Документ z0345-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.09.2008, підстава - z0829-08

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.03.2006 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2006 р.
за N 345/12219

Про затвердження Інструкції
про порядок надання юридичним
особам повноважень на проведення
недержавної експертизи товарів
у галузі державного експортного
контролю
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
служби експортного контролю
N 15 ( z0106-07 ) від 25.01.2007
N 92 ( z0739-07 ) від 22.06.2007
N 35 ( z0348-08 ) від 04.04.2008
N 68 ( z0829-08 ) від 13.08.2008 }
Відповідно до Закону України "Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання" ( 549-15 ) та Положення про порядок
проведення експертизи в галузі державного експортного контролю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97
N 767 ( 767-97-п ) (із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок надання юридичним особам
повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі
державного експортного контролю (далі - Інструкція), що додається.
2. Начальнику відділу розробки нормативно-правових актів та
забезпечення діяльності в міжнародних режимах експортного контролю
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити в
тижневий термін з дня державної реєстрації розміщення електронної
копії цього наказу на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю
України.
4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби
експортного контролю України від 12.12.2002 N 218 ( z0245-03 )
"Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам
повноважень на проведення експертизи товарів у галузі експортного
контролю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
31.03.2003 за N 245/7566.
5. Начальнику загального відділу наказ довести до відома
начальників управлінь та відділів Держекспортконтролю України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держекспортконтролю України відповідно до функціональних
обов'язків.
В.о. Голови Служби О.Гришуткін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
експортного контролю
України
15.03.2006 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2006 р.
за N 345/12219

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок надання юридичним особам
повноважень на проведення недержавної
експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю
{ У тексті Інструкції та додатках до Інструкції слова
"Держекспортконтроль України" в усіх відмінках
замінено словом "Держекспортконтроль" у відповідному
відмінку згідно з Наказом Державної служби експортного
контролю N 35 ( z0348-08 ) від 04.04.2008 }

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок надання юридичним особам,
крім органів державної влади, повноважень на проведення
недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного
контролю, що здійснюється з метою визначення відповідності
найменувань та описів товарів, поданих на експертизу,
найменуванням та описам товарів, унесеним до відповідних списків
товарів, що підлягають державному експортному контролю (далі -
недержавна експертиза товарів), а також оформлення відповідного
висновку недержавної експертизи щодо ідентифікації товару (далі -
висновок).
1.2. В Інструкції під терміном "товари" розуміють "товари,
які заявлені для проведення експертизи".
1.3. Недержавну експертизу товарів, крім товарів військового
призначення, можуть здійснювати юридичні особи України незалежно
від їх форми власності, які відповідно до цієї Інструкції отримали
повноваження на проведення такої експертизи. Для проведення недержавної експертизи товарів керівник
юридичної особи або визначений ним заступник керівника призначає
експертів, які є висококваліфікованими спеціалістами, мають вищу
освіту, відповідну кваліфікацію та спеціальність за дипломом і
професійні знання з питань, що досліджуються, а також виконують
посадові обов'язки, пов'язані з провадженням діяльності з
відповідними категоріями товарів (далі - експерти). { Пункт 1.3
доповнено абзацом згідно з Наказом Державної служби експортного
контролю N 35 ( z0348-08 ) від 04.04.2008 }
1.4. Контроль за використанням юридичними особами
повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі
державного експортного контролю здійснюється Держекспортконтролем
шляхом здійснення вибіркових перевірок наданих юридичними особами
висновків, а також за рахунок отримання від цих юридичних осіб
щорічного звіту, у якому зазначаються такі відомості: а) про загальну кількість експертиз товарів, проведених за
звітний період, у тому числі: за договорами з українськими суб'єктами підприємницької
діяльності; на запити органів виконавчої влади; на запити правоохоронних органів; б) про претензії замовників експертиз, що пред'являлися
юридичній особі за звітний період. Звіт підписується керівником юридичної особи з проставлянням
печатки цієї юридичної особи. Звіт надається протягом 30 днів
після закінчення календарного року. Вибіркові перевірки наданих юридичними особами висновків
здійснюються шляхом отримання від цих юридичних осіб засвідчених
ними копій зазначених висновків, а також на вимогу
Держекспортконтролю технічної та іншої документації, що
використовувалася під час здійснення ідентифікації товару. { Пункт 1.4 в редакції Наказу Державної служби експортного
контролю N 35 ( z0348-08 ) від 04.04.2008 }
1.5. Ведення реєстру юридичних осіб, що отримали повноваження
на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю (далі - Реєстр), здійснюється
Держекспортконтролем.
