Документ z0197-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2015, підстава - z1620-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2015  № 207/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2015 р.
за № 197/26642

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2710/5 від 22.12.2015}

Про затвердження Змін до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

Відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження» та з метою удосконалення процедури реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 квітня 2014 року № 656/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 427/25204, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови
Державної виконавчої служби України

В. о. генерального директора
державного підприємства «Інформаційний центр»
Міністерства юстиції України
А.А. АхундоваО.І. Нетишенська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.02.2015  № 207/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2015 р.
за № 197/26642

ЗМІНИ
до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

1. У тексті слова «продажна ціна» у всіх відмінках замінити словами «ціна продажу» у відповідних відмінках.

2. У пункті 1 розділу І:

абзац сьомий після слів «грошовий завдаток» доповнити словами «зарахований на рахунок Організатора»;

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

«документ, що посвідчує особу, - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять перший вважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцять другим;

абзац дев’ятий після слів «прилюдні торги» доповнити словом «(аукціон)»;

в абзаці одинадцятому цифру «1» замінити цифрами «0,01», цифри «10 000» замінити цифрами «10 000,00», цифри «10 001» замінити цифрами «10 000,01», цифри «100 000» замінити цифрами «100 000,00», цифри «100 001» замінити цифрами «100 000,01», цифри «1 000 000» замінити цифрами «1 000 000,00», цифри «1 000 001» замінити цифрами «1 000 000,01»;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити пункт новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

«особлива ставка - цінова пропозиція учасника електронних торгів придбати майно, зроблена незалежно від перебігу торгів;».

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять третім.

3. Пункти 2-4 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2. Державний виконавець у строк не пізніше п’яти робочих днів після закінчення 10-денного строку подачі заперечень сторін виконавчого провадження проти визначення вартості (оцінки) майна у разі відсутності таких заперечень готує і направляє до відповідного структурного підрозділу головного територіального управління юстиції у місті Києві та областях, що забезпечує реалізацію повноважень з питань державної виконавчої служби (далі - регіональний орган державної виконавчої служби), для проведення реалізації майна такі документи:

1) копію виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження - довідку державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

2) копію акта опису й арешту майна;

3) копії документів, що характеризують майно, та копії правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності або право користування майном;

4) копії документів, що підтверджують вартість майна (експертний висновок, акт оцінки майна);

5) у разі продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, - довідку про розмір частки державної власності в статутному фонді підприємства-боржника та копію повідомлення Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника;

6) інші необхідні документи, передбачені Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (зі змінами).

У разі звернення стягнення на майно, яке знаходиться на території областей, що беруть участь в експерименті, та в місті Києві в межах виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, документи передаються державним виконавцем цього відділу начальнику відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

У разі проведення рецензування звіту про оцінку майна зазначені документи готуються та направляються (передаються) не пізніше трьох робочих днів з дня закінчення 10-денного строку на оскарження у судовому порядку сторонами виконавчого провадження оцінки, визначеної за результатами рецензування такого звіту.

На момент направлення зазначених документів рухоме майно повинно бути передано на зберігання Організатору, крім випадків, коли це майно не може бути передано на зберігання Організатору з об’єктивних причин (верстати, механізми, устаткування тощо).

3. Керівник регіонального органу державної виконавчої служби, начальник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України після отримання документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до п’яти робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна та у разі виявлення порушень визначає їх перелік та встановлює строк для усунення порушень, а у разі якщо відповідно до законодавства реалізація майна неможлива, документи щодо передачі майна на реалізацію повертаються до органу державної виконавчої служби, який їх направив, із зазначенням визначених законодавством підстав, що унеможливлюють реалізацію майна.

У разі встановлення відповідності документів вимогам законодавства чи після приведення їх у відповідність до вимог законодавства документи передаються Організатору для внесення інформації про проведення електронних торгів у Систему не пізніше наступного робочого дня з дня отримання документів.

Перевірка документів на відповідність вимогам законодавства Організатором не здійснюється.

4. Державний виконавець призначає зберігача у порядку, встановленому статтею 59 Закону України «Про виконавче провадження».

Зберігачами можуть бути боржник, член його сім’ї або інші особи, у тому числі Організатор та/або особи, визначені головними територіальними управліннями юстиції у місті Києві та областях, що беруть участь в експерименті, шляхом проведення відкритого конкурсу.

Оплата послуг зберігача (крім боржника та членів його сім’ї) здійснюється Організатором у межах коштів, отриманих як винагорода Організатору.

Зберігач зобов’язаний забезпечити зберігання майна у приміщенні, яке відповідає торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам, його демонстрацію та передачу переможцю електронних торгів.

Зберігачем нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва та іншого майна, яке не може бути передано на зберігання з об’єктивних причин (верстати, механізми, устаткування тощо), призначається боржник або член його сім’ї, які забезпечують зберігання майна безоплатно.

У разі передачі майна на зберігання Організатору складається акт приймання-передавання арештованого майна.

В акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

дата, час і місце складання акта;

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка приймає майно на зберігання (у разі якщо майно приймається уповноваженою особою Зберігача, зазначається документ, який підтверджує повноваження цієї особи);

найменування органу державної виконавчої служби, у якому працює державний виконавець, а також прізвище, ім’я, по батькові державного виконавця, який передає майно;

найменування органу чи назва посадової особи, яким (якою) виданий виконавчий документ, що підлягає виконанню, його резолютивна частина;

назва кожного внесеного в акт предмета і його відмінні ознаки (вага, метраж, розмір, форма, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо);

відмітка про роз’яснення зберігачеві майна обов’язків із збереження майна, попередження про кримінальну та майнову відповідальність за його розтрату, відчуження, приховування або підміну.

У разі передачі на зберігання транспортного засобу в акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

марка;

номер кузова;

рік випуску;

об’єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

тип кузова;

тип трансмісії;

наявність пошкоджень, подряпин, вм’ятин, корозії тощо;

додаткові відомості.

Акт приймання-передавання підписується особою, якій передається майно, та державним виконавцем.

На вимогу державного виконавця Організатор невідкладно забезпечує приймання майна на зберігання на будь-якому етапі звернення стягнення на майно.».

4. У розділі ІІІ:

перше речення абзацу першого пункту 2 викласти в такій редакції: «Розмір винагороди за організацію та проведення електронних торгів становить з урахуванням витрат, пов’язаних зі зберіганням, організацією та проведенням реалізації майна, у тому числі пов’язаних з оцінкою майна, 5 % від вартості реалізованого майна.»;

у пункті 3:

в абзаці першому слова «двох місяців» замінити словами «тридцяти календарних днів»;

абзац другий виключити;

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Інформація про майно, включене до лота, виставленого на електронні торги, вноситься Організатором згідно з документами, наданими відповідно до пункту 2 розділу ІІ цього Порядку.

Організатор має право на доповнення інформації виключно в частині фотографічного зображення майна та відомостей про нього (склад, характеристика, опис).».

5. У розділі IV:

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Гарантійний внесок вважається сплаченим з дня зарахування його на рахунок Організатора.»;

пункт 4 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«інформацію про електронний цифровий підпис заявника у разі бажання останнього використовувати його в процесі електронних торгів;».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

в абзаці першому пункту 9 слово «та» виключити;

пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Інформація про зарахування гарантійного внеску розміщується в Особистому кабінеті учасника не пізніше наступного за днем зарахування коштів робочого дня.».

6. У розділі V:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Передачею майна на реалізацію вважається момент внесення інформації про лот у Систему. Вартість майна, переданого на реалізацію, є дійсною на період реалізації майна.»;

у пункті 3:

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами другим-дев’ятим такого змісту:

«Кожен з учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через веб-сайт електронних торгів особливу ставку покупки лота.

Особлива ставка може бути вказана одним учасником не більше одного разу.

Особлива ставка вказується з аналогічним кроком, як і цінові пропозиції по цьому лоту.

Особлива ставка учасника не повинна перевищувати максимальну цінову пропозицію, запропоновану в ході торгів іншими учасниками.

У випадку, коли учасником було подано цінові пропозиції у ході торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж максимальна, серед поданих даним учасником.

У випадку, коли учасником не було зроблено жодної цінової пропозиції, особлива ставка повинна бути не нижча, ніж стартова ціна лота.

Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого учасника.

Після подачі особливої ставки учасник втрачає право подавати цінові пропозиції.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом десятим;

перше речення абзацу десятого викласти в такій редакції: «Цінова пропозиція може бути підписана учасником за допомогою електронного цифрового підпису учасника, що запропонував її.»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. В Особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними торгами, у яких бере участь учасник. Для таких торгів вказуються такі відомості: інформація про хід електронних торгів, перелік цінових пропозицій, особлива ставка.

Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції або подання учасником особливої ставки покупки лота.

Для кожного допущеного учасника забезпечується можливість підвищення відображеної пропозиції на крок аукціону шляхом подання цінової пропозиції або подання особливої ставки покупки лота.».

7. Доповнити Порядок після розділу V новим розділом VІ такого змісту:

«VІ. Особливості проведення електронних торгів окремих видів майна

Реалізація майна, вартість якого не перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів з урахуванням таких особливостей:

електронні торги проводяться протягом одного тижня з дати внесення інформації про лот у Систему;

гарантійний внесок учасником електронних торгів не сплачується;

заявки на участь у торгах приймаються до моменту початку торгів.».

У зв’язку з цим розділи VI-Х вважати відповідно розділами VIІ-ХІ.

8. У розділі VІI:

у пункті 1:

абзац п’ятий доповнити словами «особливі ставки покупки лота учасників»;

після абзацу одинадцятого доповнити пункт новим абзацом дванадцятим такого змісту:

«У протоколі зазначаються прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону.».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим, чотирнадцятим;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Протокол електронних торгів підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня направляється до органу державної виконавчої служби.

