Документ z0262-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.03.2009 N 220
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2009 р.
за N 262/16278

Про затвердження Порядку проставлення
в Міністерстві освіти і науки України
апостиля на офіційних документах,
виданих навчальними закладами,
державними органами, підприємствами,
установами і організаціями,
що стосуються сфери освіти і науки

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19.12.2006 N 1757 ( 1757-2006-п ), та з метою забезпечення
виконання положень Правил проставлення апостиля на офіційних
документах, призначених для використання на території інших
держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції
України від 05.12.2003 N 237/803/151/5 ( z1151-03 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за
N 1151/8472, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проставлення в Міністерстві освіти і
науки України апостиля на офіційних документах, виданих
навчальними закладами, державними органами, підприємствами,
установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки
(додається).
2. Департаменту міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції (О.С.Сухолиткий) довести цей наказ до відома
Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, підприємств,
установ і організацій, що стосуються сфери освіти і науки.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
10.03.2009 N 220
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2009 р.
за N 262/16278

ПОРЯДОК
проставлення в Міністерстві освіти і науки
України апостиля на офіційних документах,
виданих навчальними закладами, державними
органами, підприємствами, установами
і організаціями, що стосуються
сфери освіти і науки

1. Цей Порядок регулює проставлення спеціального штампа
"Apostille" (далі - апостиль) на офіційних документах про освіту
та вчені звання, які були складені на території України, яким
відповідно до статті 5 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації
іноземних офіційних документів ( 995_082 ) (далі - Конвенція),
засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа,
яка підписала документ, і, у відповідному випадку, автентичність
відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.
2. Апостиль проставляється: на документах про освіту та вчені звання державного зразка,
затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17.03.93
N 199 ( 199-93-п ) "Про затвердження описів дипломів доктора і
кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника і
переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий
ступінь", від 12.11.97 N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про
освіту та вчені звання", наказом Міністерства освіти і науки
України від 12.07.2001 N 510 ( z0788-01 ) "Про затвердження
Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів
свідоцтв про позашкільну освіту", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 06.09.2001 за N 788/5979; на документах, виданих установами, організаціями,
підприємствами, підпорядкованими Міністерству охорони здоров'я
України, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я
України: від 22.07.93 N 166 ( z0113-93 ) "Про подальше удосконалення
системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.08.93 за N 113; від 19.12.97 N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення
атестації лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
14.01.98 за N 14/2454; від 29.01.98 N 12 ( z0106-98 ) "Про затвердження Положення
про клінічну ординатуру", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 16.02.98 за N 106/2546; від 15.01.99 N 7 ( z0091-99 ) "Про заходи щодо виконання
наказу МОЗ України від 14.08.98 N 251 "Про затвердження Положення
про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою
освітою напрямів "Медицина" і "Фармація", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 10.02.99 за N 91/3384; від 12.12.2006 N 818 ( z1366-06 ) "Про вдосконалення
атестації провізорів та фармацевтів", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за N 1366/13240; для документів, виданих у періоди: 1992-1998 роки - наказ від 10.04.92 N 61 "Про затвердження
Положення про клінічну ординатуру" (втратив чинність згідно з
наказом МОЗ від 29.01.98 N 12 ( z0106-98 ) "Про затвердження
Положення про клінічну ординатуру", зареєстрованим в Мін'юсті
16.02.98 за N 106/2546); 1995-2005 роки - наказ від 24.01.95 N 14 ( z0193-95 ) "Про
підготовку лікарів у спеціальній клінічній ординатурі",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.06.95 за
N 193/729 (втратив чинність згідно з наказом МОЗ від 07.11.2005
N 581 ( z1423-05 ) "Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу МОЗ України від 24.01.95 N 14 "Про підготовку лікарів у
спеціальній клінічній ординатурі", зареєстрованим в Мін'юсті
24.11.2005 за N 1423/11703); на адміністративних документах, а саме: архівних довідках,
