Документ z0157-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.11.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.03.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
02.11.2009 N 573
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2010 р.
за N 157/17452

Про затвердження Вимог до структури,
змісту та формату оформлення результатів
робіт із землеустрою в електронному вигляді
(обмінного файлу)

Відповідно до пункту "г" статті 15 Земельного кодексу України
( 2768-14 ), пункту 4 Положення про порядок ведення державного
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.01.93 N 15 ( 15-93-п ) (із змінами), та з метою
забезпечення створення автоматизованої системи державного
земельного кадастру, вдосконалення оформлення результатів робіт із
землеустрою в електронному вигляді Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги до структури, змісту та формату
оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді
(обмінного файлу), що додаються.
2. Державному підприємству "Центр державного земельного
кадастру" (далі - підприємство) разом з Департаментом державного
земельного кадастру:
2.1. У місячний строк з урахуванням вимог чинних нормативних
документів у сфері інформатизації самостійно розробити
спеціалізоване програмне забезпечення для формування, перевірки та
використання даних обмінного файлу.
2.2. Протягом двох місяців відповідно до вимог ДСТУ 2851-94
"Програмні засоби ЕОМ. Документування результатів випробувань"
здійснити випробування програмного забезпечення для формування,
перевірки та використання даних обмінного файлу та на безоплатній
основі провести семінари і розповсюдження розробленого програмного
забезпечення для суб'єктів господарювання, які здійснюють роботи
із землеустрою, з питань формування, перевірки та використання
даних обмінного файлу.
2.3. Розроблене програмне забезпечення протягом трьох місяців
впровадити у відокремлених структурних підрозділах підприємства.
3. Скасувати наказ Держкомзему України від 23.05.2003 N 136
"Про затвердження вимог до структури, змісту та формату файлу
обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному
вигляді на магнітних носіях".
4. Департаменту державного земельного кадастру (Славін І.В.)
та Управлінню правового забезпечення (Юрець О.І.) у встановленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім пунктів 1 та 3 наказу, які набирають чинності
з 15.05.2010.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.М.Кулініч
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
інформатизації України І.А.Рубан
Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України Ю.Б.Чеботаренко
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України із земельних
ресурсів
02.11.2009 N 573
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2010 р.
за N 157/17452

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату оформлення
результатів робіт із землеустрою
в електронному вигляді (обмінного файлу)

I. Загальні положення
1.1. Ці Вимоги встановлюють порядок оформлення результатів
робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу), які
формуються з метою внесення даних до Поземельної книги та книги
записів реєстрації державних актів на право власності на землю та
на право постійного користування землею, договорів оренди землі,
які ведуться в електронному вигляді, та визначають набір
базових лексичних та синтаксичних правил для побудови обмінних
файлів.
1.2. У цих Вимогах терміни вживаються у такому значенні: атрибут - це складова частина елемента обмінного файлу, що
визначає його параметри; виконавець робіт - це суб'єкт господарювання, який має
ліцензію на проведення господарської діяльності зі здійснення
робіт із землеустрою; елемент - це складова частина обмінного файлу, що є
закінченою смисловою одиницею. Елемент складається з одного або
декількох вкладених у нього елементів (дочірні елементи) і
атрибутів; обмінний файл - це електронний документ уніфікованої форми
для обміну інформацією, яка використовується при веденні
Поземельної книги та книги записів реєстрації державних актів на
право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі в електронному вигляді, державного
земельного кадастру і здійсненні топографо-геодезичних робіт,
робіт із землеустрою.
1.3. Зміст обмінного файлу формується на основі відомостей,
що містяться у паперових документах, складених виконавцями робіт.
1.4. До відомостей обмінного файлу належить інформація про: результати та виконавців робіт із землеустрою та оцінки
земель, топографо-геодезичних робіт; земельно-кадастрові одиниці; територіальні зони; суб'єктів земельних відносин; права на земельні ділянки; обмеження використання земельних ділянок; земельні угіддя.
1.5. Базовими елементами формування обмінного файлу є
геодезичні дані (координати точок повороту меж
земельно-кадастрових одиниць), які забезпечують просторову основу
інших відомостей обмінного файлу і можливості їх використання у
складі автоматизованої системи державного земельного кадастру
(далі - АС ДЗК).
1.6. Формат обмінного файлу визначає метамову, на основі якої
визначаються специфічні, предметно-орієнтовані схеми даних для
кожного виду документації із землеустрою.
1.7. Виконавець робіт заповнює ті елементи обмінного файлу,
щодо яких він здійснює розроблення документації із землеустрою
відповідно до укладених договорів.
II. Логічна структура обмінного файлу
2.1. Обмінний файл створюється у вигляді файлу формату XML у
кодуванні Unicode (UTF-8). Обмінний файл повинен бути коректним (well-formed) та
валідним (valid).
2.2. Файл складається з текстових рядків, що містять елементи
і атрибути, а також їх значення. Назви елементів та атрибутів
складаються з англійських літер.
2.3. Типи елементів можуть бути простими (simple type) або
комплексними (complex type). Комплексні типи як сукупність
вкладених простих та комплексних типів описуються окремими
таблицями.
