Документ z0208-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2008 N 668
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 2009 р.
за N 208/16224

Про внесення змін до Інструкції
про розслідування і облік технологічних порушень
на об'єктах електроенергетики
і в об'єднаній енергетичній системі України

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ) та з метою
забезпечення надійного й ефективного функціонування об'єднаної
енергетичної системи України, а також з метою розмежування
повноважень Державної інспекції з експлуатації електричних станцій
і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд) щодо
здійснення державного нагляду (контролю) у галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Інструкції про розслідування і облік
технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в
об'єднаній енергетичній системі України, затвердженої наказом
Мінпаливенерго України від 09.06.2005 N 255 ( z1165-05 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за
N 1165/11445 (далі - Інструкція), виклавши її у новій редакції, що
додається.
2. Директору Департаменту з питань електроенергетики
Меженному С.Я. подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. ДП "Державний науково-дослідний проектно-вишукувальний,
технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики
"Енергоперспектива" (Головатюк П.М.) унести Інструкцію
( z1165-05 ) до реєстру та комп'ютерного банку даних чинних
нормативно-правових актів Мінпаливенерго України.

4. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий
резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики"
(Пержинський В.В.) забезпечити видання необхідної кількості
примірників Інструкції ( z1165-05 ) і їх надходження енергетичним
компаніям та енергопідприємствам відповідно до їх замовлень.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лучнікова В.А.
Міністр Ю.Продан
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.І.Мельниченко
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Третьяков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
09.06.2005 N 255
( z1165-05 )
(у редакції наказу
Міністерства палива
та енергетики України
29.12.2008 N 668)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 2009 р.
за N 208/16224

ІНСТРУКЦІЯ
про розслідування і облік технологічних порушень
на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній
енергетичній системі України

I. Терміни і визначення понять У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: автоматизована система керування вітровою електричною
станцією (далі - АСК ВЕС) - система, що є сукупністю технічних
засобів (первинні давачі, пристрої зв'язку, обчислювальна техніка
тощо) і програмного забезпечення, призначена для контролю стану і
параметрів режиму роботи устаткування вітрової електричної станції
(далі - ВЕС) та керування цим устаткуванням в автоматичному режимі
або за участю персоналу; адміністративно-технічний персонал енергопідприємства -
директори, технічні керівники, начальники відділів, цехів, служб,
лабораторій та їхні заступники; відхилення параметрів - будь-яке відхилення параметрів
енергоносія від проектного або встановленого режимною картою; відновлення - подія, яка полягає в тому, що після усунення
несправності об'єкт знову відновлює здатність виконувати потрібну
функцію; граничний стан - стан об'єкта, за яким його подальша
експлуатація неприпустима чи недоцільна або відновлення його
працездатного стану неможливе чи недоцільне; джерело теплопостачання - узагальнене поняття джерел теплової
енергії, до яких належать теплоцентраль, станція теплопостачання,
парова і водогрійна котельні; енергоносій - речовина або явище, яка (яке) може бути
використана(не) для виконання механічної роботи або нагрівання, чи
для керування хімічними або фізичними процесами; масові відключення ліній електропередавання - відключення 10
і більше ліній електропередавання напругою 35 кВ, трьох і більше
ліній електропередавання напругою 110 кВ у межах однієї
енергокомпанії внаслідок стихійних явищ, що призвели до
відключення споживачів; непрацездатний стан - стан об'єкта, за якого значення всіх
параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції,
не відповідають вимогам нормативно-технічної і/або
конструкторської (проектної) документації; нормальна експлуатація - стан устаткування, який відповідає
прийнятій у проекті технології виробництва і передачі споживачам
електричної та теплової енергії, включаючи пуски-зупинення,
технічне обслуговування та ремонти; перерва теплопостачання - припинення циркуляції теплоносія з
будь-якої причини в тепловій мережі або за наявності циркуляції,
коли теплова енергія не відпускається споживачам; помилкові дії - діяльність або бездіяльність, яка призвела
або не запобігла виникненню технологічного порушення; порушення цехового обліку - відмова, яка не відповідає жодній
з ознак, наведених у розділі 5 цієї Інструкції; працездатний стан - стан об'єкта, за якого значення всіх
параметрів, що характеризують здатність виконувати функції,
відповідають вимогам нормативно-технічної і/або конструкторської
(проектної) документації; руйнування - перехід об'єкта, установки у граничний стан, за
яким його подальша експлуатація або відновлення неможливі чи
недоцільні; санітарно-захисна зона - відстань між енергопідприємством і
найближчими житловими або іншими будівлями, яка утворюється з
метою захисту населення від впливу шкідливих виробничих чинників
(шкідливі викиди, теплове і електромагнітне випромінювання,
радіація, шуми тощо). Вона встановлюється з розрахунку
неперевищення цих чинників за межі установлених граничнодопустимих
величин; стихійні явища - перевищення основних граничних параметрів
навколишнього середовища (швидкість вітру, рівень і швидкість руху
води, сила землетрусу, швидкість і величина ожеледі тощо), на які
розраховані енергоустановки та окремі їх елементи; цех (дільниця) - частина енергетичного підприємства з
комплексом устаткування, що виконує певні функції для забезпечення
його (її) нормального функціонування. Інші терміни вживаються у значеннях, встановлених у Законі
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), у нормативному
документі "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж.
