Щодо Положення про кваліфікаційні класи судових експертів
Наказ Міністерства юстиції України від 30.11.1995360/6
Документ z0431-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.07.2008, підстава - z0627-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 360/6 від 30.11.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 грудня 1995 р.
за N 431/967
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції
N 1163/5 ( z0627-08 ) від 09.07.2008 }
Щодо Положення про кваліфікаційні
класи судових експертів

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ) і розпорядження Кабінету Міністрів від 31 серпня 1995
р. N 558-р ( 558-95-р ) про віднесення посад, що займають судові
експерти державних спеціалізованих установ, до категорій посад
державних службовців, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про кваліфікаційні класи судових
експертів з числа працівників науково-дослідних інститутів судових
експертиз Міністерства юстиції України, погоджене з Головним
управлінням державної служби при Кабінеті Міністрів України, що
додається. 2. Директорам науково-дослідних інститутів судових експертиз
організувати роботу по: присвоєнню працівникам інститутів, які залучаються до
проведення судових експертиз або беруть участь у розробці
теоретичної і методичної бази судової експертизи, кваліфікаційних
класів судових експертів та поданню до Мінюсту матеріалів на
працівників, яким кваліфікаційний клас присвоюється Міністерством
юстиції України; присвоєнню рангів державних службовців вищезазначеним
працівникам інститутів та поданню до Мінюсту матеріалів про
присвоєння рангів державних службовців директорам та заступникам
директорів інститутів; нарахуванню працівникам інститутів надбавок до посадових
окладів за ранг державного службовця. Проведення цієї роботи закінчити до 1 січня 1996 року. 3. Контроль за виконанням вимог цього Положення покласти на
управління експертного забезпечення правосуддя (Палій В.М.).
Заступник Міністра
юстиції України М.І.Хандурін

Затверджено
наказом Міністерства юстиції України
від 30 листопада 1995 року N 360/6

Положення
про кваліфікаційні класи судових експертів з
числа працівників науково-дослідних інститутів
судових експертиз Міністерства юстиції України