2.4. Опис логічної структури елемента обмінного файлу
наведено у додатку 1 ( za157-10 ). 2.4.1. Зміст таблиці записується у двох рядках з відповідними
назвами <Розташування елемента> та <Назва елемента>. 2.4.2. У першому рядку змісту таблиці <Розташування елемента>
записується розташування елемента в дереві XML схеми обмінного
файлу у такому вигляді: <Назва кореневого елемента>/ <Назва дочірнього елемента першого рівня>/ .../ <Назва дочірнього елемента N рівня>/ (де N = 1 ,..., p;
р - натуральне число). 2.4.3. Назва кореневого елемента обмінного файлу
(UkrainianCadastralExchangeFile) зазначається в кожній таблиці
опису структури елемента обмінного файлу. 2.4.4. У другому рядку змісту таблиці <Назва дочірнього
елемента N рівня> записуються назва елемента та скорочений опис
елемента українською мовою <Анотація дочірнього елемента N рівня>. 2.4.5. Таблиця має декілька стовпчиків, які об'єднані під
назвою "Склад елемента", де записуються назви дочірніх елементів
відповідних рівнів <Назва дочірнього елемента M рівня дочірнього
елемента N рівня > (де M = 1, ..., k; k - натуральне число), їх
типи <Тип дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня>
та анотації <Анотація дочірнього елемента M рівня дочірнього
елемента N рівня> в такій послідовності: у першому стовпчику
записуються дочірні елементи першого рівня, у другому - другого
рівня. Кількість рівнів дочірніх елементів може бути різною. 2.4.6. В останньому стовпчику таблиці під назвою "Додаткова
інформація" зазначаються у разі необхідності додаткового опису
наведених дочірніх елементів посилання на таблиці, які описують
комплексні типи дочірніх елементів та інші елементи. 2.4.7. Перетини стовпчиків та рядків таблиці складають поля
таблиці.
III. Структура обмінного файлу
3.1. Структура обмінного файлу складається з двох частин:
службової та інформаційної.
3.2. Службова частина (AdditionalPart) використовується для
формування і обміну інформацією про реквізити обмінного файлу та
виконавця робіт. Службова частина складається з: інформації про обмінний файл; інформації про осіб, які сформували, здійснили перевірку
(коригування) даних обмінного файлу.
3.3. Інформаційна частина (InfoPart) використовується для
обміну інформацією про земельно-кадастрові одиниці, територіальні
зони і їх метричні відомості. Інформаційна частина складається з таких елементів: метрична інформація обмінного файлу; територіальна зона; кадастрова зона. Кадастрова зона складається з кадастрових кварталів, які, в
свою чергу, складаються із земельних ділянок.
IV. Інформація про обмінний файл
4.1. Опис елемента "Інформація про обмінний файл"
(ServiceInfo) наведено в додатку 2 ( za157-10 ).
4.2. Елемент "Інформація про обмінний файл" (ServiceInfo)
складається з таких елементів: 4.2.1. В елементі "Ідентифікація обмінного файлу" (FileID)
вказуються дата формування обмінного файлу (FileDate) та його
унікальний ідентифікатор (FileGUID). Датою формуванням обмінного файлу є момент внесення всіх
обов'язкових та опціонних даних, які одержані за результатами
здійснення земельно-кадастрових робіт та надання послуг. Унікальний ідентифікатор обмінного файлу присвоюється за
умови створення системи ідентифікуючих даних (ідентифікаторів). 4.2.2. В елементі "Версія формату обмінного файлу"
(FormatVersion) у разі присвоєння обмінним файлам версій
зазначається інформація про версію обмінного файлу. 4.2.3. В елементі "Найменування підрозділу Центру ДЗК"
(ReceiverName) зазначається повне найменування відокремленого
структурного підрозділу Центру ДЗК, який перевіряє дані обмінного
файлу. 4.2.4. В елементі "Ідентифікатор підрозділу Центру ДЗК"
(ReceiverIdentifier) вказується код відокремленого структурного
підрозділу Центру ДЗК. 4.2.5. В елементі "Назва програмного забезпечення" (Software)
вказується повна назва комп'ютерної програми, за допомогою
якої формуються дані обмінного файлу. 4.2.6. В елементі "Версія програмного забезпечення"
(SoftwareVersion) вказується версія комп'ютерної програми, за
допомогою якої формуються дані обмінного файлу.
4.3. Інформація, що вказується в елементах згідно із
підпунктами 4.2.3 та 4.2.4 пункту 4.2 цих Вимог, використовується
при перевірці належності подання обмінного файлу на перевірку,
систематизації обмінних файлів та з метою упорядкування
даних АС ДЗК.
4.4. Інформація, що вказується в елементах згідно з
підпунктами 4.2.5 та 4.2.6 пункту 4.2 цих Вимог, використовується
для аналізу ефективності програмного забезпечення при формуванні
даних обмінних файлів та для внесення пропозицій стосовно їх
вдосконалення.
V. Інформація про осіб, які сформували,
здійснили перевірку (коригування)
даних обмінного файлу
5.1. Опис елемента "Інформація про осіб, які сформували,
здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу"
(InfoLandWork) наведено в додатку 3 ( za157-10 ).