навчальних планах, довідках, що видаються навчальними закладами,
державними органами, підприємствами, установами і організаціями,
що стосуються сфери освіти і науки.
3. Для проставлення апостиля необхідно подати до Міністерства
освіти і науки України: оригінал документа, на якому проставляється апостиль; ксерокопію цього документа без будь-якого засвідчення; заяву встановленого зразка.
4. У проставленні апостиля відмовляється, якщо: документ призначається для використання в країні, яка не
приєдналася до Конвенції ( 995_082 ) або є учасницею Конвенції,
але висловила заперечення проти приєднання України відповідно до
статті 12 Конвенції; текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження; документ написаний чи підписаний олівцем, отриманий через
засоби факсимільного зв'язку; у документі є незастережні виправлення або дописки; до повноважень Міністерства освіти і науки України не входить
проставлення апостиля на цьому документі; документ, а саме: архівна довідка, навчальний план, довідка
не містить підпису ректора або проректора та не завірений гербовою
печаткою; якщо Міністерству освіти і науки України не вдалося отримати
зразки відповідних підписів, відбитків печаток та/або штампів,
підтвердити факт видачі документа про освіту; якщо підпис на документі не відповідає зазначеним посаді,
прізвищу, імені, по батькові.
5. Процедура проставлення апостиля включає: з'ясування, чи підлягають подані документи проставленню
апостиля; розподіл документів на дві групи: документи старого зразка,
для яких необхідно отримати підтвердження факту видачі; документи,
виготовлені на основі фотокомп'ютерних технологій, які
перевіряються за допомогою бази даних інформаційно-виробничої
системи "Освіта"; перевірку справжності документів, які виготовлені на основі
фотокомп'ютерних технологій, за допомогою бази даних
інформаційно-виробничої системи "Освіта"; проставлення апостиля на документи про освіту та вчені
звання, на які отримано підтвердження щодо факту їх видачі; проставлення на апостилі підпису посадової особи та гербової
печатки Міністерства освіти і науки України; ведення автоматизованої бази даних документів, які подаються
для проставлення апостиля; здійснення технічного супроводу належного функціонування
автоматизованої бази даних; витребування листів-підтверджень міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані
навчальні заклади, Міністерства освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, вищих навчальних
закладів щодо підтвердження факту видачі документів про освіту для
з'ясування справжності підпису та якості, в якій виступала особа,
що підписала документ, а також справжності відбитків печатки
та/або штампа, проставлених на документах; реєстрацію листів-відповідей, що офіційно надходять до
Міністерства освіти і науки України; підготовку документів до проставлення апостиля та заповнення
спеціального штампа "апостиль" встановленого зразка на документах,
на які отримано підтвердження щодо факту їх видачі; ведення реєстрації документів, на яких проставлено апостиль,
в спеціальному журналі, оформлення якого здійснюється відповідно
до вимог наказу Міністерства закордонних справ України,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України
від 05.12.2003 N 237/803/151/5 ( z1151-03 ) "Про затвердження
Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених
для використання на території інших держав", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за N 1151/8472; формування архіву документів в електронному вигляді та на
паперових носіях.
6. Документи для проставлення апостиля подаються і
отримуються за наявності документа, що засвідчує особу, яка здає
документи. У разі отримання документів з апостилем іншою особою при собі
необхідно мати нотаріально засвідчене доручення.
7. Для отримання документів з апостилем необхідно подати до
Міністерства освіти і науки України квитанцію про сплату коштів за
надання послуг з проставлення апостиля у розмірі, встановленому
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 16.01.2004
N 21 ( z0112-04 ) "Про розмір та порядок оплати послуг з
проставлення апостиля", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27.01.2004 за N 112/8711.
8. Документи приймаються і видаються щоденно департаментом
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (крім
суботи, неділі, святкових та неробочих днів) згідно з графіком, що
затверджується Міністерством освіти і науки України.
9. Строк розгляду документів, які не потребують направлення
запитів, - 5 робочих днів. У зв'язку з необхідністю отримання зразка підпису, відбитка
печатки та/або штампа, додаткової інформації або роз'яснень строк
розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено
до 20 робочих днів.
Директор департаменту
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції О.С.Сухолиткийвгору