Документ z0545-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.01.2011, підстава - z1436-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 294 від 26.06.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 червня 2002 р.
за N 545/6833
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 1041 ( z1436-10 ) від 24.12.2010 }
Про затвердження Порядку проведення
цільових аукціонів з продажу активів
платника податків, які перебувають у
податковій заставі

З метою забезпечення практичного впровадження пункту 10.2
статті 10 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
15.04.2002 N 538 ( 538-2002-п ) "Про затвердження Порядку
стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення цільових аукціонів з продажу
активів платника податків, які перебувають у податковій заставі
(додається).
2. Начальнику Головного управління стягнення податкової
заборгованості Ріжку І.М. подати цей наказ до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 3-денний
термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Копилова В.А.
Голова М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
від 26.06.2002 N 294
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2002 р.
за N 545/6833

ПОРЯДОК
проведення цільових аукціонів з продажу активів платника
податків, які перебувають у податковій заставі

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений на підставі норм Законів
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), "Про
товарну біржу" ( 1956-12 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 15.04.2002 N 538 ( 538-2002-п ) "Про затвердження Порядку
стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі", визначає порядок продажу
активів, які перебувають у податковій заставі, на цільовому
аукціоні в рахунок погашення податкового боргу платника податків.
1.2. Дія цього Порядку поширюється на активи, які перебувають
у податковій заставі та на які податкові органи мають право
звертати стягнення у позасудовому порядку, за винятком:
товарів, які можуть бути згруповані та стандартизовані; продовольчих товарів, що швидко псуються, а також інших
товарів, обсяги яких не є достатніми для організації публічних
торгів; цінних паперів; цілісних майнових комплексів підприємств, установ та
організацій, активи яких перебувають у державній або комунальній
власності.
1.3. Заходи, пов'язані з виділенням та продажем активів на
цільовому аукціоні, здійснюються після прийняття керівником або
заступником керівника податкового органу, за місцем реєстрації
платника податків, письмового рішення про стягнення коштів та
продажу інших активів платника податків у рахунок погашення його
податкового боргу.
1.4. Якщо в переліку активів платника податків є товари, які
перебувають у податковій заставі і підлягають продажу на цільовому
аукціоні, щодо яких законодавчими або нормативними актами Кабінету
Міністрів України встановлені регульовані державою або мінімальні
ціни на реалізацію, початкова ціна реалізації таких товарів не
може бути нижчою від установленої вказаними актами.
2. Продаж активів на цільовому аукціоні
2.1. Товари, які не можуть бути згруповані та
стандартизовані, об'єкти рухомого чи нерухомого майна, а також
цілісні майнові комплекси підприємств продаються на цільових
аукціонах (далі - аукціон). 2.2. Організатором таких аукціонів виступають уповноважені
біржі, визначені центральним податковим органом на конкурсних
засадах. Для цього податковий орган укладає з біржею відповідний
договір.
3. Підготовка до проведення аукціону
3.1. Аукціон з продажу активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі, здійснюється на підставі заявки
(у довільній формі) податкового органу. До заявки обов'язково
додається завірена копія акта опису таких активів.
3.2. Активи, які підлягають продажу на аукціоні,
виставляються на торги за початковою ціною, що визначається
суб'єктами оцінної діяльності, які отримали сертифікат Фонду
державного майна України. Незалежна оцінка вартості активів
проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ). Платник податків, активи якого виставляються для продажу на
аукціоні, має право самостійно залучити для незалежної оцінки
своїх активів суб'єкта оцінної діяльності, з дотриманням
зазначених вище умов.
3.3. Для організації та проведення аукціонів на вповноваженій
біржі створюється аукціонний комітет. Кількісний і персональний склад аукціонного комітету
визначається уповноваженою біржею самостійно. До складу
аукціонного комітету обов'язково входить представник податкового
органу. Аукціонний комітет установлює шкалу кроку збільшення або
зменшення ціни з урахуванням попиту та пропозицій.
