Про затвердження державних санітарних правил та норм (ДСН 239-96)
МОЗ України; Наказ, Правила, Норми від 01.08.1996239
Документ z0488-96, поточна редакція — Редакція від 22.12.2017, підстава - z1518-17

- до населенної місцевості відносять територію міст, селищ, сіл, промислових і сільськогосподарських підприємств, садівницьких товариств, портів, пристаней, залізничних станцій, парків, бульварів, пляжів з урахуванням меж їх розвитку на найближчі 10 років;

- до ненаселеної місцевості відносять незабудовану територію, частково відвідувану людьми і доступну для транспорту і сільськогосподарських машин, а також городи, сади поза присадибними ділянками, сади і місцевості з окремими, рідко розташованими будинками і тимчасовими спорудами;

- до важкодоступної - територію, не доступну для транспорту і сільськогосподарських машин.

Розміри межі зони житлової забудови визначаються постановами місцевих органів управління.

2.2. Фактори впливу електричного поля на людину

2.2.1. Лінії електропередачі, підстанції, пристрої і, перш за все, ПЛ створюють в навколишньому середовищі електричне поле, надалі ЕП, напруженість якого знижується в міру віддалення від них.

2.2.2. Електричне поле, в залежності від його рівня, може здійснювати шкідливий вплив на людину.

Розрізняють такі види впливу:

- безпосередній вплив, який проявляється при перебуванні в ЕП, причому ефект впливу посилюється зі збільшенням напруженості поля і часу перебування в ньому;

- вплив електричних розрядів (імпульсного струму), які виникають при дотику людини до незаземлених конструкцій, корпусів машин і механізмів на пневматичному ходу і протяжних провідників або при дотику людини, ізольованої від землі, до рослин, заземлених конструкцій та інших заземлених об'єктів;

- вплив струму, який проходить через людину, що знаходиться в контакті з ізольованими від землі об'єктами (великогабаритними предметами, машинами і механізмами, протяжними провідниками), - струму стікання.

Крім того, ЕП може спричиняти займання або вибух випарів легкозаймистих речовин внаслідок виникнення електричних розрядів при контакті предметів і людей з машинами і механізмами.

Ступінь небезпеки кожного із вказаних факторів зростає із збільшенням напруженості ЕП.

2.3. Гранично допустимі рівні напруженості електричного поля

2.3.1. За ГДР прийняті такі значення напруженості ЕП:

- всередині житлових будинків - 0.5 кВ/м;

- на території зони житлової забудови - 1 кВ/м;

- у населеній місцевості, поза зоною житлової забудови (землі в межах міста з урахуванням перспективного розвитку на 10 років, приміські та зелені зони, курорти, землі селищ міського типу, в межах селищної межі і сільських населених пунктів, в межах цих пунктів), а також на території городів і садів - 5 кВ/м;

- на ділянках перетину ПЛ з автомобільними шляхами I - IV категорій - 10 кВ/м;

- у ненаселеній місцевості (незабудована територія, яку відвідують люди, доступна для транспорту, та сільськогосподарські угіддя) - 15 кВ/м;

- у важкодоступній місцевості (не доступній для транспорту та сільськогосподарських машин) та на ділянках, спеціально відгороджених для виключення доступу населення - 20 кВ/м.

2.3.2. Гранично допустимі рівні встановлені для ЕП, не викривленого присутністю людини. Напруженість ЕП визначається на висоті 1,8 м від рівня землі, для приміщень - від рівня підлоги.

{Підпункт 2.3.3 пункту 2.3 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

2.4. Заходи щодо захисту від впливу ЕП і вимоги до проведення робіт поблизу ЛЕПП

2.4.1. З метою захисту населення від впливу ЕП встановлюються санітарно-захисні зони.

Санітарно-захисною зоною вважається територія, на якій напруженість ЕП перевищує 1 кВ/м.