Правила", затвердженому наказом Міністерства палива та енергетики
України від 13.06.2003 N 296 (далі - ГКД 34.20.507-2003), та у
державних стандартах України: ДСТУ 2860-94 "Надійність техніки. Терміни та визначення"; ДСТУ 3440-96 "Системи енергетичні. Терміни та визначення"; ДСТУ 3896-2007 "Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки
та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять".
II. Загальні положення
2.1. Ця Інструкція встановлює єдиний порядок і вимоги до
розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах
електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України
(далі - ОЕС України).
2.2. Дія Інструкції поширюється на всі суб'єкти і об'єкти
електроенергетики незалежно від форм власності та відомчої
належності.
2.3. Розслідуванню й обліку технологічних порушень у роботі
об'єктів електроенергетики (далі - порушення) підлягають: пошкодження енергоустановок або їх устаткування і споруд під
час роботи, ремонту, комплексного випробування, резерву,
консервації; недопустиме відхилення параметрів і технічного стану
енергоустановок, що призвело до виведення їх з ладу; утрата стійкості енергосистеми або її розділення на частини,
що спричинило відключення споживачів; підвищення напруги в контрольних точках магістральної
електричної мережі понад допустимі значення; незапланована перерва з технологічних причин енергопостачання
споживачів електричної та теплової енергії організаціями, які її
постачають, якщо це не передбачено договором; помилкові або вимушені відключення енергоустановок, а також
відключення для усунення дефектів або пошкоджень їхніх елементів
для запобігання відмові устаткування на термін дій чергового
диспетчера; пошкодження будівель чи споруд об'єктів електроенергетики, що
спричинили відключення генеруючої потужності, споживачів
електричної та теплової енергії.
2.4. Основними завданнями розслідування й обліку порушень є: з'ясування причин порушення; розробка організаційно-технічних заходів з метою відновлення
працездатності пошкодженого устаткування чи споруд і запобігання
подібним порушенням у роботі енергоустановок, підвищення стійкості
енергопідприємств; удосконалення організації експлуатації і ремонту,
реконструкції або заміни енергетичного устаткування, а також
використання матеріалів розслідування для розробки нормативних
документів; виявлення ненадійних вузлів і агрегатів та іншого
устаткування об'єктів електроенергетики (а також ВЕС (ВЕУ)) для
подальшого їх удосконалення; підвищення відповідальності працівників енергокомпаній, їх
структурних енергетичних підрозділів, енергопідприємств та інших
організацій енергетичної галузі України за виконання заходів, які
забезпечують безперебійне, надійне енергопостачання споживачів.
2.5. Заходи, наведені в актах розслідування, підлягають
обов'язковому виконанню.
2.6. Залежно від характеру і наслідків технологічні порушення
в роботі енергоустановок поділяються на аварії, порушення в роботі
атомних електростанцій (далі - АЕС) і відмови I та II категорій.
2.7. Аварії розслідуються, класифікуються й обліковуються
згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004
N 1112 ( 1112-2004-п ) (далі - Порядок розслідування).
2.8. Порушення роботи і пошкодження устаткування
електростанцій, електричних та теплових мереж груп А, Б чи В,
зазначених в Переліку устаткування електростанцій, електричних та
теплових мереж (додаток 1), внаслідок чого виникають короткочасні
перерви енерговиробництва, порушення в роботі енергопідприємств,
цехів, дільниць і окремих об'єктів, є відмовами I і II категорій
або порушеннями цехового обліку, які розслідуються, класифікуються
та обліковуються в порядку, установленому цією Інструкцією.
2.9. Технологічні порушення в роботі АЕС розслідуються,
класифікуються і обліковуються згідно з Положенням про порядок
розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних
станцій, затвердженим наказом Державного комітету ядерного
регулювання України від 01.12.2004 N 184 ( z1594-04 ),
зареєстрованим в Мін'юсті України 17.12.2004 за N 1594/10193
(НП 306.2.100 - 2004). Якщо технологічне порушення в ОЕС України або в прилеглих до
АЕС мережах виникло внаслідок порушення на АЕС, то це технологічне
порушення розслідується й обліковується відповідно до цієї
Інструкції.
2.10. Порушення роботи або пошкодження устаткування ВЕС є
відмовами II категорії або порушеннями цехового обліку. Вони
класифікуються та обліковуються в порядку, встановленому цією
Інструкцією.
2.11. Порушення через неправильні дії захисту й автоматики,
що призвели до відключення енергоустановок або ліній
електропередавання, розслідуються за цією Інструкцією.
2.12. За результатами розслідування технологічних порушень
керівництвом енергокомпанії, енергопідприємства, Державною
інспекцією з експлуатації електричних станцій і мереж (Державна
інспекція), Державною інспекцією з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної і теплової енергії
(Держенергонагляд), центральним органом виконавчої влади, який
здійснює забезпечення реалізації державної політики в
електроенергетиці, видається розпорядчий документ.
2.13. Розпорядчі документи на енергопідприємствах видаються у
всіх випадках технологічних порушень, які виникли з вини
(помилкові дії) керівного, оперативного, ремонтного персоналу та
персоналу служб і лабораторій, цехів і відділів, та надсилаються
до територіального підрозділу відповідної Державної інспекції.