3.4. Організатор аукціону не пізніше ніж за 10 днів до дня
проведення аукціону оприлюднює в засобах масової інформації та на
власній WEB-сторінці повідомлення (оголошення), яке повинно
містити таку інформацію: назву активу, що пропонується до продажу, його
місцезнаходження; відомості про активи (технічні характеристики, рік випуску,
відновну вартість тощо); початкову ціну продажу активу; суму коштів, що вносяться учасником перед початком аукціону
(гарантійний внесок), назву банку, його місцезнаходження, номер
рахунку, відкритого для їх унесення; кінцевий термін прийняття заявок учасників аукціону на
покупку активів; час та місце ознайомлення з активами; час та місце проведення аукціону; місцезнаходження, номер телефону аукціонного комітету. Якщо продажу підлягає цілісний майновий комплекс підприємства
(або його частина), то в інформації додатково зазначаються: обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)
підприємства, у тому числі для продажу на експорт; кількість та склад робочих місць; баланс активів і пасивів; рентабельність виробництва за останні три роки (для
конкретного цілісного майнового комплексу підприємства); відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну
ділянку, на якій розташовано цілісний майновий комплекс
підприємства, його структурний підрозділ.
3.5. Бажаючі взяти участь в аукціоні подають організатору
аукціону заяву в письмовій формі.
3.6. Організатор аукціону приймає та реєструє заяви від
учасників про придбання (купівлю) активів із забезпеченням режиму
конфіденційності зберігання інформації щодо учасників.
3.7. Фізична або юридична особа, що виявила бажання
зареєструватись як учасник аукціону, сплачує на вказаний в
повідомленні про проведення аукціону рахунок реєстраційний внесок,
розмір якого встановлюється організатором аукціону, а також
уносить гарантійний внесок у розмірі 10 відсотків від початкової
ціни лота.
3.8. Учасник аукціону разом із заявою подає організатору
аукціону: документ, що посвідчує фізичну особу або представника
юридичної особи, їх повноваження; документ про сплату реєстраційного внеску; документ про внесення гарантійного внеску.
3.9. Відомості про учасників аукціону вносяться до книги
реєстрації (додаток до цього Порядку) та повинні містити: порядковий номер (відповідно до реєстрації); номер лота, який учасник має бажання придбати; для юридичних осіб - резидентів України - їх найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному
реєстрі підприємств та організацій України (далі - код за ЄДРПОУ);
для юридичних осіб-нерезидентів - їх найменування,
місцезнаходження та країну, де зареєстрована особа; для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я, по
батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податку; для іноземців -
прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності такого), місце
проживання за межами України.
3.10. При реєстрації учасники аукціону отримують картки з
аукціонними номерами (відповідно до реєстрації), за якими вони
беруть участь в аукціоні, із зазначенням на зворотному боці правил
проведення аукціону та відповідальності за їх порушення.
3.11. Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за
один день до початку його проведення. Граничний термін прийняття
заяв може бути змінений рішенням аукціонного комітету.
3.12. Зареєстрований учасник може відкликати свою заяву,
письмово повідомивши про це організатора аукціону не пізніше ніж
за один робочий день до початку аукціону. У такому разі
гарантійний внесок повертається учаснику протягом п'яти
банківських днів з моменту отримання заяви про відмову в участі
аукціону за вирахуванням платежів за банківські перекази.
3.13. Учасникам аукціону, які не були визнані переможцями,
гарантійний внесок повертається протягом п'яти банківських днів з
моменту підписання протоколу про проведення аукціону за
вирахуванням платежів за банківські перекази.
3.14. Учасникам аукціону надається право ознайомитися з
активами, що підлягають продажу за їх місцезнаходженням.
4. Порядок проведення аукціону
4.1. У день проведення аукціону здійснюється реєстрація
учасників аукціону та запрошених осіб. Кожний учасник зобов'язаний
пред'явити паспорт, квиток учасника аукціону, який одночасно є
табличкою з аукціонним номером покупця і має бути обов'язково
повернений після закінчення торгів. Запрошені особи зобов'язані
пред'явити вхідні гостьові квитки. Реєстрація розпочинається за
півтори години і закінчується за 30 хвилин до початку аукціону.
Незареєстровані особи до торгів не допускаються.
4.2. Аукціон проводить ліцитатор (ведучий), якого призначає
(залучає) організатор аукціону.
4.3. Аукціон починається з оголошення ліцитатором правил
проведення аукціону, кроку аукціону, правил поведінки на аукціоні,
санкцій, що застосовуються до присутніх на аукціоні за порушення
цих правил, інформації про активи, що виставляються для продажу,
порядку організації торгів за кожним лотом, а також іншої
інформації, необхідної для проведення аукціону.