5.2. Елемент "Інформація про осіб, які сформували, здійснили
перевірку (коригування) даних обмінного файлу" (InfoLandWork)
складається з таких елементів: 5.2.1. В елементі "Відомості про виконавця робіт" (Executor)
зазначаються відомості про особу, яка сформувала дані обмінного
файлу. Такі відомості про особу зазначаються згідно з додатком 4
( za157-10 ). 5.2.2. В елементі "Опис перевірок або коригувань даних
обмінного файлу" (Actions) зазначається: в елементі "Тип дії особи щодо перевірки (коригування) даних
обмінного файлу" (TypeAction) - тип такої дії для кожної перевірки
або зміни даних обмінного файлу; в елементі "Опис дій особи щодо перевірки (коригування) даних
обмінного файлу" (Action) - опис дій особи під час перевірки
(коригування) даних обмінного файлу; в елементі "Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка
здійснила перевірку (коригування) даних обмінного файлу"
(ExecutorName) - прізвище, ім'я та по батькові особи, яка
здійснила перевірку (коригування) даних обмінного файлу, в
елементі "Посада особи" (ExecutorPosition) - її посада, а в
елементі "Дата перевірки (коригування)" (DateApproved) - дата
перевірки (коригування) даних обмінного файлу.
VI. Метрична інформація обмінного файлу
6.1. Метрична інформація обмінного файлу (MetricInfo)
наведена у додатку 5 ( za157-10 ).
6.2. Метрична інформація обмінного файлу (MetricInfo)
складається з таких елементів: 6.2.1. В елементі "Система координат" (CoordinateSystem)
зазначаються дані про одну із систем геодезичних координат: "Система координат СК42 (6 - град. зона)" (SC42) - державна
система геодезичних координат 1942 року (в 6 - градусних зонах),
введена в дію постановою Ради Міністрів СРСР від 07.04.46 N 760; "Система координат СК-42 (3 - град. зона)" (SC42_3) -
державна система геодезичних координат 1942 року (в 3 - градусних
зонах); "Місцева система координат" (Local) - система геодезичних
координат, утворена від державної системи координат; "Система координат УСК-2000" (USC2000) - Державна геодезична
референцна система координат УСК-2000; "Система координат WGS84" (WGS84) - світова геодезична
референцна система WGS-84; "Система координат 1963 року" (SC63) - умовна система
координат 1963 року, введена в дію постановою ЦК КПРС та Ради
Міністрів СРСР від 14.02.63 N 208-76. 6.2.2. В елементі "Система висот" (HeightSystem) зазначається
інформація про спосіб розрахунку висот, який використовується при
геодезичних вимірах. Такими системами є: Балтійська система висот
(Baltic); Балтійська система висот 77 (Baltic77); інша система
висот (Other). 6.2.3. В елементі "Одиниці виміру" (MeasurementUnit)
вказується інформація про одиниці виміру, які використовуються при
геодезичних вимірах та (або) складанні планово-картографічних
матеріалів (метри (М), кілометри (Km) або інші одиниці виміру
(Other)). 6.2.4. В елементі "Координати вузлів полігона кадастрової
одиниці" (PointInfo) вказується інформація про координати вузлів
полігона кадастрової одиниці згідно із додатком 6 ( za157-10 ). 6.2.5. В елементі "Блок опису поліліній" (Polyline)
зазначаються: в елементі "Полілінії межі полігона кадастрової
одиниці" (PL) - інформація про полілінії межі полігона кадастрової
одиниці; в елементі "Унікальний номер полілінії межі полігона
кадастрової одиниці" (ULID) - унікальний номер полілінії межі
полігона кадастрової одиниці; в елементі "Блок опису усіх вузлів полілінії" (Points) - опис
усіх вузлів полілінії; в елементі "Посилання на UIDP вузла полігона кадастрової
одиниці" (P) - посилання на UIDP вузла полігона кадастрової
одиниці; в елементі "Довжина лінії" (Length) - значення довжини лінії. 6.2.6. В елементі "Закріплені вузли межі полігона кадастрової
одиниці" (ControlPoint) вказується перелік вузлів полілінії
(посилання на UPID вузла полігона кадастрової одиниці) (Р), які
встановлені в натурі (на місцевості).
VII. Територіальна зона
7.1. Елемент "Територіальна зона" (TerritorialZoneInfo)
наведений у додатку 7 ( za157-10 ).
