Документ z0441-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.12.2010, підстава - z1217-10

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.04.2005 N 123
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2005 р.
за N 441/10721

Про затвердження Правил
бухгалтерського обліку операцій
з використанням платіжних
карток у банках України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
Відповідно до статей 7, 41 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою приведення
нормативно-правових актів Національного банку України у
відповідність до Закону України "Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні" ( 2346-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку операцій з
використанням платіжних карток у банках України (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від
17.12.2001 N 524 ( z0015-02 ) "Про затвердження Правил
бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у
банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
10.01.2002 за N 15/6303; постанову Правління Національного банку України від
19.03.2003 N 123 ( z0274-03 ) "Про затвердження Змін до Правил
бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у
банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
08.04.2003 за N 274/7595.
3. Департаменту бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та банків для керівництва та
використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.04.2005 N 123
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2005 р.
за N 441/10721

ПРАВИЛА
бухгалтерського обліку операцій
з використанням платіжних
карток у банках України
{ У тексті Правил слова "банкомат", "банкомати", "депозитний
банкомат" замінено абревіатурою "ПТКС", а слова "переказ
(поповнення) коштів" у всіх відмінках словами "переказ
(зарахування) коштів" у відповідних відмінках згідно з
Постановою Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від
30.09.2008 }
{ У тексті Правил слово "картрахунки" у всіх відмінках і
числах замінено словами "поточні рахунки" у відповідних
відмінках і числах згідно з Постановою Національного банку
N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
Глава 1. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають порядок обліку банками України
операцій з використанням платіжних карток внутрішньодержавних та
міжнародних платіжних систем під час здійснення оплати вартості
товарів і послуг, проведення операцій через програмно-технічні
комплекси самообслуговування (далі - ПТКС), через касу банку за
допомогою платіжних терміналів та іншого обладнання, під час
фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних систем.
{ Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
1.2. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ), інших законодавчих актів України та
нормативно-правових актів Національного банку України і
ґрунтуються на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та
національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.
1.3. Ці Правила регулюють лише бухгалтерський облік операцій
з використанням платіжних карток, що здійснюються як у
національній, так і в іноземній валюті. Порядок здійснення операцій в іноземній валюті визначається
нормативно-правовими актами Національного банку України з питань
валютного регулювання. { Пункт 1.3 глави 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від
17.11.2010 }
1.4. Банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського
обліку операцій з використанням платіжних карток з урахуванням
особливостей внутрішньобанківської платіжної системи, дотримуючись
основних принципів бухгалтерського обліку, визначених цими
Правилами та положеннями внутрішньої платіжної системи.

{ Пункт 1.5 глави 1 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }

1.5. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних
карток здійснюється на підставі первинних документів, визначених
відповідними нормативно-правовими актами Національного банку
України.
1.6. Терміни та визначення, що використовуються в цих
Правилах, уживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), інших
законодавчих та нормативно-правових актах Національного банку
України.
1.7. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних
карток здійснюється за відповідними балансовими та позабалансовими
рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами) (далі - План
рахунків). Перелік рахунків наведено в додатку до цих Правил.
Глава 2. Облік заготовок платіжних карток, персоніфікованих
платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами
2.1. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції з
придбання заготовок платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами
такими проводками: попередня оплата вартості заготовок платіжних карток та
конвертів з ПІН-кодами за національну валюту: Дебет - 3510; Кредит - 1200, 2600; попередня оплата вартості заготовок платіжних карток та
конвертів з ПІН-кодами за іноземну валюту: на суму в іноземній валюті: Дебет - 3800; Кредит - 1500; на суму гривневого еквівалента: Дебет - 3510; Кредит - 3801.
2.2. Банк має відображати в бухгалтерському обліку: віднесення вартості отриманих заготовок платіжних карток та
конвертів з ПІН-кодами на витрати такою проводкою: Дебет - 7431; Кредит - 3510. оприбуткування отриманих заготовок платіжних карток такою
проводкою: Дебет - 9821; Кредит - 991. Облік конвертів з ПІН-кодами банк має здійснювати відповідно
до його облікової політики.
2.3. Банк має обліковувати видані під звіт заготовки
платіжних карток з метою персоніфікації за позабалансовим рахунком
9892, що відображається такою проводкою: Дебет - 9892; Кредит - 9821.
2.4. Банк має обліковувати персоніфіковані платіжні картки за
позабалансовим рахунком 9819, що відображається такою проводкою: Дебет - 9819; Кредит - 9892.
2.5. Банк має обліковувати видані під звіт персоніфіковані
платіжні картки та конверти з ПІН-кодами за позабалансовим
рахунком 9898 "Інші цінності та документи в підзвіті", що
відображається такою проводкою: Дебет - 9898; Кредит - 9819.
2.6. Банк може здійснювати бухгалтерський облік операцій,
визначених пунктами 2.3 - 2.5 цієї глави, з використанням
контррахунків групи 991, якщо це передбачено його обліковою
політикою.
2.7. Видачу держателям персоніфікованих платіжних карток та
конвертів з ПІН-кодами банк має відображати такою проводкою: Дебет - 991; Кредит - 9898. { Глава 2 в редакції Постанови Національного банку N 297
( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
Глава 3. Облік коштів за операціями
з емісії та видачі платіжних карток
3.1. Банк-емітент відкриває клієнтам для обліку коштів за
операціями з платіжними картками поточні рахунки за балансовими
рахунками 2600, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655 Плану рахунків
( z0918-04 ). Банк-емітент здійснює облік коштів банків за операціями з
платіжними картками за балансовим рахунком 1600. Банк для обліку коштів за операціями з використанням
корпоративних карток відкриває бюджетним установам поточні рахунки
бюджетних установ на відповідних балансових рахунках розділу 25
"Кошти бюджету та позабюджетних фондів України" Плану рахунків
( z0918-04 ). { Пункт 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
3.2. Під час застосування в розрахунках платіжної картки
банком-емітентом для власних потреб використовуються такі рахунки:
{ Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } 3550 - під час використання корпоративної платіжної картки
для оплати витрат у відрядженні; 3551 - під час використання корпоративної платіжної картки
для здійснення розрахунків, пов'язаних із господарськими
витратами; 3559 - під час використання корпоративної платіжної картки
для здійснення інших операцій.