2.14. За результатами розслідування технологічних порушень на
енергопідприємствах галузі та на ВЕС з метою запобігання
аналогічним порушенням складаються щоквартальні інформаційні
документи за підсумковий рік.
2.15. Керівники та інші посадові особи енергопідприємства
повинні своєчасно повідомляти про порушення, не приховувати його
від розслідування, зберігати до початку розслідування обставини та
причини порушення на робочих місцях і стан устаткування, якими
вони були на момент порушення.
2.16. Перерви енергопостачання споживачів, спричинені
порушеннями в роботі енергетичного устаткування споживача, а також
порушення, викликані недотриманням споживачами "Правил устройства
электроустановок", затверджених Міністерством енергетики та
електрифікації СРСР 04.07.84, Правил користування електричною
енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання
з питань електроенергетики України від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за
N 417/1442 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910
( z1399-05 )), та ГКД 34.20.507-2003, класифікуються і
враховуються споживачами. У разі неможливості одержання електроенергії споживачем від
резервних джерел з його вини через недосконалість схем
внутрішнього енергопостачання недовідпуск не враховується.
2.17. Контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції
здійснюють відповідні Державні інспекції згідно з Переліком
суб'єктів і об'єктів електроенергетики, державний нагляд
(контроль) за якими здійснює Державна інспекція з експлуатації
електричних станцій і мереж (додаток 2).
III. Ознаки порушень
3.1. Аварії I категорії До аварій I категорії належать порушення у роботі
енергопідприємства, унаслідок яких загинуло п'ять чи травмовано 10
і більше осіб, стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно
небезпечних речовин за санітарно-захисну зону енергопідприємства,
збільшилась концентрація забруднювальних речовин у навколишньому
природному середовищі більше ніж у 10 разів, зруйновано будівлі,
споруди чи основні конструкції енергопідприємства, що становить
загрозу життю і здоров'ю значної кількості працівників
енергопідприємства чи населення.
3.2. Аварії II категорії До аварій II категорії належать порушення в роботі
енергопідприємства, унаслідок яких загинуло до п'яти чи травмовано
від 4 до 10 осіб, зруйновано будівлі, споруди або основні
конструкції енергопідприємства, що становить загрозу життю і
здоров'ю працівників цеху, дільниці з чисельністю працівників 100
і більше осіб.
3.3. Відмови I категорії 3.3.1. Пошкодження основного устаткування енергопідприємств
(котли, турбіни, генератори, блочні трансформатори,
автотрансформатори зв'язку), посадка електростанції на "нуль", а
також вихід з ладу джерел життєзабезпечення енергопідприємств
(резервуари води, мазуту, газопроводи, паропроводи, живильні
трубопроводи, устаткування розподільчих установок, електричні і
теплові власні потреби тощо); зруйнування несучих елементів
будівель, споруд; пожежа, якщо вона призвела до повного зупинення
всього електрогенеруючого устаткування теплової електростанції
(далі - ТЕС) установленою потужністю 100 МВт і більше, теплової
електроцентралі (далі - ТЕЦ) установленою потужністю 100 МВт і
більше, гідроелектростанції (далі - ГЕС) установленою потужністю
20 МВт і більше незалежно від збереження власних потреб і
кількості генераторів, що працюють. 3.3.2. Пошкодження будівель чи споруд електричних і теплових
мереж, які призвели до перерви енергопостачання всіх споживачів
енергопідприємства на термін більше ніж 24 години. 3.3.3. Руйнування устаткування групи А. 3.3.4. Технологічне порушення, що призвело до вимушеного
простою устаткування групи А тривалістю більше трьох діб. 3.3.5. Вимушений простій у період опалювального сезону
джерела тепла потужністю 100 Гкал/год, що призвело до перерви в
теплопостачанні споживачів на термін більше 24 годин. 3.3.6. Пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм і більше
магістральної теплової мережі в опалювальний сезон, що призвело до
перерви в теплопостачанні споживачів на термін більше 24 годин. 3.3.7. Перерва в енергопостачанні споживачів, що призвела до
недовідпуску електроенергії 100 тис. кВт*год і більше. 3.3.8. Робота ОЕС України або її частини з частотою нижче ніж
49,5 Гц тривалістю більше 30 хвилин або з частотою 50,3 Гц
тривалістю більше однієї години. 3.3.9. Пошкодження дамб золошлаковідвалів, що призвело до
раптових значних скидів золошлакових відходів у водоймища. 3.3.10. Пошкодження гідроспоруд електростанцій, що призвело
до зниження рівня води у водосховищі або підвищення його в
нижньому б'єфі вище граничнодопустимого значення. 3.3.11. Втрата стійкості або розділення ОЕС України на
частини, що призвело до зменшення енергопостачання споживачів на
10% і більше від загального навантаження ОЕС на момент порушення.
