Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг
Держпатент України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 28.07.1995116
Документ z0276-95, поточна редакція — Редакція від 25.07.2011, підстава - z0811-11


     Якщо представлена заявником відповідь не містить повною мірою 
відомостей або документів, без яких подальший розгляд заявки
неможливий, то йому направляється повторне повідомлення, строк
відповіді на яке становить два місяці від дати одержання заявником
повторного повідомлення. В разі відсутності відповіді на повідомлення Відомства,
порушення заявником строків відповіді на повідомлення Відомства та
ненадання мотивованого клопотання про продовження цих строків,
заявка вважається відхиленою, про що заявнику направляється
повідомлення. 4.2.2.1. Перелік товарів і/або послуг, зазначений у заявці,
перевіряється на: - відповідність чи узгодженість наведених у переліку
найменувань товарів і/або послуг з найменуваннями товарів і послуг
того чи іншого класу МКТП; - правильність здійсненого заявником групування товарів і/або
послуг по класах МКТП. 4.2.2.2. Під час перевірки переліку товарів і/або послуг
експертизою з'ясовується, чи містить перелік товарів і/або послуг
терміни, що не зазначені в МКТП, і чи являються вжиті терміни
достатньо зрозумілими для віднесення товарів і/або послуг до
відповідного класу МКТП. У разі необхідності уточнення термінів переліку товарів і
послуг експертиза має право запросити у заявника або запропонувати
йому відповідні уточнення. Якщо розбіжність щодо термінів переліку товарів і послуг
узгодити не можливо, то терміни, що запропоновані заявником, є
остаточними. 4.2.2.3. Експертизою перевіряється правильність групування
товарів і послуг по класах МКТП. Якщо групування товарів і послуг
здійснено невірно, Відомство повідомляє заявника про зміни, які
вносяться у групування товарів або послуг по класах МКТП. У разі розбіжності щодо класифікації товарів і послуг між
заявником і експертизою рішення експертизи є остаточним. Якщо кількість класів МКТП, визначена експертизою, більше
кількості класів, за які сплачено збір, то заявнику надсилається
повідомлення про необхідність сплати недостатньої суми збору або
скорочення кількості класів МКТП, для яких заявлено реєстрацію
знака. Документ про сплату недостатньої суми збору має надійти
протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення. 4.2.2.4. Заявник має право на власний розсуд скоротити
кількість класів МКТП в межах, визначених експертизою, і
визначити, відносно яких класів МКТП заявляється реєстрація знака
для товарів і послуг. Про своє рішення заявник повідомляє письмово
протягом двох місяців від дати одержання повідомлення Відомства. У разі ненадходження документа про сплату недостатньої суми
збору, а також у разі ненадходження від заявника відповіді на
повідомлення Відомства про необхідність скорочення кількості
класів, експертиза проводиться відносно класів МКТП, за які
сплачено збір, в порядку їх зазначення в заяві про реєстрацію
знака за винятком товарів і послуг, що не відносяться до цих
класів.
