Документ z0398-02, поточна редакція — Редакція від 27.03.2018, підстава - z0223-18

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.04.2002  № 187/243


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2002 р.
за № 398/6686

Про затвердження Положення про професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології

З метою реалізації Закону України "Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки" та створення умов для отримання робітничих професій і підвищення соціального захисту окремих категорій громадян, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології, що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 110/85 від 31.01.2018}

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 110/85 від 31.01.2018}

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр праці
та соціальної політики України


І. Сахань

Міністр освіти і науки України

В. Кремень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
та Міністерства освіти
і науки України
09.04.2002 № 187/243
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України,
Міністерства освіти
і науки України
31.01.2018 № 110/85)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2002 р.
за № 398/6686

ПОЛОЖЕННЯ
про професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології

І. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається порядок організації процесу навчання на основі модульної технології в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, на підприємствах, в установах, організаціях різних організаційно-правових форм і форм власності (далі - суб’єкт освітньої діяльності).

Підприємства, установи, організації можуть проводити формальне та неформальне професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології.

Модульна система професійного (професійно-технічного) навчання - гнучка педагогічна технологія організації процесу навчання, в основу якої покладено опанування особою модульних навчальних блоків у визначеній професії за індивідуальною освітньою траєкторією.

2. Професійне (професійно-технічне) навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) на основі модульної технології проводиться з метою забезпечення мобільності осіб у процесі навчання, формування та розвитку професійних компетентностей особи, необхідних для виконання завдань та обов’язків за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та перспектив кар’єрного зростання впродовж професійної діяльності.

3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти на основі модульної технології проводиться за професіями, технологічно нескладними та не пов’язаними з підвищеною небезпекою і шкідливими умовами праці.

4. Професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології застосовується насамперед для навчання осіб, які з різних причин не мають змоги навчатися за очною (денною, вечірньою) формою здобуття освіти, зокрема:

жінок, які виховують дітей;

осіб, які проживають у віддаленій від закладу професійної (професійно-технічної) освіти місцевості;

осіб з інвалідністю;

безробітних;

працівників підприємств, організацій, установ;

інших осіб, які потребують професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації без відриву від роботи чи постійного місця проживання.

5. Професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології може проводитись за дистанційною формою здобуття освіти. Організація процесу навчання за дистанційною формою здобуття освіти проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235.

6. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

модульна освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, модульних навчальних блоків, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих та організованих для досягнення визначених результатів навчання;

модульний навчальний блок - комплект навчальних елементів, які створюють макет логічно довершеної, прийнятної частини роботи в межах трудової (професійної) діяльності, що базується на окремій одиниці (трудовій функції) професійного стандарту або кваліфікаційній характеристиці професії з чітко визначеними початком і закінченням;

навчальний елемент - навчальний матеріал, необхідний для набуття здобувачем професійної (професійно-технічної) освіти професійних компетентностей, що охоплює одну трудову дію/трудову функцію;

пакет модульної навчально-методичної документації - навчально-методичний комплекс, що містить методичні та дидактичні матеріали, необхідні для індивідуалізованого професійного (професійно-технічного) навчання відповідно до вимог професійного стандарту або кваліфікаційної характеристики професії.

ІІ. Організація навчально-виробничого процесу

1. Для організації навчально-виробничого процесу суб’єкт освітньої діяльності має сформувати пакет навчально-методичної документації, що містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

модульні освітні плани;

модульні освітні програми;

перелік необхідних матеріалів, інструментів, обладнання і допоміжних засобів;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

навчальні елементи;

систему контролю знань, умінь і навичок здобувача професійної (професійно-технічної) освіти та критерії кваліфікаційної атестації випускників; критерії, правила та процедури оцінювання здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти;

завдання для вхідного тестування претендентів на навчання;

завдання для тестування щодо засвоєння навчального елемента;

завдання для проміжного тестування за модульними навчальними блоками (контрольні питання та практичні завдання);

тести для проведення кваліфікаційної атестації (кваліфікаційні пробні завдання/кваліфікаційні іспити);

інструкції для здобувача професійної (професійно-технічної) освіти та викладача.

Пакет модульної навчально-методичної документації призначається для багаторазового використання.