7.2. В елементі "Територіальна зона" (TerritorialZoneInfo)
зазначаються такі елементи та дані: 7.2.1. В елементі "Номер територіальної зони"
(TerritorialZoneNumber) вказуються: в елементі "Код об'єкта адміністративно-територіального
устрою України" (KOATUU) - код адміністративно-територіальної
одиниці згідно із Класифікатором об'єктів
адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ); в елементі "Код територіальної зони" (TerritorialZoneCode) -
код територіальної зони згідно з переліком територіальних зон,
наведеним у додатку 8 ( za157-10 ); в елементі "Ідентифікатор визначення територіальної зони"
(TerritorialZoneID) - ідентифікатор визначення територіальної
зони (ATZ) для використання у пошуковій системі АС ДЗК; в елементі "Номер територіальної зони"
(TerritorialZoneShortNumber) - порядковий номер (чотиризначний)
територіальної зони, який визначено за результатами робіт із
землеустрою чи кадастрових зйомок. 7.2.2. В елементі "Виконавець" (Executor) вказується
інформація про виконавця робіт, який виконав роботи по
встановленню меж територіальної зони: в елементі "Прізвище, ім'я та по батькові особи"
(ExecutorName) - прізвище, ім'я та по батькові особи, яка
підготувала документацію із землеустрою по встановленню меж
територіальної зони; в елементі "Посада виконавця" (ExecutorPosition) - посада
особи, яка підготувала документацію із землеустрою по встановленню
меж територіальної зони; в елементі "Контактна інформація" (ContactInfo) зазначаються:
номер телефону (Phone), номер факсу (Fax), електронна адреса
(Email). 7.2.3. В елементі "Відповідальна особа" (Chief) зазначаються
такі відомості: в елементі "Прізвище, ім'я та по батькові особи"
(ChiefName) - прізвище, ім'я та по батькові особи - виконавця
робіт, відповідальної за дотримання вимог законодавства; в елементі "Посада особи" (ChiefPosition) - посада
відповідальної за дотримання вимог законодавства особи - виконавця
робіт. 7.2.4. В елементі "Документація із землеустрою"
(TechDocumentation) зазначаються такі відомості: в елементі "Вид документації із землеустрою"
(DocumentationType) - назва документації із землеустрою та її код
згідно з додатком 9 ( za157-10 ); в елементі "Обліковий номер документації із землеустрою"
(BookNumber) - номер документації із землеустрою, який
присвоюється виконавцем робіт; в елементі "Перелік документів, які включає в себе
документація із землеустрою" (DocumentList) відповідно до змісту
документації із землеустрою вказується код кожного документа
згідно із додатком 10 ( za157-10 ) до цих Вимог. У разі
відсутності коду вказується повна назва документа, який містить
документація із землеустрою; в елементі "Дата складання документації із землеустрою"
(DateDrafted) - дата складання документації із землеустрою; в елементі "Дата складання акта приймання-передачі виконаних
робіт" (DateSigned) - дата акта приймання-передачі робіт із
землеустрою між виконавцем робіт і їх замовником. 7.2.5. В елементі "Державна експертиза землевпорядної
документації" (DocumentExpertise) зазначається така інформація: в елементі "Потреба у проведенні державної експертизи"
(ExperiseRequired) - відомості про необхідність проведення
обов'язкової державної експертизи документації із землеустрою
згідно із Законом України "Про державну експертизу землевпорядної
документації" ( 1808-15 ) за формою, що наведена у додатку 11
( za157-10 ); в елементі "Назва органу Держкомзему" (ExpertiseAuthority) -
назва структурного підрозділу центрального апарату або
територіального органу Держкомзему, який проводив державну
експертизу землевпорядної документації; в елементі "Дата висновку" (ExpertiseDate) - дата
затвердження висновку державної експертизи землевпорядної
документації відповідно до вимог Закону України "Про державну
експертизу землевпорядної документації" ( 1808-15 ); в елементі "Номер висновку" (ExpertiseNumber) - номер
висновку державної експертизи землевпорядної документації. 7.2.6. В елементі "Затвердження документації із землеустрою"
(DocumentationApproval) зазначається така інформація: в елементі "Назва органу" (ApprovedBy) - назва органу
державної влади або органу місцевого самоврядування, який
затвердив документацію із землеустрою; в елементі "Дата документа" (ApprovalDate) - дата документа,
яким затверджено документацію із землеустрою; в елементі "Номер документа" (ApprovalNumber) - номер
документа, яким затверджено документацію із землеустрою. 7.2.7. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів
територіальної зони" (Externals) зазначаються відомості про
зовнішні межі територіальної зони. В елементі "Блок опису
внутрішніх полігонів територіальної зони" (Internals) зазначаються
відомості про внутрішні межі територіальної зони. Внесення
відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента
"Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона територіальної зони"
(Boundary) згідно із додатком 12 ( za157-10 ) (комплексний тип
"Межа об'єкта").
7.3. Якщо документація із землеустрою не проходила державної
експертизи землевпорядної документації, елемент "Державна
експертиза землевпорядної документації" (DocumentExpertise) не
заповнюється.
VIII. Кадастрова зона
8.1. Елемент "Кадастрова зона" (CadastralZoneInfo) у вигляді
таблиці наведений у додатку 13 ( za157-10 ).
8.2. "Кадастрова зона" (CadastralZoneInfo) є елементом, який
використовується в АС ДЗК для швидкого доступу до інформації про
кадастровий квартал та для присвоєння кадастрових номерів
земельним ділянкам. 8.2.1. В елементі "Код адміністративно-територіальної
одиниці" (KOATUU) зазначається десятизначний код
адміністративно-територіальної одиниці згідно із Класифікатором
об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ). 8.2.2. В елементі "Номер кадастрової зони"
(CadastralZoneNumber) вказується двозначний номер кадастрової
зони. 8.2.3. В елементі "Ознака кадастрової одиниці"
(CadastralUnit) зазначається описова інформація про кадастрову
зону (CadastralZone). 8.2.4. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової
зони" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні межі
кадастрової зони. В елементі "Блок опису внутрішніх полігонів
кадастрової зони" (Internals) зазначаються відомості про внутрішні
межі кадастрової зони. Внесення відомостей у зазначені елементи
здійснюється за допомогою елемента "Межа зовнішнього
(внутрішнього) полігона кадастрової зони" (Boundary) згідно із
додатком 12 ( za157-10 ) (комплексний тип "Межа об'єкта"). 8.2.5. В елементі "Блок опису кадастрових кварталів"
(CadastralQuarters) зібрані всі дані про кожний кадастровий
квартал (CadastralQuarterInfo), з яких складається кадастрова
зона. 8.2.6. Елемент "Кадастровий квартал" (CadastralQuarterInfo)
вказує на перехід до наступного відповідного елемента, інформація
про який зазначена у розділі IX цих Вимог.
