Документ z0226-09, перша редакція — Прийняття від 27.01.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.01.2009 N 47
Зареєстовано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2009 р.
за N 226/16242

Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської
діяльності у будівництві, пов'язаної
із створенням об'єктів архітектури

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
05.12.2007 N 1396 ( 1396-2007-п ) "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності у будівництві" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів
архітектури, що додаються.
2. Державній архітектурно-будівельній інспекції
(Бондаренко О.М.) у встановленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Куйбіда
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.І.Мельниченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України
27.01.2009 N 47
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2009 р.
за N 226/16242

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності у будівництві,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 ( 1396-2007-п )
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності у
будівництві".
1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та спеціальні вимоги для провадження
господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням
об'єктів архітектури.
1.3. Господарська діяльність у будівництві, пов'язана із
створенням об'єктів архітектури (вишукувальні, проектні,
будівельно-монтажні, інжинірингові роботи), здійснюється
відповідно до вимог державних стандартів, будівельних норм і
правил.
1.4. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів
господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової
форми та форми власності (далі - суб'єкти господарської
діяльності), які виконують роботи, пов'язані із створенням
об'єктів архітектури, відповідно до Переліку робіт провадження
господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням
об'єктів архітектури (далі - Перелік робіт), наведено у додатку.
II. Загальні вимоги
2.1. Господарську діяльність у будівництві, пов'язану із
створенням об'єктів архітектури, здійснюють суб`єкти господарської
діяльності за таких умов: 2.1.1. Організаційних: наявність затвердженої організаційно-функціональної структури
підприємства відповідно до Переліку робіт, що замовляються; у складі організаційно-функціональної структури підприємства
повинні бути передбачені підрозділи та/або спеціалісти, які
забезпечать виконання адміністративно-керівних,
виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних і
допоміжних функцій та функцій з контролю якості, промислової
безпеки та охорони праці, ведення та збереження нормативної та
виконавчої документації; наявність затверджених положень про відповідні структурні
підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом
обов'язків, повноважень та відповідальності осіб, штатний розпис; укомплектованість підприємства інженерно-технічними
працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації
відповідно до організаційно-функціональної структури підприємства,
положень Класифікатора професій (ДК 003:2005) (далі - КП),
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня
2005 року N 375 ( v0375609-05, vb375609-05, vc375609-05 ), та
вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99
N 249 ( v0249241-99 ); за наявності у підприємства відокремлених структурних
підрозділів дані надаються з урахуванням їх можливості виконувати
роботи, що замовляються, пов'язані із створенням об'єктів
архітектури; наявність державних стандартів, інших нормативних документів
та нормативно-правових актів; наявність техніки, обладнання, устаткування, приладів та
інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених
у Переліку робіт; виробничі приміщення, засоби виробництва повинні бути власні
або орендовані, що підтверджується відповідними документами; документ, що підтверджує впровадження системи управління
якістю продукції суб'єкта господарської діяльності, відповідно до
ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000, IDT) Системи управління якістю.
Вимоги. 2.1.2. Кваліфікаційних: керівники та виконавці робіт залежно від видів виконуваних
робіт повинні мати відповідні освітні та освітньо-кваліфікаційні
рівні; кваліфікаційний склад повинен відповідати
організаційно-функціональній структурі підприємства та мати одного
з керівників (коди КП - 121, 1313) ( vb375609-05 ), професіоналів
(коди КП - 122, 123), фахівців (коди КП - 122, 123, 214, 2114.2)
згідно з вимогами розділу 4 КП; керівник підприємства або його заступник, фізична особа -
підприємець (коди КП - 121, 1313) ( vb375609-05 ) повинні мати
повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого
рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше
2 років, бакалавра - не менше 3 років; головний інженер (код КП - 122) ( vb375609-05 ) повинен мати
повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен
становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше
3 років; начальник виробничо-технічного відділу, технічного відділу
(код КП - 122) ( vb375609-05 ) повинен мати повну вищу освіту
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи
за професією - не менше 2 років; керівники підприємства (коди КП - 121, 1313) ( vb375609-05 )
і керівники виконавчих та функціональних підрозділів (коди КП -
122, 123) повинні працювати у суб`єкта господарської діяльності за
основним місцем роботи; керівники, професіонали та фахівці повинні своєчасно
проходити спеціальне навчання, зокрема для територій з підвищеною
сейсмічністю та із складними інженерно-геологічними умовами, з
періодичністю та термінами, визначеними в програмах навчання. 2.1.3. Технологічних: виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-технічними
документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ); дотримуватися вимог із забезпечення промислової безпеки та
охорони праці.
2.2. Фізична особа - підприємець в межах її професії та
кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням
найманих працівників.