2. Модульні освітні плани та програми, тестові завдання та інструкції, зазначені в пункті 1 цього розділу, розробляються закладами професійної (професійно-технічної) освіти, науково-методичними установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності за участю представників роботодавців, погоджуються із замовниками кадрів і затверджуються відповідно до чинного законодавства.

Індивідуальний освітній план здобувача професійної (професійно-технічної) освіти формується педагогічними працівниками/інструкторами, які проводять професійне (професійно-технічне) навчання, на основі модульних освітніх планів з урахуванням результатів вхідного тестування та структурно-логічної схеми підготовки. Вхідне тестування осіб проводиться з метою виявлення рівня їхніх знань, умінь і навичок за певною професією. Індивідуальний освітній план погоджується на засіданні методичної комісії та затверджується керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти або керівником підрозділу, до повноважень якого належить організація та проведення професійного (професійно-технічного) навчання працівників підприємства.

3. Професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології проводиться за модульними освітніми програмами, розробленими відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, вимог професійних стандартів або кваліфікаційних характеристик професії, типових освітніх програм, потреб ринку праці та спрямованими на досягнення визначених результатів навчання, зокрема набуття особою необхідних для певного виду діяльності знань, умінь, навичок, особистих якостей.

Опанування теоретичного матеріалу, набуття професійних навичок та умінь відбувається відповідно до індивідуальної модульної освітньої програми, що розробляється на основі модульної освітньої програми.

Індивідуальна модульна освітня програма здобувача професійної (професійно-технічної) освіти готується у двох примірниках (один отримує здобувач професійної (професійно-технічної) освіти разом із пакетом навчальних елементів, інший залишається у педагогічного працівника/інструктора для контролю та звітності).

4. Зарахування осіб до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології проводиться відповідно до затверджених в установленому порядку правил прийому, розроблених закладом професійної (професійно-технічної) освіти на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.

До закладу професійної (професійно-технічної) освіти особи зараховуються за наказом директора закладу освіти.

5. Професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології може організовуватися на договірних умовах.

У разі професійного (професійно-технічного) навчання зареєстрованих безробітних між державною службою зайнятості та суб’єктом освітньої діяльності укладається договір про професійне навчання безробітних.

Порядок професійного (професійно-технічного) навчання зареєстрованих безробітних регулюється наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2013 року № 318/655 "Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 червня 2013 року за № 1029/23561.

Професійне (професійно-технічне) навчання осіб з інвалідністю, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні, але яким відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається, забезпечується згідно з Порядком проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1836.

6. Загальна тривалість професійного (професійно-технічного) навчання здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти (навчальної групи) на основі модульної технології визначається освітніми планами та освітніми програмами і не може перевищувати одного року.

Граничні строки навчання для кожного здобувача професійної (професійно-технічної) освіти визначаються модульною освітньою програмою та індивідуальним освітнім планом і погоджуються зі здобувачем професійної (професійно-технічної) освіти особисто. Якщо ці строки не дотримуються, рішення щодо подальшого навчання приймається суб’єктом освітньої діяльності та/або замовником навчання та здобувачем професійної (професійно-технічної) освіти.

7. Режим навчання здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти встановлюється суб’єктом освітньої діяльності, який проводить професійне (професійно-технічне) навчання.

Навчальний тиждень здобувача професійної (професійно-технічної) освіти не може перевищувати 36 академічних годин, навчальний день - 8 академічних годин.

Індивідуальний освітній план здобувача професійної (професійно-технічної) освіти в частині проходження виробничої практики формується відповідно до режиму роботи підприємства, установи, організації.

Навчально-виробнича практика здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти проводиться згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585.

8. Формами організації процесу навчання навчальної групи на основі модульної технології, зокрема, є: уроки теоретичного та виробничого навчання, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, тестування, тренінги, консультації, самостійна робота, заняття на навчальній ділянці, безпосередньо на робочих місцях на підприємстві, в установах, організаціях.

Формами організації процесу навчання за індивідуальним освітнім планом на основі модульної технології є: урочна, індивідуально-консультативна, самостійна робота тощо.

9. Професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології проводиться у навчальних групах з кількістю здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти на початок навчання не більше 15 і не менше 7 осіб. У разі професійного (професійно-технічного) навчання за професіями художніх промислів і ремесел чисельність навчальної групи має становити не менше 6 осіб на початок навчання.

