Документ z0246-98, поточна редакція — Прийняття від 25.12.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 15.04.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 367 від 25.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 квітня 1998 р.
vd971225 vn367 за N 246/2686

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним
замовленням

Відповідно до Указу Президента України від 23 січня 1996 N 77
( 77/96 ) "Про заходи щодо реформування системи підготовки
спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів" та Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня
1996 N 992 ( 992-96-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок працевлаштування випускників державних
вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням (додається). 2. Державним вищим медичним (фармацевтичним) закладам освіти
України, Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінням охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, обласним, Київській та
Севастопольській санепідстанціям, закладам охорони здоров'я,
підприємствам, організаціям України та ВО "Фармація" забезпечити
обов'язкове виконання цього Порядку. 3. Зобов'язати Головне управління державної служби та
медичних кадрів (Мельник Ю.В.) зареєструвати Порядок
працевлаштування випускників державних вищих медичних
(фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за
державним замовленням, в Міністерстві юстиції України і разом із
сектором зв'язків із засобами масової інформації Українського
інституту громадського здоров'я (Волошин А.П.) забезпечити широке
інформування громадян про його затвердження. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр А.М.Сердюк
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 25 грудня 1997 р. N 367
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 1998 р.
за N 246/2686
Порядок
працевлаштування випускників державних вищих медичних
(фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких
здійснювалась за державним замовленням
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблене згідно із Законом України "Про
освіту" ( 1060-12 ), Порядком працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним
замовленням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 1996 р. N 992 ( 992-96-п ) та статтею 197 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ). 2. Студенти державних вищих медичних (фармацевтичних)
закладів освіти, які закінчили повний курс навчання і склали
державні іспити, вважаються випускниками. 3. Випускник державного вищого медичного (фармацевтичного)
закладу освіти I - II рівнів акредитації, який працевлаштований на
підставі направлення на роботу, вважається молодим спеціалістом
протягом трьох років з моменту укладення ним трудового договору із
замовником. Випускник державного вищого медичного (фармацевтичного)
закладу освіти III - IV рівнів акредитації, якому після навчання в
інтернатурі присвоєно кваліфікацію лікаря(провізора)-спеціаліста і
який працевлаштований на підставі направлення на роботу,
вважається молодим спеціалістом протягом трьох років з моменту
укладення ним трудового договору із замовником. Період навчання в
інтернатурі до цього терміну не входить. 4. Формування державного замовлення на підготовку фахівців з
вищою освітою проводиться згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 29 лютого 1996 р. N 266 ( 266-96-п ) "Про Порядок
формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції
для державних потреб і контролю за їх виконанням". Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
з урахуванням інтересів замовника доводять державне замовлення до
відома підпорядкованих їм безпосередньо вищих закладів освіти. 5. Керівники вищих закладів освіти після зарахування осіб на
навчання за державним замовленням укладають з ними угоду за
формою, уміщеною в додатку 1. 6. Випускники, які уклали угоду з вищим закладом освіти після
зарахування на навчання, а також ті, що почали навчання до 1996
року за державним замовленням без укладення угоди, зобов'язані
відпрацювати за місцем призначення не менше ніж три роки.
II. Порядок працевлаштування випускників
державних вищих медичних (фармацевтичних)
закладів освіти, які навчалися за
державним замовленням
7. Працевлаштування випускників державних вищих медичних
(фармацевтичних) закладів освіти I - II рівнів акредитації
проводиться вищим закладом освіти відповідно до набутої ними
спеціальності, укладеної угоди та планів направлення на роботу
випускників Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних,
Київської та Севастопольської міських санепідстанцій. Ця робота
здійснюється керівництвом закладу освіти за участю студентських
профспілок та органів студентського самоврядування.