3.4. Відмови II категорії 3.4.1. Пошкодження, аналогічні пошкодженням, зазначеним у
пункті 3.3.1, для ТЕС і ТЕЦ установленою потужністю менше 100 МВт
і для ГЕС установленою потужністю менше 20 МВт. 3.4.2. Технологічне порушення, що призвело до вимушеного
простою устаткування групи А тривалістю менше трьох діб (крім
випадків успішного автоматичного повторного включення). 3.4.3. Руйнування устаткування групи Б. 3.4.4. Технологічне порушення, що призвело до вимушеного
простою устаткування групи Б тривалістю понад 24 години. 3.4.5. Пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм і більше в
опалювальний період, що призвело до перерви в теплопостачанні
споживачів тривалістю від 12 до 24 годин. 3.4.6. Вимушене простоювання у період опалювального сезону
джерела тепла потужністю 100 Гкал/год і більше, що призвело до
перерви в теплопостачанні споживачів на термін від 12 до 24 годин. 3.4.7. Перерва в енергопостачанні споживачів, що призвело до
недовідпуску електроенергії від 10 до 100 тис. кВт*год. 3.4.8. Технологічне порушення в роботі устаткування ВЕС
(ВЕУ), що призвело до вимушеного простою ВЕС (ВЕУ) потужністю
300 кВт і більше (руйнування опори, лопатей, вихід з ладу
механізму керування їх положення, системи орієнтації ротора,
трансмісії, електрогенератора ВЕУ, вихід з ладу автоматичної
системи керування ВЕС тривалістю 24 години і більше). Тривалість
вимушеного простоювання визначається тривалістю
ремонтно-відновлювальних робіт без урахування часу очікування
сприятливих метрологічних умов після завершення ремонту. 3.4.9. Технологічні порушення, які виникли через неправильні
дії захисту або автоматики, помилкові дії персоналу, що призвели
до відключення устаткування і ліній електропередавання груп А і Б,
недовідпуску або недовиробітку електричної чи теплової енергії. Неправильні дії релейного захисту, електроавтоматики і
протиаварійної автоматики, крім цього, обліковуються і оцінюються
згідно з нормативним документом "Облік та оцінювання роботи
пристроїв релейного захисту, електроавтоматики та протиаварійної
автоматики. Інструкція", затвердженим наказом Міністерства палива
та енергетики України від 21.12.2006 N 511 ( v0511558-06 ). 3.4.10. Зниження електричного навантаження електростанцією на
20% і більше від заданого диспетчерським графіком тривалістю
більше однієї години. 3.4.11. Технологічні порушення, що призвели до вимушеного
зниження навантаження енергоблоків на 20% і більше від номінальної
потужності тривалістю понад 24 години. 3.4.12. Робота ОЕС України з частотою нижче ніж 49,5 Гц, яка
призвела до перерви енергопостачання споживачів від дії пристроїв
протиаварійної автоматики. 3.4.13. Порушення роботи каналів і пристроїв засобів
диспетчерського і технологічного керування або телемеханіки, яке
викликало повну втрату зв'язку диспетчера з об'єктом
електроенергетики або повну втрату інформації про його стан
тривалістю більше однієї години, а також будь-які порушення у
роботі оперативно-інформаційного комплексу, які призвели до
неправильних дій диспетчера. 3.4.14. Масове відключення або пошкодження електричних мереж
напругою 35 кВ і вище внаслідок стихійних явищ, що призвело до
перерви в енергопостачанні споживачів. 3.4.15. Пошкодження будівель і споруд електричних і теплових
мереж, які призвели до перерви енергопостачання всіх споживачів
енергопідприємства на термін до 24 годин.
IV. Класифікація причин порушень
4.1. Під час розслідування причин і обставин порушень мають
бути вивчені і оцінені такі обставини: дії персоналу, відповідність енергоустановок вимогам чинних
нормативних документів; організація експлуатації, якість і терміни виконання
ремонтів, профілактичних оглядів, контролювання технічного стану
устаткування, дотримання норм і відповідних вимог під час
проведення ремонтних робіт; своєчасність усунення аварійних джерел, дефектів
устаткування, виконання вимог нормативних та розпорядчих
документів енергопідприємства, а також заходів, спрямованих на
підвищення надійності устаткування; правильність прийнятих проектних рішень, якість виготовлення
і конструкції устаткування, якість проведення монтажних,
будівельних і налагоджувальних робіт; відповідність критеріїв стихійних явищ (швидкість вітру,
товщина ожеледі на проводах ліній електропередавання тощо)
величинам, які встановлені проектувальними нормами і визначені в
проекті; залишковий робочий ресурс вузла.
4.2. Під час розслідування порушень мають бути виявлені,
проаналізовані та описані всі причини виникнення і розвитку
порушення, його передумови, а також причинно-наслідкові зв'язки
між ними. Кожне порушення повинно бути класифіковано як аварія або
відмова відповідної категорії та за ознаками технічних і
організаційних причин, які мають відповідні номерні позначення.
4.3. Класифікаційні ознаки технічних та організаційних причин
порушень наведені в додатку 3.
4.4. У разі якщо порушення, які виникли за однієї причини,
далі розвиваються за інших причин з більш тяжкими наслідками,
класифікація порушення повинна відповідати причині, що викликала
найбільш тяжкі наслідки; вона визначається першою і за цією
ознакою обліковується в статистичній звітності.
4.5. Недовідпуск електричної і теплової енергії визначається
за Порядком визначення недовідпуску електричної і теплової енергії
споживачам, наведеним в розділі IX.