Глава 4. Бухгалтерський облік операцій з переказу
(зарахування) коштів на поточні рахунки фізичних осіб,
операції за якими здійснюються з використанням
платіжних карток
{ Назва глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
4.1. Переказ (зарахування) коштів на поточні рахунки фізичної
особи може виконуватися за рахунок унесення готівкових коштів
через ПТКС, касу банку-емітента, іншого банку шляхом переказу
коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також з
рахунків інших осіб за їх дорученням.
4.2. Банк-емітент відображає в обліку переказ (зарахування)
коштів на поточні рахунки фізичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток, такою
бухгалтерською проводкою: Дебет - 1001, 1002, 2630, поточні рахунки фізичних осіб; Кредит - поточні рахунки фізичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. Банк у разі потреби може використовувати транзитний рахунок
2924. { Пункт 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
4.3. Банк-учасник у разі переказу коштів у банк-емітент
здійснює такі бухгалтерські проводки: Дебет - 1001, 1002, 2630, поточні рахунки фізичних осіб; Кредит - 2924; Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600. Банк-емітент у разі переказу (зарахування) коштів на поточні
рахунки фізичних осіб, операції за якими здійснюються з
використанням платіжних карток через банк-учасник, здійснює такі
бухгалтерські проводки: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924; Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки фізичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Пункт 4.3 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
4.4. У разі переказу коштів на поточні рахунки, які відкриті
в банку-емітенті, через касу іншого банку або переказу з рахунків,
відкритих в інших банках, здійснюються такі бухгалтерські
проводки: у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів під час
унесення готівкових коштів у відповідній валюті через касу: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2902, 2909; Дебет - 2902, 2909; Кредит - 1200, 1500, 1600; у разі переказу: { Абзац сьомий пункту 4.4 глави 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 297
( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Дебет - 2630, поточні рахунки фізичних осіб; { Абзац восьмий
пункту 4.4 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 1200, 1500, 1600. У банку-емітенті під час зарахування суми переказу
здійснюється така бухгалтерська проводка: { Абзац десятий пункту
4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - поточні рахунки фізичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац дванадцятий
пункту 4.4 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
Глава 5. Бухгалтерський облік операцій з переказу
(зарахування) коштів на поточні рахунки юридичних осіб,
операції за якими здійснюються з використанням
платіжних карток
{ Назва глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
{ Пункт 5.1 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }

5.1. Банк-емітент відображає в обліку операції із
зарахування коштів на поточні рахунки юридичних осіб, операції за
якими здійснюються з використанням платіжних карток, такою
бухгалтерською проводкою: Дебет - 1001, 1002, поточні рахунки юридичних осіб; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Пункт 5.1 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
5.2. Під час зарахування коштів на поточні рахунки юридичних
осіб, які відкриті в банку-емітенті, через банк-учасник
здійснюються такі бухгалтерські проводки: { Абзац перший пункту
5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Дебет - 1001, 1002, поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац
другий пункту 5.2 глави 5 в редакції Постанови Національного банку
N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924; під час переказу суми коштів банку-емітенту: Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600. У банку-емітенті під час зарахування суми переказу на поточні
рахунки юридичних осіб здійснюються такі бухгалтерські проводки:
{ Абзац сьомий пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 } у разі зарахування коштів на кореспондентський рахунок: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924; у разі зарахування на поточні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац тринадцятий
пункту 5.2 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
5.3. У разі переказу коштів з поточних рахунків юридичних
осіб в інших банках на поточні рахунки, які відкриті в
банку-емітенті, здійснюються такі бухгалтерські проводки: у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів: { Абзац
другий пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Дебет - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац третій пункту
5.3 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 1200, 1500, 1600; у банку-емітенті під час зарахування суми переказу: { Абзац
п'ятий пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац сьомий
пункту 5.3 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
Глава 6. Бухгалтерський облік операцій
з використанням корпоративних карток банку
6.1. У разі використання корпоративної картки довіреною
особою - працівником банку для проведення розрахунків під час
здійснення витрат, пов'язаних з відрядженням, господарськими
потребами, для здійснення інших операцій, передбачених
нормативно-правовими актами Національного банку України,
використовується кредитна платіжна схема. Банк з метою контролю може встановлювати витратний ліміт за
кожною платіжною карткою щодо кожної довіреної особи - працівника
банку, який обліковуватиметься відповідно до облікової політики
банку.
6.2. Після використання коштів на господарські та інші
потреби або на витрати, пов'язані з відрядженням, довірена особа -
працівник банку в установлені строки подає звіт про використані
кошти (далі - звіт).
6.3. Під час оформлення звіту довіреною особою - працівником
банку до отримання банком платіжного повідомлення з процесингового
центру здійснюються такі бухгалтерські проводки: на загальну суму використаних довіреною особою - працівником
банку коштів установленого ліміту: Дебет - 74хх; Кредит - 2924; на суму повернення коштів, використаних на власні потреби: Дебет - 1001; Кредит - 2924; у разі надходження платіжного повідомлення з процесингового
центру (розрахункового банку): Дебет - 2924; Кредит - 1500.
