
(спосіб приватизації) майно вартістю ________ грн. згідно з актом інвентаризації.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N з/п | Назва | Одиниця | Кількість | Примітка | | | майна | виміру | | | |—————————+———————————+—————————————+———————————————+————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Передача вищезгаданого майна проводиться згідно з договором
купівлі-продажу від ________________, засвідченим нотаріально _______ 199__ р. в _______________________________________________
(назва нотаріальної контори) та зареєстрованим ________________________________________________
(орган, який провів державну реєстрацію)

Майно передав Майно прийняв
Продавець Покупець
____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.вгору