Документ z0288-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.01.2017, підстава - z1711-16

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
05.03.2009 N 244
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2009 р.
за N 288/16304
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1174 ( z1711-16 ) від 29.11.2016 }
Про затвердження Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, проспекту емісії, звіту
про результати розміщення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 1057 ( z1087-09 ) від 16.10.2009
Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
N 237 ( z0305-12 ) від 07.02.2012 N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }

Відповідно до статей 28 - 30, 35, 36 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) та статей 36, 44 - 46 Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про реєстрацію випуску сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про
результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю,
погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску (далі - Положення), що додається.
2. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства,
крім абзацу дев'ятнадцятого пункту 1 розділу II Положення, який
набирає чинності після внесення змін до розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
29.07.2004 N 1866 ( z1084-04 ) "Про затвердження Положення про
видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на
право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду
фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення
емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 1 вересня 2004 року за N 1084/9683,
у частині отримання дозволу на право здійснення емісії
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю. До набрання чинності відповідних змін небанківські фінансові
установи подають документи відповідно до пункту 3 розділу II
Положення.
3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку: від 04.10.2005 N 511 ( z1271-05 ) "Щодо затвердження
Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі,
інформації про їх випуск та проспекту емісії", зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 26.10.2005 за N 1271/11551; від 14.02.2006 N 106 ( z0334-06 ) "Про затвердження Порядку
реєстрації звіту про підсумки випуску сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю", зареєстроване в Міністерстві юстиції України
28.03.2006 за N 334/12208; від 14.02.2006 N 107 ( z0335-06 ) "Про затвердження Положення
про порядок погашення та скасування реєстрації випуску
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в
бездокументарній формі", зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 28.03.2006 за N 335/12209.
4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Назаренка Ю.М.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 5 березня 2009 N 7
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Міністр регіонального розвитку
та будівництва України В.С.Куйбіда
Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України В.Альошин
Голова Державного комітету
України із земельних ресурсів О.М.Кулініч
В.о. Голови Правління
Національного банку України А.В.Шаповалов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
05.03.2009 N 244
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2009 р.
за N 288/16304

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстрацію випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску

Розділ I. Загальні положення
1. Положення розроблено відповідно до статей 36, 44 - 46
Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління
майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"
( 978-15 ) (далі - Закон), статей 28 - 30, 35, 36 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) та інших нормативно-правових актів. Це Положення установлює порядок реєстрації в Національній
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - орган
реєстрації) випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю,
випущених у бездокументарній формі (далі - сертифікати ФОН), та
проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів
ФОН, погашення сертифікатів ФОН та скасування реєстрації випуску
сертифікатів ФОН. { Абзац другий пункту 1 розділу І із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від 07.02.2012 }
2. Для цього Положення терміни вживаються у такому значенні: серія сертифікатів ФОН - сукупність сертифікатів ФОН одного
емітента в межах одного випуску сертифікатів ФОН, що мають єдиний
реєстраційний номер, однакові умови та строки розміщення, обігу,
виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права; фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух
грошових коштів емітента за звітний період.
3. Емітентом сертифікатів ФОН може бути банк або небанківська
фінансова установа, якщо вони мають дозвіл на здійснення емісії
власних цінних паперів (для банків) або дозвіл на право здійснення
емісії сертифікатів ФОН (для небанківських фінансових установ).
4. Реєстрація може бути здійснена при виконанні таких вимог: загальна номінальна вартість сертифікатів ФОН, випущених
емітентом, не може перевищувати десятикратного розміру власного
капіталу емітента; обсяг здійснюваного в рамках емісії випуску сертифікатів ФОН
повинен бути в сумі, еквівалентній не менше ніж 100 тисяч євро за
курсом Національного банку України на день прийняття рішення про
емісію сертифікатів ФОН; оплата сертифікатів ФОН при їх розміщенні здійснюється
виключно грошовими коштами.
5. Емітент може прийняти рішення про розміщення сертифікатів
ФОН після отримання дозволу на здійснення емісії власних цінних
паперів (для банків) або дозволу на право здійснення емісії
сертифікатів ФОН (для небанківських фінансових установ). Кількість випусків сертифікатів ФОН одного емітента, що
одночасно знаходяться в обігу, не обмежується. Стосовно кожного випуску сертифікатів ФОН емітент приймає
окреме рішення.
6. Розміщення сертифікатів ФОН здійснюється шляхом відкритого
(публічного) або закритого (приватного) розміщення. Розміщення сертифікатів ФОН здійснюється емітентом самостійно
або через андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про
андеррайтинг. { Абзац другий пункту 6 розділу I в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 } Розміщення та обіг сертифікатів ФОН, що передбачені до
закритого (приватного) розміщення, здійснюються серед юридичних та
фізичних осіб - учасників закритого (приватного) розміщення, коло
яких заздалегідь визначено в рішенні про випуск сертифікатів ФОН.
Кількість учасників закритого (приватного) розміщення сертифікатів
ФОН не може перевищувати ста осіб. Строк закритого (приватного) розміщення сертифікатів ФОН не
може перевищувати двох місяців з дати початку розміщення. Якщо
сертифікати ФОН передбачені до розміщення, випускаються різними
серіями, строк закритого (приватного) розміщення окремої серії
сертифікатів ФОН не може перевищувати двох місяців з дати початку
розміщення цієї серії.
{ Абзац п'ятий пункту 6 розділу I виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
Відкрите (публічне) розміщення сертифікатів ФОН передбачає
пропозицію сертифікатів ФОН заздалегідь не визначеній кількості
осіб. { Абзац п'ятий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } Строк відкритого (публічного) розміщення сертифікатів ФОН не
може перевищувати одного року з дати початку розміщення. Якщо
сертифікати ФОН випускаються різними серіями, строк відкритого
(публічного) розміщення окремої серії сертифікатів ФОН не може
перевищувати одного року з дати початку розміщення сертифікатів
ФОН цієї серії. Забороняється відкрите (публічне) розміщення сертифікатів ФОН
раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії в
повному обсязі в офіційному друкованому виданні органу реєстрації.
7. Обіг сертифікатів ФОН дозволяється після реєстрації звіту
про результати розміщення сертифікатів ФОН та отримання свідоцтва
про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН. Обіг сертифікатів ФОН припиняється відповідно до рішення про
випуск сертифікатів ФОН, проспекту емісії та правил ФОН, а також
за рішенням органу реєстрації.
8. За ініціативою емітента випуск або окрема серія
сертифікатів ФОН можуть бути викуплені достроково.
9. Процедура емісії сертифікатів ФОН включає такі етапи: 1) одержання дозволу на здійснення емісії власних цінних
паперів (для банків) або дозволу на право здійснення емісії
сертифікатів ФОН (для небанківських фінансових установ); 2) прийняття емітентом рішення про випуск сертифікатів ФОН; 3) укладання з депозитарієм договору про обслуговування
емісії сертифікатів ФОН; 4) подання заяви і всіх необхідних документів до органу
реєстрації для реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх
емісії; { Підпункт 4 пункту 9 розділу I в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 }
5) державна реєстрація випуску сертифікатів ФОН та проспекту
їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску
сертифікатів ФОН; { Підпункт 5 пункту 9 розділу I в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 }
6) присвоєння сертифікатам ФОН міжнародного ідентифікаційного
номера; 7) депонування тимчасового глобального сертифіката; { Підпункт 7 пункту 9 розділу I в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 }
8) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому
проспекті емісії сертифікатів ФОН, у повному обсязі відповідно до
частини сьомої статті 30 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ) не менш як за 10 днів до початку
відкритого (публічного) розміщення сертифікатів ФОН або надання
зареєстрованого проспекту емісії особам, які є учасниками
розміщення згідно з відповідним рішенням емітента, не менш як за
10 днів до початку закритого (приватного) розміщення сертифікатів
ФОН; { Підпункт 8 пункту 9 розділу I в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 }
9) розміщення сертифікатів ФОН; 10) подання звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН
до органу реєстрації; 11) реєстрація звіту про результати розміщення сертифікатів
ФОН та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів
ФОН; 12) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому
звіті про результати розміщення сертифікатів ФОН (у разі
відкритого (публічного) розміщення), шляхом опублікування звіту в
одному із офіційних друкованих видань органу реєстрації не пізніше
ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати
розміщення сертифікатів ФОН (серії сертифікатів); 13) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір
про обслуговування емісії сертифікатів ФОН і оформлено тимчасовий
глобальний сертифікат, копії свідоцтва про реєстрацію випуску
сертифікатів ФОН. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску
сертифікатів ФОН емітент переоформляє глобальний сертифікат на
нову кількість сертифікатів ФОН з урахуванням результатів
розміщення сертифікатів ФОН; { Підпункт 13 пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
14) подання до органу реєстрації примірника засобу масової
інформації з публікацією звіту про результати розміщення
сертифікатів ФОН не пізніше 15 днів з дати опублікування звіту про
результати розміщення сертифікатів ФОН.
{ Підпункт 15 пункту 9 розділу I виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
Розділ II. Реєстрація випуску сертифікатів
ФОН та проспекту емісії
1. Для реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх
емісії емітент - небанківська фінансова установа подає до органу
реєстрації такі документи: { Абзац перший пункту 1 розділу II в
редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } 1) заяву про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН, проспекту
емісії згідно з додатком 1 до цього Положення; 2) копію дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН
відповідного фонду; 3) копію ліцензії на провадження діяльності із залучення
коштів установників для фінансування об'єктів будівництва та/або
здійснення операцій з нерухомістю; 4) копію рішення емітента про випуск сертифікатів ФОН, яке
має містити відомості, передбачені главою 1 розділу III цього
Положення; 5) проспект емісії, який має містити відомості, передбачені
главою 2 розділу III цього Положення; { Підпункт 5 пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
6) копії установчих документів емітента, крім випадку, коли
емітент діє на підставі модельного статуту; { Підпункт 6 пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 237 ( z0305-12 ) від 07.02.2012 }
7) копії правил ФОН та інвестиційної декларації; 8) довідку про відкриття емітентом окремого поточного рахунку
ФОН; 9) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців з відомостями про емітента; { Підпункт 9 пункту 1 розділу II в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012 }
10) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; 11) фінансову звітність за звітний період, що передував
кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску
сертифікатів ФОН, та фінансову звітність за останні три завершені
фінансові роки. Якщо небанківська фінансова установа здійснює діяльність
менше трьох років, фінансова звітність подається за завершені
фінансові роки. Фінансова звітність має бути засвідчена підписами та
печатками емітента та підтверджена аудитором (аудиторською
фірмою), який (а) внесений (а) до реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, які здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів; 12) аудиторський висновок щодо розміру власного капіталу
емітента на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів
ФОН; 13) довідку про фінансовий стан емітента та висновок аудитора
(аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, у
якому подаються документи для реєстрації випуску сертифікатів ФОН,
і за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи
для реєстрації випуску сертифікатів ФОН; 14) довідку депозитарію про укладання з емітентом договору
про обслуговування емісії сертифікатів ФОН.