1. Загальні положення
1.1. Відповідно до ст. 16 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) та розпорядження Кабінету Міністрів
України від 31 вересня 1995 року N 558-р ( 558-95-р ) керівним
працівникам і спеціалістам науково-дослідних інститутів судових
експертиз Міністерства юстиції України в залежності від посади і
стажу, досвіду роботи, наукового ступеня і рівня професійних знань
присвоюються такі кваліфікаційні класи судових експертів:
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Кваліфікаційні класи | Посада | |————————————————————————————+——————————————————————————————————| | 1 | 2 | |————————————————————————————+——————————————————————————————————| | Судовий експерт вищого | Директор, заступник директора, | | кваліфікаційного класу | завідувач науковим підрозділом, | | | вчений секретар, головний науко- | | | вий співробітник, провідний | | | науковий співробітник | | | | | | | | Судовий експерт першого | Директор, заступник директора, | | кваліфікаційного класу | завідувач науковим підрозділом, | | | вчений секретар, головний науко- | | | вий співробітник, провідний на- | | | уковий співробітник, старший | | | науковий співробітник | | | | | Судовий експерт другого | Завідувач науковим підрозділом, | | кваліфікаційного класу | вчений секретар, провідний на- | | | уковий співробітник, старший | | | науковий співробітник | | | | | Судовий експерт третього | Старший науковий співробітник, | | кваліфікаційного класу | науковий співробітник | | | | | Судовий експерт четвертого | Науковий співробітник, молод- | | кваліфікаційного класу | ший науковий співробітник | | | | | | | | Судовий експерт п'ятого | Молодший науковий співробітник | | кваліфікаційного класу | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.2. Присвоєння кваліфікаційного класу працівнику
науково-дослідного інституту судових експертиз є підставою для
присвоєння йому рангу державного службовця та виплати доплат за
ранг згідно з чинним законодавством (додаток N 1). 1.3. Кваліфікаційний клас директору інституту присвоюється
Міністерством юстиції, заступникам директора інституту -
Міністерством юстиції за поданням директора інституту. 1.4. Іншим керівним працівникам і спеціалістам присвоюється
кваліфікаційний клас: вищий - Міністерством юстиції за поданням директора
інституту; Перший - п'ятий - директором інституту після проведення
атестації. 1.5. Подання директора інституту повинно містити в собі
обгрунтовані пропозиції про можливість присвоєння відповідного
кваліфікаційного класу та відомості про стаж роботи за фахом,
посаду, експертну спеціальність, участь у розробках теоретичної та
методичної бази судової експертизи, обізнаність в нормативній
базі, що регулює порядок призначення і проведення судових
експертиз, та в сучасних можливостях і проблемах судової
експертизи.
2. Порядок проведення атестації
2.1. Атестацію проводить експертно-кваліфікаційна комісія
(ЕКК), яка діє відповідно до Положення про неї, затвердженим
Міністерством юстиції України. Рішення ЕКК про присвоєння першого - п'ятого кваліфікаційних
класів розглядається директором інституту і затверджується його
наказом. 2.2. Конкретні терміни, а також графік проведення атестації
затверджуються наказом директора інституту і доводяться до відома
працівників, які атестуються. 2.3. На кожного працівника, який підлягає атестації, до
комісії не пізніше як за два тижні подається характеристика і
подання, складені і підписані його безпосереднім керівником. Працівник має бути попередньо ознайомлений із складеною на
нього характеристикою. У разі коли він не згоден з відомостями, що
відображені в характеристиці, керівник вносить її на обговорення
колективу відповідного підрозділу, пропозиції якого разом з
характеристикою подаються до комісії. 2.4. На засідання комісії запрошуються працівник, який
атестується, та його безпосередній керівник. Якщо працівник не з'явився на засідання комісії, комісія має
право провести атестацію у його відсутність. 2.5. Після розгляду на засіданні комісії подання та
враховуючи результати співбесіди з тим, хто проходить атестацію,
ЕКК приймає одне з таких рішень: - присвоїти працівнику відповідний кваліфікаційний клас; - залишити раніше присвоєний кваліфікаційний клас без змін; - понизити клас судового експерта; - позбавити кваліфікаційного класу; 2.6. Результати атестації фіксуються у атестаційному листі. 2.7. Якщо працівник не склав екзамен на присвоєння йому
відповідного кваліфікаційного класу, повторне його складання
допускається не раніше як через шість місяців. Рішення ЕКК може бути оскаржено працівником директорові
інституту протягом 10 днів з дня його прийняття. Директор інституту має право: - залишити рішення ЕКК без змін; - призначити новий розгляд через 1 місяць.
3. Строки перебування у присвоєних кваліфікаційних класах
3.1. Строки перебування у присвоєних кваліфікаційних класах
не обмежуються. 3.2. Для присвоєння чергового кваліфікаційного класу,
відповідного займаній посаді, працівник повинен успішно
відпрацювати у раніше визначеному кваліфікаційному класі такий
мінімальний термін: у першому кваліфікаційному класі - 2 роки; у другому кваліфікаційному класі - 2 роки; у третьому кваліфікаційному класі - 3 роки; у четвертому кваліфікаційному класі - 3 роки; у п'ятому кваліфікаційному класі - 3 роки. Питання про присвоєння чергового класу розглядається за
заявою працівника. 3.3. Достроково черговий кваліфікаційний клас може бути
присвоєно у зв'язку з підвищенням посади або у межах займаної
посади у зв'язку з виконанням особливо відповідального завдання
(наукової розробки) та отримання нової експертної спеціальності. 3.4. За сумлінну працю працівнику при виході на пенсію може
бути присвоєно черговий кваліфікаційний клас. 3.5 Якщо працівник перейшов на посаду, якій відповідає нижчий
кваліфікаційний клас або залишив роботу, на яку потім повернувся,
за ним зберігається присвоєний кваліфікаційний клас. 3.6. За невиконання або неналежне виконання своїх службових
обов'язків працівнику рішенням ЕКК, за поданням керівника
інституту, може бути понижений кваліфікаційний клас. 3.7. У разі звільнення працівника внаслідок скоєння злочину
або звільнення за порушення трудової дисципліни працівник
позбавляється кваліфікаційного класу судового експерта та рангу
державного службовця згідно з чинним законодавством. 3.8. Позбавлення працівників кваліфікаційних класів або
пониження їх у класі проводиться відповідно Міністерством юстиції
або директором інституту, про що видається наказ. 3.9. У трудовій книжці працівника робиться запис про
присвоєння, зміну і позбавлення відповідного кваліфікаційного
класу судового експерта та рангу державного службовця.

Додаток N 1
до Положення про кваліфікаційні класи
судових експертів з числа працівників
науково-дослідних інститутів судових
експертиз Міністерства юстиції України,
затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 30 листопада 1995 року N 360/6

Таблиця
співвідношень кваліфікаційних класів судових
експертів та рангів державних службовців
——————————————————————————————————————————————————————————— | Кваліфікаційний | Категорія | Ранг | |клас судового експерта| державної служби| держ.службовця | |——————————————————————+—————————————————+————————————————| | вищий | | 5 | |——————————————————————| |————————————————| | перший | третя | 6 | |——————————————————————| |————————————————| | другий | | 7 | |——————————————————————+—————————————————+————————————————| | | | 7 | | третій | четверта |————————————————| | | | 8 | | | |————————————————| | | | 9 | |——————————————————————+—————————————————+————————————————| | | | 9 | | | |————————————————| | четвертий | п'ята | 10 | | | |————————————————| | | | 11 | |——————————————————————+—————————————————+————————————————| | | | 11 | | | |————————————————| | п'ятий | шоста | 12 | | | |————————————————| | | | 13 | ———————————————————————————————————————————————————————————вгору