6.4. Під час оформлення звіту довіреною особою - працівником
банку після отримання платіжного повідомлення з процесингового
центру (розрахункового банку) здійснюються такі бухгалтерські
проводки: на суму списаних коштів з кореспондентського рахунку в
розрахунковому банку: Дебет - 2924; Кредит - 1500; одночасно: Дебет - 3550, 3551, 3559; Кредит - 2924; на суму оформленого довіреною особою - працівником банку
авансового звіту: Дебет - 74хх; Кредит - 3550, 3551, 3559. Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
Глава 7. Бухгалтерський облік операцій
еквайрингу під час розрахунків
платіжними картками за товари (послуги)
7.1. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними
за операціями, здійсненими із застосуванням платіжних карток,
банк-еквайр проводить на підставі договору.
7.2. У разі проведення розрахунків за придбані із
застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в
банку-еквайрі здійснюються такі бухгалтерські проводки: на суму оплати за товари (послуги), що здійснена
банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац четвертий
пункту 7.2 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } на суму одержаного грошового покриття з банку-емітента: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.
7.3. У разі переказу коштів торговцю за товари (послуги)
після одержання коштів з банку-емітента здійснюються такі
бухгалтерські проводки: на суму одержаних коштів від банку-емітента: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924; на суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб. { Абзац сьомий
пункту 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
7.4. Якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом, то в разі
переказу/зарахування коштів торговцям за товари (послуги)
здійснюються такі бухгалтерські проводки: під час переказу: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац третій
пункту 7.4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924; під час зарахування торговцю: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб. { Абзац сьомий
пункту 7.4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
7.5. У банку-емітенті під час переказу коштів за товари
(послуги) та комісійних банку-еквайру здійснюються такі
бухгалтерські проводки: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац другий
пункту 7.5 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924; Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.
7.6. У разі повернення держателем платіжної картки придбаного
товару торговцю після здійснення трансакції торговець повертає
кошти готівкою шляхом видачі їх з каси або в безготівковій формі
шляхом переказу коштів на поточний рахунок. Під час переказу коштів на поточний рахунок за повернений
товар у банку-еквайрі, який одночасно є банком-емітентом,
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац третій пункту
7.6 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац четвертий
пункту 7.6 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Під час переказу коштів на поточні рахунки в інший
банк-емітент у банку-еквайрі здійснюються такі бухгалтерські
проводки: Дебет - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац шостий пункту
7.6 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924; Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600. Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
7.7. У разі проведення розрахунків банком-еквайром через
розрахунковий банк за кліринговою схемою бухгалтерський облік
операцій здійснюється в порядку, що визначений у главі 12 цих
Правил.
Глава 8. Бухгалтерський облік
операцій із завантаження
та розвантаження ПТКС
8.1. Обслуговування держателів платіжних карток через
ПТКС здійснюється відповідно до чинного законодавства України та
нормативно-правових актів Національного банку України щодо
організації касової роботи в банках України.
8.2. Бухгалтерський облік операцій із завантаження ПТКС
готівкою здійснюється відповідно до облікової політики банку. У разі використання в бухгалтерському обліку рахунку 1007
здійснюються такі проводки: під час отримання завантажених касет: Дебет - 1007; Кредит - 1001, 1002; після завантаження ПТКС касетами з готівкою: Дебет - 1004; Кредит - 1007. У разі незастосування в бухгалтерському обліку рахунку 1007
здійснюється така проводка: Дебет - 1004; Кредит - 1001,1002.
8.3. У разі оприбуткування залишку готівки в касетах під час
здійснення бухгалтерського обліку із застосуванням рахунку 1007
здійснюються такі проводки: на суму залишку готівки в касеті: Дебет - 1007; Кредит - 1004; на суму готівки після перерахування її залишку та здавання в
касу банку: на суму розвантаження: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 1007; на суму надлишку готівки в касетах: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2924. У разі неможливості видачі надлишку готівки держателю
платіжної картки протягом строку, установленого відповідною
платіжною системою для опротестування операцій, банк відображає
зазначену суму за рахунками доходів банку. У цьому разі
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 2924; Кредит - 6399.
8.4. У разі оприбуткування залишку готівки в касетах під час
здійснення бухгалтерського обліку без застосування рахунку 1007
здійснюється така проводка: Дебет - 1001,1002; Кредит - 1004.
8.5. У разі виявлення недостачі готівки під час перерахування
вилученої готівки з касет здійснюється така бухгалтерська
проводка: Дебет - 2924; Кредит - 1004, 1007. { Абзац третій пункту 8.5 глави 8 в
редакції Постанови Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від
30.09.2008 } Суми недостач обліковуються за зазначеним рахунком протягом
строку, установленого відповідною платіжною системою для
опротестування операцій. Після закінчення цього строку суми
обліковуються на рахунках витрат банку. У цьому разі здійснюється
така бухгалтерська проводка: Дебет - 7399; Кредит - 2924. Одночасно суми недостач до встановлення осіб, які мають
відшкодувати зазначені недостачі, відображаються за позабалансовим
рахунком. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 9618; Кредит - 991.
8.6. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки,
належна до відшкодування сума зараховується до дебіторської
заборгованості та доходу звітного періоду. У цьому разі
здійснюються такі бухгалтерські проводки: Дебет - 3552; Кредит - 6399; Дебет - 991; Кредит - 9618. У разі відшкодування винними особами недостачі здійснюється
така бухгалтерська проводка: Дебет - 1001, 1002, 1200, поточні рахунки фізичних осіб; { Абзац сьомий пункту 8.6 глави 8 в редакції Постанови
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
Кредит - 3552.