У період навчання допускається (за погодженням із суб’єктом освітньої діяльності) доукомплектування навчальної групи здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти до граничної кількості (15 осіб). Після випуску здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які успішно завершили навчання раніше терміну, передбаченого для навчальної групи, навчальна група (за необхідності) може доукомплектовуватися потоковим методом на місця, що звільнилися. Якщо немає додаткової потреби в кадрах певної професії, навчальна група може не доукомплектовуватись, а навчання проводиться до випуску останнього здобувача професійної (професійно-технічної) освіти.

10. Суб’єкт освітньої діяльності зобов’язаний вести облік відвідування занять здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти. Відрахування здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти суб’єктів освітньої діяльності проводиться на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.

ІІІ. Облік навчальної роботи, контроль знань, умінь і навичок здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти

1. Основними документами обліку навчальної роботи в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, що проводить професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології, є журнали теоретичного та виробничого навчання встановленої форми і щоденник виробничого навчання. Журнали обліку навчальної роботи заповнюються та зберігаються згідно з чинним законодавством.

2. Для обліку виконання індивідуальних освітніх програм здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти педагогічні працівники/інструктори фіксують у відповідних розділах журналів номери опрацьованих здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти навчальних елементів модульної освітньої програми і дати їх опрацювання, а також зміст проведених зі здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти навчально-виробничих робіт, дати і час їх виконання.

3. Контроль знань, умінь і навичок здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які проходять професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології, здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 року № 127/151, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2001 року за № 315/5506, Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2006 року № 500/861, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 січня 2007 року за № 32/13299.

4. Після вивчення кожного з навчальних елементів проводиться тестування щодо засвоєння навчального матеріалу.

5. Зарахування модульних навчальних блоків, передбачених індивідуальними освітніми планами, проводиться за результатами проміжних тестувань здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти за умови проходження ними виробничої практики відповідно до індивідуальних освітніх планів.

Засвоєння модульного навчального блоку може підтверджуватися відповідним документом і відповідати частковій кваліфікації.

6. Професійне (професійно-технічне) навчання закінчується кваліфікаційною атестацією, передбаченою модульним освітнім планом та індивідуальним освітнім планом. Порядок проведення кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації здобувачам професійної (професійно-технічної) освіти, що здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у суб’єктів освітньої діяльності, визначено наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31 грудня 1998 року № 201/469 "Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.

Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладами професійної (професійно-технічної) освіти, науково-методичними установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності.

Іспити складаються за тестами для проведення кваліфікаційної атестації.

7. Здобувачу професійної (професійно-технічної) освіти, який опанував курс професійного (професійно-технічного) навчання на основі модульної технології та успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 "Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них".

8. Здобувачу професійної (професійно-технічної) освіти, який не пройшов кваліфікаційну атестацію, суб’єкт освітньої діяльності дає рекомендації щодо продовження навчання.

9. У разі проходження здобувачем професійної (професійно-технічної) освіти неформального професійного (професійно-технічного) навчання особа може підтвердити отриману кваліфікацію в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 340 "Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями".

Здобувачу професійної (професійно-технічної) освіти, який успішно пройшов процедуру підтвердження кваліфікації, видається документ про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничою професією.

Порядок видачі та форми документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 17 липня 2014 року № 477, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2014 року за № 897/25674.

IV. Фінансування професійного (професійно-технічного) навчання на основі модульної технології

1. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб на основі модульної технології за кошти державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

2. Професійне (професійно-технічне) навчання зареєстрованих безробітних проводиться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі навчання особи з інвалідністю, яка зареєстрована в установленому порядку як безробітна, але якій відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається).

3. Фінансування професійного (професійно-технічного) навчання здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти на основі модульної технології на замовлення підприємств, установ, організацій проводиться на договірних умовах за кошти замовника.

4. Стипендіальне забезпечення здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету, проводиться згідно з Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882.

При перевищенні граничного терміну навчання стипендія здобувачам професійної (професійно-технічної) освіти не призначається.

Генеральний директор
Директорату розвитку
ринку праці та зайнятості 
Міністерства соціальної
політики України

О. Савенко

Директор Департаменту
професійної освіти
Міністерства освіти
і науки України
М. Кучинськийвгору