Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації харчових продуктів
Держстандарт України; Наказ, Правила від 02.06.1997322
Документ z0259-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.06.2015, підстава - z0546-15


     Представник(и) органу
     із сертифікації       ______________   _____________________ 
(підпис) (прізвище та ініціали) ______________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Представник заявника ______________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток N 6
до Правил обов'язкової
сертифікації харчових
продуктів
Затверджую
Керівник органу з сертифікації ______________________________
(назва органу із сертифікації ______________________________
продукції) ______________________________
(прізвище та ініціали) (підпис)
"___" ___________ 199__ р.
Акт
про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції
за заявкою N ___ на сертифікацію продукції
Зразок-свідок продукції _____________________________________
(назва продукції, заводський, _________________________________________________________________,
або умовний номер зразка, дата виготовлення) що виготовлений _______________________________________________,
(назва підприємства-виробника продукції) відповідає зразкам цієї продукції, які піддавались
випробуванням з метою сертифікації в _____________________________
(назва випробувальної лабораторії, __________________________________________________________________
дата проведення випробувань)
Опломбований печаткою ___________________________________ (назва випробувальної лабораторії) ___________________________________ (прізвище та ініціали, посада особи, ___________________________________
яка виконала пломбування)
(дійсне зображення
печатки лабораторії)
Підпис ____________________ Дата _____________________
Розміщений (переданий) для зберігання в
__________________________________________________________________
(назва організації, що забезпечує зберігання __________________________________________________________________
зразка-свідка продукції) на термін до _____________________________________________________
(дата закінчення дії сертифіката на продукцію) Відповідальний за зберігання ________________________________
(прізвище, ініціали та посада особи, __________________________________________________________________
яка відповідає за зберігання зразка-свідка продукції)
Керівник організації, яка забезпечує зберігання зразка-свідка _____________________________ ____________ ___________ (посада, прізвище та ініціали) (підпис) (дата)
Печатка
Додаток N 7
до Правил обов'язкової
сертифікації харчових
продуктів
(Малий герб)
Форма 1
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
(ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ)
Серія ВА N 000000
Система сертифікації УкрСЕПРО
Сертифікат відповідності
Зареєстрований у Реєстрі
Системи сертифікації УкрСЕПРО
(Логотип) "___" _________ 199 р.
N
Дійсний до "___" ________ 199 р.
Виданий _________________________________________________________
назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса ______________________________________ _________________________
код ЄДРПОУ Цей сертифікат посвідчує, що ідентифікована належним чином
продукція ________________________________________________________
назва продукції, тип, вид, марка і т.ін. __________________________________________________________________
код ТН ЗЕД, код ОКП Випробувана і відповідає усім обов'язковим вимогам, що встановлені
в ________________________________________________________________
позначення та назви нормативних документів __________________________________________________________________
(за необхідності наводяться пункти) Сертифікат поширюється на ________________________________________
наводиться необхідне: виріб, зав. N___ __________________________________________________________________
партію в кількості ________ (шт., кг, і т.ін.) зав. NN ___; __________________________________________________________________
час випуску продукції з виробництва Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам
нормативних документів під час випуску з виробництва здійснюється
шляхом ___________________________________________________________
наводиться необхідне: періодичних випробувань __________________________________________________________________
зразків (проб) продукції, технічного нагляду __________________________________________________________________
за виробництвом сертифікованої продукції, __________________________________________________________________
атестованим виробництвом, сертифікованою системою якості
Сертифікат виданий _______________________________________________
назва органу з сертифікації, що видав сертифікат, __________________________________________________________________
його адреса, номер атестата акредитації і дата реєстрації
Ввезення в Україну дозволяється (для продукції, що ввозиться в
Україну)
Керівник органу з сертифікації продукції ____________ ____________________
підпис ініціали, прізвище "___" __________ 199 р.
Печатка
До уваги постачальників, покупців та контролюючих органів: копія сертифіката не дійсна без оригіналу підпису і печатки
органу, що його видав або центру стандартизації, метрології та
сертифікації Держстандарту України (ЦСМС).
(зворотний бік)
1. Виданий на підставі:
- випробувань, що проведені випробувальною(ними) лабораторією
(ями) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Назва акредитованої | Номер протоколу | Реєстраційний номер | |випробувальної лабора-|випробувань, дата |АВЛ у Реєстрі Системи| | торії (АВЛ), адреса |його затвердження | УкрСЕПРО | |——————————————————————+——————————————————+—————————————————————| | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— - обстеження виробництва ___________________________________
N акта обстеження, дата реєстрації - атестації виробництва ___________________________________
N атестата, дата реєстрації, термін дії - сертифікації системи якості _______________________________
N сертифіката, дата реєстрації, термін дії 2. Маркування продукції здійснюється знаком відповідності
згідно з ДСТУ 2296-93, що наноситься на кожний виріб відповідно до
вимог ____________________________________________________________
позначення нормативного документа на продукцію __________________________________________________________________
Місце знаходження знака відповідності _______________________ __________________________________________________________________
опис місця знаходження знака на продукції __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Виробник (постачальник) повинен забезпечувати
відповідність продукції вимогам нормативних документів, наведених
у цьому сертифікаті. За умови порушення вимог сертифікат може бути
анульований рішенням органу з сертифікації або Держстандарту
України.
Печатка
Додаток N 8
до Правил обов'язкової
сертифікації харчових
продуктів
(Малий герб)
Форма 1
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
(ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ)
Серія ВА N 000000
Система сертифікації УкрСЕПРО
Свідоцтво про визнання
Зареєстрований у Реєстрі
Системи сертифікації УкрСЕПРО
(Логотип) "___" ________ 199 р.
N _____________________________
Дійсний до "___" ________ 199 р.
Видане ___________________________________________________________
заявник (виробник, постачальник, отримувач), його адреса __________________________________________________________________
На продукцію ___________________________________________________
назва, тип, вид, марка __________________________________________________________________
партія в кількості (шт.; кг; м і т.ін.) __________________________________________________________________
код ТН ЗЕД
Яка відповідає ___________________________________________________
позначення та назви нормативних документів, __________________________________________________________________
чинних в Україні, з зазначенням пунктів На підставі ______________________________________________________
назва сертифіката (документа), що засвідчує відповідність, __________________________________________________________________
його реєстраційний номер та дата видачі __________________________________________________________________
Виданого _________________________________________________________
назва органу, що видав документ, __________________________________________________________________
який засвідчує відповідність У відповідності до _______________________________________________
міжнародна, регіональна, двостороння угода __________________________________________________________________
або інший документ, номер, дата __________________________________________________________________
Свідоцтво видане _________________________________________________
назва органу з сертифікації, що видав свідоцтво __________________________________________________________________
про визнання, його адреса, номер атестата акредитації __________________________________________________________________
органу з сертифікації
Ввезення в Україну дозволяється
Керівник органу з сертифікації продукції _____________ __________________
підпис ініціали, прізвище "___" _________ 199_ р.
Печатка
До уваги постачальників, покупців та контролюючих органів: копія свідоцтва про визнання не дійсна без оригіналу підпису
і печатки органу, що його видав або центру стандартизації,
метрології та сертифікації Держстандарту України (ЦСМС).
"Офіційний вісник України" 1997, число 29, стор.123
Код нормативного акта: 2024/1997вгору