Документ z0510-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.07.2012, підстава - z1135-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2010 N 174
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2010 р.
за N 510/17805

Про затвердження Порядку складання,
приймання іспитів для отримання права
на керування тракторами, в тому числі саморобними,
самохідними сільськогосподарськими,
меліоративними і дорожньо-будівельними машинами
та Вимог до екзаменаційних білетів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики
та продовольства
N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 )
та пункту 7 Положення про порядок видачі посвідчень
тракториста-машиніста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02.04.94 N 217 ( 217-94-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Порядок складання, приймання іспитів для отримання права на
керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними
сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними
машинами (додається). Вимоги до екзаменаційних білетів (додаються) ( z0511-10 ).
2. Департаменту інженерно-технічного забезпечення
(Даценко М.С.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Якубовича І.В.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Міністр освіти і науки України Д.В.Табачник
Міністр
внутрішніх справ України А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
06.04.2010 N 174
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2010 р.
за N 510/17805

ПОРЯДОК
складання, приймання іспитів для отримання права
на керування тракторами, в тому числі саморобними,
самохідними сільськогосподарськими, меліоративними
і дорожньо-будівельними машинами

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Положення про
порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.94 N 217
( 217-94-п ) (далі - Положення).
1.2. Порядок встановлює процедуру приймання іспитів
державними інспекціями сільського господарства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі -
інспекція) для отримання громадянами права керувати тракторами, в
тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими,
меліоративними і дорожньо-будівельними машинами (далі - машини).
{ Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
II. Приймання іспитів
2.1. Приймання теоретичних і практичних іспитів на право
керування машинами тих категорій, які заявлені для отримання
посвідчення тракториста-машиніста, здійснюється екзаменаційною
комісією інспекції.
2.2. Іспити приймаються екзаменаційною комісією у складі не
менше ніж три особи. Комісію очолює державний інспектор (голова
комісії). До складу комісії можуть входити представники від навчальних
закладів, роботодавців.
2.3. Члени екзаменаційної комісії повинні знати правила
дорожнього руху, правила технічної експлуатації машин, методики
проведення іспитів і мати вищу освіту з напряму, за яким
здійснюється підготовка кваліфікованих робітників, або спеціальну
педагогічну освіту.
2.4. Іспити для отримання посвідчення тракториста-машиніста у
осіб, які закінчили навчальний заклад, виходячи з місцевих умов та
відповідно до поданих навчальними закладами списків навчальних
груп можуть бути прийняті як у приміщеннях, де розташована
інспекція, так і в приміщеннях за місцезнаходженням навчального
закладу.
2.5. Іспити проводяться в такій послідовності: теоретичний -
іспит зі знань правил дорожнього руху, правил технічної
експлуатації машин; практичний - іспит (іспити) з навичок
керування машинами тих категорій, які заявлені для отримання
посвідчення тракториста-машиніста.
2.6. Перед складанням теоретичного іспиту особа, яка складає
іспит, подає екзаменаційній комісії екзаменаційну картку за
формою, наведеною у додатку.
2.7. Особи, які не склали теоретичний іспит, до практичного
іспиту не допускаються. Особа, яка успішно склала теоретичний та практичний іспити,
повинна отримати посвідчення тракториста-машиніста протягом одного
місяця, але не пізніше одного року від дати складання іспитів.
2.8. Машини, на якій приймаються іспити, повинні пройти
обов'язковий технічний контроль у встановленому законом порядку.
{ Пункт 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
2.9. Якщо особа не склала теоретичного або практичного
іспиту, нове посвідчення їй не видається, а попереднє вилучається,
і повторний іспит призначається не раніше ніж через 10 днів. Якщо особа не склала теоретичного або практичного іспиту
втретє, вона допускається до наступного іспиту після повторного
проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації відповідно до навчальних планів і програм.
2.10. Результати складання теоретичного та практичного
іспитів заносяться до протоколу засідання екзаменаційної комісії з
приймання іспитів на одержання посвідчення тракториста-машиніста,
форма якого наведена у додатку 1 до Положення ( 217-94-п ), та
підписується головою та членами екзаменаційної комісії, присутніми
на засіданні.
2.11. Особам, які позитивно склали теоретичний і практичний
іспити в інспекції, видається посвідчення тракториста-машиніста,
яке завіряється печаткою та підписується державним інспектором.
Інформація про видані посвідчення тракториста-машиніста вноситься
до книги реєстрації видачі посвідчень тракториста-машиніста, форма
якої наведена у додатку 2 до Положення ( 217-94-п ), та
екзаменаційних карток. При одержанні посвідчення власник ставить
підпис у зазначеній книзі. { Пункт 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
III. Методика проведення теоретичного іспиту
3.1. Теоретичний іспит із знань правил дорожнього руху та
правил технічної експлуатації машин приймається за допомогою
комп'ютерної техніки, а в разі неможливості її застосування -
шляхом письмової відповіді на питання екзаменаційних білетів.
3.2. Іспит приймається одночасно від кількох осіб, кількість
яких залежить від площі і обладнання приміщення, де приймається
іспит.
3.3. Відлік часу починається після роз'яснення екзаменатором
правил складання іспиту. Тривалість іспиту не повинна перевищувати одну академічну
годину.
3.4. Позитивна оцінка "склав" ставиться особі, яка відповіла
на всі екзаменаційні питання за відведений на це час та допустила
не більше трьох неправильних відповідей з правил дорожнього руху
та не більше однієї неправильної відповіді з правил технічної
експлуатації. Особам, які у відведений час не відповіли на всі питання або
допустили більше чотирьох помилок, виставляється оцінка
"не склав".
3.5. Якщо іспит приймається за допомогою комп'ютерної
техніки, екзаменаційна картка роздруковується до початку іспиту,
особисті дані, які наведені в картці, перевіряються екзаменатором,
екзаменаційна картка підписується особою, що екзаменується,
результат іспиту проставляється екзаменатором у картці вручну та
підписується всіма членами екзаменаційної комісії.
IV. Методика проведення практичного іспиту
4.1. Приймання іспитів із навичок керування машинами
проводиться на машинах тих категорій, право на керування якими
отримують особи, що екзаменуються.
4.2. Іспити проводяться на спеціальному майданчику.
4.3. Під час проведення іспиту з'ясовується вміння особи
керувати машиною.
4.4. Для визначення підготовленості особи до керування
машинами вона виконує такі вправи: здійснює технічне обслуговування машини; здійснює правильну посадку в кабіну (відкриття та закриття
дверей, посадка на сидіння, огляд контрольно-вимірювальних
приладів); перевіряє нейтральне положення важеля коробки перемикання
передач; перевіряє і у разі необхідності встановлює важіль стоянкового
гальма в робоче положення; запускає двигун електростартером; перевіряє показники приладів; вмикає важіль перемикання передач; знімає зі стоянкового гальма; подає звуковий (обов'язково) та світловий (за необхідності)
сигнали; переконується у відсутності перешкод для руху та створення
можливої небезпеки для оточуючих; розпочинає рух; об'їжджає перешкоди; рухається "вісімкою"; рухається із заїздом в умовні ворота; проводить агрегатування машини з сільськогосподарським
знаряддям (під'їзд заднім ходом до причіпного обладнання з
використанням навісного обладнання машини); гальмує і зупиняє машину у визначеному місці; встановлює важіль стоянкового гальма в робоче положення; вимикає важіль перемикання передач; зупиняє двигун; залишає робоче місце з дотриманням правил техніки безпеки при
виході з кабіни.
4.5. Перед початком іспиту екзаменатор ознайомлює осіб, що
екзаменуються, з картою маршруту, за яким буде проводитися іспит.
4.6. Тривалість іспиту не повинна перевищувати 20 хвилин.
4.7. Контроль за виконанням іспитів екзаменатор здійснює
візуально таким чином, щоб за потреби він міг втрутитись у процес
приймання іспиту.
4.8. Для одержання позитивної оцінки особи, що екзаменуються,
не повинні допустити більше трьох помилок або двох однакових. Відмова осіб, що екзаменуються, виконати будь-яку вправу
іспиту або створення ними аварійної ситуації означає, що іспит
вони не склали. Інформація про допущені помилки фіксується в екзаменаційній
картці.
4.9. Результат іспиту записується в екзаменаційну картку
екзаменатором, яка підписується ним. Екзаменаційна картка тракториста-машиніста зберігається в
інспекції.
Директор Департаменту
інженерно-технічного
забезпечення М.С.Даценко