{ Підпункт 15 пункту 1 розділу II виключено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1057 ( z1087-09 ) від 16.10.2009 }

У разі здійснення емісії сертифікатів ФОН для фінансування
виключно житлового будівництва емітент, крім документів,
передбачених підпунктами 1-14 цього пункту, надає до органу
реєстрації висновок комплексної державної експертизи, виданий
службою державної експертизи того району, або міста, або області,
де планується збудувати об'єкт будівництва, та/або зведений
кошторис витрат. { Абзац дев'ятнадцятий пункту 1 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1057 ( z1087-09 ) від 16.10.2009 }
2. Для реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх
емісії емітент - банк подає до органу реєстрації такі документи:
{ Абзац перший пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 } 1) заяву про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН, проспекту
емісії згідно з додатком 1 до цього Положення; 2) копію дозволу на здійснення емісії власних цінних паперів
та довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з
юридичними та фізичними особами; 3) копію рішення емітента про випуск сертифікатів ФОН, яке
має містити відомості, передбачені главою 1 розділу III цього
Положення; 4) проспект емісії, який має містити відомості, передбачені
главою 2 розділу III цього Положення; { Підпункт 4 пункту 2
розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 } 5) копії установчих документів емітента; 6) копію правил ФОН та інвестиційної декларації; 7) довідку про відкриття ФОН окремого рахунку у своєму
балансі; 8) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців з відомостями про емітента; { Підпункт 8 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 }
9) фінансову звітність за звітний період, що передував
кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску
сертифікатів ФОН, та фінансову звітність за останні три завершені
фінансові роки. Якщо банк здійснює діяльність менше трьох років, фінансова
звітність подається за завершені фінансові роки. Фінансова звітність має бути засвідчена підписами та
печатками емітента та підтверджена аудитором, який внесений до
реєстру аудиторів банків Національного банку України; 10) аудиторський висновок стосовно розміру власного капіталу
емітента на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів
ФОН; 11) довідку про фінансовий стан емітента та висновок аудитора
за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються
документи для реєстрації випуску сертифікатів ФОН, і за звітний
рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації
випуску сертифікатів ФОН; 12) довідку депозитарію про укладання з емітентом договору
про обслуговування емісії сертифікатів ФОН.

{ Підпункт 13 пункту 2 розділу II виключено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1057 ( z1087-09 ) від 16.10.2009 }

3. У разі здійснення емісії сертифікатів ФОН для інвестування
будівництва житла емітент - банк, крім документів, передбачених
підпунктами 1-12 пункту 2, надає до органу реєстрації такі
документи: { Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1057 ( z1087-09 ) від 16.10.2009 } 1) копію документа на право володіння земельною ділянкою, на
якій здійснюватиметься будівництво об'єкта (документ на право
власності чи оренди землі), та документ, що підтверджує право на
її забудову; 2) копію висновку комплексної державної експертизи проекту
будівництва житлового об'єкта, виданого місцевим підрозділом
спеціалізованої державної експертної організації - Центральної
служби Української державної будівельної експертизи на відповідній
території; 3) копії дозволів на початок підготовчих та будівельних
робіт; 4) копію договору підряду на виконання робіт з будівництва
об'єкта (з додатковими угодами, які можуть уточнювати чи змінювати
умови основного договору); 5) копії документів, що визначають умови та порядок
фінансування будівництва об'єкта; 6) копію договорів страхування, передбачених законодавством; 7) копію дозвільних документів (ліцензії, кваліфікаційних
сертифікатів) відповідних виконавців на право провадження
будівельної діяльності та виконання окремих видів робіт з
будівництва об'єкта; 8) копію договору про співробітництво, договору поруки тощо
(надається у разі укладання такого договору).
4. Копії документів, зазначених у пунктах 1-3 цього розділу,
мають бути засвідчені підписом керівника емітента та печаткою
цього емітента.
5. Орган реєстрації протягом 25 робочих днів після
надходження заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску
та проспекту емісії цінних паперів: { Абзац перший пункту 5
розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } а) здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії
цінних паперів або відмовляє в реєстрації; { Абзац пункту 5
розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } б) повертає документи емітентові без розгляду в разі їх
подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених вимог до
їх оформлення. { Абзац пункту 5 розділу II в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 } До закінчення встановленого для реєстрації строку орган
реєстрації може запросити надання додаткових документів, які
підтверджують дані, наведені в документах, поданих емітентом для
реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх емісії. У
цьому разі строк розгляду документів, наданих для реєстрації,
відраховується з дати надходження останнього документа. { Абзац
четвертий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у
документах, які подаються до органу реєстрації, несуть особи, які
засвідчили ці документи своїми підписами та печатками. Рішення про реєстрацію приймається на засіданні органу
реєстрації та оформлюється відповідним рішенням цього органу. Факт реєстрації проспекту емісії засвідчується штампом
"ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом
уповноваженої особи та печаткою органу реєстрації. { Абзац сьомий
пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 } Один примірник зареєстрованого проспекту емісії після
реєстрації повертається емітенту. Після реєстрації випуску сертифікатів ФОН емітенту видається
тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН
встановленого зразка (додаток 2), яке є підставою для оформлення
тимчасового глобального сертифіката. { Абзац дев'ятий пункту 5
розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 } Якщо випуск сертифікатів ФОН здійснюється окремими серіями,
на кожну серію цього випуску сертифікатів ФОН емітенту видається
окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів
ФОН.
6. За письмовою заявою емітента, поданою до органу реєстрації
до закінчення строку розгляду документів, орган реєстрації може
повернути всі документи, подані для реєстрації, на доопрацювання. Датою подання заяви та всіх необхідних документів є дата їх
реєстрації в загальному відділі органу реєстрації.
7. Емітент має право внести зміни до документів, наданих до
органу реєстрації для реєстрації випуску сертифікатів ФОН та
проспекту їх емісії. { Абзац перший пункту 7 розділу II в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } Реєстрація змін до проспекту емісії здійснюється органом
реєстрації протягом 15 календарних днів з дати подання відповідних
документів. Для реєстрації змін до проспекту емісії емітент подає до
органу реєстрації: а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії (додаток 3); б) зміни до проспекту емісії, засвідчені підписом керівника
та печаткою емітента; в) протокол рішення емітента щодо затвердження змін до
проспекту емісії, засвідчений підписом керівника та печаткою
емітента. У разі внесення змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН,
щодо яких прийнято рішення про: { Абзац сьомий пункту 7 розділу II
в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } відкрите (публічне) розміщення, - емітент здійснює їх
реєстрацію та опубліковує відповідну інформацію протягом 30 днів з
дня опублікування проспекту емісії, але не пізніш як за 10 днів до
початку розміщення; { Абзац пункту 7 розділу II в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 } закрите (приватне) розміщення, - емітент до початку
розміщення здійснює їх реєстрацію та подає особам, які відповідно
до рішення про закрите (приватне) розміщення сертифікатів ФОН є
учасниками такого розміщення. { Абзац пункту 7 розділу II в
редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } У разі якщо вчинити дії, передбачені абзацами сьомим-дев'ятим
цього пункту, у зазначені строки неможливо, до змін також
включається інформація про перенесення строків розміщення
сертифікатів ФОН. { Абзац пункту 7 розділу II в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 } Зміни до проспекту емісії подаються до органу реєстрації у
двох примірниках. Не допускається внесення змін до проспекту емісії у частині
зменшення обсягу прав, що надаються власникам сертифікатів ФОН,
кількості сертифікатів, щодо яких прийнято рішення про випуск,
зміни умов розміщення, встановлених рішенням про випуск. Емітент не має права здійснювати розміщення сертифікатів ФОН
до реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН (у разі
внесення таких змін), а в разі відкритого (публічного)
розміщення - також до опублікування відповідної інформації.
{ Абзац тринадцятий пункту 7 розділу II в редакції Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 } Унесення змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН після
початку розміщення сертифікатів ФОН забороняється. Рішення про реєстрацію змін до проспекту емісії приймається
на засіданні органу реєстрації та оформлюється відповідним
рішенням цього органу. Факт реєстрації змін до проспекту емісії засвідчується
штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом
уповноваженої особи, визначеної наказом керівника органу
реєстрації, та печаткою цього органу. Після реєстрації один примірник змін до проспекту емісії
повертається емітенту.
8. Емітент до початку розміщення сертифікатів ФОН може
прийняти рішення про скасування рішення про випуск сертифікатів
ФОН. У разі прийняття емітентом рішення про скасування рішення про
випуск сертифікатів ФОН емітент зобов'язаний надіслати оригінал
цього рішення до органу реєстрації протягом 5 робочих днів з дати
його прийняття. Це рішення оформляється протоколом та має бути
засвідчено підписами керівника та печаткою емітента. Орган реєстрації протягом 15 робочих днів з дати отримання
такого рішення видає розпорядження про скасування реєстрації
випуску сертифікатів ФОН (додаток 4) та анулює тимчасове свідоцтво
про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН.
9. Відмова в реєстрації випуску сертифікатів ФОН складається
у разі: а) визнання емісії сертифікатів ФОН недобросовісною. Підставами для визнання емісії сертифікатів ФОН
недобросовісною можуть бути: порушення емітентом вимог Законів України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ) та "Про цінні папери
та фондовий ринок" ( 3480-15 ); невідповідність поданих емітентом документів або відомостей,
що в них містяться, вимогам законодавства; порушення порядку прийняття рішення про випуск сертифікатів
ФОН; внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії та
рішення про випуск сертифікатів ФОН та документів, які подаються
для реєстрації випуску сертифікатів ФОН та проспекту їх емісії;
{ Абзац шостий підпункту "а" пункту 9 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } систематичне або грубе порушення емітентом прав інвесторів
під час проведення відповідної емісії сертифікатів ФОН; б) відмова у видачі дозволу на право здійснення емісії
сертифікатів ФОН.
10. Рішення про відмову в реєстрації приймається органом
реєстрації. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску сертифікатів
ФОН, проспекту емісії, змін до проспекту емісії (у разі наявності)
здійснюється шляхом направлення емітенту розпорядження (додаток 5)
про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії, змін до
проспекту емісії (у разі наявності), яке має містити обґрунтовані
підстави відмови. { Абзац другий пункту 10 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } У разі відмови в реєстрації всі подані документи залишаються
в органі реєстрації. У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії орган
реєстрації у строк, що не перевищує семи робочих днів, надсилає
письмове повідомлення про прийняте ним рішення відповідному органу
державної влади, до компетенції якого належать нагляд та
регулювання діяльності емітента, в якому має бути обов'язково
зазначено повне найменування емітента, його місцезнаходження,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові
керівника, що підписував документи, та причина, яка є підставою
для відмови. { Абзац четвертий пункту 10 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }

Розділ III. Вимоги до рішення про випуск
сертифікатів ФОН та проспекту емісії
Глава 1. Вимоги до рішення
про випуск сертифікатів ФОН
1. Рішення про випуск сертифікатів ФОН приймається
відповідним уповноваженим органом емітента. Рішення про випуск сертифікатів ФОН має бути прошите,
пронумероване та засвідчене підписом і печаткою емітента.
2. Рішення про випуск сертифікатів ФОН оформлюється
протоколом та має містити таку інформацію: 1) інформацію про емітента сертифікатів ФОН: повне та скорочене (у разі наявності) найменування,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження, номери телефонів, електронна пошта та інші
засоби зв'язку; дата створення, зміни організаційно-правової форми,
найменування емітента; предмет діяльності; відомості про внесення емітента відповідним державним органом
до Державного реєстру фінансових установ або до Державного реєстру
банків; розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення
про розміщення сертифікатів ФОН; розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення,
відомості щодо його сплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити
або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання
рішення про розміщення на реєстрацію до органу реєстрації емітент
здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку
денного яких включено питання про зміну розміру статутного
капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною
розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент
зобов'язаний відобразити таку інформацію в рішенні про розміщення
сертифікатів ФОН; 2) інформацію про ФОН: найменування фонду операцій з нерухомістю; дата початку та закінчення дії ФОН; порядок розподілу грошових коштів, отриманих від реалізації
майна, у разі припинення функціонування ФОН; порядок встановлення управління майном та визначення
обмеження; напрями та обмеження щодо інвестування коштів ФОН; 3) інформацію про сертифікати ФОН: дата та номер рішення про випуск сертифікатів ФОН та
найменування органу, що прийняв відповідне рішення; інформацію про результати розміщення раніше випущених
сертифікатів ФОН на дату прийняття рішення (із зазначенням
реквізитів свідоцтв про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН:
кількості, номінальної вартості та загальної суми емісії;
найменування ФОН, строку дії ФОН, строку обігу сертифікатів, дати
початку та закінчення виплати доходу, ідентифікація (найменування)
об'єкта будівництва та термін вводу його в експлуатацію, вартості
чистих активів відповідного ФОН, що припадає на один сертифікат
ФОН, станом на останню звітну дату); вартість одного євро за курсом Національного банку України на
дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН; загальний обсяг емісії сертифікатів ФОН, у разі випуску
сертифікатів ФОН різними серіями - кожної серії, кількість
сертифікатів ФОН, порядок розміщення, номінальна вартість та ціна
розміщення; напрями використання залучених коштів (докладний опис щодо
напрямів та обмеження інвестування коштів ФОН); дата початку та закінчення розміщення та докладний порядок
оплати сертифікатів ФОН; строк обігу сертифікатів ФОН; 4) порядок виплати доходу за сертифікатами ФОН: порядок розрахунку виплати доходу за сертифікатами ФОН; порядок та строки виплати доходу за сертифікатами ФОН; дії емітента у разі несвоєчасного подання власником
сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для виплати доходу; 5) порядок погашення сертифікатів ФОН: порядок та строки погашення сертифікатів ФОН; дії емітента у разі несвоєчасного подання власником
сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для погашення; 6) порядок та строки викупу сертифікатів ФОН емітентом на
вимогу власників сертифікатів ФОН; 7) інформація про забудовника, підрядника (повне
найменування, місцезнаходження, номери телефонів, дані щодо
дозволів та ліцензій із зазначенням строку їх дії); 8) інформація про об'єкт фінансування будівництва: ідентифікація об'єкта будівництва із зазначенням місця
(площадки), де буде споруджуватися об'єкт будівництва, та терміну
вводу в експлуатацію; реквізити документа, що підтверджує виділення землі під
будівництво об'єкта нерухомості; реквізити документа, який підтверджує право на забудову
земельної ділянки; реквізити договору між емітентом і забудовником та оформлення
забезпечення зобов'язань забудовника за таким договором (дані щодо
договору уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом
будівництва, та договору доручення з відкладальними умовами); 9) інформація про: депозитарій із зазначенням повного та скороченого
найменування (за наявності), місцезнаходження, номерів телефонів,
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності -
депозитарію цінних паперів, та терміну дії ліцензії; андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо
розміщення даного випуску) із зазначенням повного та скороченого
найменування (за наявності), місцезнаходження, номерів телефонів
та факсів, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, дати видачі ліцензії
на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -
діяльності з торгівлі цінними паперами та терміну дії ліцензії; аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного та
скороченого найменування (за наявності), місцезнаходження,
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера та терміну дії ліцензії
(відомостей про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів /для
емітентів - небанківських фінансових установ/, або відомостей про
внесення аудитора до реєстру аудиторів банків Національного банку
України /для емітентів - банків/).
3. У разі закритого (приватного) розміщення сертифікатів ФОН
рішення про розміщення має містити перелік осіб, серед яких буде
здійснюватися розміщення сертифікатів ФОН, із зазначенням: а) для юридичних осіб-резидентів: найменування,
місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місце та дата
проведення його державної реєстрації; б) для юридичних осіб-нерезидентів: найменування,
місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію
цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (виписка з
торговельного, судового або банківського реєстру країни, де
юридична особа - нерезидент має офіційно зареєстровану контору,
засвідчені у нотаріальному порядку та легалізовані належним чином
у консульських установах, які представляють Україну); в) для фізичних осіб-резидентів: прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання, номер та серію паспортного документа, дату його
видачі, найменування органу, що видав відповідний документ; г) для фізичних осіб-нерезидентів: прізвище, ім'я, по
батькові (за наявності), громадянство, номер та серію паспортного
документа, дату його видачі. Рішення про випуск сертифікатів ФОН може містити також інші
відомості.
Глава 2. Вимоги до проспекту емісії
1. Проспект емісії подається у двох примірниках, кожний з
яких має бути прошитий, пронумерований та засвідчений підписом та
печаткою емітента, головного бухгалтера емітента, аудитора
(аудиторської фірми (крім банків) та андеррайтером (у разі коли
емітент користується послугами щодо розміщення сертифікатів
ФОН). { Пункт 1 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 }
2. Проспект емісії повинен містити:
2.1. Застереження такого змісту: "Реєстрація випуску
сертифікатів ФОН та проспекту емісії, що проводиться органом
реєстрації, не може розглядатися як гарантія вартості цих
сертифікатів та гарантія забезпечення їх випуску".
2.2. Інформацію про емітента сертифікатів ФОН: повне та скорочене (у разі наявності) найменування,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти
та інших засобів зв'язку емітента; дата створення, зміни організаційно-правової форми,
найменування емітента (у разі їх наявності); перелік засновників; предмет діяльності; розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення,
відомості щодо його оплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити
або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання
проспекту емісії на реєстрацію до органу реєстрації емітент
здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку
денного яких уключено питання про зміну розміру статутного
капіталу, або якщо загальними зборами емітента на момент подання
проспекту емісії на реєстрацію до органу реєстрації прийнято
рішення про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до
статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу,
не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію
в проспекті емісії; розмір власного капіталу на дату прийняття рішення про
розміщення сертифікатів ФОН; відомості про посадових осіб емітента, а саме: прізвище,
ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний
виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді, посада, яку особа
обіймає на основному місці роботи, посада на попередніх місцях
роботи за останні три роки; внесення емітента сертифікатів ФОН відповідним органом
державної влади до Державного реєстру фінансових установ або до
Державного реєстру банків.
2.3. Інформацію про фінансово-господарський стан емітента: перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних
видів діяльності із зазначенням дати видачі ліцензії та терміну
закінчення дії ліцензії (дозволу); опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду,
що передує кварталу, у якому подаються документи для реєстрації
проспекту емісії, а саме дані про: основних конкурентів емітента; обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента; відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше
ніж 10% статутного капіталу; відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та
інші відокремлені підрозділи емітента; відомості про участь емітента в об'єднаннях підприємств; можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента; перспективи діяльності емітента на поточний та наступний
роки; відомості про провадження у справі про банкрутство або про
застосування санації стосовно емітента чи попереднього суб'єкта
господарювання, внаслідок реорганізації якого утворився емітент,
протягом трьох років, що передували року проведення випуску
сертифікатів ФОН; відомості про застосування (накладання) санкцій за
правопорушення законодавства про цінні папери, фінансові послуги
та банківську діяльність органу реєстрації спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг або Національним банком України.
2.4. Інформацію про грошові зобов'язання емітента (кредитна
історія емітента - для небанківських фінансових установ): а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення
сертифікатів ФОН (кредитні правочини /номер і дата укладання
правочину, сторони, вид правочину, кредитор за кожним укладеним
кредитним правочином, сума зобов'язання за кожним укладеним
кредитним правочином, вид валюти зобов'язання, строк і порядок
виконання кредитного правочину, відомості про остаточну суму
зобов'язання за кредитним правочином, судові рішення, що
стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за
укладеним кредитним правочином/); б) які не були виконані (кредитні правочини /номер і дата
укладання правочину, сторони, вид правочину, кредитор за кожним
укладеним кредитним правочином, сума зобов'язання за кожним
укладеним кредитним правочином, вид валюти зобов'язання, строк і
порядок виконання кредитного правочину, дата виникнення
прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і
стадія погашення, судові рішення, що стосуються виникнення,
виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним
правочином/).
2.5. Фінансова звітність за звітний період, що передував
кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску
сертифікатів ФОН, та за останні три завершені фінансові роки.
2.6. Рівень кредитного рейтингу відповідного випуску
сертифікатів ФОН, найменування рейтингового агентства, дата
визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення
(зазначається у разі наявності у емітента такої інформації). { Підпункт 2.6 пункту 2 глави 2 розділу III в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1057
( z1087-09 ) від 16.10.2009 }
2.7. Інформацію про ФОН: мета утворення ФОН; дата початку та закінчення дії ФОН, найменування ФОН; відомості щодо строку та порядку реалізації майна ФОН,
набутого за рахунок ФОН, у разі припинення функціонування ФОН; порядок розподілу грошових коштів, отриманих від реалізації
майна, у разі припинення функціонування ФОН; порядок встановлення управління майном та визначення
обмеження; порядок розрахунку вартості чистих активів ФОН; результати розміщення раніше випущених сертифікатів ФОН на
дату прийняття рішення (із зазначенням реквізитів свідоцтв про
реєстрацію випуску сертифікатів ФОН: кількості, номінальної
вартості та загальної суми емісії; найменування ФОН, строку дії
ФОН, строку обігу сертифікатів, дати початку та закінчення
погашення сертифікатів ФОН, ідентифікація (найменування) об'єкта
будівництва та термін вводу його в експлуатацію; вартості чистих
активів відповідного ФОН, що припадає на один сертифікат ФОН,
станом на останню звітну дату); результати розміщення раніше випущених цінних паперів
(перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із
зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних
паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми емісії).
2.8. Інформацію про сертифікати ФОН: дата та номер рішення про випуск сертифікатів ФОН та
найменування органу, що прийняв відповідне рішення; вартість одного євро за курсом Національного банку України на
дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН; мета випуску сертифікатів ФОН; загальний обсяг емісії сертифікатів ФОН, у разі випуску
сертифікатів ФОН різними серіями - кожної серії, кількість
сертифікатів ФОН, вид, порядок розміщення, номінальна вартість та
ціна розміщення; серію сертифікатів ФОН, якщо сертифікати випускаються різними
серіями; напрями використання залучених коштів (докладний опис щодо
напрямів та обмеження інвестування коштів ФОН); дата початку та закінчення розміщення та докладний порядок
оплати сертифікатів ФОН; у разі закритого (приватного) розміщення сертифікатів ФОН -
перелік осіб, серед яких буде здійснюватися розміщення
сертифікатів ФОН, із зазначенням: { Підпункт 2.8 пункту 2 глави 2
розділу III доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 } для юридичних осіб - резидентів: найменування,
місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця і дати проведення
державної реєстрації; { Підпункт 2.8 пункту 2 глави 2 розділу III
доповнено новим абзацом десятим згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 } для юридичних осіб - нерезидентів: найменування,
місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію
цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (виписка з
торговельного, судового або банківського реєстру країни, де
юридична особа - нерезидент має офіційно зареєстровану контору,
засвідчені у нотаріальному порядку та легалізовані належним чином
у консульських установах, які представляють Україну); { Підпункт
2.8 пункту 2 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом
одинадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові,
місця проживання, номера та серії паспортного документа, дати його
видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;
{ Підпункт 2.8 пункту 2 глави 2 розділу III доповнено новим
абзацом дванадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від
28.08.2012 } для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені,
по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії
паспортного документа, дати його видачі; { Підпункт 2.8 пункту 2
глави 2 розділу III доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } порядок повідомлення про розміщення сертифікатів ФОН; строк обігу сертифікатів ФОН; дії емітента у разі недосягнення запланованого рівня емісії
порівняно із запланованим, у разі визнання випуску таким, що не
відбувся, та дії емітента у разі якщо загальна сума емісії не буде
відповідати вимогам статті 39 Закону ( 978-15 ).
2.9. Порядок виплати доходу за сертифікатами ФОН: порядок розрахунку виплати доходу на один сертифікат ФОН; адреса, порядок та дата початку та закінчення виплати доходу
за сертифікатами ФОН; дії емітента у разі несвоєчасного подання власником
сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для виплати доходу.
2.10. Порядок погашення сертифікатів ФОН: порядок та строки погашення сертифікатів ФОН; дії емітента у разі несвоєчасного подання власниками
сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для погашення.
2.11. Порядок та строки викупу сертифікатів ФОН емітентом на
вимогу власників сертифікатів ФОН.
2.12. Інформацію про забудовника, підрядника (повне
найменування, місцезнаходження, номери телефонів, дані щодо
дозволів та ліцензій із зазначенням строку їх дії); розмір винагороди управителя за надання послуг з управління
ФОН згідно з правилами ФОН.
2.13. Інформацію про об'єкт фінансування будівництва: ідентифікація об'єкта будівництва із зазначенням місця
(площадки), де буде споруджуватися об'єкт будівництва, та терміну
вводу в експлуатацію; реквізити документа, що підтверджує виділення землі під
будівництво об'єкта нерухомості; реквізити документа, який підтверджує право на забудову
земельної ділянки; реквізити договору між емітентом і забудовником та оформлення
забезпечення зобов'язань забудовника за таким договором (дані щодо
договору уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом
будівництва, та договору доручення з відкладальними умовами).
2.14. Інформацію про: депозитарій із зазначенням повного та скороченого
найменування (за наявності), місцезнаходження, номерів телефонів,
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності -
депозитарію цінних паперів, та терміну дії ліцензії; андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо
розміщення даного випуску) із зазначенням повного та скороченого
найменування (за наявності), місцезнаходження, номерів телефонів
та факсів, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, дати видачі ліцензії
на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -
діяльності з торгівлі цінними паперами та терміну дії ліцензії; аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного та
скороченого найменування (за наявності), місцезнаходження,
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера та терміну дії ліцензії
(відомостей про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів /для
емітентів - небанківських фінансових установ/, або відомостей про
внесення аудитора до реєстру аудиторів банків Національного банку
України /для емітентів - банків/). Проспект емісії може містити іншу інформацію.
Розділ IV. Звіт про результати
розміщення сертифікатів ФОН
1. Емітент подає до органу реєстрації звіт про результати
розміщення сертифікатів ФОН (серії) не пізніше 30 днів після
завершення строку розміщення сертифікатів ФОН, а якщо всі
сертифікати ФОН були розміщені до дати закінчення цього строку -
не пізніше 30 календарних днів після розміщення останнього
сертифіката ФОН (серії). { Абзац перший пункту 1 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } Якщо сертифікати ФОН випускалися різними серіями, емітент
надає до органу реєстрації звіт про результати розміщення кожної
серії сертифікатів ФОН. Емітент сертифікатів ФОН для реєстрації звіту про результати
розміщення сертифікатів ФОН подає до органу реєстрації такі
документи: а) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення
сертифікатів ФОН, складену відповідно до додатка 6; б) звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії),
складений відповідно до додатка 7 до цього Положення. Звіт про
результати розміщення сертифікатів ФОН (серії) подається у двох
примірниках. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та
печаткою емітента, а також підписами та печатками аудитора
(аудиторської фірми /крім банків/), андеррайтера (ів), якщо
емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску,
та депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування
емісії сертифікатів ФОН, оформив та депонував тимчасовий
глобальний сертифікат випуску цінних паперів; { Підпункт "б"
пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 } в) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску
(серії) сертифікатів ФОН; г) примірник друкованого видання органу реєстрації з
публікацією проспекту емісії сертифікатів ФОН та змін до проспекту
емісії сертифікатів ФОН (у разі наявності); ґ) копію рішення уповноваженого органу емітента щодо
затвердження результатів розміщення сертифікатів ФОН та звіту про
результати розміщення сертифікатів ФОН; д) копію документа, який підтверджує оплату першими
власниками 100% вартості розміщених сертифікатів ФОН, засвідчену
підписами та печатками емітента.
{ Підпункт "е" пункту 1 розділу IV виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
2. У разі якщо протягом строку розміщення сертифікатів ФОН,
який вказаний у рішенні про випуск сертифікатів ФОН та у проспекті
емісії сертифікатів ФОН, не було розміщено жодного сертифіката ФОН
або розміщено на суму, меншу ніж передбачено статтею 39 Закону
( 978-15 ), орган реєстрації одночасно з реєстрацією звіту про
результати розміщення сертифікатів ФОН (серії) здійснює скасування
реєстрації випуску сертифікатів ФОН. { Абзац перший пункту 2
розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 } Емітент для реєстрації звіту про результати розміщення
сертифікатів ФОН подає до органу реєстрації документи, передбачені
підпунктами "б" - "ґ" пункту 1, а також заяву про реєстрацію звіту
про результати розміщення сертифікатів ФОН та скасування
реєстрації випуску сертифікатів ФОН, складену відповідно до
додатка 8 до цього Положення, та довідку про повернення інвесторам
коштів, отриманих при розміщенні сертифікатів ФОН, у довільній
формі, засвідчену підписом керівника та печаткою цього емітента та
аудитора (аудиторської фірми /крім банків/). { Абзац другий пункту
2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 } Орган реєстрації у день реєстрації звіту про результати
розміщення сертифікатів ФОН (серії) видає розпорядження про
скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН (додаток 9) та
анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів
ФОН. Розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів
ФОН протягом 3 робочих днів з дати його видання направляється
емітенту та депозитарію, який обслуговує сертифікати ФОН емітента. Орган реєстрації забезпечує опублікування інформації про
скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН в одному із своїх
офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати
видання розпорядження про скасування реєстрації випуску
сертифікатів ФОН. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску
сертифікатів ФОН органом реєстрації вносяться відповідні зміни до
Загального реєстру випусків цінних паперів.
3. Орган реєстрації протягом 15 календарних днів після
отримання від емітента необхідних документів здійснює реєстрацію
звіту про результати розміщення або відмовляє в реєстрації. { Абзац перший пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
{ Абзац другий пункту 2 розділу IV виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
До закінчення встановленого для реєстрації строку орган
реєстрації може запросити надання додаткових документів, які
підтверджують дані, наведені у документах, поданих емітентом для
реєстрації звіту. У разі надходження будь-яких додаткових
документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації
звіту, відраховується з дати надходження останнього документа. Реєстрація звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН,
скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН здійснюється на
засіданні органу реєстрації, що оформлюється відповідним рішенням
цього органу. Факт реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів
ФОН (серії) засвідчується штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом
"ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом уповноваженої особи та печаткою органу
реєстрації. { Абзац четвертий пункту 3 розділу IV із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 } Один примірник зареєстрованого звіту про результати
розміщення сертифікатів ФОН (серії) після реєстрації повертається
емітенту.
4. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати
розміщення сертифікатів ФОН є порушення вимог законодавства,
пов'язане з розміщенням цінних паперів, а також відсутність
будь-якого з документів, визначених у пунктах 1, 2 цього розділу,
невідповідність поданих документів вимогам законодавства, визнання
емісії цінних паперів недобросовісною. { Абзац перший пункту 4
розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 } Повідомлення про відмову в реєстрації звіту про результати
розміщення сертифікатів ФОН здійснюється шляхом направлення
емітенту розпорядження про відмову (додаток 5) в реєстрації звіту
про результати розміщення сертифікатів ФОН, яке має містити
обґрунтовані підстави відмови із зазначенням норм законодавства,
які порушені. У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення
сертифікатів ФОН усі подані документи залишаються в органі
реєстрації. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску
(серії) сертифікатів ФОН повертається заявнику.
5. Орган реєстрації у двотижневий строк з дня реєстрації
звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН (серії) видає
емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН
(додаток 10), що відповідає загальній номінальній вартості
розміщених сертифікатів ФОН, та анулює тимчасове свідоцтво про
реєстрацію випуску сертифікатів ФОН.
6. У разі відкритого (публічного) розміщення емітент не
пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про
результати розміщення сертифікатів ФОН (серії) публікує звіт у
офіційному друкованому виданні органу реєстрації. Емітент не пізніше 5 робочих днів з дати опублікування звіту
про результати відкритого (публічного) розміщення сертифікатів ФОН
(серії) направляє до органу реєстрації примірник офіційного
друкованого видання органу реєстрації, у якому був опублікований
звіт про результати відкритого (публічного) розміщення
