Про затвердження Правил користування електричною енергією
Нацкомелектроенергетики; Постанова, Правила, Договір [...] від 31.07.199628
Документ z0417-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2018, підстава - v0312874-18


11) вимагати від споживача приведення розрахункових схем обліку електричної енергії до стану відповідно до вимог нормативних документів.

11.2. Електропередавальна організація зобов'язана:

1) у разі відсутності ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом укладати із споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж електропередавальної організації, договір про технічне забезпечення електропостачання;

2) не протидіяти постачальникам електричної енергії у постачанні електричної енергії споживачам;

3) приєднувати до своїх електричних мереж електроустановки споживачів з дотриманням вимог законодавства України;

4) удосконалювати схему та режими електропостачання для зменшення технологічних витрат електричної енергії;

5) здійснювати контроль за показниками якості та вживати заходів щодо поліпшення якості електричної енергії у своїх мережах;

6) забезпечувати розрахунковий облік електричної енергії та величини потужності, який є необхідним і достатнім для визначення обсягу постачання електричної енергії постачальниками електричної енергії;

7) надавати постачальнику електроенергії та споживачу доступ до засобів обліку та інформації, що зберігається у первинній базі даних засобів обліку електричної енергії, які встановлені на території електропередавальної організації та обліковують належну постачальнику електроенергії електричну енергію, яка передається в електроустановки споживача;

{Підпункт 7 пункту 11.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 105 від 04.02.2010}

8) припиняти передачу або обмежувати обсяг передачі електричної енергії споживачу за вимогою постачальника електричної енергії відповідно до законодавства України, в тому числі цих Правил та умов договору;

9) перевіряти стан розрахункових засобів обліку електричної енергії і величини потужності та здійснювати вибіркову технічну перевірку розрахункових засобів обліку на місці згідно з графіком постачальника електричної енергії із дотриманням терміну, передбаченого цими Правилами;

10) здійснювати планову повірку, технічну перевірку та заміну своїх розрахункових засобів обліку електричної енергії у термін, встановлений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання;

11) забезпечувати доступ персоналу споживача для обслуговування та ремонту його електроустановок, розташованих на території або у приміщенні електроустановок електропередавальної організації. Споживач за свій рахунок приводить територію і приміщення, де проводились роботи, у належний стан після закінчення робіт.

Під час проведення робіт на території споживача електропередавальна організація має виконувати встановлені для цієї території норми та правила. Після закінчення робіт електропередавальна організація за свій рахунок приводить у належний стан територію і приміщення, де проводились роботи;

12) забезпечувати безперешкодний доступ до власних об'єктів уповноважених представників відповідних органів виконавчої влади (за їх службовим посвідченням), яким згідно з законодавством України надано відповідні повноваження, а також виконувати їх приписи;

13) оперативно повідомляти споживачів та постачальника електричної енергії про:

порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, пошкодження розрахункових засобів обліку електричної енергії на відхідних до споживача лініях електропередачі та струмопроводах;

порушення, що пов'язані з перериванням електропостачання, їх причини і терміни відновлення режиму електропостачання;

пошкодження устаткування, пристроїв релейного захисту автоматики (РЗА), живильних та розподільних ліній споживача, які розміщуються в приміщенні або в електроустановках електропередавальної організації.

{Пункт 11.2 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

11.3. Електропередавальна організація несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України, за завдані споживачу збитки у разі порушення нею умов договору та законодавства України, у тому числі цих Правил.

11.4. Збитки споживача через перерву в електропостачанні та недотримання порядку переведення на аварійну (екологічну) та технологічну броню через дії (бездіяльність) електропередавальної організації відшкодовуються останньою відповідно до законодавства України.

11.5. Електропередавальна організація не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну споживачу або третім особам, внаслідок переривання або обмеження обсягу передачі електричної енергії, які викликані:

1) протиправними діями третіх осіб;

2) форс-мажорними обставинами, які не передбачені в проектній та іншій нормативній документації, наслідки форс-мажорних обставин підтверджуються відповідним актом;

3) некваліфікованими діями персоналу споживача;

4) унаслідок припинення або обмеження обсягу передачі електричної енергії, здійсненого у порядку встановленому цими Правилами та/або введеними відповідно до законодавства України;

5) пошкодженням устаткування споживача, що спричинило автоматичне відключення лінії живлення;

6) недотриманням споживачем установленого договором режиму електроспоживання та перевищенням договірної граничної величини електричної потужності;

7) перервами в передачі електричної енергії споживачу в разі спрацювання пристроїв протиаварійної автоматики автоматичного частотного розвантаження (АЧР), а також системи автоматичного відключення навантаження (САВН), яка має автоматичний і ручний запуск, на час, передбачений нормативними документами, за умов нормальної роботи енергосистеми, та на час, необхідний для стабілізації режиму в умовах надзвичайного стану в енергетиці, який вводиться в установленому законом порядку;

8) перервами в передачі електричної енергії на час, який встановлений ПУЕ для відповідної категорії з надійності електропостачання струмоприймачів споживача, зазначеної в договорі.

12. Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів

12.1. Електрична енергія постачається населеному пункту на підставі договору про постачання електричної енергії.

12.2. Точка продажу електричної енергії населеному пункту встановлюється на межі балансової належності електроустановок цього населеного пункту.

12.3. Населений пункт на підставі договору про постачання електричної енергії здійснює закупівлю електричної енергії у постачальника електричної енергії з метою її подальшого використання споживачами населеного пункту для задоволення комунально-побутових потреб споживачів населеного пункту, для технічних цілей та інших потреб населеного пункту. За обсяг закупленої електричної енергії з постачальником електричної енергії розраховується населений пункт відповідно до умов договору.

12.4. Закупівля електричної енергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електричної енергії, розрахунків за неї, умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту регулюються установчими документами населеного пункту та/або укладеними у встановленому законодавством порядку договорами між споживачами населеного пункту та населеним пунктом щодо обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту.

12.5. У разі виходу із складу населеного пункту або прийняття відповідного рішення органом управління населеного пункту споживач населеного пункту або фізична особа, електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту (далі - споживач на території населеного пункту), для користування електричною енергією має право:

змінити у встановленому порядку схему електропостачання та приєднати належну йому електроустановку до електричних мереж електропередавальної організації;

укласти тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту з постачальником електричної енергії та населеним пунктом на основі типового договору (додаток 5) та договір про користування електричною енергією відповідно до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357 (із змінами).

У разі укладення тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту постачальник електричної енергії та населений пункт вносять у встановленому законодавством України порядку зміни в укладений між ними договір про постачання електричної енергії щодо визначення обсягу спожитої населеним пунктом електричної енергії та умов припинення або обмеження електропостачання населеного пункту, які пов'язані та витікають з умов тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту.

12.6. Точка продажу електричної енергії споживачу на території населеного пункту збігається з точкою продажу електричної енергії населеному пункту. Відносини постачальника електричної енергії та населеного пункту із споживачем на території населеного пункту регулюються законодавством України, у тому числі нормами цих Правил.

Договір про користування електричною енергією на території населеного пункту може бути укладений у разі виконання таких умов:

1) особа, яка має намір набути статус споживача на території населеного пункту, та населений пункт не мають боргів за електричну енергію перед населеним пунктом та постачальником електричної енергії відповідно;

2) технічний стан розрахункового засобу обліку, яким обладнана електроустановка особи, яка має намір набути статусу споживача на території населеного пункту, відповідає вимогам нормативно-технічних документів;

3) особою, яка має намір набути статус споживача на території населеного пункту, створені технічні можливості щодо забезпечення безперешкодного доступу представників постачальника електричної енергії, підприємства, що здійснює передачу електричної енергії, до власних електричних установок для контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для виконання відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого цими Правилами порядку.

12.7. Для забезпечення проведення повних та своєчасних розрахунків населений пункт забезпечує складення балансу обсягу електричної енергії у власних технологічних електричних мережах та надає його постачальнику електричної енергії в термін, обумовлений договором про користування електричною енергією на території населеного пункту.

12.8. Споживач на території населеного пункту розраховується з постачальником електричної енергії за тарифом для населення за обсяг електричної енергії, визначений за показами його лічильника згідно з умовами договору про користування електричною енергією.

12.9. Споживач на території населеного пункту оплачує населеному пункту вартість послуг з утримання технологічних електричних мереж населеного пункту згідно з умовами тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту.

Споживач на території населеного пункту за тарифом для населеного пункту відшкодовує населеному пункту вартість частки обсягу електричної енергії, спожитої на технічні цілі, та електричної енергії, втраченої внаслідок її передачі до електроустановки споживача, згідно з умовами тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту.

Частка обсягу електричної енергії, яку має відшкодувати споживач на території населеного пункту, визначається пропорційно обсягу використаної ним електричної енергії.