IX. Кадастровий квартал
9.1. Елемент "Кадастровий квартал" (CadastralQuarterInfo)
наведений у додатку 14 ( za157-10 ).
9.2. Елемент "Кадастровий квартал" (CadastralQuarterInfo)
використовується в АС ДЗК для швидкого доступу до інформації про
земельну ділянку (її місцезнаходження, права на неї та обмеження
таких прав) і складається із таких елементів і даних: 9.2.1. В елементі "Номер кадастрового кварталу"
(CadastralQuarterNumber) зазначається тризначний номер
кадастрового кварталу. 9.2.2. В елементі "Інформація про регіон" (RegionalContacts)
вказуються такі дані: прізвище, ім'я та по батькові керівника органу виконавчої
влади або органу місцевого самоврядування на дату затвердження
документації із землеустрою (LocalAuthorityHead); прізвище, ім'я та по батькові начальника територіального
органу Держкомзему на рівні району (міста) на дату погодження
документації із землеустрою (DKZRHead). 9.2.3. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів
кадастрового кварталу" (Externals) зазначаються відомості про
зовнішні межі кадастрового кварталу. В елементі "Блок опису
внутрішніх полігонів кадастрового кварталу" (Internals)
зазначаються відомості про внутрішні межі кадастрового кварталу.
Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою
елемента "Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона кадастрового
кварталу" (Boundary) згідно із додатком 12 ( za157-10 )
(комплексний тип "Межа об'єкта"). 9.2.4. В елементі "Блок опису земельних ділянок" (Parcels)
зібрані всі дані про кожну земельну ділянку (ParcelInfo), з яких
складається кадастровий квартал. 9.2.5. Елемент "Земельна ділянка" (ParcelInfo) вказує на
перехід до наступного відповідного елемента, інформація про який
зазначена у розділі X цих Вимог.
X. Земельна ділянка
10.1. Елемент "Земельна ділянка" (ParcelInfo) наведений у
додатку 15 ( za157-10 ).
10.2. Елемент "Земельна ділянка" (ParcelInfo) складається з
таких елементів: "Місцезнаходження земельної ділянки" (ParcelLocationInfo); "Категорія та цільове призначення (використання) земельної
ділянки" (CategoryPurposeInfo); "Форма власності на земельну ділянку" (OwnershipInfo); "Метрична інформація земельної ділянки, обмеження її
використання та угідь" (ParcelMetricInfo); "Блок опису усіх власників або користувачів земельної
ділянки" (Proprietors); "Право користування земельною ділянкою" (LegalModeInfo); "Реквізити документації" (TechnicalDocumentationInfo); "Державний акт на земельну ділянку" (StateActInfo); "Грошова оцінка земельної ділянки" (ValuationInfo); "Блок опису оренди земельної ділянки" (Leases); "Блок опису суборенди земельної ділянки" (Subleases); "Блок опису усіх обмежень земельної ділянки" (Restrictions); "Блок опису усіх угідь земельної ділянки" (LandsParcel); "Блок опису усіх суміжників кадастрової одиниці"
(AdjacentUnits).
10.3. Кожний з елементів, зазначених у пункті 10.2 цих Вимог,
має свій перелік елементів і даних, які характеризують земельну
ділянку та права на неї як на об'єкт земельних відносин.
XI. Місцезнаходження земельної ділянки
11.1. Елемент "Місцезнаходження земельної ділянки"
(ParcelLocationInfo) наведений у додатку 16 ( za157-10 ).
11.2. Елемент "Місцезнаходження земельної ділянки"
(ParcelLocationInfo) складається з таких елементів і даних: 11.2.1. В елементі "Регіон" (Region) зазначаються назви
одиниць адміністративно-територіальних утворень: Автономна
Республіка Крим, область, міста Київ або Севастополь. 11.2.2. В елементі "Назва населеного пункту" (Settlement)
вказується назва села, селища, міста без врахування належності
земельної ділянки до земель населеного пункту чи її знаходження за
межами населеного пункту. 11.2.3. В елементі "Назва району" (District) вказується назва
району, в якому розташовано населений пункт. 11.2.4. В елементі "Відношення до населеного пункту"
(ParcelLocation) зазначається належність земельної ділянки до
земель в межах населеного пункту (Urban) або інформація про те, що
земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту (Rural). 11.2.5. В елементі "Адреса земельної ділянки" (ParcelAddress)
зазначається місцезнаходження земельної ділянки. У разі якщо
земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, елемент
"Адреса земельної ділянки" складається з таких елементів: "Тип (вулиця, проспект, провулок)" (StreetType); "Назва вулиці" (StreetName); "Номер будинку" (Building); "Номер корпусу" (Block). 11.2.6. В елементі "Блок додаткової інформації"
(AdditionalInfoBlock) зазначається вся необхідна додаткова
інформація (AdditionalInfo) про місцезнаходження земельної
ділянки.