8. Працевлаштування випускників вищих медичних
(фармацевтичних) закладів освіти III - IV рівнів акредитації
проводиться вищим закладом освіти персонально кожного за набутою
ними спеціальністю, укладеними угодами та планом працевлаштування
випускників Міністерства охорони здоров'я України в наступному
порядку: 8.1. Міністерства, відомства, інші центральні органи
виконавчої влади, Міністерство охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні,
Київська та Севастопольська міські санепідстанції, обласні,
Київська та Севастопольська структурні міські підрозділи
"Фармація" (державні замовники) до 1 лютого кожного року подають
до Міністерства охорони здоров'я України заявку на кількість
випускників медичних (фармацевтичних) закладів освіти наступного
року відповідно до лікарських (провізорських) спеціальностей. Державні замовники несуть відповідальність за достовірність
поданої заявки. Вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти до 1 лютого
кожного року подають до Міністерства охорони здоров'я України
відомості про кількісний склад випускників наступного року за
кожною спеціальністю окремо. Повідомляються побажання випускників
щодо майбутнього місця роботи за певним фахом, інформація про їх
постійне місце проживання, сімейні обставини, стан здоров'я,
зазначається кількість тих, що навчалися за цільовим направленням
(сільська молодь та ті, що постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи). Міністерство охорони здоров'я України розробляє і затверджує
на колегії план виконання державного замовлення. Затверджені
планові завдання доводяться до відома державних вищих закладів
освіти III - IV рівнів акредитації та державних замовників. 8.2. За рік до закінчення навчання, не пізніше 1 серпня
кожного року державні замовники відповідно до кількості замовлених
спеціалістів подають до Міністерства охорони здоров'я України і
закладів освіти перелік конкретних місць працевлаштування та умов,
які вони зобов'язуються створити випускникам наступного року
(забезпеченість житлом, розмір заробітної плати, інші соціальні
гарантії). 8.3. Керівництво вищих закладів освіти за рік до закінчення
навчання пропонує випускникові посади відповідно до укладеної
угоди з урахуванням конкретних місць працевлаштування надісланих
державними замовниками. При цьому оформляється картка
працевлаштування випускника (додаток 2) у двох примірниках. Перший
примірник зберігається у вищому закладі освіти, другий -
надсилається державному замовникові. 8.4. Визначення місця працевлаштування персонально кожного
випускника вищого медичного (фармацевтичного) закладу освіти
проводиться комісією з працевлаштування випускників не пізніше ніж
за 4 місяці до закінчення ними державного вищого закладу освіти.
До складу цієї комісії входять: ректор закладу освіти - голова
комісії, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники
студентського самоврядування та студентської профспілки,
відповідальні працівники Міністерства охорони здоров'я України та
установ, що є державними замовниками, які мають повноваження
вирішувати усі питання, що виникають під час визначення місця
працевлаштування випускників. Голова комісії зобов'язаний не пізніше ніж за 2 тижні
повідомляти державним замовникам про час роботи комісії і
забезпечувати належні умови для її роботи. Комісія з персонального працевлаштування випускників
забезпечує виконання плану та направлення на роботу усіх
випускників відповідно до спеціальності, набутої у навчальному
закладі, з урахуванням сімейного стану, стану здоров'я випускника,
членів його сім'ї, академічної успішності, активності у
науково-дослідній роботі і громадській роботі та побажань. Комісія знайомиться з даними випускника, заслуховує та
обговорює рекомендації про найбільш доцільне направлення його на
роботу, а також особисті побажання випускника щодо майбутньої
спеціальності і місця роботи. Пропозиція випускникові про направлення на роботу робиться
від імені комісії її головою. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. При
однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. 9. Розірвати угоду, передбачену пунктом 5 цього Положення,
випускник має право з таких причин: - встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого
випускник не може стати до роботи за місцем призначення; - встановлення інвалідності I або II групи у дружини
(чоловіка) випускника, у одного з батьків (або осіб, які замінюють
батьків) випускника; - якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають
дитину у віці до трьох років або дитину, яка згідно з медичним
висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку);
одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років
або дитину-інваліда; - у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби
(крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового,
сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та
офіцерів у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних
військах, Службі безпеки, а також інших військових формуваннях,
створених відповідно до законодавства України, та служби в органах
внутрішніх справ поза місцем розташування замовника; - у разі вступу випускників вищих закладів освіти
I - II рівнів акредитації до вищих закладів освіти III - IV рівнів
акредитації. У цих випадках за рішенням комісії з працевлаштування
випускників видається довідка про надання можливості самостійного
працевлаштування (додаток 4). 10. Списки персонального працевлаштування випускників
державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти
III і IV рівнів акредитації в алфавітному порядку та протокол
засідання державної комісії з працевлаштування випускників
подаються на затвердження до Міністерства охорони здоров'я України
відповідно до графіка. Списки персонального працевлаштування випускників державних
вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти I - II рівнів
акредитації подаються відповідно до Міністерства охорони здоров'я
України, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій залежно від підпорядкованості закладу
освіти. 11. Оформлення випускникам направлень на роботу (додаток 3)
проводиться державними замовниками на підставі витягів із
протоколів персонального працевлаштування випускників, що надсилає
до них заклад освіти, не пізніш як за 1 місяць до випуску. 12. Керівники державних вищих медичних (фармацевтичних)
закладів освіти III - IV рівнів акредитації здійснюють чіткий
контроль за своєчасним прибуттям випускників до місця проходження
інтернатури, а закладів I - II рівнів акредитації - до місця
роботи.