III. Вимоги до провадження вишукувальних робіт
3.1. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють
вишукувальні роботи для будівництва за таких умов: 3.1.1. Організаційних: наявність адміністративних приміщень з площею згідно з
вимогами державних будівельних норм, виробничої бази (за потреби),
власної лабораторії при виконанні лабораторних досліджень; наявність техніки, устаткування, приладів та інструментів
згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку
робіт; при виконанні робіт, які потребують матеріалів, що містять
державну таємницю, наявність режимно-секретного органу, відповідно
до статті 21 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ). 3.1.2. Кваліфікаційних: до головного геодезиста (топографа) (код КП - 123)
( vb375609-05 ): повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого
рівня: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше
3 років; до головного геолога (гідрогеолога) (код КП - 123)
( vb375609-05 ): повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня: для
магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років; до начальника партії (код КП - 122) ( vb375609-05 ): повна
або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за
професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста -
не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше
3 років; до бурового майстра: повна або базова середня спеціальна або
професійно-технічна освіта; до інших професіоналів, фахівців - відповідно до
організаційно-функціональної структури суб'єкта господарської
діяльності відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2
( vb375609-05 ); до кваліфікованих робітників - відповідно до
організаційно-функціональної структури суб'єкта господарської
діяльності, Переліку робіт та відповідно до вимог розділу 4 КП
( vb375609-05 ). 3.1.3. Технологічних: пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну
метрологічну повірку відповідними органами; техніка, устаткування, прилади та інструменти повинні
проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних
органах та триматися у належному технічному стані.
IV. Вимоги до провадження проектних робіт
4.1. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють проектні
роботи для будівництва за таких умов: 4.1.1. Організаційних: наявність адміністративних приміщень з площею згідно з
вимогами державних будівельних норм; укомплектованість суб'єкта господарської діяльності
інженерно-технічними працівниками відповідно до вимог ДБН
А.2.2-3-2004 ( va119509-03 ) "Склад, порядок розроблення,
погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
(далі - ДБН А.2.2-3-2004); укомплектованість суб'єкта господарської діяльності
обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою,
відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження
проектного процесу; наявність інформаційного забезпечення процесу розроблення
проектної документації, можливості оперативного внесення змін та
доповнень до проектної документації, нормативних умов обліку та
збереження проектної документації, ефективного контролю, який
забезпечує повноту та комплектність проектної документації; наявність державних стандартів, інших нормативних документів
та нормативно-правових актів; виконання робіт, які потребують матеріалів, що містять
державну таємницю, наявність режимно-секретного органу, відповідно
до статті 21 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ). 4.1.2. Кваліфікаційних: до головного архітектора (код КП - 122) ( vb375609-05 ):
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня:
для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років; до головного архітектора проекту, головного інженера проекту
(код КП - 123) ( vb375609-05 ): повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією
керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років,
спеціаліста - не менше 3 років; до головного конструктора, головного спеціаліста розділу
проекту (код КП - 123) ( vb375609-05 ): повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи
за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2
років, спеціаліста - не менше 3 років; до інших професіоналів, фахівців відповідно до
організаційно-функціональної структури суб'єкта господарської
діяльності, Переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів
архітектури (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2)
( vb375609-05 ), та вимог ДБН А.2.2-3-2004 ( va119509-03 ).
V. Вимоги до провадження
будівельних та монтажних робіт
5.1. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють будівельні
та монтажні роботи за таких умов: 5.1.1. Організаційних: наявність адміністративних приміщень з площею згідно з
вимогами державних будівельних норм, виробничої бази (за потреби),
інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, що
замовляються; наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та
інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених
у Переліку робіт; наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій,
необхідних для перевірки встановлених параметрів продукції і
технологічних операцій; забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та
виконавчої документації, передбаченої ДБН А.3.1-5-96
( vr048667-05 ) "Організація будівельного виробництва", іншими
нормативними документами; наявність метрологічного забезпечення робіт. 5.1.2. Кваліфікаційних: до начальника будівельної дільниці (код КП - 122)
( vb375609-05 ): повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший
спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня:
для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра або
молодшого спеціаліста - не менше 3 років; до виконавця робіт (код КП - 122) ( vb375609-05 ): повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст,
бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи майстром у
будівництві - не менше 2 років; до майстра будівельних та монтажних робіт (код КП - 122)
( vb375609-05 ): повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Для
спеціаліста, бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого
спеціаліста - стаж роботи за професією не менше 2 років; до техніка-будівельника: базова або неповна вища освіта
відповідного напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). Для
бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста -
стаж роботи за професією не менше 2 років; до геодезиста: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст).
Без вимог до стажу роботи; до інших професіоналів, фахівців - відповідно до
організаційно-функціональної структури суб'єкта господарської
діяльності, Переліку робіт (відповідно до кодів КП - 122, 123,
214, 2114.2) ( vb375609-05 ); до кваліфікованих робітників відповідно до
організаційно-функціональної структури суб'єкта господарської
діяльності, Переліку робіт та відповідно до вимог розділу 4 КП
( vb375609-05 ). 5.1.3. Технологічних: якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними
випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках,
передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та
державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження
відповідності та якості; пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити
своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах; техніка, обладнання, устаткування, прилади та інструменти
повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) та
триматися у належному технічному стані.