Санітарно-захисна зона для ПЛ встановлюється у вигляді земельної ділянки, межі якої регламентуються по обидві сторони від неї на певній відстані від проекції крайніх фазних проводів на землю, в перпендикулярному до ПЛ напрямку:

20 м для ПЛ напругою 300 кВ;

30 м для ПЛ напругою 500 кВ;

40 м для ПЛ напругою 750 кВ;

55 м для ПЛ напругою 1150 кВ.

2.4.2. Якщо напруженість ЕП перевищує ГДР (п. 2.3.1), необхідно вжити заходи щодо її зниження.

У місцях можливого перебування людини напруженість ЕП може бути зменшена шляхом:

- віддалення житлової забудови від ПЛ або ПЛ від житлової забудови;

- застосування екрануючих пристроїв та інших засобів зниження напруженості ЕП.

2.4.3. Сільськогосподарські угіддя, що знаходяться в санітарно-захисних зонах ПЛ, рекомендується використовувати під вирощування сільськогосподарських культур, які не потребують ручної обробки.

2.4.4. Машини і механізми на пневматичному ходу, які знаходяться в санітарно-захисних зонах ПЛ, повинні бути заземлені. Заземлювачем може бути металевий ланцюг, що з'єднаний з рамою або кузовом, і торкається землі.

2.4.5. Машини та механізми без критих металевих кабін, що застосовуються при сільськогосподарських роботах в санітарно-захисній зоні ПЛ напругою 750 кВ і вище, повинні бути обладнані екранами для зниження напруженості ЕП на робочих місцях механізаторів.

2.4.6. На території санітарно-захисних зон ПЛ напругою 750 кВ та вище забороняється проведення сільськогосподарських та інших робіт особами у віці до 18 років.

2.4.7. У межах санітарно-захисної зони забороняється:

- розташовувати житлові і громадські будівлі і споруди, майданчики для стоянки і зупинки всіх видів транспорту, підприємства, на яких використовуються легкозаймисті рідини і гази, підприємства по обслуговуванню автомобілів, сховища нафти, нафтопродуктів та інших пожежнонебезпечних речовин;

- працювати з легкозаймистими рідинами і газами, виконувати ремонт машин та механізмів.

2.4.8. Траси проектованих та споруджуваних ПЛ повинні вибиратись таким чином, щоб об'єкти, перераховані в п. 2.4.7, не потрапляли в межі санітарно-захисних зон.

2.4.9. Шпалерний дріт для підвішування винограду, хмелю тощо, що знаходиться в санітарно-захисних зонах ПЛ, рекомендується розташовувати перпендикулярно до вісі ПЛ. Кожен провідник повинен бути заземлений не менш, ніж в трьох точках. Опір заземлення не нормується.

2.4.10. При проведенні будівельно-монтажних робіт в санітарно-захисних зонах ПЛ необхідно заземляти протяжні металеві об'єкти (трубопроводи, кабелі, дроти ліній зв'язку та ін.) не менш, ніж в двох точках, а також на місці проведення робіт.

2.4.11. У місцях перетину автомобільних шляхів з ПЛ повинні встановлюватись дорожні знаки, які б забороняли зупинку транспорту в санітарно-захисних зонах цих ПЛ.

2.4.12. У районах проходження ПЛ персонал підприємств електричних мереж, що обслуговують ці ПЛ, повинен пропагувати відповідні заходи безпеки серед населення.

2.4.13. При підготовці і виконанні сільськогосподарських та інших робіт поблизу ПЛ, особи, відповідальні за техніку безпеки, повинні інструктувати працюючих і забезпечувати виконання необхідних заходів щодо захисту від впливу ЕП.

2.4.14. Захист населення від впливу електричного поля повітряних ліній електропередачі напругою 220 кВ та нижче, задовольняючих вимогам Правил влаштування електроустановок та Правил охорони високовольтних електричних мереж, не потрібен.