Оформлення результатів електронних торгів у разі продажу предмета іпотеки здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про іпотеку».»;

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3. У разі якщо переможцем не внесено усієї належної грошової суми у строки, передбачені пунктом 1 розділу IХ цього Порядку, переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, на крок нижчу від ціни, запропонованої переможцем, що не сплатив належної грошової суми за придбане майно.»;

в абзаці другому слова «відмовився від підписання протоколу електронних торгів або сплати» замінити словами «не сплатив»;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

«Учасник, що подав особливу ставку, визнається переможцем електронних торгів за умови, що його особлива ставка дорівнює ціновій пропозиції учасника, який був визнаний переможцем електронних торгів, але не вніс усієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу ІХ цього Порядку.».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

«У цьому разі Організатор вносить відповідні відомості до Системи й засобами Системи формує новий протокол електронних торгів, який повинен містити, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього розділу, також інформацію про невнесення попередньо визначеним переможцем електронних торгів належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу ІХ цього Порядку, та про визнання наступного учасника цих електронних торгів новим переможцем електронних торгів. Цей протокол розміщується Системою на веб-сайті та в Особистому кабінеті наступного учасника цих електронних торгів, визначеного новим переможцем електронних торгів, та надсилається Організатором до органу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого майно передано на реалізацію.

У разі невнесення наступним учасником, визначеним новим переможцем електронних торгів, усієї належної грошової суми в установлені пунктом 1 розділу ІХ цього Порядку строки відповідні дії повторюються для наступного учасника, що визначається згідно з абзацами першим, третім цього пункту.».

9. У розділі IХ:

у пункті 1:

в абзаці першому слово «підписання» замінити словом «формування»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«У разі зупинення виконавчого провадження строк здійснення переможцем електронних торгів розрахунку за придбане майно, встановлений абзацом першим цього пункту, переривається.

У разі поновлення виконавчого провадження державний виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови про поновлення виконавчого провадження надсилає Організатору та переможцю електронних торгів за адресами, зазначеними у протоколі електронних торгів, повідомлення про поновлення строку перерахування коштів.

Організатор не пізніше наступного робочого дня розміщує в Особистому кабінеті переможця електронних торгів інформацію про поновлення виконавчого провадження та строк здійснення розрахунків за придбане на електронних торгах майно.

Переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня розміщення в Особистому кабінеті інформації про поновлення виконавчого провадження повинен здійснити розрахунки за придбане на електронних торгах майно.

Державний виконавець зобов’язаний повідомити Організатора про перерахування переможцем електронних торгів коштів за придбане майно не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на рахунок органу державної виконавчої служби.

У разі зупинення виконавчого провадження після завершення електронних торгів переможець має право відмовитись від сплати за придбане на електронних торгах майно. У такому випадку йому повертається гарантійний внесок.»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який став переможцем електронних торгів, але не вніс усієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 цього розділу.»;

у пункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження акта про проведені електронні торги державний виконавець виносить постанову про зняття арешту з реалізованого майна, накладеного органами державної виконавчої служби (крім арешту, накладеного на виконання рішення суду про вжиття заходів для забезпечення позову).»;

абзац третій після слів «зняття арешту з» доповнити словом «реалізованого»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«У разі ненадходження всієї належної грошової суми на рахунок органу державної виконавчої служби у строки, визначені пунктом 1 цього розділу, орган державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє Організатора про несплату переможцем електронних торгів належної грошової суми за придбане майно, що є підставою для вжиття відповідних заходів Організатором відповідно до пункту 3 розділу VIІ цього Порядку.»;

абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:

«прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання (у разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ);».

10. У розділі Х:

абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

«несплати всіма учасниками, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями електронних торгів, належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу ІХ цього Порядку;»;

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі надходження постанови про зупинення виконавчого провадження Організатор зобов’язаний негайно зупинити електронні торги та поновити їх при одержанні постанови державного виконавця про поновлення виконавчого провадження. Про зупинення електронних торгів Організатор повідомляє Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з одночасним направленням копії постанови про зупинення виконавчого провадження та копій документів, визначених пунктом 2 розділу ІІ цього Порядку.»;

у пункті 4 слова «регіональний орган державної виконавчої служби» замінити словами «орган державної виконавчої служби, державним виконавцем якого майно передано на реалізацію»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У разі надходження від державного виконавця постанови про завершення виконавчого провадження або постанови, в якій зазначено про зняття арешту з майна, Організатор зобов’язаний негайно припинити електронні торги та зняти майно з реалізації. Про припинення електронних торгів Організатор повідомляє Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з одночасним направленням копії постанови, на підставі якої припинені електронні торги, та копій документів, визначених пунктом 2 розділу ІІ цього Порядку.

У разі припинення електронних торгів учасникам електронних торгів повертається гарантійний внесок.».

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


Н.А. Козловськавгору