4.2.3. Встановлення пріоритету за попередньою заявкою або на
підставі використання знака в експонаті, показаному на виставці 4.2.3.1. Якщо заявником заявляється пріоритет, згідно з
пунктами 1, З статті 9 Закону ( 3689-12 ), то перевіряється: - дотримання заявником трьохмісячного строку подання заяви
про встановлення пріоритету попередньої заявки, як це передбачено
пунктом З статті 9 Закону; - наявність копії попередньої заявки, засвідченої відомством
країни подання, та дотримання трьохмісячного строку надання такої
копії. Переклад попередньої заявки українською мовою подається
разом з заявою або на запит Відомства у строки, зазначені в
повідомленні про необхідність надання такого перекладу; - дотримання встановленого пунктом 1 статті 9 Закону
( 3689-12 ) шестимісячного строку, який відраховується від дати
подання попередньої заявки; - відповідність позначення та переліку товарів і/або послуг,
що заявляється, позначенню і переліку товарів і/або послуг,
наведених у попередній заявці. 4.2.3.2. Пріоритет встановлюється для товарів і/або послуг,
зазначених у попередній заявці. 4.2.3.3. Для товарів і послуг, які не зазначені у попередній
заявці, пріоритет не встановлюється. 4.2.3.4. Якщо заявник має право на збереження пріоритету
кількох попередніх заявок, що були подані до відповідних органів
різних держав - учасниць Паризької конвенції ( 995_123 )
(множинний пріоритет), то перевіряються належним чином засвідчені
копії відповідних заявок. 4.2.3.5. Якщо заявником заявляється пріоритет згідно з
пунктами 2, З статті 9 Закону, то перевіряється: - дотримання заявником трьохмісячного строку подання заяви
про встановлення пріоритету, як це передбачено пунктом 2 статті 9
Закону ( 3689-12 ); - наявність документа, засвідченого адміністрацією або
оргкомітетом виставки, що підтверджує показ експонатів з
використанням заявленого знака на офіційній або на офіційно
визнаній міжнародній виставці, а також дотримання трьохмісячного
строку надання такого документа. Переклад такого документа
українською мовою подається разом з заявою або на запит Відомства
у строки, зазначені у повідомленні про необхідність надання такого
перекладу; - зазначення у документі дати початку відкритого показу
експонатів на виставці; - наявність у документі повного імені або найменування особи,
що експонувала товари і/або послуги; - відповідність позначення та переліку товарів і/або послуг,
що заявляються, позначенню і переліку товарів і/або послуг,
зазначених у документі, що підтверджує показ експонатів з
використанням заявленого на реєстрацію знаком на виставці; - дотримання встановленого пунктом 2 статті 9 Закону
шестимісячного строку, який відраховується від дати початку
відкритого показу експонатів на виставці. 4.2.3.6. Пріоритет встановлюється для товарів і/або послуг,
зазначених у документі, що підтверджує показ експонатів з
використанням заявленого на реєстрацію знаком на виставці. Для товарів і/або послуг, які не зазначені у документі, що
підтверджує їх показ на виставці, пріоритет не встановлюється. 4.2.3.7. Повідомлення про встановлення пріоритету
направляється заявнику протягом місяця після закінчення строку
подання заяви про встановлення пріоритету, зазначеного в пункті 3
статті 9 Закону ( 3689-12 ), в разі дотримання вимог, що
передбачені пунктами 4.2.3.1, 4.2.3.5 Правил. 4.2.3.8. Якщо документи, що додаються до заяви про
встановлення пріоритету, потребують уточнення або доповнення, то
заявнику протягом місяця після закінчення строку подання заяви про
встановлення пріоритету, зазначеного в пункті 3 статті 9 Закону,
надсилається повідомлення з зазначенням строку надання необхідних
уточнень або доповнень. 4.2.3.9. В разі недотримання заявником строків, встановлених
статтею 9 Закону чи строку, зазначеного у пункті 4.2.3.8 Правил,
або при невідповідності матеріалів щодо встановлення пріоритету
вимогам, зазначеним у пунктах 4.2.3.1, 4.2.3.5 Правил, пріоритет
заявки вважається втраченим, про що заявнику протягом місяця від
дати закінчення строку надання необхідних документів направляється
повідомлення.
4.2.4. Перевірка довіреності на ведення справ за заявкою Якщо заявка подається через патентного повіреного, про що
зазначено у відповідному розділі заяви під кодом (740), або іншу
довірену особу, то перевіряється наявність довіреності та
відповідність її оформлення, вимогам, що зазначені в пункті 3.1.4
Правил.