2. Порядок надання (продовження строку дії) повноважень
{ Назва пункту 2 в редакції Наказу Державної служби експортного
контролю N 15 ( z0106-07 ) від 25.01.2007 }
2.1. Для одержання повноважень на проведення недержавної
експертизи товарів у галузі державного експортного контролю
юридична особа надсилає до Держекспортконтролю лист із
стислим викладом мети звернення, до якого додає такі документи: а) заяву щодо отримання (продовження строку дії) повноважень
на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю (додаток 1); { Підпункт а) пункту 2.1 в
редакції Наказу Державної служби експортного контролю N 15
( z0106-07 ) від 25.01.2007 } б) нотаріально засвідчені копії: статуту, установчого договору та свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи-заявника; довідки Держкомстату України про включення юридичної
особи-заявника до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України; довідки про реєстрацію юридичної особи-заявника в податкових
органах; завірену керівником ксерокопію ліцензії на право провадження
відповідного виду господарської діяльності, пов'язаного з
експертизою товарів, щодо яких планується одержати повноваження
(якщо така діяльність підлягає ліцензуванню), відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ); в) довідку щодо характеру виробничої діяльності із
зазначенням конкретних галузей науки і техніки, за якими юридична
особа-заявник спеціалізується, та основних видів продукції (робіт,
послуг), що виробляються (надаються) юридичною особою; г) довідку щодо чисельності і спеціалізації штатних
працівників - експертів та їх кваліфікаційного рівня, у якій
зазначаються: прізвище, ім'я і по батькові кожного експерта та посада, яку
він займає; навчальний заклад, який закінчив експерт, дата й номер
диплома про вищу освіту, спеціальність за дипломом та стаж роботи
за цією спеціальністю; наукове звання і ступінь, дата й номер диплома про присвоєння
такого звання і ступеня та спеціальність за цим дипломом (за
наявності); { Абзац п'ятий підпункту "г" пункту 2.1 виключено на підставі
Наказу Державної служби експортного контролю N 35 ( z0348-08 ) від
04.04.2008 }
перелік відповідних позицій (розділів, пунктів) Списку
товарів подвійного використання, що можуть бути використані у
створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної
техніки, Списку товарів подвійного використання, що можуть бути
використані у створенні ракетної зброї, Списку товарів подвійного
використання, що можуть бути використані у створенні ядерної
зброї, Списку товарів подвійного використання, що можуть бути
використані у створенні хімічної зброї, Списку товарів подвійного
використання, що можуть бути використані у створенні
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004
N 86 ( 86-2004-п ) (із змінами) (далі - Списки товарів), щодо яких
експерт планує здійснювати недержавну експертизу товарів, при
цьому освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність та професійні
знання експерта повинні бути необхідними для проведення зазначеної
експертизи товарів; { Абзац п'ятий підпункту "г" пункту 2.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного
контролю N 35 ( z0348-08 ) від 04.04.2008 } наявність допуску до державної таємниці; ґ) довідку щодо чисельності і спеціалізації позаштатних
експертів, яких передбачається залучати для проведення недержавної
експертизи товарів, та їх кваліфікаційного рівня, у якій
зазначаються: прізвище, ім'я і по батькові кожного експерта, найменування
підприємства (установи, організації), у якому він працює, та
посада, яку він займає у цьому підприємстві (установі,
організації); навчальний заклад, який закінчив експерт, дата й номер
диплома про вищу освіту, спеціальність за дипломом і стаж роботи
за цією спеціальністю; наукове звання і ступінь, дата й номер диплома про присвоєння
такого звання і ступеня та спеціальність за цим дипломом (за
наявності); { Абзац п'ятий підпункту "ґ" пункту 2.1 виключено на підставі
Наказу Державної служби експортного контролю N 35 ( z0348-08 ) від
04.04.2008 }
перелік відповідних позицій (розділів, пунктів) Списків
товарів ( 86-2004-п ), щодо яких експерт планує здійснювати
недержавну експертизу товарів, при цьому освітньо-кваліфікаційний
рівень, спеціальність та професійні знання експерта повинні бути
необхідними для проведення зазначеної експертизи товарів; { Абзац
п'ятий підпункту "ґ" пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної служби експортного контролю N 35 ( z0348-08 )
від 04.04.2008 } д) завірену керівником копію спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (якщо
його має юридична особа-заявник), або довідку про відсутність
такого дозволу; е) відомості про: створення бази даних законодавчих та інших
нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю
на електронних і паперових носіях; посадових осіб, які забезпечують роботу у галузі державного
експортного контролю. Юридична особа, керівник якої рішенням Кабінету Міністрів
України призначений Генеральним (Головним) конструктором за
відповідним напрямком техніки, для одержання повноважень на
проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю подає до Держекспортконтролю
документи, визначені підпунктами "а", "б", "д" та "е" цього
пункту, а також: { Абзац четвертий підпункту "е" пункту 2.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного
контролю N 35 ( z0348-08 ) від 04.04.2008 } узагальнену номенклатуру товарів, щодо яких така юридична
особа передбачає здійснювати недержавну експертизу товарів і на
які поширюються повноваження Генерального (Головного)
конструктора, надані Кабінетом Міністрів України; завірену керівником копію рішення Кабінету Міністрів України
про призначення керівника юридичної особи Генеральним (Головним)
конструктором за напрямком техніки. Недержавна експертиза товарів на запити центральних органів
виконавчої влади та правоохоронних органів проводиться юридичними
особами за їх згодою у позачерговому порядку і на безоплатній
основі.