{ Пункт 8.7 глави 8 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }

Глава 9. Бухгалтерський облік операцій за розрахунками
платіжними картками за допомогою ПТКС
{ Назва глави 9 в редакції Постанови Національного банку N 297
( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
9.1. У разі видачі готівки через ПТКС держателю платіжної
картки здійснюється така бухгалтерська проводка: на суму заявленої готівки за вирахуванням комісійної
винагороди: Дебет - 2920; Кредит - 1004.
9.2. У разі закриття транзитного рахунку 2920 за операціями з
видачі готівки через ПТКС здійснюються такі бухгалтерські
проводки: під час переказу коштів з поточних рахунків, операції за
якими здійснюються з використанням платіжних карток, відкритих у
банку-емітенті, що одночасно є банком-еквайром: { Абзац другий
пункту 9.2 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац третій
пункту 9.2 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2920; під час переказу коштів з поточних рахунків клієнтів,
операції за якими здійснюються з використанням платіжних карток,
відкритих в інших банках: { Абзац п'ятий пункту 9.2 глави 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } у банку-емітенті: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац сьомий
пункту 9.2 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 1200, 1500, 1600; у банку-еквайрі: Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - 2920.
9.3. У разі видачі готівкових коштів у національній валюті
через ПТКС держателю платіжної картки, рахунок якого відкрито в
іноземній валюті, у банку-еквайрі здійснюються такі бухгалтерські
проводки: у разі видачі коштів у національній валюті: Дебет - 2920; Кредит - 1004; у разі надходження відшкодування з поточних рахунків в
іноземній валюті: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац шостий
пункту 9.3 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента іноземної валюти: Дебет - 3801; Кредит - 2920. Курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених
операцій, обліковуються за рахунком 6204.
9.4. У разі внесення готівкових коштів через депозитні
ПТКС для зарахування на рахунки держателів платіжних карток
здійснюються такі бухгалтерські проводки: у банку-еквайрі на суму внесеної готівки: Дебет - 1004; Кредит - 2920; під час зарахування внесених коштів на рахунки одержувачів у
банку-еквайрі: Дебет - 2920; Кредит - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац сьомий
пункту 9.4 глави 9 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Під час перерахування внесених коштів на поточні рахунки в
інших банках здійснюються такі бухгалтерські проводки: у банку-еквайрі на суму внесеної готівки: Дебет - 2920; Кредит - 1200, 1600 або: Дебет - 2920; Кредит - 2902; Дебет - 2902; Кредит - 1200, 1600; у банку-емітенті, іншому банку на суму одержаних коштів: Дебет - 1200, 1500; Кредит - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац
дев'ятнадцятий пункту 9.4 глави 9 в редакції Постанови
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } 9.5. У разі внесення готівкових коштів через депозитні
ПТКС для сплати комунальних та інших послуг здійснюються такі
бухгалтерські проводки: Дебет - 1004; Кредит - 2920; під час зарахування коштів за призначенням у банку-еквайрі: Дебет - 2920; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб. { Абзац шостий
пункту 9.5 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } У разі перерахування за призначенням унесених готівкових
коштів за послуги в банк, що обслуговує отримувача, здійснюються
такі бухгалтерські проводки: у банку-еквайрі на суму сплачених комунальних та інших
послуг: Дебет - 2920; Кредит - 2902; Дебет - 2902; Кредит - 1200, 1600; у банку, що обслуговує отримувача, на суму отриманих
комунальних та інших послуг: Дебет - 1200, 1500; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб. { Абзац п'ятнадцятий
пункту 9.5 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
Глава 10. Бухгалтерський облік операцій
з видачі готівкових коштів із використанням
платіжних карток через каси банку
10.1. Операції з видачі готівкових коштів через каси банку в
національній та іноземній валютах з використанням платіжних карток
здійснюються відповідно до чинного законодавства України та
нормативно-правових актів Національного банку України з питань
організації касової роботи та валютного регулювання в банках
України.
10.2. У разі видачі готівкових коштів у національній та
іноземній валютах з поточних рахунків клієнтів з використанням
платіжних карток через каси банку на суму заявленої готівки
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002. Під час списання коштів, які отримані держателями платіжних
карток через каси банку, з рахунків, відкритих у банку-емітенті,
що є одночасно банком-еквайром, здійснюється така бухгалтерська
проводка: { Абзац четвертий пункту 10.2 глави 10 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац п'ятий
пункту 10.2 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924.
10.3. У разі видачі готівки через каси банку держателям
платіжних карток, емітованих іншими банками, здійснюються такі
бухгалтерські проводки: на суму заявленої готівки: Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002; на суму одержаних коштів від інших банків-емітентів: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924. Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
Глава 11. Бухгалтерський облік операцій
під час здійснення розрахунків
із використанням платіжних карток
за рахунок наданого банком кредиту

{ Пункт 11.1 глави 11 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }

11.1. Після укладення договору між держателем платіжної
картки і банком зобов'язання з надання кредиту обліковуються за
позабалансовим рахунком. У цьому разі здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет - 9129; Кредит - 990. У разі надання кредиту юридичним особам здійснюються такі
бухгалтерські проводки: Дебет - 2062, 2063; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац шостий
пункту 11.1 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } одночасно на суму виконаного зобов'язання з кредитування: Дебет - 990; Кредит - 9129. У разі надання кредиту фізичним особам здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет - 2202, 2203; Кредит - поточні рахунки фізичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац дванадцятий
пункту 11.1 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
11.2. Банк має відображати надання кредиту фізичним особам з
використанням платіжних карток за кредитною схемою без зарахування
коштів на поточні рахунки такими проводками: під час отримання кредиту готівкою: Дебет - 2202, 2203; Кредит - 2920; одночасно: Дебет - 2920; Кредит - 1001, 1002, 1004; під час розрахунку платіжною карткою за товари і послуги: у банку-емітенті: Дебет - 2202, 2203; Кредит - 2924; одночасно: Дебет - 2924; Кредит - 1200; якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом: Дебет - 2202, 2203; Кредит - 2924; одночасно: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац двацятий
пункту 11.2 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
на суму виконаного зобов'язання з кредитування: Дебет - 990; Кредит - 9129. { Главу 11 доповнено пунктом 11.2 згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
11.3. У разі погашення кредиту юридичними особами
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац другий пункту
11.3 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2062, 2063. У разі погашення кредиту фізичними особами в банку-емітенті
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 1001, 1002, 1200, 2630, поточні рахунки фізичних
осіб; { Абзац п'ятий пункту 11.3 глави 11 в редакції Постанови
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2202, 2203.