4.2.5. Перевірка додаткових відомостей 4.2.5.1. Якщо заявник заявляє на реєстрацію знак для товарів
і/або послуг, який підпадає під дію статті 6 quinquies Паризької
конвенції ( 995_123 ) (правило "telle-quelle"), про що свідчить
відмітка в розділі заяви під кодом (390), то перевіряється
наявність документа, що підтверджує факт реєстрації знака в країні
походження. 4.2.5.2. За наявності відповідних даних в розділі заяви під
кодами (641) і (646), їх беруть до уваги, зокрема, якщо знак
заявляється на реєстрацію в зв'язку з необхідністю розширення
переліку товарів і/або послуг, а також, якщо заявник має намір
одержати повторну реєстрацію знака відповідно до статті 22 Закону
( 3689-12 ). 4.2.5.3. Якщо знак заявляється для об'єднання осіб як
колективний, то перевіряється відповідність статуту колективного
знака вимогам, зазначеним у пункті 2.1.31 Правил. У разі невідповідності статуту колективного знака
встановленим вимогам, заявнику надсилається повідомлення про
необхідність надання виправлень або роз'яснень щодо статуту. 4.2.6. Якщо заявка відповідає вимогам, викладеним у статті 7
Закону та пункті 2.1 Правил, то Відомство проводить експертизу
заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.
4.3. Експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на
реєстрацію як знак Задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на
реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є
перевірка позначення на відповідність умовам надання правової
охорони. Експертиза заявки по суті складається з: - перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у
наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та
пунктів 1, 2 статті 6 Закону; - перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у
наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6
Закону.
4.3.1. Перевірка позначення щодо наявності підстав для
відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5
та пунктів 1, 2 статті 6 Закону ( 3689-12 ). 4.3.1.1. Під час перевірки позначення, заявленого на
реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні
правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону,
встановлюється: чи не належить заявлений знак до позначень
порнографічного характеру, чи не містить антидержавних,
расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських
організацій, нецензурних слів та виразів тощо. Якщо заявлене позначення або хоча б один з його елементів
відноситься до позначень, зазначених в абзаці 1 цього пункту,
подальший розгляд заявки припиняється і заявнику надсилається
рішення про відхилення заявки. 4.3.1.2. При перевірці позначення, заявленого на реєстрацію
як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової
охорони, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, встановлюється:
чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та
емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні
найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні
контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та
інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна
сплутати. Зазначені в абзаці 1 цього пункту позначення можуть бути
включені до знака, як елементи, що не охороняються, відповідно до
пункту 1 статті 6 Закону ( 3689-12 ), якщо на це є згода
компетентного органу або їх власників. Якщо такої згоди в матеріалах заявки немає, то заявнику
надсилається повідомлення про необхідність надання відповідних
документів, зазначених у пункті 4.3.3.2 Правил. Документ, що підтверджує право на використання зазначених
позначень, має надійти протягом двох місяців від дати одержання
заявником повідомлення Відомства. Якщо позначення, заявлено на реєстрацію як знак, складається
виключно з позначень, зазначених у пункті 1 статті 6 Закону, або
заявником не надано документ, що підтверджує право на використання
таких позначень як елементів, що не охороняються, то заявка
підлягає відхиленню, про можливість якого заявнику надсилається
повідомлення у порядку, передбаченому пунктом 4.5 Правил. 4.3.1.3. При перевірці позначення, заявленого на реєстрацію
як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової
охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону ( 3689-12 ),
встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад,
призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час
їх виготовлення чи збуту; Ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо
товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. 4.3.1.4. До позначень, що не мають розрізняльної здатності,
відносяться: - позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри,
лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного
графічного виконання; - реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на
реєстрацію як знак для позначення цих товарів; - тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно
функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як
знак; - загальновживані скорочення; - позначення, які тривалий час використовувались в Україні
кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість
або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як
індивідуальні знаки відносно таких товарів. 4.3.1.5. До позначень, що є загальновживаними для товарів
певного виду, належать позначення, які використовуються для певних
товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й
того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали
видовими або родовими поняттями. 4.3.1.6. До позначень, які являють собою загальновживані
символи, належать, як правило, позначення, що символізують галузь
господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи
послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що
застосовуються в різних галузях науки і техніки. До позначень, які являють собою загальновживані терміни,
відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей
науки і техніки. Загальновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації
знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до
тієї ж галузі, що і загальновживані символи і терміни. 4.3.1.7. До позначень, які вказують на вид, якість,
кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або
послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать
прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів;
зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять
хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини;
зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів;
історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що
присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси
виробників товарів або посередників. 4.3.1.8. Позначення, що зазначені у пункті 4.3.1.3 а), б),
в), г) Правил, можуть бути включені до знака, як елементи, що не
охороняються. При цьому приймається до уваги смислове та/або
просторове значення такого елемента. При прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який
містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г)
Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь
реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті
6 quinquies Паризької конвенції ( 995_123 ) і особливо тривалість
використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником. У
разі необхідності від заявника можуть запросити додаткові
матеріали. Якщо заявлений знак відноситься до позначень, які тривалий
час використовувались в Україні кількома виробниками як знак для
товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і
втратив розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно
таких товарів, заявка підлягає відхиленню, про можливість якого
заявнику надсилається повідомлення у порядку, передбаченому
пунктом 4.5 Правил. У разі бажання заявника скористатися
положеннями статті 7 bis Паризької конвенції, знак може бути
зареєстрований як колективний із збереженням дати подання заявки. У цьому випадку заявник має подати клопотання про реєстрацію
знака як колективного і додати до матеріалів заявки статут
колективного знака, який містить зазначення осіб, що тривалий час
використовували знак, заявлений на реєстрацію, як осіб, що мають
право на використання колективного знака. 4.3.1.9. До позначень, що є оманливими або такими, що можуть
ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар
або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у
свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю,
географічним походженням товарів або послуг або з певним
виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне
вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання
як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. 4.3.1.10. У разі висновку про неможливість реєстрації
заявленого позначення як знака для товарів і/або послуг у зв'язку
з наявністю підстав для відмови в наданні правової охорони,
відповідно до пункту 4.3.1.3 а), б), в), г), ґ) Правил, заявка
підлягає відхиленню, про можливість якого заявнику надсилається
повідомлення у порядку, передбаченому пунктом 4.5 Правил.
4.3.2. Перевірка позначення щодо наявності підстав для
відмови в наданні правової охорони відповідно до пунктів 3, 4
статті 6 Закону ( 3689-12 ) 4.3.2.1. Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються
як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх
можна сплутати з: а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на
реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів
і/або послуг; б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі
міжнародних договорів, учасником яких є Україна: - міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з
Мадридською угодою; - знаками загальновідомими в Україні, що охороняються
відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції ( 995_123 ); в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать
іншим особам, які одержали право на них до дати подання до
Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг; г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони
включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється
на ім'я особи, яка має право користування таким найменуванням; ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому
порядку. 4.3.2.2. Відповідно до пункту 4 статті 6 Закону ( 3689-12 )
перевіряється, чи не відтворює заявлене позначення: а) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим
особам; б) назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки,
літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них; твори
мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права
або їх правонаступників; в) прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети
і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. 4.3.2.3. Під час пошуку на тотожність і схожість серед
позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 а), б) Правил, не
враховуються: - знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил, для яких строк
припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить
більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить
менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на
тотожність; - знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил, заявки на
реєстрацію яких вважаються відхиленими або відкликаними на
підставі пунктів 6, 8 статті 10 Закону; - знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а), б) Правил, свідоцтва
на які, або міжнародні реєстрації яких визнані недійсними згідно
зі статтею 19 Закону ( 3689-12 ); - заявки або міжнародні реєстрації, за якими прийнято рішення
про відхилення, і можливість оскарження такого рішення вичерпана. Під час пошуку на тотожність серед позначень, зазначених в
пункті 4.3.2.2 а) Правил, не враховуються: - промислові зразки, дія патентів на які припинена згідно зі
статтею 24 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"
( 3688-12 ); - промислові зразки, патенти на які визнані недійсними згідно
зі статтею 25 Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки". 4.3.2.4. Проведення пошуку тотожних або схожих позначень Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно
збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна
сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в
цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: - провести пошук тотожних або схожих позначень; - визначити ступінь схожості заявленого позначення та
виявлених при проведенні пошуку позначень; - визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких
заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких
зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під
час пошуку. Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в),
4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які
мають більш ранній пріоритет. 4.3.2.5. Встановлення однорідності товарів або товарів і
послуг Для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться
експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на
реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється
однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг
визначається принципова імовірність виникнення у споживача
враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або
надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід
(вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого
товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло
споживачів. 4.3.2.6. Визначення схожості словесних позначень Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з
словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких
входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується
звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична)
схожість. 4.3.2.7. Визначення схожості зображувальних та об'ємних
позначень Зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки,
порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими
позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні
елементи. 4.3.2.8. Визначення схожості комбінованих позначень Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з
комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять
до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. 4.3.2.9. Позначення, заявлено як знак, відхиляється від
реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що
охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької
конвенції ( 995_123 ) і загальновідомість якого очевидна.