III. Права і обов'язки випускників та замовників
13. Випускник зобов'язаний глибоко оволодіти всіма видами
професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною
характеристикою, та відпрацювати у замовника не менше трьох років. 14. Замовники можуть власним коштом надавати студентам
матеріальну допомогу, а також встановлювати доплати до державної
стипендії, визначеної для відповідної спеціальності, курсу,
закладу освіти. Граничні розміри зазначених виплат не обмежуються. 15. Розірвання угоди за ініціативою замовника можливе у разі: 1) неможливості надання випускникові роботи за спеціальністю
згідно з медичним висновком (якщо медичний огляд для прийняття на
роботу відповідно до законодавства є обов'язковим) або висновком
медико-соціальної експертної комісії; 2) банкрутства замовника. Якщо випускник не склав державних іспитів на звання лікаря,
замовник може надати йому роботу з урахуванням порядку допуску до
медичної діяльності, визначеного чинним законодавством. 16. Випускник, призваний на строкову військову службу до
Збройних Сил, після її закінчення зобов'язаний прибути на роботу
за призначенням. Перебування у Збройних Силах зараховується до
передбаченого угодою терміну роботи за призначенням. Це стосується
також випускників, які проходять альтернативну (невійськову)
службу. 17. Час перебування жінки у відпустці після закінчення вищого
закладу освіти у зв'язку з вагітністю, пологами, доглядом за
дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до терміну
роботи за призначенням. 18. Якщо умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною,
не передбачають направлення їх до одного й того самого населеного
пункту, місце їх роботи визначається за домовленістю між ними й
замовниками, а у разі, коли вони не дійшли згоди, один з подружжя
має право розірвати угоду в односторонньому порядку. 19. Особи, зараховані до вищих закладів освіти на цільові
місця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
21 липня 1992 р. N 408 ( 408-92-п ) "Про пільги для сільської
молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення
системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів", після
закінчення вищого закладу освіти направляються на роботу до
сільських закладів охорони здоров'я, де вони зобов'язані
відпрацювати за призначенням не менше трьох років. Особи, зараховані до вищих закладів освіти відповідно до
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) та
віднесені до 3-ї та 4-ї категорій, зобов'язані після закінчення
вищого закладу освіти відпрацювати в закладі охорони здоров'я,
який видав направлення, не менше трьох років. 20. Вручення випускникові диплома про закінчення вищого
закладу освіти, направлення на роботу (додаток 3) та видача
належних йому коштів, які перераховані до вищого закладу освіти
замовником, здійснюється протягом семи днів після закінчення ним
вищого закладу освіти. Направлення на роботу є підставою для
укладення трудового договору між випускником і замовником. На керівників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти
покладається персональна відповідальність за своєчасне вручення
випускникові диплома, направлення на роботу або довідки про
надання можливості самостійного працевлаштування. 21. Випускник повинен прибути до місця призначення у термін,
визначений у направленні на роботу. Незгода випускника з рішенням
комісії з працевлаштування випускників не звільняє його від
обов'язку прибути на роботу за призначенням. У разі, якщо він не прибув за направленням або відмовився
приступити до роботи за призначенням з причин, не зазначених у п.