4.6. Недовиробіток електричної і теплової енергії
здійснюється згідно з Визначенням недовиробітку електричної і
теплової енергії, наведеним у додатку 4.
V. Порядок повідомлення про технологічне порушення
5.1. Про всі технологічні порушення в роботі устаткування
груп А і Б енергопідприємств передається така інформація: оперативне повідомлення; попереднє (додаткове) повідомлення про технологічне порушення
(додаток 5); додаткове повідомлення про технологічне порушення.
5.2. Передання оперативних повідомлень здійснюється
оперативним персоналом згідно з прийнятим державним підприємством,
що здійснює централізоване диспетчерське управління, регламентом.
Термін передання оперативних повідомлень від чергового
оперативного персоналу, де виникло порушення, до регіональних
підрозділів Державної інспекції та регіональних територіальних
підрозділів Держенергонагляду не повинен перевищувати: для устаткування групи А - 30 хвилин; для устаткування групи Б - 60 хвилин (з урахуванням
останнього абзацу пункту 5.2.1). Оперативні повідомлення передаються телефоном. 5.2.1. Оперативне повідомлення про порушення на устаткуванні,
яке є в оперативному управлінні або віданні чергового диспетчера
регіональної енергосистеми, передається у такому порядку: черговим диспетчером енергопідприємства (начальником зміни
електростанції) - диспетчеру енергосистеми; диспетчером регіональної енергосистеми - диспетчеру НЕК
"Укренерго" і в регіональні підрозділи Державної інспекції та
регіональні територіальні підрозділи Держенергонагляду; диспетчером НЕК "Укренерго" - Мінпаливенерго та Державній
інспекції та Держенергонагляду (далі - державні інспекції). Оперативне повідомлення про порушення на устаткуванні, яке не
є в управлінні або віданні чергового диспетчера енергосистеми,
передається один раз на добу о сьомій годині ранку за схемою: черговим диспетчером енергопідприємства (начальником зміни
електростанції або тепломереж) - черговому диспетчеру регіональної
енергосистеми; черговим диспетчером регіональної енергосистеми - до
регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних
територіальних підрозділів Держенергонагляду до восьмої години
ранку. 5.2.2. Оперативне повідомлення повинно містити: назву енергопідприємства та оперативну назву устаткування, на
якому виникло порушення; дату і час порушення; стислий опис порушення (по змозі - припущення про причини); стан устаткування до виникнення порушення і на момент
передання повідомлення; інформацію про вимкнення споживачів. 5.2.3. Попереднє повідомлення, підготовлене відповідним
структурним підрозділом енергопідприємства і підписане першим
технічним керівником (головним інженером), передається до
регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних
територіальних підрозділів Держенергонагляду телефаксом
(електронною поштою) упродовж 24 годин після виявлення порушення. 5.2.4. Додаткове повідомлення готується, підписується і
передається за місцезнаходженням регіональних підрозділів
Держінспекції та регіональних територіальних підрозділів
Держенергонагляду, у разі необхідності уточнення попереднього
повідомлення через зміну оцінки масштабу, наслідків, причин
порушення - у тому самому порядку, що й попереднє повідомлення
впродовж не більше ніж п'ять діб.
5.3. Повідомлення про порушення на ВЕС здійснюється технічним
керівництвом ВЕС протягом доби регіональним територіальним
підрозділам Держенергонагляду та державному Донбаському
підприємству з пуску, налагодження, удосконалення технології та
експлуатації електростанцій і мереж (далі - ДДП "ДонОРГРЕС").
5.4. Керівник енергопідприємства (власник), крім цього,
зобов'язаний негайно повідомити про аварію відповідні органи
Державного комітету України з нагляду за охороною праці, місцевої
виконавчої влади, прокуратури, штаб цивільної оборони та з
надзвичайних ситуацій, відповідний профспілковий орган та діяти
згідно з планом ліквідації аварії.
5.5. Повідомлення про технологічні порушення на АЕС
здійснюється згідно з НП 306.2-100-2004 ( z1594-04 ).
VI. Організація і порядок розслідування порушень
6.1. Розслідування відмов I і II категорій проводиться
постійно діючими комісіями, які щороку призначаються наказом в
енергопідприємстві. В окремих випадках залежно від характеру і наслідків порушень
комісії призначаються наказом Мінпаливенерго, розпорядчими
документами відповідних Державних інспекцій, НЕК "Укренерго" або
енергокомпанією.