XII. Категорія та цільове призначення (використання)
земельної ділянки
12.1. Елемент "Категорія та цільове призначення
(використання) земельної ділянки" (CategoryPurposeInfo) наведений
у додатку 17 ( za157-10 ).
12.2. Елемент "Категорія та цільове призначення
(використання) земельної ділянки" (CategoryPurposeInfo)
складається з таких елементів і даних: 12.2.1. В елементі "Категорія земель" (Category) зазначається
вид категорії земель за їх основним цільовим призначенням
(використанням) згідно із додатком 18 ( za157-10 ). 12.2.2. В елементі "Цільове призначення (використання)
земельної ділянки" (Purpose) зазначається цільове призначення
(використання) земельної ділянки згідно із документацією із
землеустрою. 12.2.3. В елементі "Цільове призначення згідно з документом,
що є підставою для набуття права" (Use) вказується вид цільового
призначення, який зазначений у документі, на підставі якого
здійснюється передача земельної ділянки у власність або
користування.
XIII. Форма власності на земельну ділянку
13.1. Елемент "Форма власності на земельну ділянку"
(OwnershipInfo) наведений у додатку 19 ( za157-10 ).
13.2. Елемент "Код форми власності" (Code) елемента "Форма
власності на земельну ділянку" (OwnershipInfo) заповнюється згідно
з переліком "Форми власності на земельну ділянку", наведеним у
додатку 20 ( za157-10 ).
XIV. Метрична інформація земельної ділянки,
обмежень її використання та угідь
14.1. Елемент "Метрична інформація земельної ділянки,
обмежень її використання та угідь" (ParcelMetricInfo) наведений у
додатку 21 ( za157-10 ).
14.2. Елемент "Метрична інформація земельної ділянки,
обмежень її використання та угідь" (ParcelMetricInfo) складається
з елементів, які містять елементи стосовно внесення метричних
даних кадастрових одиниць. 14.2.1. В елементі "Унікальний номер ділянки в межах
кварталу" (ParcelID) зазначається унікальний чотиризначний номер
земельної ділянки в межах кварталу. 14.2.2. Елемент "Опис земельної ділянки" (Description)
містить довільний опис земельної ділянки. 14.2.3. В елементі "Площа земельної ділянки" (Area)
зазначаються одиниці виміру площі земельної ділянки
(MeasurementUnit), значення площі (Size) та метод її визначення
(DeterminationMethod), а саме: обчислення площі за значеннями координат точок повороту меж
земельної ділянки, зазначених в обмінному файлі
(ExhangeFileCoordinates); згідно із значенням площі, вказаним у правовстановлювальному
документі (DocExch); переобчислювання (Calculation) із зазначенням системи
координат, в якій відбувалося переобчислення. 14.2.4. В елементі "Похибка" (Error) зазначається середня
квадратична похибка обчислення площі земельної ділянки. 14.2.5. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів земельної
ділянки" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні межі
земельної ділянки. 14.2.6. В елементі "Блок опису внутрішніх полігонів земельної
ділянки" (Internals) зазначаються відомості про внутрішні межі
земельної ділянки.
14.3. Внесення відомостей у елементи, передбачені
підпунктами 14.2.5 та 14.2.6 пункту 14.2 цих Вимог, здійснюється
за допомогою елемента (Boundary) згідно із додатком 12
( za157-10 ) (комплексний тип "Межа об'єкта").
14.4. Якщо ділянка складається з кількох полігонів (так звані
архіпелаги), то зовнішніх (Externals) меж може бути більше однієї.
За наявності вкраплених ділянок (внутрішніх полігонів, так званих
"бубликів") відповідний елемент (Externals) включає в себе один
або декілька внутрішніх полігонів.
XV. Інформація про власника земельної ділянки
15.1. Елемент "Інформація про власника земельної ділянки"
(ProprietorInfo) наведений у додатку 22 ( za157-10 ).