2.5. Вимоги до розміщення ПЛ

2.5.1. Траси проектованих та споруджуваних ПЛ повинні вибиратися таким чином, щоб об'єкти, перераховані в п. 2.4.7, не опинились в межах санітарно-захисних зон або були б винесені за межі цих зон.

2.5.2. Найближча відстань від осі проектованих ПЛ напругою 750 - 1150 кВ до межі населених пунктів повинні складати не менше:

250 м для ПЛ напругою 750 кВ;

300 м для ПЛ напругою 1150 кВ.

2.5.3. Якщо ПЛ напругою 750 - 1150 кВ проходять по пересіченій місцевості, відстань, вказану в п. 2.5.2, можна скоротити, але не більш, ніж до межі санітарно-захисної зони (п. 2.4.1).

2.5.4. Якщо ПЛ напругою 330 - 750 кВ проходять біля сільських населених пунктів, у виняткових випадках можна зменшити відстані, вказані в п. 2.5.2, або дозволити перетин вказаних пунктів за умови:

- напруженість ЕП під проводами не перевищуватиме 5 кВ/м;

- житлова забудова не потрапить у межі санітарно-захисної зони;

- виконано заземлення металевих загорож та покрівель нежитлових будинків, розташованих в санітарно-захисній зоні.Додаток № 1
до Державних санітарних норм
і правил захисту населення
від впливу електромагнітних
випромінювань, затверджених
наказом МОЗ України
01.08.1996 № 239

ПЕРЕЛІК
приладів, рекомендованих для вимірювання рівнів ЕМП радіочастотного діапазону

№ зп

Найменування, тип

Призначення

Робочий діапазон частот

Вимірюваний параметр

Межі вимірювання

Похибка

1

Вимірювальний прилад напруженості ближнього поля NFM-1 (ФРН)

Широкосмужне вимірювання електричних і магнітних високочастотних полів на робочих місцях і розподілу поля передавальних антен у ближній зоні. Вимірювання електричного поля промислової частоти 50 Гц

За E:50 Гц

60 кГц:350 МГц

Напруженість

2:40 кВ/м

2:2500 В/м

20%

За H:100 кГц:10 МГц

Напруженість

1:10 А/м

2

Вимірювач густини потоку енергії ПЗ-9 (Росія)

Вимірювання густини потоку енергії неперервних та середніх значень імпульсно-модульованих випромінювань

0.3 - 37,5 ГГц

ГПЕ

0,3 мкВт/см-2:16.7 мВт/см-2

40%

3

Вимірювач напруженості поля ПЗ-15,-16,17, -21 (Росія)

Вимірювання середньоквадратичного значення напруженості електричної і магнітної складових неперервних та імпульсних ЕМП у ближній зоні потужних джерел випромінювання

За E:10 кГц:300 МГц

Напруженість

1:1000 В/м (ПЗ-16) 1:3000 В/м (ПЗ-15, -17) 0.5:16А/м (ПЗ-16)

3,0 дБ

За H:10 кГц:30 МГц

Напруженість

0.5:500 А/м (ПЗ-15, -17)

4

Вимірювач густини потоку енергії ПЗ-18, -19, -20, (Росія)

Вимірювання середніх значень густини потоку енергії ЕМП у дальній зоні джерел ДВЧвипромінювань та на робочих місцях

0.3 - 39,65 ГГц

ГПЕ

0,32 мкВт/см-2:10,0 мВт/см-2 (ПЗ-18) 0,32 мкВт/см-2:100,0 мВт/см-2 (ПЗ-19, -20)

1,0 дБ

5

Вимірювальний комплект FSM-6 (ФРН)

Вимірювання напруженості радіоперешкод та корисних випромінювань ЕМП

0.1:30 МГц

Напруженість

1:10-6 мкВ/м

2,0 дБ

6

Вимірювальний комплект FSM-8 (ФРН)

-

30:1000 МГц

Напруженість

1:5 х 10-6 мкВ/м

1,5 дБ

7

Вимірювальний комплект FSM-8.5 (ФРН)