11.4. За користування кредитом держатель платіжної картки
сплачує банку проценти. У цьому разі здійснюються такі
бухгалтерські проводки: на суму нарахованих процентів у національній валюті: Дебет - 2068, 2208; { Абзац третій пункту 11.4 глави 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 297
( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Кредит - 6026, 6042; на суму нарахованих процентів в іноземній валюті: Дебет - 2068, 2208; { Абзац шостий пункту 11.4 глави 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 297
( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента нарахованих доходів: Дебет - 3801; Кредит - 6026, 6042; на суму сплачених процентів юридичними особами: Дебет - 1200, 1500, поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац
дванадцятий пункту 11.4 глави 11 в редакції Постанови
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2068; на суму сплачених процентів фізичними особами: Дебет - 1001, 1002, 1200, 1500, поточні рахунки фізичних
осіб; { Абзац п'ятнадцятий пункту 11.4 глави 11 в редакції
Постанови Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2208.
11.5. У разі визнання нарахованих процентів за користування
кредитом простроченими щодо отримання їх облік здійснюється
відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат
банків України, затверджених постановою Правління Національного
банку України від 18.06.2003 N 255 ( z0583-03 ) та зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 11.07.2003 за N 583/7904 (із
змінами). { Пункт 11.5 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
11.6. У разі надання держателю платіжної картки кредиту
овердрафт здійснюється така бухгалтерська проводка: після укладення договору про кредит овердрафт на суму
зобов'язання з кредитування: Дебет - 9129; Кредит - 990. Сума використаних коштів кредиту овердрафт відображається за
дебетом рахунків, операції за якими здійснюються з використанням
платіжних карток, одночасно на суму використаного кредиту
здійснюються такі бухгалтерські проводки: { Абзац п'ятий пункту
11.6 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Дебет - 990; Кредит - 9129; на суму нарахованих процентів: Дебет - 2607, 2627, 2657; Кредит - 6020, 6040; на суму нарахованих процентів в іноземній валюті: Дебет - 2607, 2627, 2657; Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента нарахованих процентів: Дебет - 3801; Кредит - 6020, 6040.
11.7. Погашення заборгованості за кредитом овердрафт
здійснюється за рахунок надходження коштів на поточний рахунок. Погашення заборгованості за нарахованими процентами
відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет - 1001, 1002, 1200, поточні рахунки клієнтів; { Абзац
третій пункту 11.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2607, 2627, 2657.
11.8. У разі прострочення або непогашення заборгованості за
наданими кредитами, визнання її безнадійною бухгалтерський облік
здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного
банку України. { Пункт 11.8 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
11.9. У разі виникнення заборгованості держателя платіжної
картки перед банком-емітентом, що не була обумовлена договором,
бухгалтерський облік такої заборгованості здійснюється за дебетом
його поточного рахунку. { Абзац перший пункту 11.9 глави 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Емітенти в угоді з клієнтом повинні передбачати порядок та
строки погашення такої заборгованості. Створення резервів під цю заборгованість та її облік
здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного
банку України. Якщо причиною виникнення такої заборгованості є шахрайські
дії невстановлених осіб, то банк відображає таку заборгованість як
витрати. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 7399; Кредит - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац шостий
пункту 11.9 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } одночасно списана у збиток заборгованість відображається за
позабалансовим рахунком. У цьому разі здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет - 9618; Кредит - 991. Після закінчення строку позовної давності, визначеного
законодавством України, здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 991; Кредит - 9618.
Глава 12. Бухгалтерський облік операцій
з використанням платіжних карток за кліринговою
схемою міжбанківських розрахунків
12.1. Міжбанківський переказ коштів за операціями, що
здійснені в межах України з використанням платіжних карток,
виконується розрахунковим банком на основі клірингу або за кожним
платіжним повідомленням окремо в порядку, передбаченому
нормативно-правовими актами Національного банку України з питань
організації міжбанківських розрахунків.
12.2. У розрахунковому банку для обліку коштів у розрахунках
платіжними картками кожному банку - члену платіжної системи
відкривається кореспондентський рахунок на балансовому рахунку
1600 (або використовується раніше відкритий кореспондентський
рахунок).
12.3. Для обліку взаємних грошових зобов'язань та зведення
результатів клірингу в розрахунковому банку відкривається
кліринговий рахунок на балансовому рахунку 3705.
12.4. У разі переказу коштів з кореспондентського рахунку
банку, що за результатами клірингу перебуває в дебетовій позиції,
на кліринговий рахунок у розрахунковому банку здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет - 1600; Кредит - 3705.
12.5. Банк - член платіжної системи на підставі платіжного
повідомлення з розрахункового банку здійснює такі бухгалтерські
проводки: за результатами клірингу: Дебет - 2924; Кредит - 1500; під час зарахування коштів на відповідні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки клієнтів, 2920; { Абзац сьомий
пункту 12.5 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } під час списання коштів з відповідних рахунків клієнтів: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац дев'ятий
пункту 12.5 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924.