9 та 18 цього Порядку, чи його звільнено з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу за порушення трудової дисципліни або
звільнено за власним бажанням протягом навчання в інтернатурі та
трьох років після закінчення останньої, він зобов'язаний
відшкодувати у встановленому порядку відповідно до державного або
місцевого бюджетів вартість навчання та компенсувати замовникові
всі витрати. 22. Якщо замовник відмовив у прийнятті на роботу випускника,
останній звертається до державної служби зайнятості за сприянням у
працевлаштуванні. При цьому пред'являється направлення на роботу і
засвідчена печаткою замовника довідка про відмову у
працевлаштуванні. Випускникові, якому відмовлено у прийнятті на роботу після
прибуття до місця призначення, замовник компенсує витрати,
пов'язані як з переїздом випускника і членів його сім'ї до місця
призначення, так і з поверненням до постійного місця проживання
(якщо він був направлений до віддаленої місцевості) згідно з
визначеними в угоді умовами та для випускників, що закінчили вищий
медичний (фармацевтичний) заклад освіти III - IV рівня
акредитації, забезпечити можливість одержати спеціалізацію в
інтернатурі. У разі, коли випускникові відмовлено у прийнятті на роботу за
призначенням і він звернувся після закінчення інтернатури до
служби зайнятості, замовник відшкодовує державній службі
зайнятості всі витрати, пов'язані з працевлаштуванням,
перепідготовкою, виплатою допомоги по безробіттю та матеріальної
допомоги (в розмірі стипендії) під час проходження професійної
підготовки та перепідготовки. Одержані кошти спрямовуються до
місцевої частини Державного фонду сприяння зайнятості населення. 23. Випускникові, який після закінчення інтернатури отримав
сертифікат лікаря(провізора)-спеціаліста та звернувся за сприянням
у працевлаштуванні до державної служби зайнятості і зареєстрований
як такий, що шукає роботу, протягом десяти календарних днів з
моменту реєстрації підшукується підходяща робота з урахуванням
спеціальності. Якщо підходящої роботи не запропоновано, то йому
надається статус безробітного з виплатою допомоги по безробіттю до
вирішення питання про працевлаштування згідно із законодавством
про зайнятість населення. В цей період він має право на безоплатну
професійну орієнтацію, а також на участь в оплачуваних громадських
роботах. На осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються
соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення,
виплату допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Реєстрація їх у державній службі зайнятості здійснюється за
місцем постійного проживання у порядку, визначеному законодавством
про зайнятість населення. 24. На прохання випускника, який отримав довідку про надання
можливості самостійного працевлаштування (додаток 4), протягом
навчання в інтернатурі та трьох років після її закінчення керівник
закладу охорони здоров'я може оформити йому направлення на роботу. 25. Питання зміни місця працевлаштування випускників вищих
медичних (фармацевтичних) закладів освіти вирішуються між
державними замовниками. Контрольні функції покладаються на
Міністерство охорони здоров'я України. 26. Керівники закладів охорони здоров'я України, незалежно
від форм власності та відомчого підпорядкування, можуть приймати
на роботу випускників медичних (фармацевтичних) закладів освіти
I- IV рівнів акредитації, що навчалися за державним замовленням,
тільки з направленням на роботу за формою 2 або довідкою про
надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3. 27. Спірні питання, що виникають у разі порушення угоди,
розглядаються в судовому порядку.
IV. Соціальні гарантії і компенсації
28. Випускникам, які одержали направлення на роботу, після
закінчення закладу освіти надається відпустка тривалістю
30 календарних днів. За період відпустки випускникам державних вищих медичних
(фармацевтичних) закладів освіти, які одержали направлення на
роботу, виплачується допомога у розмірі місячної стипендії за
рахунок замовника. Випускникам, які одержали довідки про надання можливості
самостійного працевлаштування, допомога за період відпустки не
виплачується. 29. Звільняти випускника державного вищого медичного
(фармацевтичного) закладу освіти (молодого спеціаліста) з
ініціативи замовника до закінчення терміну угоди дозволяється у
випадках, передбачених статтею 40 Кодексу законів про працю
України (322-08 ). Про випадки їх звільнення повідомляти МОЗ
України. 30. Посади за штатним розписом, на які в поточному році мають
бути прийняті випускники, не підлягають заміщенню іншими
працівниками. У разі виробничої потреби на ці посади можуть бути
прийняті працівники на строк до призначення на них випускників. 31. Якщо випускник за його згодою переводиться на роботу до
іншого підприємства, установи, організації, то йому видається цим
підприємством, установою, організацією нове направлення на роботу.