2.1.(1) Для продовження строку дії повноважень на проведення
недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного
контролю юридична особа у строк не пізніше ніж за три місяці до
закінчення строку дії таких повноважень надсилає до
Держекспортконтролю лист із стислим змістом мети
звернення, до якого додає документ, визначений підпунктом "а"
пункту 2.1 цієї Інструкції, а також довідку про відсутність змін у
документах, на підставі яких були надані повноваження. У разі
внесення змін у зазначені документи до Держекспортконтролю
подаються оновлені та належним чином засвідчені копії відповідних
документів. { Пункт 2 доповнено підпунктом 2.1.(1) згідно з
Наказом Державної служби експортного контролю N 15 ( z0106-07 )
від 25.01.2007 }
2.2. Надання документів, які віднесені до державної таємниці,
здійснюється юридичними особами-заявниками в порядку,
установленому Законом України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ).
2.3. За повноту і достовірність наданих юридичною
особою - заявником відомостей відповідає керівник цієї юридичної
особи.
2.4. Заяви та документи, що подані для одержання (продовження
строку дії) повноважень на проведення недержавної експертизи
товарів у галузі державного експортного контролю, розглядаються
спеціально створеною для цього міжвідомчою експертною комісією при
Держекспортконтролі (далі - Експертна комісія), до складу
якої за згодою керівників відповідних центральних органів
виконавчої влади у межах їх компетенції залучаються представники
Міноборони України, Мінпромполітики України, НКАУ, Держмитслужби
України, Служби безпеки України, а також можуть залучатися
представники інших центральних органів виконавчої влади. { Абзац
перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
служби експортного контролю N 15 ( z0106-07 ) від 25.01.2007 } Під час розгляду заяви юридичної особи враховуються: напрямки господарської діяльності цієї юридичної особи; відсутність обмежень на діяльність, що пов'язана з
проведенням експертиз; відсутність даних про порушення юридичною особою-заявником
або її посадовими особами законодавства з питань експортного
контролю; наявність в юридичної особи органів чи посадових осіб, які
забезпечують роботу у галузі державного експортного контролю; можливості проведення недержавної експертизи товарів за
рахунок залучення штатних робітників для виконання цієї
експертизи; можливості проведення недержавної експертизи товарів за
рахунок залучення позаштатних робітників для виконання цієї
експертизи; наявність в юридичної особи-заявника спеціального дозволу на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі,
якщо юридична особа-заявник має намір здійснювати роботи, які
пов'язані з використанням інформації, що віднесена до державної
таємниці); відповідність напрямку діяльності юридичної особи та
освітньо-кваліфікаційних рівнів, спеціальностей за дипломами та
професійних знань її експертів категоріям товарів, за якими
планується проведення недержавної експертизи. { Пункт 2.4
доповнено абзацом згідно з Наказом Державної служби експортного
контролю N 35 ( z0348-08 ) від 04.04.2008 }
2.5. Строк розгляду Держекспортконтролем заяви щодо
отримання (продовження строку дії) повноважень на проведення
недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного
контролю (без урахування строку розгляду документів іншими
центральними органами виконавчої влади) становить до 45 днів від
дня подання юридичною особою - заявником повного комплекту
документів. Строк розгляду заяви може бути продовжений до 90 днів
за рішенням Голови Держекспортконтролю. { Абзац перший
пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби
експортного контролю N 15 ( z0106-07 ) від 25.01.2007 } До строку розгляду заяви не входить час, необхідний для
одержання від юридичної особи - заявника додаткових відомостей або
інших документів.
2.6. Держекспортконтроль з урахуванням наданих юридичною
особою-заявником відомостей щодо напрямку діяльності юридичної
особи, освітньо-кваліфікаційних рівнів, спеціальностей за
дипломами та професійних знань її експертів категорій товарів, за
якими планується проведення недержавної експертизи, здійснює
розгляд поданих юридичною особою-заявником документів та з
урахуванням пропозицій членів Експертної комісії раз на квартал
готує проект наказу про надання юридичним особам повноважень на
проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю або про продовження строку дії таких
повноважень, у якому зазначається найменування цих юридичних осіб
та строк дії наданих їм повноважень. До проекту наказу додаються
переліки штатних (позаштатних) експертів та категорій товарів,
щодо яких передбачається проведення експертизи. { Абзац перший
пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби
експортного контролю N 15 ( z0106-07 ) від 25.01.2007, в редакції
Наказу Державної служби експортного контролю N 35 ( z0348-08 ) від
04.04.2008 } Якщо за підсумками здійсненого розгляду та відповідно до
пропозицій членів Експертної комісії визначена недоцільність
надання зазначених повноважень або продовження строку їх дії,
Держекспортконтроль готує відповідний висновок про
недоцільність надання конкретним юридичним особам таких
повноважень або продовження терміну їх дії. { Абзац другий пункту
2.6 в редакції Наказу Державної служби експортного контролю N 15
( z0106-07 ) від 25.01.2007 } Проект наказу Держекспортконтролю або відповідний
висновок подається Держекспортконтролем на розгляд Експертній
комісії.