6.2. У разі якщо порушення супроводжувались виникненням
пожеж, складається загальний акт порушення з урахуванням основних
вимог щодо службового розслідування, первинного обліку і аналізу
пожеж на об'єктах Мінпаливенерго України. Розслідування порушень з пошкодженням проточної частини
турбіни повинно проводитись з урахуванням "Методических указаний
по расследованию причин повреждений металла лопаточного аппарата и
дисков паровых турбин электростанций", затверджених Міністерством
енергетики та електрифікації СРСР 30.12.87 (РД 4.17.424-87). Розслідування порушень, пов'язаних з пошкодженням будівель і
споруд, повинно проводитись з урахуванням Положення про
розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин
і конструктивних елементів, затвердженого спільним наказом
Державного комітету України у справах містобудування і архітектури
та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
25.04.96 N 85/89 (ДБН В.1.2-1-95).
6.3. Розслідування порушень проводиться комісіями, склад яких
установлюється відповідно до вимог пункту 6.1 цієї Інструкції. У
разі необхідності створюються і затверджуються склад і керівники
підкомісій: експлуатаційної, проектної, ремонтної, пожежної,
будівельної тощо. Залежно від характеру порушення склад і
кількість підкомісій визначаються головою комісії. Голова комісії з розслідування порушення визначає завдання
кожній підкомісії, організовує збір необхідної інформації. Комісія (підкомісія) готує матеріали до акта розслідування
порушення (далі - акт розслідування), проводить індивідуальні
опитування персоналу, перевіряє виконання документів з питань, які
стосуються даного порушення, а також розробляє протиаварійні
заходи і надає відповідні висновки. 6.3.1. Усі члени комісії зобов'язані прибути на
енергопідприємство, де виникло порушення, у термін, зазначений у
наказі про призначення комісії, і брати участь у роботі з
оформлення і підписання акта розслідування. 6.3.2. Регламент роботи комісії визначається її головою. 6.3.3. Голова комісії має право залучати, за потреби, до
роботи в комісії будь-якого працівника енергопідприємства, служби,
організації, які підпорядковані енергопідприємству або органу, що
призначив голову комісії. 6.3.4. Керівництво енергопідприємства, на якому виникло
порушення, готує інформацію для комісії про це порушення, стан
устаткування, режим роботи, про результати роботи під час
попереднього розслідування. 6.3.5. Комісія заслуховує технічного керівника про результати
попереднього розслідування порушення у роботі та вжиті заходи щодо
відновлення нормального режиму роботи устаткування. 6.3.6. Розбирання пошкодженого устаткування має проводитись
тільки з дозволу голови комісії у присутності представників
зацікавлених організацій, які включені до складу комісії. 6.3.7. Для розслідування порушень повинні бути підготовлені
заходи, що відображають обставини їх виникнення і проходження, а
саме: збереження (наскільки можливо) обставин, які виникли
внаслідок порушень, фотографування і опис пошкоджених об'єктів; вилучення і передання за актом розслідування голові комісії
(представникам відповідних Державних інспекцій) або іншим
уповноваженим особам діаграм, магнітофонних записів оперативних
переговорів та інших речових доказів порушення; опис стану накладок і покажчиків положення захистів і
блокувань. 6.3.8. Адміністрація енергопідприємства, на якому проводиться
розслідування, зобов'язана: надати комісії всі необхідні оперативні і технічні документи; виконати необхідні технічні обчислення, лабораторні
дослідження, випробування та інші роботи; фотографувати пошкоджений об'єкт і підготувати інші необхідні
матеріали; залучити, за потреби, експертів і спеціалістів інших
відомств; виділити спецодяг, транспорт і засоби зв'язку, необхідні для
проведення розслідування; виділити приміщення для роботи комісії та зберігання
необхідної технічної документації; забезпечити друкування і розмноження в необхідній кількості
документації за результатами розслідування; розв'язати питання оплати витрат спеціалістам, які
залучаються до розслідування.
6.4. Під час комплектування складу комісії слід керуватись
такими вимогами: для розслідування відмов I категорії у разі пошкодження
устаткування до складу комісії включаються представники
Львівського підприємства з пуску, налагодження, удосконалення
технології та експлуатації електростанцій і мереж (далі - ВАТ
"ЛьвівОРГРЕС"), та ДДП "ДонОРГРЕС" (за згодою); до складу комісії за необхідності включаються представники
заводів-виробників, проектних і ремонтних організацій,
науково-дослідних інститутів та налагоджувальних організацій; у разі розслідування порушення з масовими пошкодженнями ліній
електропередавання через стихійні явища до складу комісії
включаються представники проектних і будівельно-монтажних
організацій; представники державних інспекцій включаються до складу
комісії на їх вимогу; для розслідування відмов II категорії на ВЕС, до складу
комісії включаються представники ДДП "ДонОРГРЕС" (за згодою).
6.5. Усі порушення у роботі, причинами яких є дефекти
проектування, виготовлення, монтажу, ремонту і будівництва,
повинні розслідуватись із залученням компетентних представників
відповідних організацій. У разі неможливості дотримання цієї
вимоги порядок розслідування має бути погоджений з відповідними
Державними інспекціями.
6.6. Для розслідування порушень створюється комісія у складі
не менше трьох осіб.
6.7. Кожне порушення, що підлягає обліку відповідно до
Інструкції, повинно бути розслідуване в термін не більше ніж 10
діб з моменту його виникнення (виявлення). Голова комісії з розслідування технологічного порушення може
продовжити строк розслідування у випадках проведення випробувань,
очікування висновків заводу-виготовлювача, наукових інститутів
тощо. Рішення про продовження строку розслідування приймає керівник
підприємства, що створював комісію, за письмовою заявкою,
узгодженою з відповідними Державними інспекціями. Погодження нового строку закінчення розслідування повинно
бути: у разі аварій або відмов I категорії - з керівниками
відповідних державних інспекцій; у разі відмов II категорії - з керівниками регіональних
підрозділів Держінспекції та регіональних територіальних
підрозділів Держенергонагляду. Запит про погодження повинен бути наданий у термін не пізніше
закінчення основного строку розслідування. У разі якщо комісія призначається уповноваженим центральним
органом виконавчої влади, рішення про подовження терміну
розслідування приймає цей орган. Керівник енергопідприємства, що створює комісію, забезпечує
підбір необхідних спеціалістів для роботи комісії, а її голова -
проведення розслідування у встановлені строки і підготовку
відповідного акта розслідування згідно з вимогами цієї Інструкції.