VI. Вимоги до провадження інжинірингових робіт
6.1. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють
інжинірингові роботи за таких умов: 6.1.1. Організаційних: наявність адміністративних приміщень з площею згідно з
вимогами державних будівельних норм; наявність засобів вимірювань, методик, інструкцій, які
необхідні для виконання технічного огляду та оцінки стану
будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж; наявність власної акредитованої лабораторії або засобів для
неруйнівних методів обстеження і оцінка технічного стану
будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж; для виконання функцій генерального розробника у
проектуванні - наявність відповідних працівників, які забезпечать
виконання проектних робіт за окремими розділами. 6.1.2. Кваліфікаційних: до інженера з якості (код КП - 214) ( vb375609-05 ): повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
Стаж роботи за професією інженера і професією нижчого рівня - не
менше 2 років; до інженера з нагляду за будівництвом (код КП - 214)
( vb375609-05 ): повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією інженера і професією нижчого рівня - не менше 2 років; до виконавця обстеження та оцінки технічного стану
будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж
неруйнівними методами - сертифікат фахівця з неруйнівного
контролю. 6.1.3. Технологічних: пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну
метрологічну повірку.
Начальник Державної
архітектурно-будівельної
інспекції О.М.Бондаренко

Додаток
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності у будівництві,
пов'язаної із створенням
об'єктів архітектури

ПЕРЕЛІК
робіт провадження господарської
діяльності у будівництві, пов'язаної
із створенням об'єктів архітектури

1.00.00 ВИШУКУВАННЯ
1.01.00 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ
1.01.01 Бурові роботи
1.01.02 Гірничі роботи
1.01.03 Геофізичні роботи
1.01.04 Польові дослідження властивостей ґрунтів
1.02.00 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНІЧНІ
1.02.01 Оцінка стійкості схилів
1.02.02 Оцінка характеристик штучно створених геотехнічних
масивів
1.02.03 Випробування натурних, еталонних паль
1.03.00 ІНЖЕНЕРНО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ
1.03.01 Польові дослідно-фільтраційні роботи
1.03.02 Стаціонарні гідрогеологічні спостереження
1.03.03 Прогноз розвитку змін природно-техногенних умов
1.03.04 Проектування та буріння
розвідувально-експлуатаційних свердловин для
водозаборів з підземних джерел
1.04.00 ІНЖЕНЕРНО-ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ
1.04.01 Метеорологічні спостереження
1.04.02 Спостереження за режимом рік, морів та водосховищ
1.04.03 Дослідження селе- та лавинонебезпечних ділянок
1.05.00 ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНІ
1.05.01 Дослідження літосфери
1.05.01.01 оцінка стану забруднення ґрунтів і ґрунтових вод
1.05.01.02 прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів
1.05.02 Дослідження гідросфери
1.05.02.01 математичне моделювання із застосуванням
електронно-обчислювальної машини
1.05.02.02 організація і ведення гідромоніторингу
1.05.03 Дослідження атмосфери
1.05.03.01 оцінка складу атмосфери
1.05.03.02 оцінка шумового забруднення
1.06.00 ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.06.01 Властивостей ґрунтів
1.06.02 Властивостей води
1.06.02.01 скорочений хімічний аналіз
1.06.02.02 повний хімічний аналіз
1.07.00 СКЛАДАННЯ ЗВІТУ
2.00.00 ПРОЕКТНІ РОБОТИ
2.01.00 РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
2.01.01 Схема планування
2.01.01.01 території України
2.01.01.02 територій Автономної Республіки Крим, територій
областей та їх груп
2.01.01.03 територій районів та їх груп
2.01.01.04 територій сільських рад
2.01.02 Планування і забудова населених пунктів
2.01.02.01 міст з населенням понад 1 млн жителів
2.01.02.02 міст з населенням до 1 млн жителів
2.01.02.03 міст з населенням до 500 тис. жителів
2.01.02.04 міст з населенням до 250 тис. жителів
2.01.02.05 сільських поселень
2.01.02.06 житлових, рекреаційних, курортних районів,
громадських центрів міст
2.01.02.07 виробничих територій: промислових,
комунально-складських тощо
2.01.02.08 мікрорайонів, кварталів
2.01.02.09 благоустрій та озеленення територій
2.01.02.10 енергетичних
2.01.02.11 культурно - побутових та адміністративних
2.01.02.12 міського господарства
2.01.02.13 спеціального призначення
2.01.03 Інженерна інфраструктура населених пунктів
2.01.03.01 мереж водопостачання
2.01.03.02 мереж господарсько - побутової та зливової
каналізації, попередньої очистки промислових
стоків
2.01.03.03 мереж теплових
2.01.03.04 мереж газопостачання
2.01.03.05 мереж енергопостачання
2.01.03.06 мереж телевізійних
2.01.03.07 мереж зв'язку, радіофікації, телевізійної
2.01.03.08 інженерної підготовки територій
2.01.04 Інженерний захист територій, цивільна оборона
2.01.04.01 інженерного захисту територій від небезпечних
геологічних процесів
2.01.04.02 інженерно - технічних заходів забезпечення
цивільної оборони
2.01.05 Транспортної інфраструктури населених пунктів
2.01.06 Охорони навколишнього середовища
2.02.00 МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
