Документ z0461-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.07.2012, підстава - z1135-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2009 N 315
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2009 р.
за N 461/16477

Про затвердження Порядку створення та ведення
реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють
обов'язковий технічний контроль тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 526 ( z1148-10 ) від 30.08.2010
Наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства
N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 )
та пункту 7 Порядку проведення державного технічного огляду
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.04.2009 N 403 ( 403-2009-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок створення та ведення реєстру суб'єктів
господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }
2. Директору Департаменту інженерно-технічного забезпечення
Даценку М.С. забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка О.О.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Гота
Заступник
Міністра економіки України В.М.Пантелеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
06.05.2009 N 315
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2009 р.
за N 461/16477

ПОРЯДОК
створення та ведення реєстру суб'єктів
господарювання, які здійснюють обов'язковий
технічний контроль тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних
і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки,
інших механізмів
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
{ У тексті Порядку слово "Держтехнагляд" в усіх відмінках
замінено словами "Держсільгоспінспекція України" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України N 347
( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення
реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати
перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - реєстр),
зареєстрованих в установленому порядку Державною інспекцією
сільського господарства України (далі - Держсільгоспінспекція
України) та її територіальними органами (далі - інспекції). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }
2. Суб'єкт господарювання для включення до реєстру (додаток
1) подає Держсільгоспінспекції України такі документи: а) заяву про включення до реєстру (додаток 2); б) засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів; в) засвідчену в установленому порядку копію атестата
акредитації відповідної галузі щодо відповідності вимогам ДСТУ
ISO/IEC 17020-2001, виданого Національним агентством з акредитації
України; { Абзац перший підпункту "в" пункту 2 в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики N 526 ( z1148-10 ) від 30.08.2010 } г) довідки про проходження персоналом підготовки до роботи з
уніфікованою автоматизованою електронно-обліковою системою. { Пункт 2 доповнено підпунктом "г" згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }
Про зміну відомостей, що містяться в зазначених документах,
суб'єкт господарювання письмово повідомляє Держсільгоспінспекцію
України протягом п'яти днів з дня виникнення таких змін.
3. Держсільгоспінспекція України розглядає протягом десяти
календарних днів подані документи та включає або не включає
суб'єкта господарювання до реєстру.
4. Підставою для відмови у включенні суб'єкта господарювання
до реєстру є відсутність документів, передбачених підпунктами "а",
"б", "в", "г" пункту 2 цього Порядку. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 526 ( z1148-10 ) від 30.08.2010, Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
5. До реєстру вносяться такі відомості про суб'єкта
господарювання: а) повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові
суб'єкта господарювання; б) код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і
мають відмітку у паспорті); { Підпункт "б" пункту 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }
в) місцезнаходження/місце проживання, електронна пошта (за
наявності) та телефон суб'єкта господарювання; { Підпункт "в" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
г) прізвище, ініціали керівника суб'єкта господарювання; ґ) територія, де суб'єкт господарювання буде здійснювати
обов'язковий технічний контроль машин. { Абзац перший підпункту
"ґ" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 } Територія визначається з урахуванням наявності кадрового
складу співробітників, що проводять інспектування, та засобів
вимірювальної техніки і обладнання, які використовуються для
проведення обов'язкового технічного контролю машин; { Підпункт "ґ"
пункту 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики N 526 ( z1148-10 ) від 30.08.2010; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 } д) номер та дата видачі атестата акредитації, термін його
дії; е) дата внесення до реєстру; є) прізвище, ім'я, по батькові, телефон, електронна пошта
відповідальних осіб суб'єкта господарювання за ведення
уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, які
пройшли підготовку до роботи з такою системою; { Пункт 5 доповнено новим підпунктом "є" згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
ж) кількість окремих груп працівників суб'єкта
господарювання, які застосовують сертифіковані засоби
вимірювальної техніки і можуть самостійно здійснювати обов'язковий
технічний контроль. { Пункт 5 доповнено новим підпунктом "ж" згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
6. Держсільгоспінспекція України повідомляє суб'єкта
господарювання та відповідну інспекцію щодо включення або
невключення такого суб'єкта господарювання до реєстру.
7. Документи, які подані суб'єктом господарювання, та
повідомлення щодо включення його до реєстру оформляються в окрему
справу, що зберігається в Держсільгоспінспекції України і має
номер, що відповідає порядковому номеру суб'єкта господарювання за
реєстром.
8. Виключення суб'єкта господарювання з реєстру відбувається
у таких випадках: за заявою суб'єкта господарювання; після закінчення строку його акредитації, що зазначається в
реєстрі; визнання атестата акредитації недійсним; припинення юридичної особи або припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця. { Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 526 ( z1148-10 ) від 30.08.2010 }
9. У разі припинення суб'єктом господарювання діяльності,
пов'язаної із здійсненням обов'язкового технічного контролю машин,
справа зберігається протягом трьох років у Держсільгоспінспекції
України, після чого знищується в установленому законодавством
порядку. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }
Директор Департаменту
інженерно-технічного
забезпечення М.С.Даценко