12.6. Під час зарахування коштів на кореспондентський рахунок
банку - члена платіжної системи, що за результатами клірингу
перебуває в кредитовій кліринговій позиції, з клірингового рахунку
в розрахунковому банку здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 3705; Кредит - 1600.
12.7. Банк - член платіжної системи на підставі платіжного
повідомлення з розрахункового банку здійснює такі бухгалтерські
проводки: за результатом клірингу: Дебет - 1500; Кредит - 2924; під час зарахування коштів на відповідні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки клієнтів, 2920; { Абзац сьомий
пункту 12.7 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } під час списання коштів з відповідних рахунків: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац дев'ятий
пункту 12.7 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924.
12.8. У разі виконання банком - членом платіжної системи
функцій банку -агента з розрахунків за операціями з платіжними
картками між банками - учасниками платіжної системи банк - агент з
розрахунків за результатами проведеного розрахунковим банком
переказу та на підставі платіжних повідомлень платіжної системи
виконує розрахунки.
12.9. У банку - агенті з розрахунків кожному банку - учаснику
розрахунків відкривається кореспондентський рахунок на балансовому
рахунку 1600 (або використовується раніше відкритий
кореспондентський рахунок).
12.10. У разі здійснення розрахунків з банками - учасниками
розрахунків за кожним платіжним повідомленням окремо здійснюються
такі проводки: під час зарахування коштів банком-агентом на кореспондентські
рахунки банків - учасників розрахунків: у банку - агенті з розрахунків: Дебет - 2924; Кредит - 1600; у банку - учаснику розрахунків: Дебет - 1500; Кредит - 2924. Під час переказу коштів з кореспондентських рахунків банків -
учасників розрахунків: у банку - агенті з розрахунків: Дебет - 1600; Кредит - 2924; у банках - учасниках розрахунків: Дебет - 2924; Кредит - 1500. Під час переказу коштів клієнтами в банку - учаснику
розрахунків здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - поточні рахунки клієнтів; { Абзац сімнадцятий пункту
12.10 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924. Під час зарахування коштів на відповідні рахунки в банку -
учаснику розрахунків здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки клієнтів, 2920. { Абзац двадцять
перший пункту 12.10 глави 12 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
12.11. У банку, що виконує функції банку - агента з
розрахунків, під час проведення розрахунків з банками - учасниками
розрахунків за результатами взаємозаліку на основі клірингу для
обліку взаємних грошових зобов'язань відкривається кліринговий
рахунок на балансовому рахунку 3705. Під час здійснення розрахунків банком - агентом з розрахунків
з банками - учасниками розрахунків на основі клірингу
бухгалтерський облік операцій здійснюється аналогічно до
бухгалтерського обліку за кліринговою схемою розрахунків у
розрахунковому банку.

{ Пункт 12.12 глави 12 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }

12.12. Якщо розрахунковим банком є Національний банк України,
то бухгалтерський облік у банках - членах платіжної системи
здійснюється з використанням рахунку 1200, відкритого в
Національному банку України. Порядок надання кредиту розрахунковим банком, функції якого
виконує Національний банк України, визначається відповідними
нормативно-правовими актами Національного банку України.
12.13. Відповідно до правил платіжної системи розрахунковий
банк може здійснювати облік та контроль за формуванням членами
платіжної системи страхового фонду, призначеного для погашення
платіжною організацією або розрахунковим банком заборгованості
члена платіжної системи в разі його неплатоспроможності. Зазначені в бухгалтерському обліку операції відображаються
відповідно до порядку формування та використання страхового фонду,
визначеного правилами відповідної платіжної системи.
12.14. Кошти, що переказані для формування страхового фонду
банками - членами платіжних систем у розрахунковий банк та
використовуються під час проведення розрахунків і повертаються
банку в разі припинення його членства в платіжній системі, залежно
від умов договору обліковуються за балансовим рахунком 1502. Облік
зазначених коштів у розрахунковому банку в разі виконання його
функцій іншим банком України здійснюється за балансовим рахунком
1602.
Глава 13. Бухгалтерський облік операцій
з платіжними картками під час фінансових
розрахунків між членами міжнародних
платіжних систем
13.1. Міжбанківський переказ коштів між членами міжнародних
платіжних систем за операціями із застосуванням платіжних карток,
емітованих нерезидентами, що здійснені в межах України, та за
операціями із застосуванням платіжних карток, емітованих
резидентами, що здійснені за межами України, проводиться через
кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку
міжнародної платіжної системи або в банку - кореспонденті
розрахункового банку міжнародної платіжної системи.
13.2. Розрахунки з платіжною системою банком - членом
платіжної системи здійснюються після надходження платіжного
повідомлення з розрахункового банку. У цьому разі в банку - члені
платіжної системи здійснюються такі бухгалтерські проводки: під час списання коштів з кореспондентського рахунку банку: Дебет - 2924; Кредит - 1500; під час зарахування коштів на кореспондентський рахунок
банку: Дебет - 1500; Кредит - 2924.
13.3. У разі пред'явлення вимоги щодо сплати комісійної
винагороди міжнародними платіжними системами уповноваженим банкам
за обслуговування операцій з платіжними картками здійснюються такі
бухгалтерські проводки: Дебет - 2924; Кредит - 1500; на суму встановлених комісійних винагород в іноземній валюті: Дебет - 3800; Кредит - 2924; на суму гривневого еквівалента комісійних винагород в
іноземній валюті: Дебет - 7100; Кредит - 3801.
13.4. У разі одержання банком - членом платіжної системи від
міжнародних платіжних систем суми комісійної винагороди за
проведення операцій з платіжними картками цих платіжних систем
здійснюються такі бухгалтерські проводки: на суму винагороди: Дебет - 1500; Кредит - 2924; на суму винагороди в іноземній валюті: Дебет - 2924; Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента винагороди: Дебет - 3801; Кредит - 6110.