2.02.01 Розміщення окремих об'єктів
2.02.01.01 транспортних
2.02.01.02 виробничих, складських
2.02.01.03 енергетичних
2.02.01.04 культурно - побутових та адміністративних
2.02.01.05 міського господарства
2.02.01.06 спеціального призначення
2.02.02 Розвитку транспортних вузлів та комунікацій
2.02.02.01 залізничних
2.02.02.02 автомобільних
2.02.02.03 змішаних
2.02.02.04 метрополітену та інших видів швидкісного
транспорту
2.02.02.05 міського транспорту
2.02.02.06 авіаційного
2.02.02.07 водного
2.02.02.08 трубопровідного
2.02.03 Розміщення та формування житлового району
(мікрорайону, кварталу, житлового комплексу)
2.03.00 АРХІТЕКТУРНЕ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
2.03.01 Житлових будівель
2.03.01.01 котеджного типу
2.03.01.02 до 4 поверхів включно
2.03.01.03 до 9 поверхів включно
2.03.01.04 до 16 поверхів включно
2.03.01.05 до 24 поверхів включно
2.03.02 Громадських будівель та споруд
2.03.02.01 до 4 поверхів включно
2.03.02.02 5 поверхів і більше
2.03.02.03 освіти, виховання і підготовки кадрів
2.03.02.04 науково-дослідних установ, проектних і громадських
організацій
2.03.02.05 закладів охорони здоров'я і відпочинку
2.03.02.06 соцзабезпечення
2.03.02.07 фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення
відкритих
2.03.02.08 фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення
закритих
2.03.02.09 культурно-освітніх і видовищних закладів
2.03.02.10 торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування
2.03.02.11 комунального господарства (крім виробничих,
складських)
2.03.02.12 транспорту (обслуговування населення) і зв'язку
2.03.02.13 культових, храмових, меморіалів
2.03.02.14 фінансово-банкових установ
2.03.02.15 органів державного управління, оборони, державної
безпеки, іноземних представництв
2.03.02.16 підземних (крім споруд транспорту)
2.03.02.17 критих літнього типу прогоном до 12 м включно
2.03.02.18 критих літнього типу прогоном понад 12 м
2.03.03 Багатофункціональних будівель і комплексів
2.03.03.01 до 4 поверхів включно
2.03.03.02 5 поверхів і більше
2.03.04 Будівель та споруд промислових підприємств
2.03.04.01 безкранових або обладнаних кран-балками
2.03.04.02 обладнаних мостовими кранами
2.03.04.03 адміністративно-побутових
2.03.05 Інженерних споруд
2.03.05.01 градирень, водоохолоджувачів
2.03.05.02 стволів промислових труб
2.03.05.03 щоглових
2.03.05.04 баштових
2.03.05.05 ємнісних
2.03.05.06 фундаментів під обладнання
2.03.05.07 фундаментів, які виконуються спеціальними способами
(опускний колодязь, кесон, стіна у ґрунті тощо)
2.03.05.08 підпірних стін
2.03.05.09 галерей захисних
2.03.05.10 копрів
2.03.05.11 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових
стоків
2.03.05.12 галерей, естакад, етажерок технологічних
2.03.05.13 каналів, тунелів, колекторів технологічних
2.03.05.14 опор зв'язку, енергопостачання, повітряно-канатного
транспорту
2.03.05.15 естакад розвантажувальних і залізничних
2.03.05.16 естакад відкритих кранових
2.03.05.17 складів вибухових речовин
2.03.05.18 підземних складів, сховищ, ємностей
2.03.05.19 сховищ небезпечних речовин
2.03.06 Будівель та споруд сільськогосподарського
призначення
2.03.07 Спеціальних будівель і споруд військового,
оборонного призначення та правоохоронних органів
2.03.08 Об'єктів експериментального будівництва
2.03.08.01 будівельних і конструктивних систем
2.03.08.02 інженерних систем та мереж
2.03.08.03 енергозберігаючих технологій
2.03.09 Гірничих споруд
2.03.09.01 виробок підземних
2.03.09.02 виробок відкритих
2.03.10 Транспортних мереж, споруд та комплексів
2.03.10.01 залізниць державного значення
2.03.10.02 залізниць загального призначення
2.03.10.03 залізниць промислового призначення
2.03.10.04 автомобільних доріг державного значення
2.03.10.05 автомобільних доріг місцевого значення
2.03.10.06 вулиць, доріг, майданів населених пунктів
2.03.10.07 мостів, шляхопроводів, переходів великих
2.03.10.08 мостів, шляхопроводів, переходів середніх
2.03.10.09 мостів, шляхопроводів, переходів малих
2.03.10.10 тунелів та метрополітенів
2.03.10.11 міського транспорту
2.03.10.12 аеродромів та вертодромів
2.03.10.13 вертикальних (ліфти, ескалатори тощо)
2.03.10.14 конвеєрних, канатних
2.03.10.15 пневматичних
2.03.10.16 збереження, обслуговування та заправки
2.03.11 Гідротехнічних споруд та комплексів
2.03.11.01 гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором до 5 м
2.03.11.02 гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором понад 5 м
2.03.11.03 гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з
напором до 10 м
2.03.11.04 гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з
напором понад 10 м
2.03.11.05 морського транспорту
2.03.11.06 річкового (озерного) транспорту
2.03.11.07 суднобудівних та судноремонтних
2.03.11.08 берегозахисних та берегоукріплювальних
2.03.11.09 водоймищ і водосховищ
2.03.11.10 рибозахисних та рибопропускних
2.03.11.11 каналів та тунелів
2.03.11.12 інженерного захисту територій від затоплення та
підтоплення
2.03.11.13 протифільтраційних і дренажних
2.03.11.14 які виконуються гідронамивом
2.03.12 Енергетичних споруд та комплексів
2.03.12.01 локальних електростанцій (дизельні та ін.)