Додаток
до Порядку складання,
приймання іспитів
для отримання права
на керування тракторами,
в тому числі саморобними,
самохідними
сільськогосподарськими,
меліоративними
і дорожньо-будівельними
машинами

-------------- | Місце для | | фотокартки | | розміром | | 3 х 4 см | | | | М.П. | --------------

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КАРТКА

Прізвище _________________________________________
Ім'я _____________________________________________
По батькові ______________________________________
Дата народження __________________________________
Місце проживання _________________________________
Категорія "___"___"___"
"___" ______________ 20___ року ________________________
(особистий підпис)
ІСПИТИ
1. Теоретичний іспит.
Білет N ______
------------------------------------------------------------------ |Номер |1 |2 |3 |4 |5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |питання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+--+--+--+--+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| |Номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |відповіді| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Оцінка _________________________
(склав / не склав)
2. Правила технічної експлуатації машин.
Білет N ______
----------------------------------------- |Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |питання | | | | | | |---------+-----+-----+-----+-----+-----| |Номер | | | | | | |відповіді| | | | | | -----------------------------------------
Оцінка _________________________
(склав / не склав)
3. Практичний іспит.
Допущені помилки:
----------------------------------- |Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | |помилки | | | | | |---------+-----+-----+-----+-----| |Зміст | | | | | |помилки | | | | | -----------------------------------
Оцінка _________________________
(склав / не склав)
4. Висновок комісії __________________________
(склав / не склав)
"___" _______________ 20___ року
Голова комісії ____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: ____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) ____________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Видано посвідчення серії ______ N __________ категорії _____.
Дата видачі ____________________.
{ Додаток в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }вгору