6.8. Розслідування порушень на установках, підконтрольних
органам, не зазначеним у пункті 6.1 цієї Інструкції, проводяться з
урахуванням чинного законодавства.
6.9. Результати розслідування оформляються актом
розслідування, вимоги до оформлення якого наведені в розділі VII
цієї Інструкції.
6.10. Розслідування вважається закінченим після підписання
акта розслідування всіма членами і головою комісії. У разі незгоди
окремих членів комісії допускається підписання акта розслідування
із зауваженнями, викладеними поряд з підписом або посиланням на
окремий додаток. У всіх випадках зауваження мають додаватися до
акта розслідування під час його підписання.
6.11. Копії акта розслідування повинні видаватись членам
комісії на їхню вимогу.
6.12. Акт розслідування аварій I і II категорій розсилається
відповідним Державним інспекціям.
6.13. Акти розслідування відмов I категорії повинні
складатись у п'яти примірниках і надсилатись енергопідприємством у
чотирьох примірниках до енергокомпанії негайно після закінчення
розслідування. Енергокомпанії і енергопідприємства, які не входять до складу
енергокомпаній, у десятиденний термін після закінчення
розслідування надсилають акти розслідування: керівникам відповідних Державних інспекцій; керівникам регіональних підрозділів Держінспекції та
регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду; ВАТ "ЛьвівОРГРЕС".
6.14. Акти розслідування відмов II категорії складаються в
чотирьох примірниках і після закінчення розслідування у трьох
примірниках надсилаються енергопідприємством до енергокомпанії.
Енергокомпанії і енергопідприємства, які не входять до складу
енергокомпанії, надсилають їх у десятиденний термін після
закінчення розслідування: керівникам регіональних підрозділів Держінспекції та
регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду; ВАТ "ЛьвівОРГРЕС".
6.15. Для оперативного аналізу матеріалів розслідування
технологічних порушень акти розслідування (без додатків),
класифіковані як відмови I або II категорії, протягом 24 годин
після закінчення розслідування надаються електронною поштою
(факсом) до регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних
територіальних підрозділів Держенергонагляду. Відповідальний за
надання цієї інформації голова комісії, яка розслідувала
порушення.
6.16. Акти розслідування відмов II категорії на ВЕС
складаються в чотирьох примірниках і в десятиденний термін у трьох
примірниках надсилаються до: Мінпаливенерго України; регіональних територіальних підрозділів Держенергонагляду; ДДП "ДонОРГРЕС".
6.17. Суперечності між членами комісії, які проводять
розслідування, щодо рішення комісії розглядаються відповідними
Державними інспекціями у десятиденний термін після закінчення
розслідування і подання обґрунтованих заперечень.
6.18. Остаточне рішення про зміну категорії відмови,
класифікації технічних і організаційних причин, з урахуванням як
особистих думок членів комісії, так і інших обставин, приймається
відповідними Державними інспекціями в такому порядку: з відмов I категорії - керівниками відповідних Державних
інспекцій або уповноваженими особами за їх дорученням; з відмов II категорії - керівниками регіональних підрозділів
відповідних Державних інспекцій. Рішення приймається у десятиденний термін після отримання
оригіналу акта розслідування. Про прийняте рішення повідомляється
керівник енергопідприємства, що призначив комісію. У цьому разі
підприємство у п'ятиденний термін переоформлює акт розслідування
згідно з рішенням і надсилає його з анулюванням попереднього акта
розслідування за місцезнаходженням відповідно до пунктів 6.13 і
6.14.
VII. Порядок оформлення результатів розслідування порушень
7.1. Результати розслідування аварій I і II категорій
оформляються згідно з Порядком розслідування, а відмов I і II
категорій - оформляються згідно з рекомендаціями щодо складання
акта розслідування технологічних порушень (додаток 6).
7.2. До акта розслідування додаються документи, які
підтверджують причини виникнення, розвитку і ліквідації порушення
(діаграми, осцилограми і витяги з оперативних журналів,
пояснювальні записки, схеми, у тому числі електричні, креслення,
фотографії, результати випробувань, висновки про роботу пристроїв
захисту й автоматики, експертні висновки спеціалістів, що
залучаються до розслідування, опитувальні листи, стрічки
реєстраторів аварійних ситуацій, довідки метеостанцій), а також
претензії заводам та іншим організаціям. Якщо для підтвердження висновків комісії про причини
порушення потрібно відкрити чи розібрати устаткування на
заводі-виробнику або на ремонтному підприємстві, то в акті
розслідування вказується найбільш імовірна причина. Акт про
відкриття або розбирання повинен бути надісланий як додатковий
матеріал до акта розслідування.
