Типове положення про пожежно-технічну комісію (НАПБ Б.02.003-2004)
МНС України; Положення, Форма типового документа від 11.02.200470
Документ z0222-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.08.2009, підстава - z0658-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
11.02.2004 N 70
( z0221-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2004 р.
за N 222/8821
{ Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи
N 347 ( z0658-09 ) від 20.05.2009 }
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про пожежно-технічну комісію

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Пожежно-технічні комісії (далі - ПТК) створюються
відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
(ст. 5) на підприємствах (у тому числі сільськогосподарських), в
установах та організаціях (далі-підприємства) незалежно від форм
власності з кількістю працюючих 50 і більше осіб, а на об'єктах
підвищеної небезпеки незалежно від кількості працюючих. Метою створення ПТК є залучення інженерно-технічних
працівників, службовців тощо до активної участі у роботі щодо
попередження пожеж, і посилення протипожежного захисту
підприємств.
1.2. У виняткових випадках (за погодженням з місцевими
органами державного пожежного нагляду (далі - ДПН) і державного
нагляду за охороною праці) функції ПТК може виконувати комісія з
охорони праці.
1.3. На великих промислових підприємствах (металургійних,
машинобудівних, хімічних та інших), крім загальнооб'єктової,
можуть створюватися цехові ПТК.
1.4. ПТК створюється за рішенням трудового колективу
підприємства. На підставі цього рішення наказом керівника
підприємства встановлюється персональний склад ПТК та порядок її
роботи. На підставі цього Типового положення розробляється Положення
про ПТК підприємства, яке затверджується його керівником та
погоджується з керівником місцевого органу ДПН.
1.5. ПТК у своїй діяльності керується законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, а також
Положенням про ПТК підприємства. Вона повинна підтримувати постійні зв'язки з органами
державного пожежного нагляду, профспілковими організаціями,
комісією та службою з питань охорони праці.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ
ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ
2.1. Основними завданнями ПТК є: 2.1.1. Сприяння адміністрації підприємства у проведенні
пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за
дотриманням вимог стандартів, норм, правил, інструкцій та інших
нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і
постанов органів державного пожежного нагляду. 2.1.2. Брати участь при прийнятті рішень щодо комплексних
заходів для забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень
науки, техніки та позитивного досвіду в протипожежному захисті
підприємства і використання коштів на їх реалізацію, а також
включення питань з пожежної безпеки до колективного договору
(угоди). 2.1.3. Підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки
пропозицій (рекомендацій) адміністрації підприємства (органу
самоврядування трудового колективу) щодо удосконалення
протипожежного захисту. 2.1.4. Проведення серед працівників підприємства масової
роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів щодо забезпечення
пожежної і техногенної безпеки. Проведення занять з евакуації
робітників та службовців під час пожежі або надзвичайної ситуації. 2.1.5. Здійснення контролю за впровадженням на підприємстві
сертифікованих виробів протипожежного призначення. Спільно з працівниками ДПН члени комісії беруть участь у
роботі з перевірки новобудов, об'єктів і приміщень, де проводиться
реконструкція або технічне переоснащення з метою виявлення
порушень пожежної і техногенної безпеки.
2.2. Пожежно-технічна комісія з метою виконання покладених на
неї завдань здійснює свою роботу у таких напрямах: 2.2.1. Щокварталу проводить протипожежне обстеження усіх
виробничих будівель, споруд, складів, лабораторій та інших
приміщень підприємства з метою виявлення недоліків у технологічних
процесах, роботі агрегатів, установок, в електрогосподарстві,
опалювальних системах, у вентиляції, несправностей у системах
протипожежного захисту, водопостачання, зв'язку, порушень в
утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання та
інвентарю з оформленням акта (додаток 1). Під час обстеження перевіряє дотримання протипожежних вимог,
стандартів, норм, правил, виконання приписів і постанов органів
державного пожежного нагляду. За результатами перевірок визначає шляхи, способи та терміни
усунення виявлених порушень і несправностей. 2.2.2. Вносить пропозиції щодо протипожежного стану
підприємства на обговорення адміністрації підприємства, виробничих
нарад, зборів трудового колективу та громадських організацій.
Пропонує проект заходів з усунення наявних недоліків. 2.2.3. Бере участь у розробці з адміністрацією підприємства
положень, правил, інструкцій, інших локальних нормативних актів з
питань пожежної і техногенної безпеки, що діють у межах
підприємства і є обов'язковими до виконання, та у здійсненні
контролю за їх додержанням. 2.2.4. Надає допомогу адміністрації підприємства в
організації навчання працівників правилам пожежної безпеки та діям
на випадок пожежі, а також у пропаганді протипожежних заходів
(шляхом організації відповідних оглядів, конкурсів, семінарів,
навчань, лекцій тощо). 2.2.5. Подає пропозиції щодо розроблення адміністрацією
комплексних заходів забезпечення пожежної безпеки на підприємстві