2.03.12.02 електростанцій атомних
2.03.12.03 електростанцій теплових
2.03.12.04 електростанцій гідравлічних
2.03.12.05 електростанцій з нетрадиційними джерелами
електроенергії
2.03.12.06 електричних підстанцій та розподільних пристроїв
2.03.12.07 спеціальних
2.03.13 Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання
2.03.13.01 нафтопроводів та нафтопродуктів
2.03.13.02 газопроводів
2.03.13.03 нафтосховищ
2.03.13.04 газосховищ
2.03.14 Об'єктів благоустрою, озеленення, площинних споруд
2.03.15 Реставрація, консервація, ремонтні роботи,
реабілітація на пам'ятках культурної спадщини
2.03.15.01 національного значення
2.03.15.02 місцевого значення
2.04.00 КОНСТРУЮВАННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
2.04.01 Кам'яних та армокам'яних
2.04.02 Бетонних, залізобетонних, армоцементних
2.04.03 Металевих
2.04.04 Дерев'яних та комбінованих
2.04.05 Інших конструкцій (у т.ч. із застосуванням пластмас,
азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу,
композитних матеріалів тощо)
2.04.06 Розрахунки конструкцій із застосуванням
електронно-обчислювальної машини
2.05.00 ПРОЕКТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ І СИСТЕМ
2.05.01 Водопроводу та каналізації
2.05.02 Опалення
2.05.03 Вентиляції та кондиціювання повітря
2.05.04 Газопостачання та газоустаткування
2.05.05 Холодопостачання промислового
2.05.06 Електропостачання, електрообладнання і
електроосвітлення
2.05.07 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів
2.05.08 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,
інформаційних
2.05.09 Технологічних
2.06.00 ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ І
СПОРУД
2.06.01 Водопостачання
2.06.02 Каналізації
2.06.03 Теплових
2.06.04 Газопостачання
2.06.04.01 тиском до 0,3 Мпа
2.06.04.02 тиском до 0,6 Мпа
2.06.04.03 тиском понад 0,6 Мпа
2.06.04.04 газонаповнювальних станцій і пунктів, компресорних
станцій
2.06.05 Електропостачання та електрообладнання
2.06.05.01 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій
напругою до 10 кВ
2.06.05.02 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій
напругою до 35 кВ
2.06.05.03 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій
напругою понад 35 кВ
2.06.05.04 залізничного транспорту
2.06.05.05 міського електротранспорту наземного
2.06.05.06 метрополітену та підземних споруд
2.06.05.07 навігаційного та сигнального
2.06.05.08 автономного
2.06.05.09 електроосвітлення
2.06.06 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,
інформаційного
2.07.00 РОЗРОБЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТІВ
2.07.01 Оцінки впливу на навколишнє середовище
2.07.02 Охорони праці
2.07.03 Захисту антикорозійного
2.07.04 Захисту електричного та електрохімічного
2.07.05 Організації будівництва
2.08.00 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ (мікрорайону, кварталу, житлового
комплексу, поселення, об'єкта)
2.09.00 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
2.10.00 РІВНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД,
ВИДИ ТА УМОВИ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ
2.10.01 Рівні відповідальності
2.10.01.1 I - підвищений
2.10.01.02 II - нормальний, III - знижений
2.10.02 Види проектування
2.10.02.01 нове
2.10.02.02 реконструкція
2.10.02.03 капітальний ремонт
2.10.02.04 переоснащення, модернізація
2.10.03 Умови проектування
2.10.03.01 звичайні умови
2.10.03.02 території з підвищеною сейсмічністю
2.10.03.03 території зі складними інженерно-геологічними
умовами
3.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ
3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
3.01.01 Інженерна підготовка будівництва
3.01.01.01 розчищення, осушування територій
3.01.01.02 розбирання будівель, споруд, мереж
3.01.01.03 улаштування тимчасових доріг
3.01.01.04 улаштування тимчасових підкранових колій
3.01.01.05 улаштування тимчасових інженерних мереж
3.01.02 Ґрунтових
3.01.02.01 насипів
3.01.02.02 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових
стоків
3.01.02.03 буріння, продавлювання горизонтальне, вертикальне та
похиле
3.01.02.04 розробка котлованів і траншей глибиною понад 2 м
3.01.02.05 рекультивація ґрунтів та протиерозійні роботи
3.01.02.06 які виконуються гідронамивом