Додаток 1
до Порядку створення
та ведення реєстру суб'єктів
господарювання,
які здійснюють обов'язковий
технічний контроль
тракторів, самохідних шасі,
самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які здійснюють
обов'язковий технічний контроль тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне |Код згідно з ЄДРПОУ /|Місцезнаходження /| Прізвище, | Територія, | Номер та | Дата |Прізвища, ім'я,| Кількість |Примітка| |з/п|найменування /| реєстраційний номер |місце проживання, | ім'я, | де суб'єкт |дата видачі |включення| по батькові, | окремих груп | | | | прізвище, | облікової картки |електронна пошта, | по батькові |господарювання| атестата | до | телефон, | працівників | | | | ім'я, |платника податків або| телефон суб'єкта | керівника | буде |акредитації,| реєстру | електронна | суб'єкта | | | | по батькові | серія та номер | господарювання | суб'єкта | здійснювати |термін його | | пошта |господарювання,| | | | суб'єкта | паспорта | |господарювання| обов'язковий | дії | | відповідальних| які | | | |господарювання| (для фізичних осіб, | | | технічний | | | осіб суб'єкта | застосовують | | | | | які через свої | | |контроль машин| | | господарювання| сертифіковані | | | | |релігійні переконання| | | | | | за ведення | засоби | | | | | відмовляються від | | | | | | уніфікованої | вимірювальної | | | | | прийняття | | | | | |автоматизованої| техніки і | | | | |реєстраційного номера| | | | | | електронно- | можуть | | | | | облікової картки | | | | | | облікової | самостійно | | | | | платника податків та| | | | | | системи | здійснювати | | | | | офіційно повідомили | | | | | | | обов'язковий | | | | | про це відповідний | | | | | | | технічний | | | | | орган державної | | | | | | | контроль | | | | | податкової служби | | | | | | | | | | | | і мають відмітку | | | | | | | | | | | | у паспорті) | | | | | | | | | |---+--------------+---------------------+------------------+--------------+--------------+------------+---------+---------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

Додаток 2
до Порядку створення
та ведення реєстру суб'єктів
господарювання,
які здійснюють обов'язковий
технічний контроль
тракторів, самохідних шасі,
самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
Голові Державної інспекції
сільського господарства
України ____________________________
ініціали)

ЗАЯВА
про включення до реєстру суб'єктів
господарювання, які здійснюють обов'язковий
технічний контроль тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних
і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

Прошу включити ______________________________________________
(повне найменування / прізвище, ім'я, __________________________________________________________________
по батькові суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання, код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________________________________________________________________
телефон суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали керівника суб'єкта господарювання)
до реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий
технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів. __________________________________________________________________
(територія, де суб'єкт господарювання планує здійснювати
обов'язковий технічний контроль машин)
До заяви додаються: 1) засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів на ___ арк.; 2) засвідчена в установленому порядку копія атестата
акредитації відповідної галузі, виданого Національним агентством з
акредитації України, на ___ арк.; 3) довідка про проходження персоналом підготовки до роботи
з уніфікованою автоматизованою електронно-обліковою системою на ___ арк.
Керівник
суб'єкта господарювання _____________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
_________________
(дата)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }вгору