4.3.3. Повідомлення про надання додаткових матеріалів 4.3.3.1. Повідомлення про необхідність надання додаткових
матеріалів направляється заявнику згідно з пунктом 8 статті 10
Закону ( 3689-12 ) лише в тому випадку, коли без таких матеріалів
проведення експертизи заявки по суті на відповідність умовам
надання правової охорони неможливе. 4.3.3.2. Підстави для направлення повідомлення такі: а) відсутність в матеріалах заявки документів про згоду
відповідних компетентних органів або власників на використання в
складі знака для товарів і послуг позначень, що зображують: - державні герби, прапори та емблеми; - офіційні назви держав, емблеми, скорочені чи повні
найменування міжнародних, міжурядових організацій; - офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма,
печатки; б) відсутність документів, які засвідчують право заявника на
державні нагороди та інші відзнаки; в) відсутність документів, що підтверджують дату заснування
виробництва, або права заявника на нагороди або інші відзнаки, що
присуджені товарам, які ним виробляються, якщо заявлене позначення
містить такі відомості. У разі неможливості з об'єктивних причин
надання зазначених документів приймається письмове підтвердження
відповідальності заявника за достовірність відомостей щодо нагород
і відзнак або дати заснування виробництва. 4.3.3.3. Питання іншого характеру, а також зауваження і
пропозиції, що виникли при розгляді заявки, можуть бути включені
до повідомлення, яке направляється на зазначених вище підставах. 4.3.3.4. Повідомлення експертизи повинно бути аргументовано,
зокрема, посиланнями на положення Закону ( 3689-12 ), цих Правил,
інших нормативних документів та інші джерела інформації. 4.3.3.5. Додаткові матеріали, зазначені у повідомленні, мають
надійти протягом двох місяців від дати одержання заявником
повідомлення Відомства. 4.3.3.6. Якщо заявник порушив встановлений строк і не надав
мотивоване клопотання про його продовження, то рішення щодо заявки
приймається на підставі наявних матеріалів. 4.3.3.7. Пропущений строк може бути поновленим за клопотанням
заявника за умови сплати відповідного збору у строк, передбачений
пунктом 12 статті 10 Закону. 4.3.3.8. У разі виникнення обгрунтованих сумнівів відносно
достовірності будь-якого представленого заявником документа або
відомостей Відомство має право на запит у заявника про необхідні
підтвердження.
4.4. Рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг 4.4.1. При встановленні відповідності заявленого на
реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в
пункті 1 статті 5 та в статті 6 Закону ( 3689-12 ), для всіх тих
товарів і послуг, для яких заявлено реєстрацію знака, Відомством
виноситься рішення про реєстрацію знака відносно усього переліку
товарів і/або послуг. 4.4.2. При встановленні відповідності заявленого на
реєстрацію знака вимогам, викладеним в статті 6 Закону, тільки для
частини товарів і/або послуг, для яких заявлено реєстрацію знака,
Відомством виноситься рішення про реєстрацію знака відносно
частини товарів і послуг. 4.4.3. В разі наявності у складі знака елементів, що не
охороняються, і необхідності зазначення цього, в рішення про
реєстрацію знака для товарів і послуг може бути внесено
стандартний запис: "(зазначений елемент) не є предметом самостійної правової
охорони".