сертифікатів ФОН (серії).
Розділ V. Звіт про результати
погашення сертифікатів ФОН
1. Емітент подає до органу реєстрації звіт про результати
погашення сертифікатів ФОН (кожної серії у разі випуску
сертифікатів ФОН різними серіями) не пізніше 15 календарних днів
після закінчення погашення сертифікатів ФОН (серії), який вказаний
у рішенні про випуск сертифікатів ФОН та у проспекті емісії
сертифікатів ФОН.
2. Звіт про результати погашення сертифікатів ФОН має містити
інформацію, зазначену в додатку 11 до цього Положення. Звіт про результати погашення сертифікатів ФОН подається в
одному примірнику. Звіт повинен бути засвідчений підписом
керівника та печаткою емітента, а також підписами та печатками
аудитора (аудиторської фірми /крім банків/) та депозитарію, з яким
емітент уклав договір про обслуговування випуску сертифікатів ФОН,
оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів.
3. При поданні звіту емітент також подає до органу реєстрації
заяву про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН, складену
згідно з додатком 12, а також копію рішення про розміщення
сертифікатів ФОН та оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску
(серії) сертифікатів ФОН.
4. Уповноважена особа видає розпорядження про скасування
реєстрації випуску сертифікатів ФОН (додаток 9) протягом 15
робочих днів з дати надходження необхідних документів. { Пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
5. Розпорядження про скасування реєстрації випуску
сертифікатів ФОН протягом трьох робочих днів з дати видання
направляється емітенту та депозитарію, який обслуговує випуск
сертифікатів ФОН емітента.
6. Орган реєстрації забезпечує опублікування інформації про
скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН в одному із своїх
офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати
видання розпорядження про скасування реєстрації випуску
сертифікатів ФОН.
7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації
випуску сертифікатів ФОН органом реєстрації вносяться відповідні
зміни до Загального реєстру випусків цінних паперів, а також
здійснюється анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску
сертифікатів ФОН.
8. Емітент (управитель) може прийняти рішення про припинення
функціонування ФОН та викуп сертифікатів такого ФОН, якщо протягом
року відбулося зниження вартості чистих активів ФОН у розрахунку
на один сертифікат ФОН порівняно з ціною первинного розміщення цих
сертифікатів на величину, розмір якої визначений правилами ФОН. У
разі прийняття такого рішення управитель зобов'язаний: а) протягом 5 робочих днів з дати прийняття такого рішення
оприлюднити в офіційному виданні органу реєстрації повідомлення
про виникнення підстав для припинення функціонування ФОН, в якому
має бути визначений строк для подання вимог щодо викупу
сертифікатів ФОН та дострокового їх погашення, який не може бути
меншим 15 днів та більшим 30 днів з дати опублікування такого
повідомлення, та надіслати таке повідомлення до органу реєстрації; б) протягом визначеного строку прийняти від власників
сертифікатів ФОН вимоги щодо викупу та дострокового погашення
сертифікатів ФОН; в) здійснити викуп та дострокове погашення сертифікатів ФОН у
строк, установлений у повідомленні.
9. У разі припинення функціонування ФОН за рішенням суду
емітент (управитель) складає ліквідаційний баланс ФОН та здійснює
дії, передбачені пунктом 8 цього Положення. Повідомлення про виникнення підстав для припинення
функціонування ФОН повинно містити: повне найменування емітента; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження емітента; телефон, факс; відомості про внесення емітента сертифікатів ФОН до
Державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру
банків; найменування ФОН; відомості щодо дозволу на право здійснення емісії
сертифікатів відповідного фонду або дозволу на здійснення емісії
власних цінних паперів та довірче управління коштами та цінними
паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; розмір власного капіталу; загальну номінальну вартість сертифікатів ФОН, випущених
емітентом; кількість сертифікатів ФОН, випущених емітентом, серію та
порядкові номери; номінальну вартість сертифіката ФОН; причини виникнення підстав для припинення функціонування ФОН; реквізити документів, що підтверджують виникнення підстав для
припинення функціонування ФОН; строк для подання вимог щодо викупу та дострокового погашення
сертифікатів ФОН (із зазначенням дати подання таких вимог).
10. Не пізніше 10 днів після викупу та дострокового погашення
сертифікатів ФОН емітент подає до органу реєстрації заяву про
подання звіту згідно з додатком 13 до цього Положення та звіт про
викуп та дострокове погашення сертифікатів ФОН (додаток 14). Звіт
подається в одному примірнику, засвідчений підписом керівника та
печаткою емітента, аудитора (аудиторської фірми /крім банків/) та
депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування
випуску сертифікатів ФОН, оформив та депонував глобальний
сертифікат випуску цінних паперів.
11. Емітент одночасно при поданні звіту про викуп та
дострокове погашення сертифікатів ФОН подає для скасування
реєстрації випуску сертифікатів ФОН такі документи: { Абзац перший
пункту 11 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
а) заяву про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН
згідно з додатком 15 до Положення; { Підпункт "а" пункту 11
розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012 } б) оригінал (и) свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів
ФОН; в) повідомлення про виникнення підстав для припинення
функціонування ФОН, засвідчене підписом керівника емітента та
печаткою цього емітента; г) копію примірника офіційного друкованого видання органу
реєстрації із опублікованим повідомленням.
12. На підставі відповідного рішення органу реєстрації
уповноважена особа видає розпорядження про скасування реєстрації
випуску сертифікатів ФОН (додаток 9) протягом 15 робочих днів з
дати надходження документів, зазначених у пункті 11 цього
Положення. { Пункт 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
13. Розпорядження про скасування реєстрації випуску
сертифікатів ФОН протягом трьох робочих днів з дати його видання
направляється емітенту. Копія розпорядження про скасування
реєстрації випуску сертифікатів ФОН протягом трьох робочих днів з
дати його видання направляється депозитарію, з яким емітент уклав
договір про обслуговування емісії сертифікатів ФОН, оформив та
депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів, та органу,
який надав дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН. { Пункт 13 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151
( z1600-12 ) від 28.08.2012 }
14. Орган реєстрації забезпечує опублікування інформації про
скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН в офіційному
друкованому виданні органу реєстрації протягом 15 календарних днів
з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску
сертифікатів ФОН.
15. На підставі розпорядження про скасування реєстрації
випуску сертифікатів ФОН органом реєстрації вносяться відповідні
зміни до Загального реєстру випуску цінних паперів, а також
здійснюється анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску
сертифікатів ФОН.
16. Припинення емітента сертифікатів ФОН (реорганізація
/злиття, приєднання, поділ, перетворення/ або ліквідація)
здійснюється у порядку, установленому законодавством. У разі якщо на дату прийняття рішення про припинення емітента
сертифікати ФОН цього емітента перебувають в обігу, здійснюється
зупинення обігу сертифікатів ФОН та задоволення вимог власників
сертифікатів ФОН. Для зупинення обігу сертифікатів ФОН комісія з припинення
діяльності емітента (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо)
(далі - комісія з припинення) протягом 15 робочих днів з дня
прийняття рішення про припинення діяльності або постановлення
судового рішення щодо припинення емітента подає до органу
реєстрації такі документи: а) заяву про зупинення обігу сертифікатів ФОН (додаток 16); б) копію рішення засновників (учасників) або вповноваженого
ними органу щодо припинення емітента, або копію судового рішення
щодо припинення емітента, що не пов'язане з банкрутством юридичної
особи, або копію судового рішення про визнання емітента банкрутом,
або копію постанови Правління Національного банку України про
відкриття процедури ліквідації (для емітентів - банків). Рішення засновників (учасників) або вповноваженого ними
органу щодо припинення емітента має бути оформлене відповідним
протоколом, який повинен бути пронумерований, прошнурований та
засвідчений підписами засновників (учасників) або голови та
секретаря зборів. Копія судового рішення щодо припинення емітента, судового
рішення про визнання емітента банкрутом, копія постанови Правління
Національного банку України про відкриття процедури ліквідації
засвідчуються головою комісії з припинення та печаткою емітента; в) копію повідомлення (оголошення) про припинення емітента,
опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно
до вимог статті 105 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статті
59 Господарського кодексу України ( 436-15 ), статті 22 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців" ( 755-15 ), статті 23 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ); г) довідку, яка містить перелік і результати попередніх
випусків сертифікатів ФОН із зазначенням: реквізитів свідоцтв про
реєстрацію випусків сертифікатів ФОН, обсягів випусків, строків
обігу та результатів виплати доходу за кожним випуском.
17. Уповноважена особа органу реєстрації видає розпорядження
про зупинення обігу сертифікатів ФОН (додаток 17) протягом 15
робочих днів з дати надходження до Комісії документів, зазначених
у пункті 16 цього розділу.
18. Орган реєстрації забезпечує опублікування відомостей про
зупинення обігу сертифікатів ФОН в одному зі своїх офіційних
друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видання
розпорядження про зупинення обігу сертифікатів ФОН.
19. Орган реєстрації протягом трьох робочих днів з дати
видання розпорядження про зупинення обігу сертифікатів ФОН
направляє його емітенту та депозитарію, який обслуговує
сертифікати ФОН цього емітента. Дата опублікування відомостей про
зупинення обігу сертифікатів ФОН є датою, на яку складається
зведений обліковий реєстр і здійснюється операція обмеження в
обігу сертифікатів ФОН.
20. Погашення сертифікатів ФОН здійснює комісія з припинення
емітента у порядку та у строк, що зазначені в повідомленні про
припинення емітента, яке публікується в друкованих засобах масової
інформації відповідно до вимог законодавства.
21. Для скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН та
анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН
комісія з припинення емітента не пізніше 7 робочих днів з дати
завершення погашення сертифікатів ФОН подає до органу реєстрації
такі документи: а) заяву про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН,
складену згідно з додатком 15; б) рішення засновників (учасників) емітента або органу, який
прийняв рішення про припинення емітента, що оформлене протоколом
та засвідчене підписом голови комісії з припинення та печаткою
емітента; в) довідку про розрахунки із власниками сертифікатів ФОН із
зазначенням таких даних: 1) найменування та місцезнаходження емітента,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; 2) загальна номінальна вартість, кількість сертифікатів ФОН; 3) номінальна вартість сертифікатів ФОН; 4) серія сертифікатів ФОН; 5) строк обігу сертифікатів ФОН; 6) дати початку та закінчення погашення сертифікатів ФОН; 7) кількість погашених сертифікатів ФОН (із зазначенням
серій); 8) сума, на яку погашено сертифікатів ФОН; 9) сума доходу, що виплачена за сертифікатів ФОН. Довідка засвідчується підписом голови комісії з припинення, а
також печаткою емітента, аудитора (аудиторської фірми /крім
банків/), депозитарію, з яким емітент уклав договір про
обслуговування випуску сертифікатів ФОН; г) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску
сертифікатів ФОН. Уповноважена особа органу реєстрації видає розпорядження про
скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН (додаток 9)
протягом 15 робочих днів з дати надходження до органу реєстрації
заяви та всіх необхідних документів. Розпорядження про скасування реєстрації випуску сертифікатів
ФОН протягом 3 робочих днів з дати видання направляється емітенту
та депозитарію, який обслуговує емісію сертифікатів ФОН. Орган реєстрації забезпечує опублікування інформації про
скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН в одному зі своїх
офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати
видання розпорядження про скасування реєстрації випуску
сертифікатів ФОН. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску
сертифікатів ФОН органом реєстрації уносяться відповідні зміни до
Загального реєстру випусків цінних паперів, а також здійснюється
анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН.
Директор департаменту
корпоративних відносин О.Петрашко