3.01.03 Основ
3.01.03.01 ущільнення та заміна ґрунтів
3.01.03.02 улаштування майданчикових дренажів
3.01.03.03 улаштування дренажів глибокого закладання
3.01.03.04 закріплення слабких ґрунтів
3.01.04 Фундаментів
3.01.04.01 заглиблення паль, шпунтових огороджень, анкерів та
інших заглиблюючих
3.01.04.02 паль, які улаштовуються на місці
3.01.04.03 збірних та монолітних
3.01.04.04 підсилення
3.01.04.05 під обладнання
3.01.05 Фундаментів, що виконуються спеціальними способами
3.01.05.01 кесонів
3.01.05.02 опускних колодязів
3.01.05.03 ґрунтових паль
3.01.05.04 стін у ґрунті
3.01.06 Металевих
3.01.06.01 окремих конструктивних елементів
3.01.06.02 каркасів висотою до 15 м
3.01.06.03 каркасів висотою до 40 м
3.01.06.04 каркасів висотою понад 40 м
3.01.06.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами
3.01.06.06 прогоном до 48 м
3.01.06.07 прогоном понад 48 м
3.01.06.08 листових
3.01.06.09 структурних
3.01.06.10 вантових
3.01.06.11 алюмінієвих
3.01.06.12 гідротехнічних та підводних
3.01.06.13 інженерних споруд
3.01.07 Бетонних та залізобетонних монолітних
3.01.07.01 окремих конструктивних елементів
3.01.07.02 каркасів висотою до 15 м
3.01.07.03 каркасів висотою до 40 м
3.01.07.04 каркасів висотою понад 40 м
3.01.07.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами
3.01.07.06 прогоном до 24 м
3.01.07.07 прогоном понад 24 м
3.01.07.08 не каркасного типу складних форм
3.01.07.09 гідротехнічних та підводних
3.01.07.10 інженерних споруд
3.01.08 Бетонних та залізобетонних збірних
3.01.08.01 окремих конструктивних елементів
3.01.08.02 каркасів висотою до 15 м
3.01.08.03 каркасів висотою до 40 м
3.01.08.04 каркасів висотою понад 40 м
3.01.08.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами
3.01.08.06 панельних та об'ємно-блокових висотою до 15 м
3.01.08.07 панельних та об'ємно-блокових висотою до 40 м
3.01.08.08 панельних та об'ємно-блокових висотою понад 40 м
3.01.08.09 прогоном до 24 м
3.01.08.10 прогоном понад 24 м
3.01.08.11 не каркасного типу
3.01.08.12 гідротехнічних та підводних
3.01.08.13 інженерних споруд
3.01.09 Кам'яних та армокам'яних
3.01.09.01 з цегли, каменів, блоків висотою до 15 м
3.01.09. 02 з цегли, каменів, блоків висотою до 40 м
3.01.09.03 з цегли, каменів, блоків висотою понад 40 м
3.01.09.04 складних форм (склепіння, арки тощо)
3.01.09.05 з цегли вогнетривкої
3.01.09.06 з цегли кислотостійкої
3.01.09.07 природного каменю
3.01.09.08 інженерних споруд
3.01.10 Дерев'яних
3.01.10.01 зі звичайної деревини
3.01.10.02 клеєних та комплексних конструкцій
3.01.11 Армоцементних та гіпсобетонних
3.01.12 Полімерних, пластикових, комбінованих (двошарових,
тришарових тощо)
3.01.13 Інженерних споруд
3.01.13.01 водоохолоджувачів
3.01.13.02 градирень
3.01.13.03 стволів промислових труб висотою до 100 м
3.01.13.04 стволів промислових труб висотою понад 100 м
3.01.13.05 щоглових висотою до 100 м
3.01.13.06 щоглових висотою понад 100 м
3.01.13.07 баштових висотою до 100 м
3.01.13.08 баштових висотою понад 100 м
3.01.13.09 ємнісних, що працюють під тиском, об'ємом
до 1000 куб.м
3.01.13.10 ємнісних, що працюють під тиском, об'ємом
до 5000 куб.м
3.01.13.11 ємнісних, що працюють під тиском, об'ємом до
10000 куб.м
3.01.13.12 ємнісних, що працюють під тиском, об'ємом
до 50000 куб.м
3.01.13.13 ємнісних, що працюють під тиском, об'ємом понад
50000 куб.м
3.01.13.14 підземних складів, сховищ, ємностей
3.01.13.15 підпірних стін
3.01.13.16 галерей захисних
3.01.13.17 копрів
3.01.13.18 галерей, естакад, етажерок технологічних
3.01.13.19 каналів, тунелів, колекторів технологічних
3.01.13.20 опор зв'язку, енергопостачання, повітряного та
канатного транспорту
3.01.13.21 естакад розвантажувальних
3.01.13.22 естакад відкритих кранових
3.01.13.23 підкранових колій
3.01.13.24 банківських сховищ
3.01.13.25 сховищ небезпечних речовин
3.01.13.26 промислових печей та агрегатів
3.01.14 Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання
3.01.14.01 нафтопроводів та нафтопродуктів
3.01.14.02 газопроводів
3.01.14.03 нафто- та газосховищ
3.01.15 Гідротехнічних споруд і систем
3.01.15.01 гребель, дамб ґрунтових з напором до 5 м
3.01.15.02 гребель, дамб ґрунтових з напором понад 5 м