15.2. Елемент "Інформація про власника земельної ділянки"
(ProprietorInfo) складається з таких елементів: 15.2.1. Якщо земельна ділянка перебуває у спільній частковій
власності, то в елементі "Частка земельної ділянки" (ParcelPart)
зазначається частка кожного із співвласників земельної ділянки у
відсотках (Percent) або у вигляді дробу (Part). У разі зазначення
частки у вигляді дробу вказуються чисельник (Numerator) та
знаменник (Denominator) частки земельної ділянки. 15.2.2. В елементі "Інформація про власника земельної
ділянки" (Authentication) вказується інформація про власника
земельної ділянки - фізичну особу (NaturalPerson) або юридичну
особу (LegalEntity), яка є власником земельної ділянки або набуває
її у власність. Якщо земельна ділянка перебуває у спільній
власності, то співвласники зазначаються послідовно в алфавітному
порядку за прізвищем для фізичних осіб та за найменуванням для
юридичних осіб. 15.2.3. В елементі "Шифр рядка власника за формою 6-зем"
(ProprietorCode) зазначається шифр рядка відповідного власника
земельної ділянки згідно ізформою N 6-зем "Звіт про наявність
земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами,
угіддями та видами економічної діяльності" (річна),
затвердженою наказом Держкомстату України від 05.11.98 N 377
( z0788-98, za788-98 ), зареєстрованим у Мін'юсті України 14.12.98
за N 788/3228. 15.2.4. В елементі "Пільги" (Privilege) вказується інформація
про пільги, які має особа щодо земельної ділянки. У цьому елементі
зазначаються такі відомості: в елементі "Дані про пільги" (RegistrationInfo) вказуються
стаття закону, що передбачає пільгу (RegName), та дата виникнення
права на пільгу (RegistrationDate). 15.2.5. В елементі "Підстава набуття права власності"
(PropertyAcquisitionJustification) зазначаються умови та реквізити
документа, що є підставою для набуття права власності на земельну
ділянку. У цьому елементі вказується така інформація: назва документа (код) (Document); номер документа (DocumentNumber); дата прийняття (укладення) документа (DocumentDate); назва органу, який прийняв рішення стосовно передачі
земельної ділянки у власність (ApprovalAuthority). 15.2.6. Відомості до елемента "Назва документа (код)"
(Document) вносяться згідно з переліком підстав набуття прав на
земельну ділянку, наведеним у додатку 23 ( za157-10 ). 15.2.7. В елементі "Блок додаткової інформації"
(AdditionalInfoBlock) вказується додаткова інформація
(AdditionalInfo) про власника земельної ділянки.
XVI. Права користування земельною ділянкою
16.1. Елемент "Права користування земельною ділянкою"
(LegalModeInfo) наведений у додатку 24 ( za157-10 ).
16.2. Елемент "Права користування земельною ділянкою"
(LegalModeInfo) складається з елементів та відомостей про
користування земельною ділянкою і осіб, які набули або набувають
права користування земельною ділянкою. 16.2.1. В елементі "Дані про права користування земельною
ділянкою" (LegalModeType) зазначаються відомості про права
користування земельною ділянкою згідно із додатком 25 (za157-10 ). 16.2.2. В елементі "Термін дії права" (Duration) зазначаються
відомості про терміни, з якими пов'язані початок (StartDate) та
закінчення (ExpirationDate) терміну дії права на земельну ділянку. 16.2.3. В елементі "Особа, яка набула (набуває) право"
(Grantee) зазначається інформація про особу, яка набула або
набуває право на земельну ділянку. 16.2.4. В елементі "Особа, яка передає право" (Grantor)
зазначається інформація про особу, яка надає в користування
земельну ділянку. 16.2.5. Внесення відомостей у елементи, передбачені
підпунктами 16.2.3 та 16.2.4 пункту 16.2 цих Вимог, здійснюється
за допомогою елементів "Дані про фізичну особу" (NaturalPerson) та
"Дані про юридичну особу" (LegalEntity) залежно від того, фізична
чи юридична особа набуває або надає в користування таку земельну
ділянку.
XVII. Реквізити документації
17.1. Елемент "Реквізити документації"
(TechnicalDocumentationInfo) наведений у додатку 26 ( za157-10 ).
17.2. Елемент "Реквізити документації"
(TechnicalDocumentationInfo) складається з елементів, які містять
інформацію про вид документації, проведення її державної
експертизи та затвердження. 17.2.1. В елементі "Вид документації" (DocumentationType)
зазначається код виду документації згідно із додатком 9
( za157-10 ). 17.2.2. В елементі "Дата складання документації"
(DraftingDate) вказується дата складання документації виконавцем
робіт (з урахуванням витрат часу на доопрацювання, що обумовлені
зауваженнями, викладеними у висновку державної експертизи
землевпорядної документації). 17.2.3. В елементі "Реєстраційні дані документації"
(RegistrationDate) зазначається така інформація: в елементі "Обліковий номер документації"
(BookNumber) - номер документації, який присвоюється її
розробником або територіальним органом Держкомзему чи
відокремленим структурним підрозділом Центру ДЗК; в елементі "Дата реєстрації" (RegistrationDate) - дата
реєстрації документації; в елементі "Орган, що зареєстрував документацію"
(RegistrationAuthority) - назва органу, який зареєстрував
документацію. 17.2.4. В елементі "Відмітка щодо видачі реєстраційної
картки" (RegistrationCard) зазначається така інформація: обліковий номер (BookNumber); дата видачі реєстраційної картки (IssuanceDate). 17.2.5. В елементі "Перелік документів, які використовуються
для формування обмінного файлу" (DocumentList) послідовно
відповідно до змісту документації вказується код документа згідно
із додатком 10 ( za157-10 ). У разі відсутності коду документа,
який міститься у документації, зазначається його повна назва. 17.2.6. В елементі "Відомості про проходження державної
експертизи землевпорядної документації" (Expertise) зазначається
така інформація: потреба у проведенні державної експертизи
(ExperiseRequired) - вказуються відомості стосовно необхідності
проведення обов'язкової державної експертизи документації згідно
із Законом України "Про державну експертизу землевпорядної
документації" ( 1808-15 ) відповідно до додатка 11 ( za157-10 ); назва органу Держкомзему (ExpertiseAuthority) - назва
структурного підрозділу центрального апарату або територіального
органу Держкомзему, який проводив державну експертизу
землевпорядної документації; висновок державної експертизи землевпорядної документації
(ExpertOpinion), де зазначаються типи висновків експертизи
землевпорядної документації згідно із переліком, наведеним у
додатку 27 ( za157-10 ); дата висновку (ExpertiseDate) - дата висновку державної
експертизи землевпорядної документації відповідно до вимог Закону
України "Про державну експертизу землевпорядної документації"
( 1808-15 ); номер висновку (ExpertiseNumber) - номер висновку державної
експертизи землевпорядної документації. 17.2.7. В елементі "Затвердження документації" (ApprovalInfo)
зазначаються відомості про: назву органу (орган державної влади або орган місцевого
самоврядування), який затвердив документацію (ApprovalAuthority); дату документа, яким затверджено документацію (ApprovalDate); номер документа, яким затверджено документацію
(ApprovalNumber); назву документа, яким затверджено документацію
(ApprovalDocument). 17.2.8. В елементі "Дата акта приймання-передачі"
(ApprovalActDate) зазначається дата підписання акта
приймання-передачі виконаних робіт із землеустрою між їх
розробником та замовником.