{ Пункт 2.7 виключено на підставі Наказу Державної служби
експортного контролю N 92 ( z0739-07 ) від 22.06.2007 }
2.7. Держекспортконтроль у двотижневий строк з моменту
погодження Експертною Комісією пропозицій щодо надання юридичній
особі - заявнику повноважень (продовження строку їх дії) на
проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю затверджує відповідний наказ про надання
(продовження строку дії) таких повноважень та вносить відомості
про юридичну особу до Реєстру юридичних осіб, які мають
повноваження на проведення недержавної експертизи товарів у галузі
державного експортного контролю (додаток 2). { Пункт в редакції Наказу Державної служби експортного
контролю N 15 ( z0106-07 ) від 25.01.2007; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 92
( z0739-07 ) від 22.06.2007 }
2.8. У разі погодження Експертною Комісією пропозиції про
відмову юридичній особі - заявнику в наданні (продовженні строку
дії) повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у
галузі державного експортного контролю Держекспортконтроль
у двотижневий строк письмово повідомляє про це юридичну
особу - заявника з обґрунтуванням відмови. Підставою для відмови юридичній особі-заявнику в наданні
(продовженні строку дії) повноважень на проведення недержавної
експертизи товарів у галузі державного експортного контролю є: а) наявність у документах, які надані юридичною
особою - заявником, недостовірної або викривленої інформації; б) порушення юридичною особою - заявником законодавства
України у галузі державного експортного контролю; в) невідповідність документів, наданих юридичною особою до
Держекспортконтролю, вимогам пунктів 2.1 та 2.1(1) цієї
Інструкції. { Пункт 2.8 доповнено підпунктом "в" згідно з Наказом
Державної служби експортного контролю N 35 ( z0348-08 ) від
04.04.2008 } { Пункт в редакції Наказу Державної служби експортного
контролю N 15 ( z0106-07 ) від 25.01.2007; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної служби експортного контролю N 92
( z0739-07 ) від 22.06.2007 }
2.9. Документи, подані юридичними особами - заявниками для
одержання (продовження строку дії) повноважень на проведення
недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного
контролю, зберігаються Держекспортконтролем протягом не
менше п'яти років після закінчення строку дії наданих повноважень
або прийняття рішення про недоцільність їх надання. { Пункт 2.10
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби
експортного контролю N 15 ( z0106-07 ) від 25.01.2007 }
2.10. Держекспортконтроль надає юридичним особам, що
внесені до Реєстру, свідоцтво про отримання повноважень на
проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю (далі - Свідоцтво) (додаток 3). Свідоцтво передбачає переліки штатних (позаштатних) експертів
та категорій товарів, щодо яких передбачається проведення
експертизи (додаток 3). Зазначені переліки є невід'ємною частиною
Свідоцтва. Строк дії Свідоцтва не може перевищувати трьох років. Передача Свідоцтва іншій юридичній особі заборонена. Свідоцтво втрачає свою силу по закінченні строку його дії, а
також у разі припинення юридичної особи. У разі зміни відомостей, що внесені до Свідоцтва або до
переліків штатних (позаштатних) експертів та категорій товарів,
щодо яких передбачається проведення експертизи, юридична особа
подає в місячний строк до Держекспортконтролю відповідну
інформацію про такі зміни. У цьому випадку Свідоцтво та переліки
штатних (позаштатних) експертів та категорій товарів, щодо яких
передбачається проведення експертизи, підлягають переоформленню.
{ Абзац шостий пункту 2.10 в редакції Наказу Державної служби
експортного контролю N 35 ( z0348-08 ) від 04.04.2008 } { Абзац сьомий пункту 2.10 виключено на підставі Наказу
Державної служби експортного контролю N 35 ( z0348-08 ) від
04.04.2008 }
{ Абзац восьмий пункту 2.10 виключено на підставі Наказу
Державної служби експортного контролю N 35 ( z0348-08 ) від
04.04.2008 }
2.11. Дія наданого юридичній особі Свідоцтва може бути
тимчасово припинена або потім Свідоцтво може бути скасовано за
рішенням Держекспортконтролю за умови погодження цього
питання з Експертною комісією у разі: { Абзац перший пункту із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного
контролю N 92 ( z0739-07 ) від 22.06.2007 } а) порушення юридичною особою законодавства України; б) надання явно неправдивого висновку; в) припинення юридичної особи або за заявою цієї особи; г) установлення протягом строку дії Свідоцтва фактів, які
свідчать, що повноваження надано на підставі недостовірних або
неповних даних; ґ) неподання або несвоєчасного подання Держекспортконтролю
щорічного звіту про загальну кількість здійснених експертиз та про
претензії замовників експертиз, що пред'являлися юридичній особі
за звітний період; { Підпункт "ґ" пункту 2.11 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної служби експортного контролю
N 68 ( z0829-08 ) від 13.08.2008 } д) оформлення висновку недержавної експертизи щодо
ідентифікації товару за формою іншою, ніж наведена (додаток 4).