За випускником у цьому разі зберігаються усі права і обов'язки
молодого фахівця. 32. У разі неможливості надати підходящу роботу державна
служба зайнятості за бажанням молодих фахівців направляє їх на
перепідготовку з метою подальшого працевлаштування за набутою
новою спеціальністю чи професією. 33. Випускники, які одержали направлення на роботу в іншу
місцевість, а також члени їх сімей забезпечуються житлом згідно з
чинним законодавством та умовами направлення. Випускники, яких не забезпечено житлом згідно з угодою і які
продовжують працювати за призначенням після закінчення визначеного
терміну, зберігають право на позачергове одержання житла,
незалежно від строку роботи за цим призначенням. У разі ліквідації підприємства, закладу, організації питання
щодо позачергового одержання житла вирішується згідно із чинним
законодавством. За випускниками, які одержали направлення на роботу в іншу
місцевість, житло за попереднім місцем проживання зберігається
згідно із чинним законодавством. 34. Направлення випускників закладів освіти на роботу в
райони, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на
ЧАЕС, та пільги для них регулюються Законом України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
Додаток 1
до пункту 5 Порядку
працевлаштування випускників
вищих медичних
(фармацевтичних) закладів
освіти, підготовка
яких здійснювалась за
державним замовленням
Типова угода
про підготовку фахівців із вищою освітою
N _____________ "___"_____________199 р.
_____________________________________________________________
(найменування вищого закладу освіти, __________________________________________________________________
його підпорядкованість) в особі керівника ________________________________________
(прізвище, ініціали) та студент __________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (курс, факультет: _________________________________________, спеціальність: _____________________________________________) уклали цю Угоду про наступне: Вищий заклад освіти зобов'язується забезпечити студентові: - якісну теоретичну і практичну підготовку фахівця з вищою
освітою згідно з навчальними планами та програмами і вимогами
кваліфікаційних характеристик фахівця; - місце працевлаштування в державному секторі народного
господарства після закінчення навчання та одержання відповідної
кваліфікації. Студент зобов'язується: - оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками,
що передбачені вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик
фахівця і його майбутньої професійної діяльності за
спеціальністю; - прибути після закінчення вищого закладу освіти на місце
направлення і відпрацювати не менше трьох років; - у разі відмови їхати за призначенням - відшкодувати
відповідно до державного або місцевого бюджетів вартість навчання
в установленому порядку. Інші положення: - зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться шляхом
підписання додаткових угод; - дія Угоди припиняється за згодою сторін (оформляється
протоколом); - усі спірні питання, які можуть виникати між сторонами,
вирішуються в судовому порядку. Угода набирає чинності з моменту підписання. Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної
зі сторін і мають однакову юридичну силу. Юридичні адреси сторін: Вищий заклад освіти: ________________________________________
(поштовий індекс, адреса, номер телефону) р/р _________________________________________________________
(номер рахунку, найменування установи банку) Студент проживає: ___________________________________________
(постійне місце проживання, адреса, номер телефону) паспорт _____________________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий)
Ректор ________________ Студент ________________
(підпис) (підпис)
Головний бухгалтер ________________
(підпис)
Додаток 2
до пункту 8.3 Порядку
працевлаштування випускників
вищих медичних
(фармацевтичних) закладів
освіти, підготовка
яких здійснювалась за
державним замовленням
Форма 1
Картка працевлаштування випускника
____________________________________________________________ (найменування вищого закладу освіти, його підпорядкованість) _________________________________________________________________
Прізвище ___________________________________________________ Ім'я _______________________________________________________ По батькові ________________________________________________ Рік народження _____________________________________________ Факультет __________________________________________________ Спеціальність ______________________________________________ Сімейний стан ______________________________________________ Адреса постійного місця проживання _________________________ Додаткові відомості (за бажанням випускника) _______________ _________________________________________________________________
Випускник _______________ Дата заповнення "___"___________199_р.
(підпис)
Декан відповідного факультету
закладу освіти ____________________________ "___"___________199_р.