3.01.15.03 гребель, дамб бетонних, залізобетонних з напором до
10 м
3.01.15.04 гребель, дамб бетонних, залізобетонних з напором
понад 10 м
3.01.15.05 берегозахисних та берегоукріплювальних
3.01.15.06 водоймищ і водосховищ
3.01.15.07 рибозахисних та рибопропускних
3.01.15.08 каналів, тунелів, шлюзів
3.01.15.09 підводно-технічних
3.01.15.10 інженерного захисту територій від затоплення та
підтоплення
3.01.15.11 протифільтраційних і дренажних
3.01.15.12 гідронамивних
3.01.16 Гірничих споруд
3.01.16.01 відкритих виробок
3.01.16.02 підземних виробок
3.01.16.03 свердловин
3.02.00 РОБОТИ З ОПОРЯДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ТА
УСТАТКУВАННЯ
3.02.01 Опорядження фасадів
3.02.01.01 штукатуренням
3.02.01.02 напилюванням полімерцементних покриттів
3.02.01.03 торкретуванням
3.02.01.04 дрібноштучними виробами
3.02.01.05 фасадними системами
3.02.02 Встановлення вікон, вітрин, вітражів, зенітних
ліхтарів, дверей, воріт тощо
3.02.03 Скління
3.02.04 Опорядження приміщень
3.02.04.01 звичайним штукатуренням
3.02.04.02 декоративним штукатуренням
3.02.04.03 спеціальними видами штукатурення (рентгенозахисної,
акустичної, теплоізоляційної, гідроізоляційної,
торкретуванням)
3.02.05 Облицювання приміщень
3.02.05.01 штучними виробами
3.02.05.02 природним каменем
3.02.05.03 дерев'яними виробами
3.02.06 Стель
3.02.06.01 штукатуренням
3.02.06.02 підвісних
3.02.06.03 натяжних
3.02.07 Підлог
3.02.07.01 звичайних у приміщеннях житлового, громадського та
виробничого призначення
3.02.07.02 спеціальних (хімічно- та водостійких, безпилових,
жаростійких)
3.02.08 Улаштування покрівель
3.02.08.01 Рулонні покрівлі
3.02.08.02 Мастикові покрівлі
3.02.08.03 Покрівлі із штучних матеріалів
3.02.09 Ліпні роботи
3.02.10 Малярні роботи
3.02.11 Шпалерні роботи
3.03.00 РЕСТАВРАЦІЯ, КОНСЕРВАЦІЯ, РЕМОНТНІ РОБОТИ,
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
3.03.01 національного значення
3.03.02 місцевого значення
3.03.03 основ та фундаментів
3.03.04 система захисту від зволоження
3.03.05 дерев'яних виробів та конструкцій
3.03.06 мурувань та виробів з каменю
3.03.07 стародавніх мурувань, археологічних розкопок
3.03.08 металевих
3.03.09 дахів і покрівель
3.03.10 підлог
3.03.11 інтер'єрів
3.03.12 фасадів
3.03.13 позолоти
3.03.14 садово-паркових
3.03.15 монументальних
3.04.00 МОНТАЖ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, ПРИЛАДІВ
І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
3.04.01 Водопроводу та каналізації
3.04.02 Опалення
3.04.03 Вентиляції і кондиціювання повітря
3.04.04 Газопостачання та газообладнання
3.04.05 Технологічних трубопроводів
3.04.06 Холодопостачання
3.04.06.01 окремих установок
3.04.06.02 технологічних систем
3.04.07 Електропостачання, електрообладнання і
електроосвітлення
3.04.07.01 об'єктів виробничого призначення
3.04.07.02 об'єктів житлового та громадського призначення
3.04.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів
3.04.09 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,
інформаційних
3.05.00 МОНТАЖ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, СПОРУД,
ПРИЛАДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
3.05.01 Водопостачання
3.05.01.01 водозабірних та водоочисних
3.05.01.02 магістральних водогонів
3.05.01.03 квартальних, площадкових, групових і локальних
3.05.02 Каналізації
3.05.02.01 магістральних колекторів самопливних і напірних
3.05.02.02 дощової, побутової і виробничої
3.05.02.03 очисних споруд
3.05.03 Теплових і гарячого водопостачання
3.05.03.01 магістральних
3.05.03.02 котелень, бойлерних установок
3.05.03.03 квартальних, площадкових
3.05.04 Газопостачання
3.05.04.01 трубопроводів тиском до 0,3 МПа
3.05.04.02 трубопроводів тиском до 0,6 МПа
3.05.04.03 трубопроводів тиском понад 0,6 МПа
3.05.04.04 газорегулювальних пунктів та установок
3.05.04.05 газонаповнювальних станцій і пунктів, компресорних
станцій
3.05.05 Магістральних продуктопроводів
3.05.06 Електропостачання
3.05.06.01 лінійної арматури та проводів ліній електропередач
напругою до 10 кВ
3.05.06.02 лінійної арматури та проводів ліній електропередач
напругою до 35 кВ
3.05.06.03 лінійної арматури та проводів ліній електропередач
напругою понад 35 кВ
3.05.06.04 кабельних ліній напругою до 10 кВ
3.05.06.05 кабельних ліній напругою до 35 кВ