12.10. Електроустановки споживачів населеного пункту та споживачів на території населеного пункту, які не дотримуються умов договорів, укладених згідно з вимогами цих Правил з постачальником електричної енергії або населеним пунктом, підлягають відключенню від електричних мереж населеного пункту.

На вимогу постачальника електричної енергії населений пункт зобов'язаний відключити електроустановки споживача на території населеного пункту у порядку, встановленому Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357.

12.11. Постачальник електричної енергії не несе відповідальність за припинення електропостачання споживача на території населеного пункту у разі відключення населеного пункту за порушення останнім умов договору про постачання електричної енергії, укладеного між постачальником електричної енергії та населеним пунктом.

У цьому разі населений пункт зобов'язаний відшкодувати споживачу на території населеного пункту збитки та вартість недовідпущеної електричної енергії відповідно до законодавства України.

12.12. Відповідальність за технічний стан та безпечну експлуатацію електроустановок несе власник цих електроустановок.

12.13. Відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку, встановлених на території населеного пункту, та пломб на засобах обліку покладається на населений пункт.

Пломбування і передача на збереження населеному пункту розрахункових засобів обліку, що йому не належать, та пломб на усіх засобах обліку, установлених на території населеного пункту, здійснюється відповідно до цих Правил та оформляється двостороннім актом.

12.14. Електроустановки населених пунктів мають бути забезпечені засобами обліку, які враховують електричну енергію на технічні цілі.

У разі здійснення населеним пунктом підприємницької діяльності у встановленому законодавством України порядку населений пункт має забезпечити окремий облік електричної енергії, спожитої для забезпечення цієї діяльності.

12.15. Населений пункт розраховується з постачальником електричної енергії за обсяги електричної енергії, спожитої для побутових потреб населеного пункту, за відповідним тарифом для населення, яке розраховується за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи. Розрахунки за електричну енергію, спожиту на технічні цілі, здійснюються за відповідними тарифами, встановленими НКРЕКП.

За електричну енергію, спожиту для забезпечення інших потреб населеного пункту, розрахунки здійснюються за роздрібними тарифами на електричну енергію відповідного класу напруги.

{Пункт 12.15 глави 12 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}

12.16. До населення та населених пунктів у частині використання електричної енергії на комунально-побутові потреби не застосовується нарахування підвищеної вартості різниці між фактично спожитою і договірною величиною обсягу електричної енергії та між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності.

12.17. Електроустановки (технологічні електричні мережі) населеного пункту, технічний стан яких відповідає вимогам нормативно-технічних документів, можуть бути у встановленому законодавством України порядку передані в господарське відання іншому суб'єкту господарювання, у тому числі електропередавальній організації.

12.18. У разі зміни потреб використання електричної енергії, які належать до іншої тарифної групи, населений пункт зобов'язаний не пізніше ніж за 20 робочих днів повідомити про це постачальника електричної енергії та розраховуватись за використану електричну енергію за відповідними тарифами.

{Правила в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 910 від 17.10.2005}

Начальник управління
технічної політики НКРЕ


Л. СимоненкоДодаток 1
до Правил користування електричною
енергією

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про технічне забезпечення електропостачання споживача

{Додаток 1 в редакції Постанови НКРЕ № 910 від 17.10.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 105 від 04.02.2010, Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}


Додаток 2
до Правил користування електричною
енергією

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про спільне використання технологічних електричних мереж

{Додаток 2 в редакції Постанови НКРЕ № 910 від 17.10.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ № 1497  від 22.11.2006, № 1449 від 25.12.2008, № 105 від 04.02.2010, Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2684 від 29.10.2015}


Додаток 3
до Правил користування електричною
енергією

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про постачання електричної енергії

{Додаток 3 в редакції Постанови НКРЕ № 910 від 17.10.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ № 1497 від 22.11.2006, № 1449 від 25.12.2008, № 105 від 04.02.2010}


Додаток 4
до Правил користування електричною
енергією

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку

{Додаток 4 в редакції Постанови НКРЕ № 910 від 17.10.2005, із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ № 1497 від 22.11.2006, № 105 від 04.02.2010}


Додаток 5
до Правил користування електричною
енергією

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про користування електричною енергією на території населеного пункту

{Правила доповнено додатком 5 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 910 від 17.10.2005}


Додаток 6
до Правил користування електричною
енергією

ЗМІНИ
до Договору про постачання електричної енергії щодо припинення - відновлення продажу

{Правила доповнено додатком 6 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1497 від 22.11.2006}вгору