2.12. Рішення про скасування або тимчасове припинення дії
Свідоцтва доводиться Держекспортконтролем до відома юридичної
особи письмово в десятиденний строк з дати його прийняття і
повинно містити відповідне обґрунтування такого рішення. У разі прийняття рішення про тимчасове припинення дії
Свідоцтва Держекспортконтроль установлює строк усунення
юридичною особою причин, що спричинили таке припинення. Якщо в
установлений строк юридична особа не здійснить заходів щодо
усунення причин, за яких дія Свідоцтва була тимчасово припинена, і
не подасть до Держекспортконтролю відповідні документи,
Свідоцтво підлягає скасуванню. Рішення щодо поновлення дії
Свідоцтва доводиться письмово Держекспортконтролем до
відома юридичної особи в десятиденний строк з дати його прийняття.
2.13. У разі скасування, тимчасового припинення або у зв'язку
із закінченням строку дії Свідоцтва Держекспортконтроль
вносить до Реєстру відповідні відомості про це.
2.14. Юридичні особи, повноваження яких на проведення
недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного
контролю були тимчасово припинені або скасовані
Держекспортконтролем, можуть звернутися із заявою про поновлення
дії Свідоцтва або повторне надання повноважень тільки в разі
усунення причин, через які такі повноваження були тимчасово
припинені або скасовані.
3. Оформлення висновку недержавної
експертизи щодо ідентифікації товару
3.1. Юридичні особи, що мають повноваження на проведення
недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного
контролю та здійснюють таку експертизу, повинні оформлювати її
підсумки у вигляді висновку недержавної експертизи щодо
ідентифікації товару за встановленою формою (додаток 4).
Заповнення усіх розділів зазначеної форми є обов'язковим. Недержавна експертиза щодо ідентифікації товару проводиться
призначеним експертом по категоріях товарів за позиціями Списків,
визначеними саме для цього експерта в доданому до Свідоцтва
переліку штатних (позаштатних) експертів та категорій товарів,
щодо яких передбачається проведення експертизи. { Пункт 3.1
доповнено абзацом згідно з Наказом Державної служби експортного
контролю N 35 ( z0348-08 ) від 04.04.2008 }
3.2. У разі визначення належності товару до товарів
військового призначення подальша експертиза не здійснюється.
Замовнику експертизи надається лист-роз'яснення про відсутність в
юридичної особи повноважень на проведення експертизи таких
товарів. Копія зазначеного листа-роз'яснення направляється до
Держекспортконтролю.
3.3. Висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації
товару підписується експертом, що здійснив експертизу,
затверджується керівником юридичної особи та засвідчується
печаткою цієї юридичної особи.
3.4. Висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації
товару має рекомендаційний характер, може братися до уваги
органами виконавчої влади поряд з висновками державної експертизи
для прийняття відповідних рішень.
3.5. Юридична особа, яка підготувала висновок недержавної
експертизи щодо ідентифікації товару, повинна зберігати заяви
замовників експертизи разом з усіма документами, наданими з цими
заявами, та документами, на підставі яких був оформлений висновок
експертизи щодо ідентифікації товару, протягом п'яти років з дня
надання такого висновку.
Завідуюча сектором зв'язків
з громадськістю, засобами
масової інформації
та підприємствами Чечеюк Л.В.

Додаток 1
до пункту 2.1 Інструкції
про порядок надання
юридичним особам
повноважень на проведення
недержавної експертизи
товарів у галузі
державного експортного
контролю
Зразок

ЗАЯВА
щодо отримання (продовження строку дії)
повноважень на проведення недержавної
експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю

1. Інформація про юридичну особу
1.1. Повне найменування юридичної особи _____________________
1.2. Код юридичної особи за ЄДРПОУ __________________________
1.3. Місцезнаходження _______________________________________
1.4. Контактні телефони (факси) _____________________________
1.5. Форма власності ________________________________________
1.6. Організаційна форма ____________________________________
1.7. Основний напрям діяльності _____________________________
1.8. Загальна чисельність експертів у галузі державного
експортного контролю ________, з них докторів наук - _____,
кандидатів наук - ________, інших кваліфікованих фахівців ________
2. Найменування товарів, стосовно
яких передбачається проведення експертизи
---------------------------------------------------------- |N з/п | Найменування товарів | Контрольний список | | | (груп товарів), за |-------------------------| | | якими передбачається | постанова | позиція | | | проведення експертизи | Кабінету | | | | | Міністрів | | | | | України | | |------+-----------------------+------------+------------| | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |------+-----------------------+------------+------------| | | | | | |------+-----------------------+------------+------------| | | | | | ----------------------------------------------------------
3. Документи, які подаються разом із заявою _______________________________________________
3.1. Документ, який містить зобов'язання юридичної
особи-заявника додержуватися встановлених законодавством України
та відповідною Інструкцією порядку та умов проведення недержавної
експертизи товарів, який підписується керівником і засвідчується
печаткою юридичної особи.