4.4. Стосовно кожного винесеного на торги лота ліцитатор
оголошує назву, коротку характеристику та початкову ціну. Продаж
конкретного лота починається з удару аукціонного молотка (гонга).
4.5. Кожен з покупців може сповістити про готовність купити
лот двома рівноцінними способами: підняти табличку з аукціонним
номером, що повернутий до ліцитатора, який засвідчує прийнятність
запропонованої ціни (пропозиція ціни без голосу), або без
додаткових оголошень підняти табличку й одночасно оголосити свою
пропозицію стосовно ціни лота, яка мусить бути більшою за ціну,
названу ліцитатором, не менше ніж на крок аукціону і обов'язково
кратною цьому кроку (пропозиція ціни з голосу).
4.6. У процесі торгів ліцитатор має право збільшувати або
зменшувати початкову ціну тільки в порядку, визначеному шкалою
розрахунку кроку аукціону.
4.7. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення
останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, то ліцитатор
одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає
продажну ціну й номер переможця, під яким він зареєстрований як
учасник аукціону.
4.8. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової
ціни продажу учасники не висловлюють бажання придбати актив за
цією ціною, ліцитатор має право поступово знижувати ціну продажу
лота не більше ніж на 10 відсотків кроку кожного разу. При цьому
остаточна ціна продажу не може бути нижче від 50 відсотків
початкової ціни.
4.9. Якщо після зниження ціни виявили бажання придбати лот
одночасно два чи більше покупців, то ліцитатор розпочинає
збільшення ціни лота на 1 відсоток кроку аж до його продажу.
4.10. Ліцитатор має право в будь-який момент без пояснень,
але до оголошення про продаж лоту, зняти його з торгів. За згодою представника продавця ліцитатор може виставити
такий лот ще раз у той самий аукціонний день.
4.11. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор
оголошує про його продаж, називає ціну продажу, аукціонний номер
переможця і викликає переможця для підписання протоколу, який
фіксує наслідки аукціону.
4.12. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має
право оголосити перерву, але не більше ніж на 5 хвилин.
5. Порядок оформлення аукціонних документів та проведення
розрахунків
5.1. У процесі аукціону ведеться протокол, до якого
заносяться: початкова й остаточна ціна продажу лота; пропозиції учасників аукціону, номери яких називає ліцитатор; результати аукціону; відомості про переможця - учасника, який у ході аукціону
запропонував найвищу ціну.
5.2. Протокол складається у чотирьох примірниках (по одному
примірнику для продавця, покупця, організатора аукціону та
власника активів), підписується ліцитатором та покупцем або його
представником і погоджується керівником податкового органу. Організатор аукціону затверджує протокол у день проведення
аукціону.
5.3. Покупець, який відмовився від підписання протоколу,
позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. У цьому разі за
даним лотом торги відновлюються лише при наявності не менше двох
учасників.
5.4. Затверджений протокол є підставою для укладення протягом
3 днів договору купівлі-продажу. Якщо покупець відмовився від
підписання договору купівлі-продажу, вважається, що аукціон з
продажу цього активу не відбувся.
5.5. Покупець зобов'язаний внести зазначені в протоколі
платежі протягом терміну, обумовленого договором купівлі-продажу.
Гарантійний внесок, унесений покупцем для участі в аукціоні,
зараховується покупцеві в рахунок продажної ціни активів.
5.6. Передача активів покупцеві здійснюється тільки після
повної сплати ним грошових коштів.
Начальник Головного управління
стягнення податкової заборгованості І.М.Ріжок
Зразок
Додаток
до Порядку проведення
цільових аукціонів з продажу
активів платника податків,
які перебувають у податковій
заставі
Книга
реєстрації заяв учасників цільових аукціонів
-------------------------------------------------------------------------------- |Дата |Дата |Реєстра-|Номер|Для юридичних осіб: найменування, |Відмітка про| |прове-|реєстра-|ційний |лота,|місцезнаходження, код ЄДРПОУ, |реєстрацію | |дення |ції |номер |який |країна реєстрації особи |учасників | |аукці-|заяви |заяви |бажає|Для фізичних осіб: прізвище, ім'я,|аукціону в | |ону | | |прид-|по батькові, місце проживання, |день його | | | | |бати |ідентифікаційний номер (для |проведення | | | | |учас-|учасників аукціону) | | | | | |ник | | | --------------------------------------------------------------------------------вгору