3.05.06.06 кабельних ліній напругою понад 35 кВ
3.05.06.07 трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ
3.05.06.08 трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ
3.05.06.09 контактних мереж міського наземного електротранспорту
3.05.06.10 контактних мереж метрополітену
3.05.06.11 контактних мереж тягового залізничного транспорту
3.05.06.12 контактних мереж тягового промислового транспорту
3.05.06.13 навігаційного та сигнального
3.05.06.14 автономного
3.05.07 Електроосвітлення
3.05.08 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,
інформаційних
3.06.00 УЛАШТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД
3.06.01 Залізничних колій
3.06.01.01 державного призначення
3.06.01.02 загального призначення
3.06.01.03 промислового призначення
3.06.02 Покриттів доріг автомобільних
3.06.02.01 державного призначення
3.06.02.02 місцевого призначення
3.06.02.03 вулиць, доріг, майданів населених пунктів
3.06.02.04 внутрішньогосподарських, сільськогосподарських
3.06.03 Полотна земляного, водовідвідних та захисних
3.06.03.01 залізничного
3.06.03.02 автомобільного
3.06.04 Мостів, шляхопроводів, переходів
3.06.04.01 великих
3.06.04.02 середніх
3.06.04.03 малих
3.06.05 Посадочних смуг аеродромів та вертодромів
3.06.05.01 полотна земляного
3.06.05.02 покриттів
3.06.06 Тунелів та метрополітенів
3.06.07 Місцевого транспорту
3.06.08 Конвеєрного, канатного
3.06.09 Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори,
підйомники тощо)
3.06.10 Пневматичних
3.06.11 Збереження, обслуговування та заправки
3.07.00 ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЙ, УСТАТКУВАННЯ ТА МЕРЕЖ
3.07.01 Гідроізоляційний
3.07.02 Теплоізоляційний
3.07.03 Антикорозійний
3.07.04 Електричний та електрохімічний
3.08.00 ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
3.09.00 ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
3.10.00 ВИДИ ТА УМОВИ БУДІВНИЦТВА
3.10.01 Види будівництва
3.10.01.01 нове
3.10.01.02 реконструкція
3.10.01.03 капітальний ремонт
3.10.01.04 переоснащення, модернізація
3.10.01.05 демонтаж
3.10.02 Умови будівництва
3.10.02.01 звичайні умови
3.10.02.02 територій підвищеної сейсмічності
3.10.02.03 територій зі складними інженерно-геологічними умовами
4.00.00 ІНЖИНІРИНГОВІ РОБОТИ
4.01.00 Генеральний розробник у проектуванні
4.01.01 житлових і громадських будівель та споруд по
об'єктах
4.01.02 виробничих будівель та споруд
4.01.02.01 безкранових або обладнаних кран-балками,
адміністративно-побутових
4.01.02.02 обладнаних мостовими кранами
4.01.03 магістральних трубопроводів та споруд
4.01. 04 інженерних систем та споруд
4.01.05 транспортних споруд
4.02.00 Технічний огляд і оцінка стану будівельних
конструкцій будівель та споруд та інженерних мереж
4.03.00 Обстеження і оцінка технічного стану будівельних
конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж
(визначення параметрів і характеристик матеріалів і
конструкцій із застосуванням спеціального
устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в
лабораторіях)
4.03.01 несучих та огороджувальних конструкцій будівель та
споруд
4.03.02 мостів, шляхопроводів, переходів, тунелів
4.03.03 інженерних мереж та систем
4.03.04 підводної частини будівель і споруд
4.03.05 висотних споруд
4.03.06 магістральних трубопроводів
4.03.07 конструкцій будівель та споруд АЕС та ін. об'єктів,
пов'язаних із використанням радіоактивних матеріалів
4.03.08 пам'яток культурної спадщини
4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві
4.04.01 будов та споруд житлового і громадського призначення
4.04.01.01 до 9 поверхів включно
4.04.01.02 понад 9 поверхів
4.04.02 будов та споруд виробничого призначення
4.04.02.01 безкранових або обладнаних кран-балками,
адміністративно-побутових
4.04.02.02 обладнаних мостовими кранами
4.04.03 інженерних систем та споруд
4.04.04 транспортних споруд
4.04.05 магістральних трубопроводів та споруд
4.05.00 Технічний нагляд за будівництвом
4.05.01 будов житлового і громадського призначення
4.05.02 будов виробничого призначення
4.05.03 інженерних систем
4.05.04 транспортних споруд
4.05.05 магістральних трубопроводів
4.06.00 Геодезичний контроль за будівництвом
4.07.00 Проект виконання будівельних робітвгору