3.2. Нотаріально засвідчені копії: - статуту, установчого договору та свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи-заявника; - довідки Держкомстату України про включення юридичної
особи-заявника до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України; - довідки про реєстрацію юридичної особи-заявника в
податкових органах; - завірену керівником ксерокопію ліцензії на право
провадження відповідного виду господарської діяльності,
пов'язаного з експертизою товарів, щодо яких планується одержати
повноваження (якщо така діяльність підлягає ліцензуванню),
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності".
3.3. Довідка щодо характеру виробничої діяльності із
зазначенням конкретних галузей науки і техніки, за якими юридична
особа-заявник спеціалізується, та основних видів продукції (робіт,
послуг), що виробляються (надаються) юридичною особою.
3.4. Довідка щодо чисельності й спеціалізації штатних
працівників - експертів та їх кваліфікаційного рівня, у якій
зазначаються: - прізвище, ім'я та по батькові кожного експерта та посада,
яку він займає; - навчальний заклад, який закінчив експерт, дата й номер
диплома про вищу освіту, спеціальність за дипломом та стаж роботи
за цією спеціальністю; - наукове звання і ступінь, дата й номер диплома про
присвоєння такого звання і ступеня та спеціальність за цим
дипломом (за наявності); - перелік відповідних позицій (розділів, пунктів) Списків
товарів, щодо яких експерт планує здійснювати недержавну
експертизу товарів, при цьому освітньо-кваліфікаційний рівень,
спеціальність та професійні знання експерта повинні бути
необхідними для проведення зазначеної експертизи товарів; - наявність допуску до державної таємниці.
3.5. Довідка щодо чисельності й спеціалізації позаштатних
експертів, яких передбачається залучати для проведення експертизи,
та їх кваліфікаційного рівня, у якій зазначаються: - прізвище, ім'я та по батькові кожного експерта,
найменування підприємства (установи, організації), у якому він
працює, та посада, яку він займає у цьому підприємстві (установі,
організації); - навчальний заклад, який закінчив експерт, дата й номер
диплома про вищу освіту, спеціальність за дипломом і стаж роботи
за цією спеціальністю; - наукове звання і ступінь, дата й номер диплома про
присвоєння такого звання і ступеня та спеціальність за цим
дипломом (за наявності); - перелік відповідних позицій (розділів, пунктів) Списків
товарів, щодо яких експерт планує здійснювати недержавну
експертизу товарів, при цьому освітньо-кваліфікаційний рівень,
спеціальність та професійні знання експерта повинні бути
необхідними для проведення зазначеної експертизи товарів.
3.6. Відомості про створення бази даних на електронних і
паперових носіях про законодавчі та інші нормативно-правові акти в
галузі державного експортного контролю.
3.7. Відомості про посадових осіб, які забезпечують роботу в
галузі державного експортного контролю.
3.8. Інші документи, які заявник вважає за доцільне подати
разом із заявою: 3.8.1._______________________________________________________ 3.8.2._______________________________________________________ 3.8.3._______________________________________________________
4. Зобов'язання керівника юридичної
особи, що планує проводити недержавну
експертизу товарів ______________________________________________________
4.1. Я підтверджую, що всі твердження у цій заяві та в
додатках до неї, а також у документах, що подані одночасно з цією
заявою, або в тих, що будуть подані на вимогу Держекспортконтролю,
є і будуть коректними, повністю і точно висвітлюватимуть усі
потрібні питання.
4.2. Я зобов'язуюсь письмово повідомляти Держекспортконтроль
про будь-які зміни даних та відомостей, що містяться в цій заяві
та в інших поданих мною документах, протягом п'яти днів з моменту
їх виникнення.
4.3. Я зобов'язуюсь забезпечити можливість та створити
відповідні умови для проведення Держекспортконтролем перевірок з
питань проведення експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю.
4.4. Я зобов'язуюсь подавати звіти про загальну кількість
експертиз товарів за формою і в строки, установлені Інструкцією
про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення
недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного
контролю та Держекспортконтролем.