13.5. У банку - члені платіжної системи під час здійснення
розрахунків здійснюються такі проводки: під час перерахування коштів з рахунків держателів платіжних
карток: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац третій
пункту 13.5 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924; під час зарахування коштів на відповідні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки клієнтів, 2920. { Абзац сьомий
пункту 13.5 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
13.6. У разі виконання банком - членом платіжної системи
функцій банку - агента з розрахунків здійснюються такі
бухгалтерські проводки: під час списання коштів з кореспондентських рахунків банків -
учасників розрахунків: Дебет - 1600; Кредит - 2924; під час зарахування коштів на кореспондентські рахунки банків
- учасників розрахунків: Дебет - 2924; Кредит - 1600.
13.7. У банку - учаснику розрахунків здійснюються такі
бухгалтерські проводки: під час зарахування коштів на кореспондентський рахунок: Дебет - 1500; Кредит - 2924; під час списання коштів з кореспондентського рахунку: Дебет - 2924; Кредит - 1500; під час списання коштів з рахунків держателів платіжних
карток: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац дев'ятий
пункту 13.7 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924; під час зарахування на відповідні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки клієнтів. { Абзац тринадцятий пункту
13.7 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
13.8. У разі здійснення розрахунків банком - членом платіжної
системи з банками - учасниками розрахунків на основі клірингу
операції проводяться за бухгалтерською схемою здійснення
розрахунків, відображеною в главі 12 цих Правил.
13.9. Якщо валюта, у якій проводиться міжбанківський переказ,
не відповідає валюті, переказаній з рахунку клієнта, то банк може
виконати операції з купівлі-продажу необхідної валюти на
міжбанківському валютному ринку відповідно до порядку,
установленого законодавством України, у т.ч. нормативно-правовими
актами Національного банку України. Під час списання з кореспондентського рахунку банку коштів в
іноземній валюті, якщо поточні рахунки клієнтів відкриті в
національній валюті, здійснюються такі бухгалтерські проводки: під час списання коштів в іноземній валюті з
кореспондентського рахунку банку платіжною системою: Дебет - 3800; Кредит - 1500; на суму гривневого еквівалента іноземної валюти: Дебет - 2924; Кредит - 3801; під час списання коштів у національній валюті з відповідних
рахунків: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац десятий
пункту 13.9 глави 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924. Під час зарахування на кореспондентський рахунок банку коштів
в іноземній валюті, якщо розрахунок з клієнтами здійснюється в
національній валюті, банк здійснює такі проводки: під час зарахування коштів на кореспондентський рахунок
банку: Дебет - 1500; Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента іноземної валюти: Дебет - 3801; Кредит - 2924; під час зарахування коштів у національній валюті на
відповідні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - 1600, 2600. Курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених
операцій, обліковуються за рахунком 6204.
13.10. Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти здійснюється відповідно до Інструкції з
бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських
металах у банках України, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 17.11.2004 N 555 ( z1511-04 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.11.2004 за
N 1511/10110.
Глава 14. Бухгалтерський облік незавершених
та опротестованих операцій
з використанням платіжних карток
14.1. За операціями з використанням платіжних карток можуть
виникати суми до з'ясування. У разі виявлення розбіжностей у реквізитах документів на
переказ суми за такими переказами зараховуються на рахунки 3710 та
3720. Порядок завершення розрахунків та контроль за їх
урегулюванням здійснюються відповідно до чинного законодавства
України, нормативно-правових актів Національного банку України з
питань організації безготівкових розрахунків, валютного
регулювання та правил міжнародних платіжних систем.
14.2. Якщо за проведеною операцією з використанням платіжної
картки надійшло опротестування клієнта, то списання та зарахування
таких сум здійснюється згідно з правилами відповідної платіжної
системи, нормативно-правовими актами Національного банку України.
Глава 15. Бухгалтерський облік операцій
з нарахування доходів та витрат за операціями
з використанням платіжних карток
15.1. За здійснення розрахункових операцій з використанням
платіжних карток установлюється комісійна винагорода.
15.2. Операції з нарахування та сплати комісійної винагороди
здійснюються відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і
витрат банків України, затверджених постановою Правління
Національного банку України від 18.06.2003 N 255 ( z0583-03 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.07.2003 за
N 583/7904 (із змінами).
15.3. У бухгалтерському обліку в разі сплати та/або одержання
банком комісійної винагороди за послуги за розрахунковими
операціями з використанням платіжних карток здійснюються такі
бухгалтерські проводки: { Абзац перший пункту 15.3 глави 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } одержання комісійних доходів банком у національній валюті: Дебет - 1001, 1002, 1200, 1500, поточні рахунки клієнтів; { Абзац третій пункту 15.3 глави 15 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
Кредит - 6100, 6110; одержання комісійних доходів в іноземній валюті: Дебет - 1001, 1002, 1500, поточні рахунки клієнтів; { Абзац
шостий пункту 15.3 глави 15 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента комісійних доходів в іноземній
валюті: Дебет - 3801; Кредит - 6100, 6110; на суму сплачених комісійних витрат банком у національній
валюті: Дебет - 7100; Кредит - 1200, 1500; на суму сплачених комісійних витрат в іноземній валюті: Дебет - 3800; Кредит - 1500; на суму гривневого еквівалента комісійних витрат в іноземній
валюті: Дебет - 7100; Кредит - 3801.