Додаток 1
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___" ____________ 20__ року N __
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску сертифікатів
ФОН, проспекту емісії

---------------------------------------------------------------------------------- |Найменування та вид емітента | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Місцезнаходження | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Телефон, факс | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Найменування ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Окремий рахунок ФОН у своєму балансі (для емітента - банку) | | |та окремий рахунок у банку (для небанківської фінансової | | |установи), із зазначенням найменування та місцезнаходження | | |банку | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Розмір власного капіталу на дату прийняття рішення про | | |розміщення сертифікатів ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата і номер рішення про розміщення сертифікатів ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Обсяг емісії сертифікатів ФОН, що випускаються, грн. | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Кількість сертифікатів ФОН, що випускаються, шт. | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Номінальна вартість сертифікатів ФОН, грн. | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Порядок розміщення сертифікатів ФОН (закрите /приватне/ або | | |відкрите /публічне/ розміщення) | | ----------------------------------------------------------------------------------
________ ____________ ________________________________________
М.П. (підпис) (прізвище, ініціали уповноваженої особи)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012 }

Додаток 2
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
засвідчує випуск ______ сертифікатів ФОН,
(серії)
що здійснюється
________________________________________________________________,
(повне найменування емітента та ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ)
________________________________________________________________,
(найменування фонду операцій з нерухомістю)
на загальну суму ___________________ гривень
(словами)
номінальною вартістю ___________________ гривень,
(словами)
форма існування бездокументарна,
іменних ___________________________ штук
(словами)
унесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.
Реєстраційний N ___/3/__/Т
Дата реєстрації "___" ____________ 20___ року
____________________ ____________
(уповноважена особа) (підпис)
_______________________________________
(прізвище, ініціали уповноваженої особи)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012 }