Керівник юридичної особи _________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
Прізвище ____________________________ _________________
(підпис) Ім'я та по батькові __________________________ М.П.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
служби експортного контролю N 15 ( z0106-07 ) від 25.01.2007,
N 35 ( z0348-08 ) від 04.04.2008 }
Завідуюча сектором зв'язків
з громадськістю, засобами
масової інформації та підприємствами Чечеюк Л.В.

Додаток 2
до пункту 2.8 Інструкції
про порядок надання
юридичним особам
повноважень на проведення
недержавної експертизи
товарів у галузі державного
експортного контролю

ВІДОМОСТІ
про юридичну особу, що вносяться
до Реєстру юридичних осіб, які мають повноваження
на проведення недержавної експертизи товарів
у галузі державного експортного контролю

1. Реєстраційний номер та дата реєстрації заяви.
2. Повне і скорочене найменування юридичної особи.
3. Організаційно-правова форма.
4. Місцезнаходження, телефон, факс.
5. Номер і дата свідоцтва про отримання повноважень на
проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю.
6. Переліки штатних (позаштатних) експертів та категорій
товарів, щодо яких передбачається проведення експертизи.
7. Реквізити наказу Держекспортконтролю, яким юридичній особі
надані повноваження на проведення експертизи товарів у галузі
державного експортного контролю.
8. Строк дії повноважень на проведення експертизи товарів у
галузі державного експортного контролю.
9. Номер справи Держекспортконтролю, у якій зберігаються
документи юридичної особи.
10. Інформація щодо скасування, тимчасового припинення
повноважень або у зв'язку із закінченням строку дії Свідоцтва.
Завідуюча сектором зв'язків
з громадськістю, засобами
масової інформації
та підприємствами Чечеюк Л.В.

Додаток 3
до пункту 2.11 Інструкції
про порядок надання
юридичним особам повноважень
на проведення недержавної
експертизи товарів у галузі
державного експортного
контролю
Зразок
------------------------------------------------------------------- | Державний Герб України | | | | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА | | ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ | | | |-----------------------------------------------------------------| | 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19/21 Tel. (38-044) 417-1431 | | Fax. (38-044) 462-4970 E-mail: general@dsecu.gov.ua | | | | С В І Д О Ц Т В О | | | | N ___ | | про отримання повноважень на проведення недержавної | | експертизи товарів у галузі державного експортного контролю | | | | Видане Державною службою експортного контролю України і| |підтверджує, що юридична особа | |_________________________________________________________________| | (повна та скорочена назва юридичної особи) | |_________________________________________________________________| | (організаційна форма) | |________________________________________________________________,| | (місцезнаходження, телефон (факс) | | | |основним видом діяльності якої є: | |_________________________________________________________________| | (вид діяльності) | | | |і яка заснована | |_________________________________________________________________| | (назва фізичних чи юридичних осіб-засновників) | |________________________________________________________________,| | (філії та представництва, що входять до складу юридичної особи) | | | |за підсумками розгляду заяви N ______ на підставі наказу| |Держекспортконтролю від ___.___.__ N ___ отримала | |повноваження на проведення недержавної експертизи товарів в| |галузі державного експортного контролю, про що в Реєстрі| |юридичних осіб, які мають повноваження на проведення недержавної| |експертизи у галузі державного експортного контролю, зроблений| |запис за N _____ | | | | Додаток: Переліки категорій товарів, щодо яких надані| |повноваження на проведення недержавної експертизи у галузі| |державного експортного контролю, на ___ арк. в 1 прим. | | | | Свідоцтво дійсне до "____" ______ 200_ року | | | | Голова Служби ________________ | | М. П. | | Дата видачі "___" ______ 200_р. | -------------------------------------------------------------------
Зразок
ПЕРЕЛІКИ
штатних (позаштатних) експертів
та категорій товарів, щодо яких передбачається
проведення експертизи
------------------------------------------------------------------ | N |Пріз- |Наймену- |Навчаль-| Спеці- | Наукове | Перелік | |з/п|вище, | вання | ний |альність|звання та| відповідних | | | ім'я |підприєм-|заклад, | за | ступінь,| позицій | | |та по | ства | який |дипломом| дата і | (розділів, | | |бать- |(устано- |закінчив|та стаж | номер | пунктів) | | | кові | ви, |експерт;| роботи | диплома | Списків | | | екс- |організа-| дата і | за | про | товарів, щодо | | |перта | ції), у | номер | спеці- |присвоєн-| яких експерт | | | | якому |диплома |альністю|ня звання| планує | | | | працює |про вищу| | і | проводити | | | |експерт, | освіту | |ступеня; | експертизу | | | | посада | | |спеціаль-| | | | | | | | ність | | |---+------+---------+--------+--------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Посада, прізвище, ініціали особи,
яка підписує додаток _____________________________
(підпис)
М. П.
Завідуюча сектором зв'язків
з громадськістю, засобами
масової інформації
та підприємствами Чечеюк Л.В.

Додаток 4
до пункту 3.1 Інструкції
про порядок надання
юридичним особам
повноважень на проведення
недержавної експертизи
товарів у галузі
державного експортного
контролю

Бланк підприємства, установи, організації -------------------------------------------------------------
Висновок
недержавної експертизи щодо ідентифікації товару
N ______ від _______
1. Замовник експертизи: _____________________________________
------------------------------------------------------------------ (для юридичних осіб - повне найменування, адреса та код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові,
паспортні дані та місце проживання)
2. Мета та характеристика експертизи: _______________________
(первинна, додаткова, повторна)
3. Найменування організатора експертизи: ____________________ __________________________________________________________________
Відомості про експерта(ів) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, освіта, спеціальність,
учений ступінь та вчене звання, посада)
4. Дата надходження матеріалів до організатора експертизи: __________________________________________________________________
5. Дата складання висновку експертизи: ______________________
6. Підстава для проведення експертизи: ______________________
7. Питання, що потребують вирішення в процесі здійснення
експертизи:
7.1. Відповідність найменувань та описів товарів, поданих на
експертизу, найменуванням та описам товарів, унесеним до
відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному
контролю.
7.2. Відповідність товару, що є об'єктом експертизи,
представленій технічній документації.
7.3. ________________________________________________________
7.4. ________________________________________________________
8. Клопотання щодо представлення додаткових матеріалів,
необхідних експерту:
8.1. Запит до _______________________________________________
8.2. Запит до _______________________________________________
9. Перелік матеріалів та інших об'єктів дослідження, що
надійшли на експертизу:
------------------------------------------------------ | N | Повне та скорочене | Найменування | |з/п | найменування товару | технічного | | | відповідно до технічної |документа (технічне| | | документації |завдання, технічні | | | | умови на розробку | | | | та виготовлення | | | |товару, ДЕСТ, ГСТ, | | | |ін. документ, його | | | | шифр, децимальний | | | | номер тощо) | |----+---------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |----+---------------------------+-------------------| | | | | ------------------------------------------------------
10. Для проведення ідентифікації використані:
1) Нормативно-правові акти (відмітити використані акти
позначкою у квадраті):
а) Закон України "Про державний контроль за ---- міжнародними передачами товарів військового призначення | | та подвійного використання"; ----
б) додаток до постанови Кабінету Міністрів України ---- від 20.11.2003 N 1807 "Про затвердження Порядку | | здійснення державного контролю за міжнародними ---- передачами товарів військового призначення";
в) постанова Кабінету Міністрів України від ---- 28.01.2004 N 86 "Про затвердження Порядку здійснення | | державного контролю за міжнародними передачами товарів ---- подвійного використання" (із змінами) (далі - постанова
Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86).
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України ---- від 28.01.2004 N 86 | | ----
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України ---- від 28.01.2004 N 86 | | ----
Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України ---- від 28.01.2004 N 86 | | ----
Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України ---- від 28.01.2004 N 86 | | ----
Додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України ---- від 28.01.2004 N 86 | | ---- 2) Технічні та інші документи, що містять опис, технічні
характеристики та інші дані, що використані під час ідентифікації
товару(ів) __________________________________________________________________
(реквізити та повні найменування документів)
3) Інші документи (висновки державних органів, рішення тощо) __________________________________________________________________
(реквізити та повні найменування документів)
На підставі проведеної ідентифікації визначена відповідність
(невідповідність) зазначеного(их) нижче товару(ів) найменуванню
(опису) та технічним параметрам товарів, унесених до Списків
товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
28.01.2004 N 86:
------------------------------------------------------------------ | N | Скорочене | Назва Списку, | Аналіз | |з/п |найменування товару |позиція, найменування| відповідності | | | та його основні | (опис) та технічні |найменування та | | | технічні | характеристики | технічних | | |характеристики, які |аналогічних товарів, | характеристик | | | можуть бути | що в ньому наведені | товарів. | | |порівняні з такими, | | Коментарі та | | | що визначені у | | висновки | | |відповідних позиціях| | | | | Списків | | | |----+--------------------+---------------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+--------------------+---------------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
За підсумками ідентифікації визначено:
товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) __ , ___________________
(відповідає(ють) (не відповідає(ють)
найменуванню (опису) та технічним параметрам товарів, що
підлягають державному експортному контролю, які зазначені в
позиціях ______________ Списку товарів ____________, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86, на які
експерт(и), що оформлює висновок, має повноваження згідно зі
Свідоцтвом N ____ від ________
Додаткові зауваження експерта(ів): __________________________
Експерт(и) ________________________
(підпис)
Керівник уповноваженої юридичної особи ______________________
(підпис)
М.П.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
служби експортного контролю N 35 ( z0348-08 ) від 04.04.2008 }
Завідуюча сектором зв'язків
з громадськістю, засобами
масової інформації та підприємствами Чечеюк Л.В.вгору