7.3. Зміст акта розслідування має бути оформлений відповідно
до наведеної форми, що передбачає його подальшу машинну обробку.
7.4. Під час оформлення акта розслідування про порушення,
спричинені стихійними явищами, що призвело до масових відключень
повітряних ліній електропередавання напругою 35 кВ і вище, мають
бути зазначені дані про кількість вимкнених з неуспішним
автоматичним повторним увімкненням і кількість пошкоджених
елементів повітряних ліній.
7.5. Усі порушення, які виникли на устаткуванні груп Б і В і
не класифіковані відмовами II категорії, у тому числі порушення,
які пов'язані з відключенням електротехнічного устаткування
напругою 0,4 кВ електростанцій, підстанцій 220 - 750 кВ,
пошкоджень устаткування, трубопроводів, посудин і тепломеханічного
устаткування з параметрами енергоносія не вище 45 кгс/см.кв і 450
град. C, а також устаткування ВЕС (ВЕУ) потужністю нижче ніж
300 кВт, розслідуються, але не оформлюються актом розслідування, а
реєструються на енергопідприємстві в журналі цехового обліку
технологічних порушень (у паперовому та/або електронному вигляді)
за формою, наведеною у додатку 7.
VIII. Порядок обліку результатів розслідування
8.1. Облік порушень у роботі АЕС, відмов I і II категорій
здійснюють енергопідприємства з реєстрацією в журналі реєстрації
відмов I і II категорій (у паперовому та/або електронному вигляді)
(додаток 8). Одночасно враховуються порушення як з нещасними
випадками, так і без них.
8.2. Усі порушення, що виникли на електростанціях, у теплових
і електричних мережах, які належать одному енергопідприємству,
повинні обліковуватись цим енергопідприємством. Усі порушення, які охопили суміжні електростанції і мережі
однієї енергокомпанії, повинні обліковуватись цією
енергокомпанією. За рішенням керівництва енергокомпанії ці
порушення стосуються одного з енергопідприємств. Усі порушення, які охопили електростанції, мережі кількох
енергокомпаній, незалежно від їх взаємозв'язку повинні
обліковуватись окремо в кожній з цих енергокомпаній. Такі
порушення можуть бути віднесені згідно з рішенням Державних
інспекцій до однієї з енергокомпаній.
8.3. Відмови, пов'язані з відхиленням від допустимого
значення частоти, ураховуються: енергокомпаніями - у разі порушення заданого графіка покриття
перевищення заданого рівня споживання, порушення визначених
строків навантаження його генеруючого устаткування; НЕК "Укренерго" - у решті випадків загальносистемних порушень
режиму. Призначення комісій з розслідування і визначення ознак
порушень, пов'язаних з відхиленням від допустимого значення
частоти, здійснює державне підприємство, яке виконує
централізоване диспетчерське управління в ОЕС України, за
погодженням з Державною інспекцією з експлуатації станцій і мереж.
8.4. Облік порушень провадиться упродовж усього часу
експлуатації енергоустановки з моменту закінчення її комплексного
випробування під навантаженням і початку використання в
технологічному процесі незалежно від підписання акта прийняття
устаткування в промислову або дослідно-промислову експлуатацію.
8.5. Переведення енергоустановки з аварійного ремонту в
плановий не є підставою для непроведення розслідування і обліку
даного порушення.
8.6. Окремому обліку підлягають порушення з пошкодженням
устаткування або його елементів, які виникли під час комплексного
випробування до їх уведення та прийняття в експлуатацію або
пусконалагоджувальних та приймально-здавальних випробувань, після
ремонтів або виявлені під час ремонтів. Акт розслідування технологічних порушень надсилається до
відповідних Державних інспекцій та ВАТ "ЛьвівОРГРЕС". Порушення, які підлягають окремому обліку, фіксуються на
енергопідприємстві в журналі цехового обліку (додаток 7). Порушення на ВЕС, які підлягають окремому обліку,
оформлюються актами розслідування за формою додатка 6 і
надсилаються до регіональних територіальних підрозділів
Держенергонагляду і ДДП "ДонОРГРЕС".
8.7. Заповнення Журналу реєстрації відмов I і II категорій
(додаток 8) і складання актів розслідування ведуться
інженером-інспектором з експлуатації енергопідприємства, який
відповідає за своєчасну реєстрацію порушень та позначення про
виконання заходів щодо відновлення пошкодженого устаткування і
підвищення надійності його роботи.
8.8 Кожне енергопідприємство, енергокомпанія незалежно від
форми власності, організаційно-правової форми щомісяця надсилає
звіт про технологічні порушення. 8.8.1. Енергопідприємства не пізніше третього числа місяця,
наступного за звітним, подають енергокомпанії місячний звіт про
технологічні порушення на електростанціях і в мережах (форма
16-енерго) (додаток 9). 8.8.2. Енергокомпанії і енергопідприємства, які не входять до
енергокомпанії, не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за
звітним, надсилають звіт до відповідних Державних інспекцій,
регіональних підрозділів Держінспекції та регіональних
територіальних підрозділів Держенергонагляду і ВАТ "ЛьвівОРГРЕС"
за формою 16-енерго разом з відомістю про технологічні порушення
на енергопідприємствах за кожний місяць, квартал з наростаючим
підсумком.вгору