4.5. Рішення про відхилення заявки та порядок його прийняття 4.5.1. Якщо встановлено невідповідність заявленого на
реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в
статті 6 Закону ( 3689-12 ), для усього переліку товарів і/або
послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з
наведенням обгрунтованих доводів, що можуть стати підставою для
відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів
і/або послуг. 4.5.2. Повідомлення має містити посилання на відповідні
положення Закону, Правил та наводити джерела використаної
інформації. До повідомлення можуть бути включені зауваження і пропозиції.
Пропозиції можуть бути вмотивовані виявленням схожих
зареєстрованих знаків або знаків, раніше заявлених на реєстрацію
для всіх або частини однорідних товарів або послуг. Заявнику може
бути запропоновано надати лист-згоду власника зареєстрованого або
раніше заявленого на реєстрацію знака щодо реєстрації знака,
відносно якого проводиться експертиза. Відомство може запропонувати реєстрацію знака як
колективного, якщо при експертизі заявленого знака встановлено, що
він тривалий час використовувався в Україні кількома виробниками
для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і
втратив розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно
таких товарів. 4.5.3. Заявнику надається можливість протягом двох місяців
від дати одержання повідомлення Відомства надати мотивовану
відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються
при прийнятті остаточного рішення. У разі необхідності додаткових роз'яснень може бути
проведений розгляд заявки за участю заявника, як передбачено
пунктом 3.5 Правил. 4.5.4. Якщо заявник не надав у встановлені строки відповідь
щодо пропозицій Відомства, то рішення приймається на підставі
наявних матеріалів заявки. 4.5.5. Якщо доводи, надані заявником, визнаються Відомством
як обгрунтовані, то приймається рішення про реєстрацію знака, як
передбачено пунктом 4.4 Правил. 4.5.6. Якщо термін надання відповіді порушено або доводи, що
наведені заявником на користь реєстрації знака, не визнаються
Відомством як обгрунтовані, то виноситься рішення про відхилення
заявки відносно усього переліку товарів і/або послуг або відносно
його частини.
4.6. Реєстрація знака для товарів і послуг і публікація
відомостей про видачу свідоцтва 4.6.1. На підставі рішення про реєстрацію знака для товарів і
послуг та за наявністю документа про сплату збору за видачу
свідоцтва Відомство здійснює державну реєстрацію знака у Реєстрі
відповідно до статті 13 Закону ( 3689-12 ) і публікує у своєму
офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу свідоцтва
відповідно до статті 12 Закону. 4.6.2. Збір за видачу свідоцтва на знак сплачується протягом
трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про
реєстрацію знака. Документ про сплату збору за видачу свідоцтва повинен надійти
або бути відправленим до Відомства у зазначений трьохмісячний
строк. 4.6.3. Реєстрація та публікація здійснюється Відомством
протягом трьох місяців від дати надходження документа про сплату
збору до Відомства. 4.6.4. Якщо в строк, зазначений в пункті 4.6.2 Правил,
документ про сплату збору за видачу свідоцтва до Відомства не
надійшов, публікація не провадиться, а заявка вважається
відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.
4.7. Відмова в наданні правової охорони міжнародній
реєстрації 4.7.1. Відносно знаків, зареєстрованих відповідно до
Мадридської угоди, Відомство проводить таку ж експертизу на
відповідність умовам надання правової охорони, викладеним в пункті
1 статті 5 та статті 6 Закону ( 3689-12 ), згідно з вимогами,
викладеними у пункті 4.3 Правил, як і для знаків, що заявлені на
реєстрацію в Україні. 4.7.2. Якщо знак не відповідає умовам надання правової
охорони, то замість повідомлення, зазначеного у пункті 4.5.1
Правил, надсилається первісне рішення про відмову у наданні
правової охорони з наведенням обгрунтованих доводів, проти якого
власник знака може подати мотивоване заперечення. 4.7.3. Після розгляду Відомством доводів, що надані власником
знака, приймається остаточне рішення про надання знаку правової
охорони в Україні відносно усього переліку товарів і/або послуг чи
для його частини або про відмову у наданні такої охорони. 4.7.4. Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, внесених в
Міжнародний реєстр, публікуються в бюлетені, що видається
Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної
власності.