Додаток 3
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___" ____________ 20__ року N __
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії

---------------------------------------------------------------------------------- |Найменування та вид емітента | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Місцезнаходження | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Телефон, факс | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Найменування ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Окремий рахунок ФОН у своєму балансі (для емітента - банку) | | |та окремий рахунок у банку (для небанківської фінансової | | |установи), із зазначенням найменування та місцезнаходження | | |банку | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Розмір власного капіталу на дату прийняття рішення про | | |розміщення сертифікатів ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з | | |тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата опублікування проспекту емісії сертифікатів ФОН, назва та | | |номер офіційного друкованого видання органу реєстрації, в | | |якому був опублікований проспект емісії сертифікатів ФОН | | |(заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви проспект | | |емісії сертифікатів ФОН був опублікований) | | ----------------------------------------------------------------------------------
________ ____________ _________________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали уповноваженої особи)
М.П.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012 }

Додаток 4
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N ___ - СТ - ФОН
м. Київ
"___" ____________ 20___ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку __________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) на підставі пункту __ Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту
про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009 N 244,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____за
N___________, та відповідно до документів, наданих __________________________________________________________________
(найменування емітента, місцезнаходження,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) на скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН,
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Скасувати реєстрацію випуску сертифікатів ФОН
_________________________________________________________________
(найменування емітента)
_________________________________________________________________
(найменування ФОН)
2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів
ФОН
_________________________________________________________________
(найменування емітента)
від "___" _____ 20___ року N ___, видане _______________________,
анулювати.
(номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН)
_________________ ________ ___________________________
уповноважена особа підпис прізвище, ім'я, по батькові
М.П.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012, N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }

Додаток 5
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - В - ФОН
м. Київ "___"_________ 20__ року
Уповноважена особа ______________________________________________
(прізвище, ініціали) на підставі пункту _______ Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту
про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій та скасування
реєстрації випуску (далі - Положення), затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
05.03.2009 N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України __________ за N ____, та відповідно до документів, наданих
________________________________________________________________,
(повне найменування емітента, місцезнаходження,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
УСТАНОВИЛА: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Ураховуючи вищевикладене та на підставі пункту ___ Положення,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Відмовити в реєстрації
_________ ________ ________________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали уповноваженої особи)
М.П.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012 }

Додаток 6
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___" ____________ 20__ року N __
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати
розміщення сертифікатів ФОН

---------------------------------------------------------------------------------- |Найменування та вид емітента | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Місцезнаходження | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Телефон, факс | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Найменування ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Окремий рахунок ФОН у своєму балансі (для емітента - банку) | | |та окремий рахунок у банку (для небанківської фінансової | | |установи), із зазначенням найменування та місцезнаходження | | |банку | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з | | |тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата опублікування проспекту емісії та змін до нього | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Реквізити депозитарію, який обслуговує випуск сертифікатів | | |ФОН (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код | | |за ЄДРПОУ номер та дата видачі ліцензії) | | ----------------------------------------------------------------------------------
_________ _____________________________
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012 }

Додаток 7
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

ЗВІТ
про результати розміщення сертифікатів ФОН

_________________________________________________________________
(найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________
(найменування ФОН)
Реєстраційний номер __/3/__/Т
Дата реєстрації "____" __________ 20__ року
------------------------------------------------------------------ |1. Дата початку розміщення випуску (серії) сертифікатів ФОН: | |----------------------------------------------------------------| |запланована (згідно з рішенням про | | |розміщення сертифікатів ФОН та | | |проспектом емісії сертифікатів ФОН) | | |----------------------------------------------+-----------------| |фактична | | |----------------------------------------------------------------| |2. Дата закінчення розміщення випуску (серії) сертифікатів ФОН: | |----------------------------------------------------------------| |запланована (згідно з рішенням про розміщення | | |сертифікатів ФОН та проспектом емісії | | |сертифікатів ФОН) | | |----------------------------------------------+-----------------| |фактична | | |----------------------------------------------------------------| |3. Кількість сертифікатів ФОН у випуску (серії), шт.: | |----------------------------------------------------------------| |які пропонувалися для розміщення (згідно | | |з рішенням про розміщення сертифікатів ФОН | | |та проспектом емісії сертифікатів ФОН) | | |----------------------------------------------+-----------------| |4. Ціна розміщення, грн., в тому числі: | | |за номінальною вартістю | | |за ринковою вартістю | | |----------------------------------------------+-----------------| |5. Загальна номінальна вартість випуску | | |(серії) сертифікатів ФОН, грн.: | | |----------------------------------------------+-----------------| |які пропонувалися для розміщення (згідно | | |з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію | | |випуску сертифікатів ФОН) | | |----------------------------------------------+-----------------| |фактично розміщених | | |----------------------------------------------+-----------------| |6. Загальна сума, на яку розміщено | | |сертифікатів ФОН, грн. | | ------------------------------------------------------------------
Від емітента: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від аудитора: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від андеррайтера: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від депозитарію: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012}

Додаток 8
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
"___"_____________20___року N ____
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати
розміщення сертифікатів ФОН та скасування
реєстрації випуску сертифікатів ФОН

---------------------------------------------------------------------------------- |Найменування та вид емітента | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Місцезнаходження | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Телефон, факс | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Найменування ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Окремий рахунок ФОН у своєму балансі (для емітента - банку) | | |та окремий рахунок у банку (для небанківської фінансової | | |установи), із зазначенням найменування та місцезнаходження | | |банку | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з | | |тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН (у | | |разі їх наявності) | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата опублікування проспекту емісії та змін до нього | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Реквізити депозитарію, який обслуговує випуск сертифікатів | | |ФОН (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код | | |за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії) | | ----------------------------------------------------------------------------------
________ ___________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012 }