(підпис)
Пропозиція щодо працевлаштування
1. Угода про підготовку фахівця з вищою освітою: - дата ______________________ - реєстраційний номер _______________________________________ 2. Підприємство (установа, організація): - найменування ______________________________________________ __________________________________________________________________
- підпорядкованість _________________________________________ - адреса ____________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Посада ___________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Оклад ____________________________________________________ 5. Житло ____________________________________________________ Згода випускника (заповнюється випускником) _________________ __________________________________________________________________
(з пропозицією згоден або від пропозиції відмовляюсь,
підстави, ________________________________________________________
дата, підпис) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прохання про надання можливості самостійного працевлаштування, ________________________________________________________________
підстави, підпис, дата)
Випускнику видано (заповнюється потрібне): - посвідчення про направлення на роботу (форма 2) N _________ від ____________________________ - довідка про надання можливості самостійного
працевлаштування (форма 3) N ______________ від ______________
Ректор (директор) ____________________ Дата ________________
(підпис)
Ознайомлений:
Випускник ____________________________ Дата ________________
(підпис) Примітка. Перший примірник форми 1 зберігається у
закладі освіти (в особовій справі студента), другий -
надсилається замовникові.
Додаток 3
до пункту 11 Порядку
працевлаштування випускників
вищих медичних
(фармацевтичних) закладів
освіти, підготовка
яких здійснювалась за
державним замовленням
Форма 2
Направлення на роботу N ____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові у називному відмінку) який (яка) закінчив(ла) __________________________________________
(найменування закладу освіти, його підпорядкованість)
у _______ 199_ році зі спеціальності ____________________________,
направляється в розпорядження ____________________________________
(найменування та адреса закладу охорони __________________________________________________________________
здоров'я, його підпорядкованість, згідно з карткою
працевлаштування) для роботи на посаді ________________________________________ з місячним окладом (літерами) _______________________________ Забезпечити житлом __________________________________________
(вид житла) Дата прибуття "____" __________________ 199 р.
М.П. Керівник міністерства, ______________________
відомства, підприємства (підпис)
Начальник управління _____________________
(відділу) медичних кадрів (підпис)
"___" ____________ 199 р.
__________________________________________________________________
Повідомлення до направлення на роботу
N _______ від ______________________
(підлягає поверненню до закладу освіти в п'ятиденний
строк з дня укладення випускником трудового договору)
__________________________________________________________________
(найменування міністерства (відомства), управління
охорони здоров'я) __________________________________________________________________
повідомляє, що випускник ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) який закінчив ______________________________________________,
(найменування закладу освіти, рік випуску) призначений на посаду лікаря-інтерна зі спеціальності: ______ __________________________________________________________________
з подальшим працевлаштуванням на посаді лікаря ______________ __________________________________________________________________
(найменування та адреса закладу охорони здоров'я, його
підпорядкованість) з місячним окладом (прописом) _______________________________ Забезпечений житлом _________________________________________
(вид житла)
М.П. Керівник установи __________________________
(закладу) охорони здоров'я (підпис)
"___" _____________ 199 р.
Додаток 4
до пункту 9 Порядку
працевлаштування випускників
вищих медичних
(фармацевтичних) закладів
освіти, підготовка
яких здійснювалась за
державним замовленням
Форма 3
Довідка про надання можливості самостійного
працевлаштування
N ________
Випускникові _______________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) що закінчив ______________________________________________________
(найменування закладу освіти, його підпорядкованість, рік випуску) зі спеціальності ____________________________________________ _________________________________________________________________,
надана можливість влаштовуватися на роботу самостійно. Підстава (підкреслити потрібне): відсутність можливості
працевлаштування, сімейні обставини, заява випускника.
М.П. Ректор (директор) ________________________
закладу освіти (підпис)
"___"_________________199 р.
__________________________________________________________________
Повідомлення до довідки про надання
можливості самостійного працевлкаштування
N ________________ від ___________________
(підлягає поверненню до закладу освіти в п'ятиденний
строк з дня укладення випускником трудового договору)
__________________________________________________________________
(найменування міністерства (відомства), управління
охорони здоров'я) __________________________________________________________________
повідомляє, що випускник ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) який закінчив _______________________________________________
(найменування закладу освіти, рік випуску)
призначений на посаду лікаря-інтерна зі спеціальності __________________________________________________________________
з подальшим працевлаштуванням на посаді лікаря __________________________________________________________________
(найменування та адреса __________________________________________________________________
закладу охорони здоров'я, його підпорядкованість) з місячним окладом __________________________________________ Забезпечений житлом _________________________________________
(вид житла)
М.П. Керівник установи ________________________
(закладу) охорони здоров'я (підпис)
"___"_________________199 р.вгору