та про обов'язкове включення цих питань у колективні договори
(угоди). 2.2.6. Бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та
розробці необхідних заходів щодо запобігання їм. 2.2.7. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і
техніки, прогресивних пожежобезпечних технологій, сучасних
автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, використанню для
їх попередження виробничої автоматики. 2.2.8. Готує пропозиції щодо проведення раціоналізаторської і
винахідницької роботи, спрямованої на посилення протипожежного і
техногенного захисту підприємства. 2.2.9. Щокварталу перевіряє боєздатність добровільної
пожежної дружини, здійснює контроль за справністю та цільовим
використанням пожежної техніки та пожежно-технічного озброєння.
2.3. Керівник підприємства може доручати ПТК проведення інших
заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної і техногенної
безпеки підприємства.
3. СКЛАД ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ.
ФОРМИ ЗАОХОЧЕННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ
3.1. До складу ПТК включаються інженерно-технічні працівники,
діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням
технологічних процесів, експлуатацією та обслуговуванням
електроустановок, систем водопостачання, зв'язку, виробничої
автоматики, автоматичного протипожежного захисту тощо, а також
керівники штатних або добровільних протипожежних формувань і
фахівці з пожежної безпеки підприємства, уповноважені трудовим
колективом з питань охорони праці, представники профспілок.
3.2. Голова ПТК, заступник голови та секретар ПТК обираються
на її засіданні. На посаду голови ПТК обирається головний інженер або один із
заступників керівника підприємства, установи та організації, а на
посаду секретаря - фахівець підприємства з питань пожежної
безпеки.
3.3. ПТК здійснює свою діяльність на підставі планів, що
розробляються на квартал або півріччя і затверджуються головою
ПТК.
3.4. ПТК проводить засідання щокварталу. Рішення ПТК оформлюються протоколами і впроваджуються у життя
наказами керівника.
3.5. Заходи, намічені за результатами перевірок
протипожежного стану приміщень та споруд підприємства,
оформлюються актом (додається), який затверджується керівником
підприємства. Копія акта направляється до територіального органу
ДПН.
3.6. ПТК не має права скасовувати або заміняти іншими
заходами ті, які були запропоновані приписами органів державного
пожежного нагляду (за наявності) та затверджені керівником
підприємства. У разі коли, на думку комісії, виникає необхідність часткової
заміни або повного скасування цих заходів, вона подає свої
пропозиції керівникові підприємства, який узгоджує їх з органами
державного пожежного нагляду. У випадку невиконання заходів голова ПТК повинен надавати
(письмово) пропозиції керівнику щодо притягнення винних осіб до
дисциплінарної відповідальності.
3.7. Комісія щороку звітує про проведену нею роботу на
загальних зборах (конференціях) трудового колективу. Цей звіт може
проводитися спільно з комісією з питань охорони праці.
3.8. У разі залучення до протипожежних обстежень та
перевірок, проведення навчання або інших протипожежних заходів
члени ПТК звільняються від основної роботи зі збереженням за ними
середньомісячного заробітку.
3.9. За наявності цехових ПТК загальнооб'єктова ПТК керує їх
діяльністю, узагальнює запропоновані ними протипожежні заходи,
вирішує питання поліпшення протипожежного стану підприємства в
цілому і розробляє заходи щодо попередження пожеж на всіх
пожежонебезпечних ділянках технологічних процесів виробництва.
3.10. За сумлінне виконання покладених обов'язків,
безпосередній внесок у поліпшення протипожежного стану
підприємства членам ПТК надаються матеріальні та моральні
заохочення, які застосовуються на підприємстві.
Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
полковник внутрішньої служби І.Я.Кріса

Додаток 1
до пункту 2.2.1
Типового положення про
пожежно-технічну комісію
ЗАТВЕРДЖУЮ
(керівник підприємства)

АКТ
про здійснення пожежно-технічного обстеження

Комісія___________________________________________________________
(найменування підприємства)
у складі _________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
у період з ______________________________________________ 200_ р.
провела протипожежне обстеження __________________________________
(підприємство або структурні __________________________________________________________________
підрозділи, які перевірялися)
КОМІСІЯ ВСТАНОВИЛА:
1. Протипожежні заходи, що не виконані відповідно до акта
попереднього обстеження:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Найменування | Відповідальний за | Новий термін | | | заходів | виконання заходів | виконання заходів | ------------------------------------------------------------------
2. Нові протипожежні заходи, які необхідно виконати:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Найменування | Відповідальний за | Термін | | | заходів | виконання заходів | виконання заходів | ------------------------------------------------------------------
3. Запропоновані заходи щодо осіб, винних у невиконанні
протипожежних вимог __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Контроль за виконанням протипожежних заходів покладається
на _______________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Вжиті заходи до винних осіб: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"____"_________ 200__ р.
__________________________________________
(підписи членів пожежно-технічної комісії)вгору