Додаток 9
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - С - ФОН
м. Київ "___" ___________ 20___ року
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку __________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) на підставі пункту __ Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту
про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009 N 244,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ______за
N__________, та відповідно до документів, наданих _________________________________________________________________
(найменування емітента, місцезнаходження,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) на скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Скасувати реєстрацію випуску сертифікатів ФОН
_________________________________________________________________
(найменування емітента) _________________________________________________________________
(найменування ФОН)
2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів
ФОН ______________________________________________________________
(найменування емітента)
від "___" ____20__ року N ___, видане ______________________,
анулювати.
(номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів
ФОН).
___________________ __________ _____________________________
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012, N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }

Додаток 10
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
засвідчує випуск _______ сертифікатів ФОН,
(серії)
що здійснюється
________________________________________________________________,
(повне найменування емітента та ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ)
________________________________________________________________,
(найменування фонду операцій з нерухомістю)
на загальну суму ___________________________________ гривень
(словами)
номінальною вартістю _____________________________ гривень,
(словами)
форма існування бездокументарна,
іменних __________________________________ штук
(словами)
унесено до Загального реєстру випуску цінних паперів.
Реєстраційний N ___/3/__
Дата реєстрації "___" ____________ 20___ року
Дата видачі "____"______________20____ року
____________________ ________
(уповноважена особа) (підпис)
____________________________________ (прізвище, ініціали уповноваженої особи)
М.П.
{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012 }

Додаток 11
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

ЗВІТ
про результати погашення сертифікатів ФОН

_________________________________________________________________
(найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________
(найменування ФОН )
Реєстраційний номер __/3/__
Дата реєстрації "____" __________ 20__ року
------------------------------------------------------------------ |Дата початку погашення випуску (серії) сертифікатів ФОН: | |----------------------------------------------------------------| |запланована (згідно з рішенням про розміщення | | |сертифікатів ФОН та проспектом емісії | | |сертифікатів ФОН) | | |--------------------------------------------------+-------------| |фактична | | |----------------------------------------------------------------| |Дата закінчення погашення випуску (серії) сертифікатів ФОН: | |----------------------------------------------------------------| |запланована (згідно з рішенням про розміщення | | |сертифікатів ФОН та проспектом | | |емісії сертифікатів ФОН) | | |--------------------------------------------------+-------------| |фактична | | |--------------------------------------------------+-------------| |Кількість сертифікатів ФОН у випуску (серії), | | |які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом | | |про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН), шт. | | |--------------------------------------------------+-------------| |Кількість погашених сертифікатів ФОН | | |у випуску (серії), шт. | | |--------------------------------------------------+-------------| |Загальна номінальна вартість випуску (серії) | | |сертифікатів ФОН, які перебували в обігу | | |(згідно з свідоцтвом про реєстрацію | | |випуску сертифікатів ФОН), грн. | | |--------------------------------------------------+-------------| |Загальна сума, на яку погашено сертифікатів ФОН, | | |у тому числі, грн: | | |--------------------------------------------------+-------------| |розмір відсоткового доходу від | | |сертифікатів ФОН, грн | | |--------------------------------------------------+-------------| |Кількість непогашених сертифікатів ФОН, шт. | | |--------------------------------------------------+-------------| |Сума, на яку не погашено сертифікатів ФОН, грн. | | |----------------------------------------------------------------| |Причини невиконання | | |емітентом зобов'язання | | |з погашення сертифікатів ФОН: | | ------------------------------------------------------------------
Від емітента: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від аудитора: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від депозитарію: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

Додаток 12
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

"___"_____________20___року N ____
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про подання звіту про результати погашення
сертифікатів ФОН та скасування реєстрації
випуску сертифікатів ФОН

------------------------------------------------------------------ |Найменування та вид емітента | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| |Телефон, факс | |----------------------------------------------------------------| |Найменування ФОН | |----------------------------------------------------------------| |Окремий рахунок ФОН у своєму балансі (для емітента - банку) | |та окремий рахунок у банку (для небанківської фінансової | |установи), із зазначенням найменування та місцезнаходження | |банку | |----------------------------------------------------------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з | |свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН | |----------------------------------------------------------------| |Дата реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів | |ФОН | |----------------------------------------------------------------| |Реквізити депозитарію, який обслуговує випуск сертифікатів ФОН | |(найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код | |за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії) | ------------------------------------------------------------------
________ ___________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

Додаток 13
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

"____"_____________200___р. N ____
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про подання звіту про викуп та дострокове
погашення сертифікатів ФОН

------------------------------------------------------------------ |Найменування та вид емітента | |----------------------------------------------------------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| |Телефон, факс | |----------------------------------------------------------------| |Найменування ФОН | |----------------------------------------------------------------| |Окремий рахунок ФОН у своєму балансі (для емітента - банку) | |та окремий рахунок у банку (для небанківської фінансової | |установи), із зазначенням найменування та місцезнаходження | |банку | |----------------------------------------------------------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з | |свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН | |----------------------------------------------------------------| |Реквізити депозитарію, який обслуговує випуск сертифікатів ФОН | |(найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код | |за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії) | ------------------------------------------------------------------
________ ___________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

Додаток 14
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

ЗВІТ
про наслідки викупу та дострокове
погашення сертифікатів ФОН

_________________________________________________________________
(найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________
(найменування ФОН)
Реєстраційний номер __/3/__
Дата реєстрації "____" __________ 20__ року
------------------------------------------------------------------ |Дата початку викупу та дострокового погашення сертифікатів ФОН | |випуску (серії): | |----------------------------------------------------------------| |Дата закінчення викупу та дострокового погашення сертифікатів | |ФОН випуску (серії): | |----------------------------------------------------------------| |Кількість сертифікатів ФОН у випуску (серії), | | |які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом | | |про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН), шт. | | |--------------------------------------------------+-------------| |Кількість сертифікатів ФОН у випуску | | |(серії), за якими здійснено викуп | | |та дострокове погашення, шт. | | |--------------------------------------------------+-------------| |Загальна номінальна вартість випуску (серії) | | |сертифікатів ФОН, які перебували в обігу | | |(згідно з свідоцтвом про реєстрацію | | |випуску сертифікатів ФОН), грн. | | |--------------------------------------------------+-------------| |Загальна сума, на яку здійснено викуп | | |та дострокове погашення, грн. | | ------------------------------------------------------------------
Від емітента: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від аудитора: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Від депозитарію: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

Додаток 15
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

"___"_____________20___року N _____
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску
сертифікатів ФОН

---------------------------------------------------------------------------------- |Найменування та вид емітента | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Місцезнаходження | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Телефон, факс | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Найменування ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Окремий рахунок ФОН у своєму балансі (для емітента - банку) | | |та окремий рахунок у банку (для небанківської фінансової | | |установи), із зазначенням найменування та місцезнаходження | | |банку | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з | | |свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата реєстрації звіту про результати розміщення сертифікатів | | |ФОН | | ----------------------------------------------------------------------------------
________ ___________ ____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
М.П.
{ Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1151 ( z1600-12 )
від 28.08.2012}

Додаток 16
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

"____"_____________20___року N ______
(дата подання заяви)
ЗАЯВА
про зупинення обігу сертифікатів ФОН

---------------------------------------------------------------------------------- |Найменування та вид емітента | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Місцезнаходження | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Телефон, факс | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Найменування ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Окремий рахунок ФОН у своєму балансі (для емітента - банку) | | |та окремий рахунок у банку (для небанківської фінансової | | |установи), із зазначенням найменування та місцезнаходження | | |банку | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з | | |свідоцтвом про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН | | |----------------------------------------------------------------+---------------| |Реквізити депозитарію, який обслуговує випуск сертифікатів | | |ФОН (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний | | |код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії) | | ----------------------------------------------------------------------------------
________ ___________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові
М.П.

Додаток 17
до Положення про реєстрацію
випуску сертифікатів фонду
операцій з нерухомістю,
проспекту емісії, звіту
про результати розміщення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю, погашення
сертифікатів фонду операцій
з нерухомістю та скасування
реєстрації випуску

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ N - ЗО - ФОН

м. Київ "___" ____________ 20__ року
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку __________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) на підставі пункту __ Положення про реєстрацію випуску
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту
про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю
та скасування реєстрації випуску, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009 N 244,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____за N__________,
та документів, наданих ___________________________________________
(найменування емітента)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
на зупинення обігу сертифікатів ФОН у зв'язку з припиненням
емітента,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Зупинити обіг сертифікатів ФОН
_______________________________
(найменування емітента)
________________________________
(найменування фонду операцій
з нерухомістю)
свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН
від "___" _____________ 20__ року
N ___, видане _____________________, дата видачі свідоцтва
(орган, що видав свідоцтво)
"___" __________ 20__ року.
____________________ ________ _____________________________
(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 ( z0305-12 ) від
07.02.2012, N 1151 ( z1600-12 ) від 28.08.2012 }вгору