-

26:1000 МГц

Напруженість

1:10 х 10-6 мкВ/м

1,0 дБ

8

Вимірювальний комплект FSM-11 (ФРН)

-

0,009:30 МГц

Напруженість

1:10 х 10-6 мкВ/м

1,0 дБ

9

Вимірювальний комплект BSM-301 (ФРН)

Вимірювання напруженості електричної та магнітної складових радіоперешкод та корисних випромінювань ЕМП, визначення діаграм спрямованості випромінюючих антен

0.15:30 МГц

Напруженість

1:3 х 10-6 мкВ/м

4,0 дБ

10

Вимірювальний комплект BSM-401 (ФРН)

-

26:300 МГц

Напруженість

30:4,5 х 10-6 мкВ/м

4.0 дБ


Додаток № 2
до Державних санітарних норм
і правил захисту населення
від впливу електромагнітних
випромінювань, затверджених
наказом МОЗ України
01.08.1996 № 239

ГРАНИЧНО-ДОПУСТИМІ РІВНІ
напруженості електромагнітного поля, створюваного радіопередавальними телевізійними станціями

Номер каналу

f, МГц

L, м

ГДР, В/м

1

48,5 ... 56,5

5,72

4,9

2

58 ... 66

4,84

4,6

3

76 ... 84

3,75

4,2

4

84 ... 92

3,41

4,0

5

92 ... 100

3,13

3,9

6

174 ... 182

1,68

3,1

7

182 ... 190

1,61

3,0

8

190 ... 198

1,55

3,0

9

198 ... 206

1,48

2,9

10

206 ... 214

1,43

2,9

11

214 ... 222

1,37

2,8

12

222 ... 230

1,32

2,2

21

470 ... 478

0,632

2,1

22

478 ... 486

0,622

2,1

23

486 ... 494

0,612

2,1

24

494 ... 502

0,602

2,1

25

502 ... 510

0,593

2,1

26

510 ... 518

0,584

2,1

27

518 ... 526

0,574

2,1

28

526 ... 534

0,566

2,1

29

534 ... 542

0,558

2,0

30

542 ... 550

0,549

2,0

31

550 ... 558

0,541

2,0

32

558 ... 566

0,534

2,0

33

566 ... 574

0,526

2,0

34

574 ... 582

0,519

2,0

35

582 ... 590

0,512

2,0

36

590 ... 598

0,505

2,0

37

598 ... 606

0,498

2,0

38

606 ... 614

0,492

2,0

39

614 ... 622

0,485

2,0

40

622 ... 630

0,479

1,9


Додаток № 3
до Державних санітарних норм
і правил захисту населення
від впливу електромагнітних
випромінювань, затверджених
наказом МОЗ України
01.08.1996 № 239

ГРАНИЧНО-ДОПУСТИМІ РІВНІ
напруженості електромагнітного поля, створюваного радіопередавальними станціями декаметрового диапазону

Частота, МГц

Довжина хвилі, м

ГДР, В/м

3

100,0

6

4

75,0

5,6

5

60,0

5,3

6

50,0

5,1

7

42,9

4,9

8

37,5

4,7

9

33,3

4,6

10

30,0

4,4

11

27,3

4,3

12

25,0

4,2

13

23,1

4,1

14

21,4

4,0

15

20,0

3,9

16

18,8

3,8

17

17,6

3,7

18

16,7

3,7

19

15,8

3,6

20

15,0

3,5

21

14,3

3,5

22

13,6

3,4

23

13,0

3,3

24

12,5

3,3

25

12,0

3,2

26

11,5

3,2

27

11,1

3,1

28

10,7

3,1

29

10,3

3,0Додаток 4
до Державних санітарних норм
і правил захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань,
затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я України
01.08.1996  № 239

ПРОТОКОЛ
досліджень електромагнітного поля

{Норми і правила доповнено новим Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1477 від 27.11.2017}вгору