15.4. Під час нарахування банком комісійних доходів в
національній валюті за надані послуги здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет - 3570; Кредит - 6100, 6110. Під час нарахування банком комісійних доходів в іноземній
валюті здійснюються такі бухгалтерські проводки: на суму комісійних доходів в іноземній валюті: Дебет - 3570; Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента комісійних доходів в іноземній
валюті: Дебет - 3801; Кредит - 6100, 6110.
15.5. У разі сплати держателем платіжної картки комісійних
доходів здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 1001, 1002, 1200, 1500, поточні рахунки клієнтів; { Абзац другий пункту 15.5 глави 15 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
Кредит - 3570.
15.6. Під час нарахування для сплати банком комісійних витрат
у національній валюті здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 7100; Кредит - 3670.
15.7. Банк має відображати суму сплачених (нарахованих)
комісійних витрат такою бухгалтерською проводкою: Дебет - 3670; Кредит - 1200, 1500. { Главу 15 доповнено пунктом 15.7 згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
15.8. Під час нарахування банком комісійних витрат в
іноземній валюті здійснюються такі бухгалтерські проводки: на суму гривневого еквівалента комісійних витрат в іноземній
валюті: Дебет - 7100; Кредит - 3801; на суму комісійних витрат в іноземній валюті: Дебет - 3800; Кредит - 3670; на суму сплачених банком комісійних витрат в іноземній
валюті: Дебет - 3670; Кредит - 1500.
15.9. Банк-емітент згідно з укладеним з держателем платіжної
картки договором може нараховувати проценти за залишками коштів на
його поточного рахунку відповідно до тарифів банку. У цьому разі
здійснюються такі бухгалтерські проводки: { Абзац перший пункту
15.9 глави 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } на суму нарахованих процентів: Дебет - 7020, 7040; Кредит - 2608, 2628, 2658; на суму сплачених процентів: Дебет - 2608, 2628, 2658; Кредит - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац сьомий
пункту 15.9 глави 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
Глава 16. Бухгалтерський облік
за операціями в разі припинення
функціонування поточного рахунку
16.1. Повернення залишків коштів з поточних рахунків
здійснюється у випадках, визначених нормативно-правовими актами
Національного банку України.
16.2. Банк відображає повернення коштів клієнтам -
користувачам платіжних карток такою бухгалтерською проводкою: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; Кредит - 1001, 1002, поточні рахунки клієнтів. { Пункт 16.2 глави 16 в редакції Постанови Національного банку
N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України П.М.Сенищ

Додаток
до Правил бухгалтерського
обліку операцій
з використанням платіжних
карток у банках України

Рахунки, що використовуються для відображення в
бухгалтерському обліку операцій з використанням платіжних карток: а) балансові: 1001 А "Банкноти та монети в касі банку"; 1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку"; 1004 А "Банкноти та монети в ПТКС"; 1007 А "Банкноти та монети в дорозі"; 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку
України"; 1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших
банках"; 1502 А "Кошти банків у розрахунках"; 1600 АП "Кореспондентські рахунки інших банків"; 1602 П "Кошти в розрахунках інших банків"; 2062 А "Короткострокові кредити в поточну діяльність, що
надані суб'єктам господарювання"; 2063 А "Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані
суб'єктам господарювання"; 2068 А "Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність,
що надані суб'єктам господарювання"; 2202 А "Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані
фізичним особам"; 2203 А "Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані
фізичним особам"; 2208 А "Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що
надані фізичним особам"; 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання"; 2605 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для
здійснення операцій з використанням платіжних карток"; 2607 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані
суб'єктам господарювання"; 2608 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів
господарювання"; 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб"; 2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення
операцій з використанням платіжних карток"; 2627 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані
фізичним особам"; 2628 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних
осіб"; 2630 П "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб"; 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ"; 2655 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для
здійснення операцій з використанням платіжних карток"; 2657 А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані
небанківським фінансовим установам"; 2658 П "Нараховані витрати за коштами небанківських
фінансових установ"; 2902 П "Кредиторська заборгованість за прийняті платежі"; 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку"; 2920 АП "Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через
ПТКС"; 2924 АП "Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з
використанням платіжних карток"; 3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів"; 3550 А "Аванси працівникам банку на витрати з відрядження"; 3551 А "Аванси працівникам банку на господарські витрати"; 3552 А "Нестачі та інші нарахування на працівників банку"; 3559 А "Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку та іншими особами"; 3570 А "Нараховані доходи за розрахунково-касове
обслуговування"; 3670 П "Нараховані витрати за розрахунково-касове
обслуговування"; 3705 АП "Клірингові рахунки за розрахунками платіжними
картками"; 3710 А "Дебетові суми до з'ясування"; 3720 П "Кредитові суми до з'ясування"; 3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів"; 3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів"; 6020 П "Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані
суб'єктам господарювання"; 6026 П "Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність,
що надані суб'єктам господарювання"; 6040 П "Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані
фізичним особам"; 6042 П "Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що
надані фізичним особам"; 6100 П "Комісійні доходи від розрахунково-касового
обслуговування банків"; 6110 П "Комісійні доходи від розрахунково-касового
обслуговування клієнтів"; 6204 АП "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами"; 6399 П "Інші операційні доходи"; 7020 А "Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів
господарювання"; 7040 А "Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних
осіб"; 7100 А "Комісійні витрати на розрахунково-касове
обслуговування"; 7399 А "Інші операційні витрати"; 7431 А "Господарські витрати";
б) позабалансові: 9129 А "Інші зобов'язання з кредитування, що надані
клієнтам"; 9618 А "Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими
активами"; 9819 А "Інші цінності і документи"; 9821 А "Бланки суворого обліку"; 9892 А "Бланки суворого обліку в підзвіті"; 9898 А "Інші цінності та документи в підзвіті"; 990 "Контррахунки для рахунків розділів 90-95"; 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98".
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківськавгору