Документ z0298-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2018, підстава - z0194-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 191 від 10.04.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 серпня 1997 р.
за N 298/2102
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 93 ( z0194-18 ) від 26.01.2018 }
Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації технічних
засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації
N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 }

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня
1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації технічних
засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації (додаються). 2. Керівникам органів із сертифікації технічних засобів
охоронної та охоронно-пожежної сигналізації довести затверджені
Правила до зацікавлених підприємств, організацій та установ, а
також інших суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від
форм власності. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю.Г.
Голова Держстандарту України Т.Кисільова
Затверджено
наказом Держстандарту України
від 10 квітня 1997 р. N 191
Правила
обов'язкової сертифікації технічних засобів
охоронної та охоронно-пожежної сигналізації
1. Галузь застосування
1.1. Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення
обов'язкової сертифікації технічних засобів охоронної та
охоронно-пожежної сигналізації (далі - продукція) в Українській
державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації
УкрСЕПРО (далі - Система). 1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації
продукції (далі - ОС), акредитованих випробувальних лабораторій
(центрів), підприємств, установ, організацій та громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності,
в тому числі іноземних.
2. Визначення
2.1. У цих Правилах використано терміни та визначення згідно
з: ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та
визначення"; ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Основні терміни та визначення"; ДСТУ 3410-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні
положення"; ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
проведення сертифікації продукції"; ДСТУ 3414-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація
виробництва. Порядок здійснення"; ДСТУ 3417-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура
визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується"; ДСТУ 3419-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація
систем якості. Порядок проведення"; ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки
документів. Форма та опис"; ДСТУ 3957-2000 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції"; ДСТУ 3960-2000 "Системи тривожної сигналізації. Системи
охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та
визначення"; ДСТУ ISO 9001-95 "Системи якості. Модель забезпечення якості
в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та
обслуговування"; ДСТУ ISO 9002-95 "Системи якості. Модель забезпечення якості
в процесі виробництва, монтажу та обслуговування"; ДСТУ ISO 9003-95 "Системи якості. Модель забезпечення якості
в процесі контролю готової продукції та її випробувань". ( Розділ 2 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )

3. Загальні положення
3.1. Сертифікацію продукції в Системі проводять ОС, що
акредитовані у Системі в установленому порядку. 3.2. Об'єктами сертифікації в Системі є продукція, що
виготовлена в Україні, і та, яка ввозиться на її територію. 3.3. Обов'язкова сертифікація продукції у Системі проводиться
на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних
документів щодо безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна,
охорони навколишнього природного середовища. Схеми (моделі), що
використовуються під час проведення обов'язкової сертифікації
продукції, визначає ОС згідно з додатком А ДСТУ 3413. ( Пункт 3.3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 3.4. Добровільна сертифікація продукції у Системі проводиться
на відповідність вимогам, які актами законодавства та нормативними
документами не віднесені до обов'язкових. При цьому сертифікація
на відповідність усім обов'язковим вимогам, якщо вони встановлені
для цієї продукції, виконується неодмінно. Схему добровільної
сертифікації визначає заявник за погодженням з органом із
сертифікації. ( Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 3.5. Порядок обов'язкової сертифікації імпортної продукції в
Системі встановлюється органом із сертифікації відповідно до цих
Правил, Порядку проведення робіт із сертифікації продукції
іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого
наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N
657/3097, та з урахуванням вимог Порядку митного оформлення
імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій
сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.11.97 N 1211 ( 1211-97-п ). ( Пункт 3.5 в
редакції Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від
10.10.2000 ) 3.6. Порядок проведення сертифікації продукції передбачає: - подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції; - аналіз наданої документації; - обстеження виробництва; - атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або
сертифікацію (оцінку) системи якості, якщо це передбачено схемою
сертифікації; - відбір, ідентифікацію зразків продукції; - проведення сертифікаційних випробувань акредитованими
випробувальними лабораторіями (центрами), зазначеними в рішенні за
заявкою органом із сертифікації; - аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про
можливість видачі сертифіката відповідності; - видачу сертифіката відповідності, укладання угоди та
занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи; - технічний нагляд за сертифікованою продукцією. ( Пункт 3.6 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
3.7. Визнання сертифікатів відповідності, виданих органами
інших країн, які не є членами Системи, на продукцію, що
імпортується в Україну, проводить орган із сертифікації згідно з
ДСТУ 3417. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно Наказом
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 3.8. Усі роботи із сертифікації продукції оплачуються
заявником за договорами про проведення робіт, що укладаються з
органом із сертифікації. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно
Наказом Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4. Порядок проведення сертифікації продукції
4.1. Подання заявки на сертифікацію. 4.1.1. Для проведення сертифікації продукції в Системі
заявник подає до акредитованого органу із сертифікації заявку.
Форма заявки - відповідно до додатка Б до ДСТУ 3413. Заявник повинен надати органу із сертифікації письмову
гарантію, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим
органам із сертифікації. Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій
продукції може бути будь-яка юридична або фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно,
може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від
свого імені або через посередників. Посередник повинен одночасно
із заявкою подати документи про те, що він уповноважений діяти від
імені виробника і що виробник бере на себе ті самі обов'язки, що й
заявник. ( Підпункт 4.1.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4.1.2. До заявки додаються: - копія технічних умов на заявлену продукцію (в разі
необхідності); - комплект експлуатаційної документації; - копія протоколів останніх періодичних випробувань
продукції; - протоколи сертифікаційних випробувань, проведених в
акредитованих випробувальних лабораторіях (центрах) України або в
лабораторіях інших країн (з метою визнання їх результатів); - інші документи (на вимогу ОС), які будуть необхідні для
визначення схеми сертифікації (креслення, технічні описи складових
частин, конструкторська та технологічна документація).
4.2. Розгляд заявки та прийняття рішення. 4.2.1. Під час розгляду заявки ОС виконує такі процедури: - реєструє заявку в журналі обліку та заводить окрему справу
на сертифікацію продукції заявника; - проводить експертизу надісланих документів; - визначає схему сертифікації продукції за поданою заявкою;
( Позиція підпункту 4.2.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації
N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) - визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії
(центри), які проводитимуть випробування зразків продукції за
заявкою; ( Позиція підпункту 4.2.1 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) - визначає кількість зразків для ідентифікації та
випробувань, правила їх відбору; ( Позиція підпункту 4.2.1 в
редакції Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від
10.10.2000 ) - визначає організації, що здійснюють технічний нагляд;
( Позиція підпункту 4.2.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації
N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) - визначає перелік необхідних документів, які повинен подати
заявник для проведення сертифікації; ( Позиція підпункту 4.2.1 в
редакції Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від
10.10.2000 ) - готує рішення за заявкою і надає його заявнику; ( Позиція
підпункту 4.2.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) - надсилає копію рішення за заявкою до випробувальних
лабораторій (центрів), що проводитимуть випробування; ( Позиція
підпункту 4.2.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) - готує документи на проведення робіт із сертифікації
(укладає господарчі договори тощо). ( Позиція підпункту 4.2.1 в
редакції Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від
10.10.2000 ) 4.2.2. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не
повинен бути більше одного місяця з дня її реєстрації та внесення
плати за її розгляд. 4.2.3. Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних
документів виявляється неможливість проведення сертифікації
заявленої продукції, ОС надає заявникові обгрунтоване рішення про
неможливість проведення сертифікації. У разі незгоди з прийнятим
рішенням заявник може оскаржити рішення ОС у порядку відповідно до
розділу 6 цих Правил. ( Підпункт 4.2.3 із змінами, внесними згідно
з Наказом Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від
10.10.2000 )
4.3. Визначення схеми сертифікації продукції. 4.3.1. Схема сертифікації продукції визначається ОС згідно з
додатком А ДСТУ 3413. ( Підпункт 4.3.1 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4.4. Обстеження виробництва. 4.4.1. Порядок обстеження виробництва встановлюється ОС
згідно з ДСТУ 3957, ураховуючи особливості виробництва продукції. Обстеження виробництва проводиться з метою оцінки: - умов виробництва заявленої продукції, що мають
забезпечувати стабільний рівень характеристик і показників
продукції; - відповідності конструкторської та технологічної
документації вимогам чинних в Україні нормативних документів; - стану виробничого обладнання та системи контролю показників
технологічного процесу; - технічної можливості підприємства виготовляти продукцію
відповідно до вимог нормативних документів; - визначення періодичності і форм проведення технічного
нагляду за виробництвом сертифікованої продукції і т. ін. ( Підпункт 4.4.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4.4.2. Для виконання робіт з обстеження виробництва наказом
керівника органу із сертифікації призначається комісія в складі,
як правило, не більше 3 фахівців. Програма з обстеження
виробництва затверджується керівником органу із сертифікації.
( Підпункт 4.4.2 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 4.4.3. Порядок виконання робіт з обстеження виробництва
повинен передбачати: - попередню оцінку готовності підприємства до обстеження
виробництва на підставі наданої ним інформації; - перевірку й оцінку виробництва безпосередньо на
підприємстві; - оформлення результатів обстеження виробництва. ( Підпункт 4.4.3 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4.4.4. У разі негативних результатів обстеження виробництва
орган із сертифікації припиняє роботи за заявкою на термін
проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення
невідповідностей. ( Підпункт 4.4.4 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 4.4.5. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після
надання органу із сертифікації переконливих доказів проведення
заявником коригувальних дій. ( Підпункт 4.4.5 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 4.4.6. Повторне обстеження виробництва проводиться за
рішенням органу із сертифікації за повною або скороченою
процедурою відповідно до пункту 3.8. ( Підпункт 4.4.6 в редакції
Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4.5. Атестація виробництва. 4.5.1. Атестація виробництва проводиться відповідно до вимог
ДСТУ 3414-96 з метою перевірки технічних можливостей
підприємства-виробника забезпечувати стабільний випуск продукції,
що відповідає вимогам нормативних документів, а також видачі
рекомендацій щодо періодичності випробувань, кількості зразків, що
випробовуються під час сертифікації, способів та правил їх
відбору. 4.5.2. Атестація виробництва проводиться за ініціативою
заявника та за рішенням ОС. Для виконання робіт з атестації виробництва наказом керівника
органу із сертифікації призначається комісія в складі, як правило,
не більше 3 фахівців із залученням, у разі потреби, експертів
Держстандарту України чи інших органів із сертифікації продукції
або систем якості. ( Підпункт 4.5.2 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4.5.3. Порядок проведення робіт з атестації виробництва
повинен передбачати: - подачу та розгляд заявки (залежно від схеми) на проведення
атестації; - попередню оцінку; ( Позиція друга підпункту 4.5.3 в
редакції Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від
10.10.2000 ) - складання програми та методики атестації; - перевірку виробництва і атестацію його технічних
можливостей; - технічний нагляд за атестованим виробництвом. 4.5.4. За позитивних результатів атестації виробництва орган
із сертифікації оформляє атестат виробництва за формою згідно з
додатком Д ДСТУ 3414, реєструє його у Реєстрі Системи і надає
підприємству. Термін дії атестата виробництва встановлює орган із
сертифікації за результатами перевірки (складності продукції та
виробництва тощо), але не більш як на 3 роки. ( Підпункт 4.5.4 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4.5.5. У разі негативних результатів атестації виробництва
орган із сертифікації припиняє роботи за заявкою на термін
проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення
виявлених недоліків. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання
органу із сертифікації переконливих доказів проведення заявником
коригувальних дій. ( Підпункт 4.5.5 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4.5.6. Повторна атестація виробництва проводиться за рішенням
органу із сертифікації за повною або скороченою процедурою у
відповідності до пункту 4.5. ( Пункт 4.5 доповнено підпунктом
4.5.6 згідно з Наказом Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 )
від 10.10.2000 )
4.6. Сертифікація систем якості. 4.6.1. Сертифікація (оцінка) систем якості проводиться
органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт.
Порядок проведення сертифікації встановлюється органом із
сертифікації систем якості згідно з вимогами ДСТУ 3419-96.
( Підпункт 4.6.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 4.6.2. Сертифікація (оцінка) систем якості виконується за
ініціативою заявника або за рішенням ОС, якщо це передбачено
схемою сертифікації. ( Підпункт 4.6.2 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 4.6.3. Сертифікація (оцінка) системи якості стосовно
виробництва визначеної продукції проводиться з метою засвідчення
відповідності системи якості вимогам ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002,
ДСТУ ISO 9003 і забезпечення впевненості в тому, що виробник
здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам
нормативних документів, а продукція незадовільної якості своєчасно
виявляється. ( Підпункт 4.6.3 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 4.6.4. Порядок сертифікації систем якості повинен
передбачати: - подачу та розгляд заявки на сертифікацію системи якості; - експертизу документації на систему якості; - оцінку системи якості; - перевірку системи якості; - оформлення результатів перевірки; - технічний нагляд за сертифікованою системою якості в період
терміну дії сертифіката. 4.6.5. Результати сертифікації системи якості оформлюються
сертифікатом на систему якості, який надсилається заявнику, а його
копія - ОС. 4.6.6. У разі наявності сертифіката на систему якості, яка
поширюється на виробництво продукції, заявленої на сертифікацію,
заявник додає до заявки копію цього сертифіката. 4.6.7. ОС після одержання заявки і копії сертифіката на
систему якості звертається із запитом до органу із сертифікації
систем якості про документальне підтвердження задовільного
функціонування на підприємстві сертифікованої системи якості.
Після отримання документів, що підтверджують функціонування
системи якості відповідно до вимог нормативних документів, які
поширюються на систему, і позитивних результатів їх аналізу ОС
визначає схему сертифікації продукції, що передбачає сертифікацію
системи якості згідно з додатком А ДСТУ 3413-96. ( Підпункт 4.6.7
із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 4.6.8. Сертифікат відповідності на продукцію, виданий за
схемою, що передбачає сертифікацію системи якості, має термін дії
три роки.
4.7. Відбір зразків для випробувань. 4.7.1. Відбір зразків продукції для випробувань проводиться
ОС або, за його письмовим дорученням, уповноваженим представником,
незалежним від заявника. 4.7.2. Зразки продукції відбираються з тих виробів, що
пройшли приймальний контроль виробника та готові до реалізації. Кількість зразків для випробувань має відповідати кількості,
зазначеній в рішенні за заявкою ОС. У випадку сертифікації партії
продукції зразки відбираються з установленої партії (виробничої
або партії постачання), що підтверджена відповідними супровідними
документами. Відбір зразків проводиться у присутності представника
заявника і оформлюється актом відбору зразків (додаток N 4). 4.7.3. Кількість зразків для випробувань установлюється
органом із сертифікації. ( Пункт 4.7 доповнено підпунктом 4.7.3
згідно з Наказом Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від
10.10.2000 ) 4.8. Ідентифікація продукції. 4.8.1. Ідентифікація продукції проводиться ОС або, за його
дорученням, випробувальною лабораторією (центром). Якщо
випробувальна лабораторія (центр) акредитована тільки на технічну
компетентність, ідентифікація проводиться за участю уповноваженого
представника ОС. В обох випадках ідентифікація проводиться в
присутності заявника. 4.8.2. Ідентифікація продукції включає в себе звірення
конструкції поданого для випробувань зразка та його технічного
стану за змістом технічної документації на продукцію, заявлену на
сертифікацію. Звіряються відповідність серійних номерів виробу та
його складових частин, комплектність поставки. 4.8.3. За результатами ідентифікації складається акт. 4.8.4. Зразки продукції, що не пройшли ідентифікації, на
випробування з метою сертифікації не приймаються.
4.9. Приймання зразків продукції випробувальною лабораторією
(центром). 4.9.1. Ідентифіковані зразки продукції для випробувань
приймає відповідальна особа випробувальної лабораторії (центру),
яка уповноважується на це розпорядженням керівника лабораторії
(центру), за наявності актів відбору зразків. ( Підпункт 4.9.1 в
редакції Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від
10.10.2000 )
4.10. Випробування зразків продукції з метою сертифікації. 4.10.1. Випробування зразків продукції з метою сертифікації
проводяться акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями
(центрами), які визначені ОС і зазначені в рішенні за заявкою. Якщо продукція є великогабаритною чи нетранспортабельною або
потребує монтажу на місці експлуатації чи використання унікального
випробувального обладнання тощо, то допускається сертифікаційні
випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням
його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки,
які відповідають установленим вимогам. ( Підпункт 4.10.1 доповнено
абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 )
від 10.10.2000 ) Випробування повинні проводити фахівці акредитованих
випробувальних лабораторій (центрів). ( Підпункт 4.10.1 доповнено
абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 )
від 10.10.2000 ) 4.10.2. Самостійне прийняття випробувальною лабораторією
(центром) рішення про проведення випробувань зразків продукції з
метою сертифікації не допускається, а їх результати не визнаються. 4.10.3. Зразки продукції випробовуються на відповідність
обов'язковим вимогам чинних нормативних документів, зазначених у
рішенні. 4.10.4. Терміни проведення випробувань встановлюються
відповідно до програми сертифікації, що розробляється ОС, та
узгоджуються з керівником лабораторії (центру) випробувань. 4.10.5. За результатами випробувань лабораторія (центр)
складає протокол, який надається ОС, а його копія - заявнику.
Протокол випробувань повинен бути підписаний виконавцями робіт і
затверджений керівником акредитованої випробувальної лабораторії
(центру). Якщо випробування проводились у випробувальній лабораторії
(центрі), що акредитована в Системі тільки на технічну
компетентність, протокол випробувань підписується представником
ОС, під наглядом якого (за дорученням органу) проводились ці
випробування. 4.10.6. Протокол випробувань у будь-якому випадку повинен
містити: - посилання на позначення та назву нормативних документів
щодо методів випробувань; - графу "Норма згідно з нормативним документом на продукцію",
у якій записується конкретна, визначена нормативними документами,
норма; - графу "Фактично одержані результати випробувань", в якій
наводиться числовий результат вимірювань (випробувань). Не
допускається запис: "Відповідає", "В нормі" або "Не виявлено" -
для показників, що підлягають вимірюванню; - графу "Висновки за результатами випробувань", в якій
зазначається відповідність чи невідповідність нормі. 4.10.7. У разі отримання негативних результатів хоча б за
одним з показників, випробування з метою сертифікації
припиняються, а інформація про це надається заявнику та ОС. 4.10.8. Повторні випробування можуть бути проведені тільки
після подання нової заявки та переконливих доказів заявника щодо
проведення ним коригувальних заходів на усунення причин, що
викликали невідповідність.
4.11. Видача сертифіката відповідності. 4.11.1. За наявності позитивних результатів сертифікаційних
випробувань орган із сертифікації оформлює сертифікат
відповідності: - на одиничний виріб; - на партію продукції; - на продукцію, що випускається підприємством серійно
протягом терміну, установленого угодою, з правом маркування знаком
відповідності кожної одиниці продукції згідно з ДСТУ 2296. Завірена ксерокопія сертифіката надсилається до Держстандарту
України. Сертифікат відповідності набирає чинності з дня його
реєстрації в Реєстрі Системи. 4.11.2. Термін дії сертифіката відповідності визначає орган
із сертифікації з урахуванням: - дії нормативних документів на продукцію; - періоду, на який атестовано виробництво (сертифікована
система якості); - гарантійного терміну придатності продукції, але не більше
термінів, зазначених у додатку А до ДСТУ 3413. 4.11.3. Сертифікат відповідності для серійної продукції
поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката
відповідності, з урахуванням гарантійного терміну придатності
і/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог
нормативних документів щодо умов транспортування, складування,
зберігання продукції. 4.11.4. Термін дії сертифіката відповідності та угоди не
продовжується. 4.11.5. Для отримання сертифіката відповідності на новий
термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії
направляє до органу із сертифікації заявку відповідно до пункту
4.1. 4.11.6. Допускається видача нового сертифіката відповідності
замість того, що втратив чинність, за схемами згідно з додатком А
ДСТУ 3413 з обстеженням та атестацією виробництва або
сертифікацією (оцінкою) системи якості на підставі результатів
технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності згідно
з цими правилами або лише за позитивними результатами здійснених
планових контрольних випробувань зразків продукції. Необхідність проведення сертифікаційних випробувань за новою
заявкою визначає орган із сертифікації. 4.11.7. У разі закінчення терміну дії сертифіката
відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія
продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат
відповідності на залишки сертифікованої продукції повинен
видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі
протоколів випробувань, проведених під час сертифікації). ( Пункт 4.11 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4.12. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час
її виробництва. 4.12.1. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час
її виробництва виконується органом із сертифікації або, за його
дорученням, представниками інших організацій, що визначені в
рішенні за заявкою на сертифікацію. Технічний нагляд проводиться в
тому разі, коли він передбачений схемою сертифікації в порядку,
визначеному органом із сертифікації. ( Підпункт 4.12.1 в редакції
Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 4.12.2. Обсяг, порядок і періодичність технічного нагляду в
кожному конкретному випадку встановлюються договором та
зазначаються у програмі технічного нагляду. Орган із сертифікації може прийняти рішення про позачергове
проведення технічного нагляду на підставі інформації про стан
продукції, яка надходить від споживачів та органів контролю. Обсяг
та порядок такого нагляду визначається органом із сертифікації у
кожному конкретному випадку. ( Підпункт 4.12.2 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4.12.3. За результатами технічного нагляду орган із
сертифікації своїм рішенням може припинити або зупинити дію
сертифіката віповідності. Підставою для припинення або зупинення
дію сертифіката відповідності можуть бути: - відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду; - негативний результат контрольних випробувань; - порушення виготовлювачем вимог нормативних документів,
конструкторської документації на продукцію; - порушення виготовлювачем вимог технології виготовлення,
правил приймання, методів контролю та випробувань; - унесення виготовлювачем змін до конструкторської або
технологічної документації без погодження з органом із
сертифікації; - невиконання заявником пропозицій органу із сертифікації за
результатами технічного нагляду; - відсутність виробництва сертифікованої продукції протягом
більш як 6 місяців; - невиконання заявником умов угоди. ( Підпункт 4.12.3 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
4.12.4. Дію сертифіката відповідності може бути відновлено за
умови виконання заявником коригувальних заходів щодо усунення
виявлених порушень та позитивних результатів контролю їх
виконання. ( Підпункт 4.12.4 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 4.12.5. Інформацію про своє рішення щодо припинення або
зупинення дії сертифіката відповідності орган із сертифікації в
триденний термін надсилає заявнику, Держстандарту України та
територіальному центру стандартизації, метрології та сертифікації
за місцем розташування заявника. ( Підпункт 4.12.5 в редакції
Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 4.12.6. Для відновлення дії сертифіката відповідності заявник
у визначений органом із сертифікації термін повинен надати
переконливі докази щодо проведення ним коригувальних заходів і
усунення причин, які викликали невідповідність. На підставі
наданих заявником доказів і додаткової перевірки (при потребі)
орган із сертифікації приймає рішення про відновлення дії
сертифіката відповідності. ( Підпункт 4.12.6 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 4.12.7. Обсяг, порядок і періодичність технічного нагляду в
кожному конкретному випадку встановлюються договором та
зазначаються у програмі технічного нагляду. ОС може прийняти рішення про позачергове проведення
технічного нагляду на підставі інформації про стан продукції, яка
надходить від споживачів та органів контролю. Обсяг та порядок
такого нагляду визначається ОС у кожному конкретному випадку. 4.12.8. За результатами технічного нагляду ОС може припинити
або зупинити дію сертифіката віповідності. Підставою для
припинення або зупинення дії сертифіката відповідності може бути: - негативний результат контрольних випробувань; - порушення виготовлювачем вимог нормативних документів,
конструкторської документації на продукцію; - порушення виготовлювачем вимог технології виготовлення,
правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування
тощо; - внесення виготовлювачем змін до конструкторської або
технологічної документації, які призводять до погіршання
показників, що підтверджуються під час сертифікації; - припинення або зупинення дії атестата виробництва чи
сертифіката на систему якості виробництва продукції; - порушення заявником умов угоди. 4.12.9. Рішення про припинення дії сертифіката відповідності
приймається у випадку, якщо через проведення коригувальних
заходів, погоджених з ОС, виготовлювач може усунути причини
невідповідності та без повторних випробувань у випробувальній
лабораторії (центрі) підтвердити відповідність продукції вимогам
нормативних документів. В інших випадках дія сертифіката відповідності зупиняється.

( Підпункт 4.12.10 вилучено на підставі Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )

( Підпункт 4.12.11 вилучено на підставі Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )

( Підпункт 4.12.12 вилучено на підставі Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )

( Підпункт 4.12.13 вилучено на підставі Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )

( Підпункт 4.12.14 вилучено на підставі Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )

( Підпункт 4.12.15 вилучено на підставі Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )

4.13. Визнання результатів сертифікації продукції, проведеної
поза Системою. 4.13.1. Рішення про визнання результатів сертифікації
продукції, що проводиться закордонним органом із сертифікації,
приймає ОС відповідно до вимог ДСТУ 3417-96. 4.13.2. Об'єктами визнання є: - сертифікати відповідності; - протоколи за результатами випробувань; - атестати (сертифікати) на виробництво або сертифікати на
систему якості виробництва продукції. 4.13.3. Для визнання результатів сертифікації, проведеної
поза Системою, до ОС подається заявка. До заявки додаються завірені копії сертифіката відповідності,
протоколу випробувань, атестата (сертифіката) виробництва (за
наявності), сертифіката на систему якості (за наявності) та/або
інші офіційні документи і матеріали, які підтверджують проведення
сертифікації закордонним органом із сертифікації. 4.13.4. Іноземні сертифікати відповідності та протоколи
випробувань підлягають визнанню за таких умов: - укладено двосторонню угоду про взаємне визнання результатів
сертифікації між Держстандартом України і національним органом із
сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, яка ввозиться
в Україну; - іноземний сертифікат видано в державній системі
сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, яка ввозиться
в Україну; - продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована
за супровідною документацією (маркування, етикетка) як така, що
виготовлена за стандартами і/або нормативними документами, які
чинні в Україні; - вимоги до продукції, що ввозиться в Україну, відповідають
вимогам чинних нормативних документів, відповідно до яких
проводиться її сертифікація в Україні. 4.13.5. У разі виконання всіх умов, наведених у пункті 4.13.4
цих Правил, ОС видає на іноземний сертифікат свідоцтво про
визнання згідно з ДСТУ 3498-96. Свідоцтво про визнання
реєструється в Реєстрі Системи. 4.13.6. У разі невиконання умов за пунктом 4.13.4 (принаймні
однієї з умов) визнання іноземних сертифікатів проводиться згідно
з вимогами цих Правил на підставі рішення ОС. 4.13.7. Документом про визнання іноземних сертифікатів є
свідоцтво про визнання (в разі повного визнання) або сертифікат
відповідності (в разі часткового визнання), що видані в Системі. Результати сертифікації, проведеної поза Системою, можуть
бути визнані: - без додаткових процедур сертифікації; - із впровадженням додаткових процедур сертифікації; - у разі позитивних результатів сертифікації продукції в
Системі. 4.13.8. Процедура визнання результатів сертифікації
продукції, проведеної поза Системою, передбачає: - розгляд заявки та аналіз наданої документації; - прийняття рішення про можливість видачі свідоцтва про
визнання або сертифіката відповідності; - оформлення та реєстрацію свідоцтв про визнання або
сертифікатів відповідності; - технічний нагляд за продукцією. 4.13.9. ОС розглядає документацію, проводить її аналіз та
експертизу. 4.13.10. ОС, що розглядає документацію, має право звернутися
із запитом про додаткову інформацію до заявника. 4.13.11. ОС може прийняти рішення про повне або про часткове
визнання результатів сертифікації продукції, проведеної поза
Системою. 4.13.12. ОС оформлює свідоцтво про визнання або сертифікат
відповідності. 4.13.13. У разі значних розбіжностей у нормативних документах
щодо показників (характеристик) продукції ОС приймає рішення про
проведення сертифікації продукції згідно з вимогами Системи. 4.13.14. Зразки для сертифікації надаються заявником. 4.13.15. Термін дії визнання сертифікатів відповідності,
протоколів випробувань та інших документів держав - імпортерів
визначається ОС. 4.13.16. Технічний нагляд за продукцією, що імпортується,
виконується згідно з рішенням ОС.
5. Конфіденційність
5.1. ОС та організації, які діють за їх дорученням, повинні
забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну
або професійну таємницю.
6. Розгляд спірних питань
6.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови
йому у видачі сертифіката відповідності чи припинення або
зупинення дії сертифіката, він повинен подати (письмово) заяву до
ОС не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про
прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого
рішення. 6.2. Заява розглядається ОС в місячний термін з дня її
надходження. 6.3. До заяви додаються такі документи: - листування із спірного питання між заявником,
випробувальною лабораторією (центром), ОС, територіальним центром
стандартизації, метрології та сертифікації; - відповідні матеріали випробувань, обстеження або атестації
виробництва, сертифікації системи якості чи аналізу функціонування
сертифікованої системи якості, технічного нагляду; - технічна документація на продукцію (за необхідності). 6.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з
випробувальної лабораторії (центру) для надання пояснень. 6.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із
таких рекомендацій: - видати чи визнати сертифікат відповідності; - відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності; - підтвердити зупинення дії сертифіката відповідності; - поновити дію сертифіката відповідності. 6.6. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після
проведення засідання. Якщо на думку ОС, що розглядав спірне
питання, необхідно внести зміни або переглянути стандарти та інші
нормативні документи на продукцію, що використовувалися під час
сертифікації, то відповідні пропозиції він вносить до
Держстандарту України. 6.7. У разі незгоди з рішенням ОС заявник має право
звернутися до Держстандарту України (протягом десяти днів з дня
одержання рішення), а також до суду, арбітражного суду згідно з
чинним законодавством. 6.8. Витрати, пов'язані з розглядом спірних питань, несе
кожна із сторін. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.8 згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
7. Розрахунки між ОС і заявником
7.1. Загальна система розрахунків здійснюється згідно з ДСТУ
3413 та наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100
( z0194-99 ) "Про затвердження Правил визначення вартості робіт із
сертифікації продукції та послуг", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31.03.99 за N 194/3487. ( Пункт 7.1 в редакції
Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
7.2. Усі роботи із сертифікації продукції оплачуються
заявником на підставі договорів окрім робіт, зазначених у пункті
6.8. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.2 згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 7.3. Оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від
їх результатів. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.3 згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 ) 7.4. Витрати заявника на проведення робіт з сертифікації
продукції зараховуються на собівартість продукції. ( Розділ 7
доповнено пунктом 7.4 згідно з Наказом Держкомстандартизації N 585
( z0740-00 ) від 10.10.2000 )
7.5. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції. 7.5.1. Під час сертифікації продукції фінансові
взаємовідносини встановлюються між: - ОС; - органами із сертифікації систем якості; - випробувальними лабораторіями (центрами); - заявником. 7.5.2. Оплаті підлягають роботи, пов'язані з обов'язковою
сертифікацією продукції: - підготовчі; - експертні; - щодо атестації, випробування, контролю та реєстрації. 7.5.3. Оплата робіт із сертифікації продукції проводиться на
підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС відповідно до
одного з нижчевикладених варіантів: - заявник укладає договір на проведення усіх робіт з ОС. Із
одержаних за договором коштів ОС сплачує за проведення відповідних
робіт випробувальним лабораторіям (центрам); - заявник згідно з рішенням ОС за заявкою укладає окремі
договори на виконання видів робіт з ОС, органами із сертифікації
систем якості, випробувальними лабораторіями (центрами) або іншими
організаціями, що зазначені в рішенні за заявкою.

( Додаток 1 (Заявка на проведення сертифікації продукції в
Системі сертифікації УкрСЕПРО) вилучено на підставі Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )

( Додаток 2 (Рішення) вилучено на підставі Наказу
Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )

( Додаток 3 (Схеми сертифікації продукції) вилучено на
підставі Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від
10.10.2000 )

( Додаток 4 (Акт відбору зразків ) вилучено на підставі
Наказу Держкомстандартизації N 585 ( z0740-00 ) від 10.10.2000 )вгору