Додаток
до Правил складання, подання
та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак
для товарів і послуг
—————————————————————————————————————————————————————————————————— [220] Дата подання заявки |[210] Номер заявки ———————————————————————————+—————————————————————————————————————— [511] МКТП |[531] Індекси Міжнародної класифікації |зображувальних елементів знака —————————————————————————————————————————————————————————————————— Заява До Держпатенту України
про реєстрацію знака для 252133, Київ, бул.Лесі Ураїнки, 26
товарів і послуг в Україні Державне підприємство "Український
інститут промислової власності"
(Укрпатент)
Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо)
зареєструвати зазначене в заявці позначення як
знак для товарів і послуг на ім'я заявника(ів)
[731] Заявник(и): —————————————————————— |Ідентифікаційний код| |(для українських | |заявників) | ——————————————————————
(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його (їх)
повна поштова адреса та код держави згідно зі стандартом ВОІВ
ST.3)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Прошу (просимо) встановити пріоритет даного знака за датою: ———— подання попередньої(іх) заявки(ок) в державі-учасниці ———— Паризької конвенції (навести дані під кодами 310, 320, 330) ———— відкриття виставки (навести дані під кодом 230) ———— —————————————————————————————————————————————————————————————————— [310] Номер попередньої |[320] Дата подання |[330] Код держави заявки |попередньої заявки |подання заявки |————————————————————|згідно зі стандартом |[230] Дата відкриття|ВОІВ ST.3 |виставки | —————————————————————————————————————————————————————————————————— [750] Повна поштова адреса для листування, повне ім'я або
найменування адресата
Телефон: Телеграф: Телекс: Факс: —————————————————————————————————————————————————————————————————— [740] Прізвище та реєстраційний номер представника у справах
інтелектуальної власності
Телефон: Телеграф: Телекс: Факс: —————————————————————————————————————————————————————————————————— [540] Зображення знака
[541] ———— в зображенні використані стандартні символи ———— [546] ———— в зображенні використані нестандартні символи ————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— [591] Зазначення кольору (кольорової гами) знака —————————————————————————————————————————————————————————————————— [511] Перелік товарів та (або) послуг, які класифіковані згідно з
Міжнародною класифікацією товарів і послуг

—————————————————————————————————————————————————————————————————— Якщо опис знака чи перелік товарів і/або послуг не вміщуються у
відведеній графі, то вони повністю наводяться на окремому аркуші
як додаток до заяви та підписуються заявником —————————————————————————————————————————————————————————————————— Перелік документів, що додаються: |Кількість|Кількість |аркушів |примірни- | |ків ——————————————————————————————————————————————+—————————+————————— ———— документ про сплату збору | | 1 ———— | | ———— комплект фотокопій (друкарських відбит- | | ———— ків) знака | | 5...10 ———— переклад на українську мову додаткових | | ———— матеріалів | | 1 ———— документ, який засвідчує повноваження | | ———— довіреної особи (довіреність) | | 1 ———— перелік товарів і/або послуг, для яких | | ———— просять охорону знака | | 1 ———— документ про участь у виставці | | 1 ———— | | ———— опис знака | | 1 ———— | | ———— інший документ (вказати) | | 1 ———— | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Додаткові відомості (необхідне зазначити)
[390] ———— Реєстрація(ії) в країні походження ———— [551] ———— Колективний знак ———— [554] ———— Об'ємний знак ———— [641] ———— Номери і дати інших заявок, пов'я- ———— заних з даною у правовому відношен- ні —————————————————————————————————————————————————————————————————— |[646] Номери і дати інших реєстрацій,| |пов'язаних з даною у правовому | |відношенні | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————

М.П. ____________________ ____________________ ______________
(Підпис заявника або (Прізвище, ініціали) (Дата підпису) представника) ——————————————————————————————————————————————————————————————————
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }вгору