17.3. Якщо документація не проходила державної експертизи
землевпорядної документації, то в елементі "Відомості про
проходження державної експертизи землевпорядної документації"
(Expertise) не заноситься інформація відповідно до елементів
ExpertiseAuthority, ExpertOpinion, ExpertiseDate та
ExpertiseNumber, тобто не зазначається інформація про назву
структурного підрозділу центрального апарату або територіального
органу Держкомзему, дату та номер висновку експертизи.
XVIII. Державний акт на земельну ділянку
18.1. Елемент "Державний акт на земельну ділянку"
(StateActInfo) наведений у додатку 28 ( za157-10 ).
18.2. Елемент "Державний акт на земельну ділянку"
(StateActInfo) складається з елементів, до яких вноситься
інформація про реквізити державного акта, його видачу та державну
реєстрацію. 18.2.1. В елементі "Тип державного акта" (StateActType)
зазначається назва державного акта на земельну ділянку згідно із
додатком 29 ( za157-10 ). 18.2.2. В елементі "Бланк державного акта" (StateActForm)
зазначаються серія (Series) та номер (Number) державного акта. 18.2.3. В елементі "Реєстрація державного акта"
(StateActRegistrationInfo) зазначаються номер книги записів
реєстрації державних актів на право власності на землю та на право
постійного користування землею, договорів оренди землі
(RegistrationBookNumber), в яку внесено запис про державну
реєстрацію державного акта, та номер її розділу (SectionNumber),
реєстраційний номер державного акта (RegistrationNumber), дата
реєстрації (RegistrationDate), а також відомості про осіб, які
підписали та зареєстрували державний акт (RegistrationPersonInfo). 18.2.4. В елементі "Відомості про осіб, які підписали та
зареєстрували державний акт" (RegistrationPersonInfo) зазначаються
відомості про: осіб, які підписали державний акт (SignedByName), із
зазначенням їх посад (SignedByPosition); особу, яка зареєструвала державний акт (RegisteredBy), та
відповідно її посаду (RegisteredByPosition). 18.2.5. В елементі "Дата видачі державного акта"
(DeliveryDate) вказується дата видачі державного акта набувачу
земельної ділянки або його представнику. 18.2.6. В елементі "Відомості про особу, яка отримала
державний акт" (DeliveryPerson) зазначаються дані про фізичну
особу, якій видано державний акт (NaturalPerson), згідно із
додатком 30 ( za157-10 ). 18.2.7. В елементі "Документ, на підставі якого видано
державний акт" (EntitlementDocument) вказуються назва документа
(код) (Document), номер документа (DocumentNumber), дата прийняття
(укладення) документа (DocumentDate) та назва органу, який прийняв
рішення (ApprovalAuthority). Відомості до елемента "Назва
документа (код)" (Document) вносяться згідно з переліком підстав
набуття прав на земельну ділянку, наведеним у додатку 23
( za157-10 ). 18.2.8. В елементі "Відомості про відмітку на державному
акті" (MarkInfo) послідовно залежно від розташування даних у
державному акті на право власності на земельну ділянку
зазначаються відомості про: відмітку нотаріуса на державному акті на право власності на
земельну ділянку (NotaryMark), у тому числі зазначаються
найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та
(або) прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який проставив
відмітку (NotaryName), дата проставляння відмітки (NotaryMarkDate)
та її номер (NotaryMarkNumber); відмітку територіального органу Держкомзему на державному
акті на право власності на земельну ділянку
(RegistrationAuthorityMark), у тому числі зазначаються
найменування територіального органу Держкомзему
(RegistrationAuthorityName), дата проставляння відмітки
(RegistrationAuthorityDate) та її номер
(RegistrationAuthorityNumber); осіб, які набули (набувають) право власності на земельну
ділянку (OwnerName), шляхом проставляння відмітки на державному
акті.
XIX. Оцінка земельної ділянки
19.1. Елемент "Оцінка земельної ділянки" (ValuationInfo)
наведений у додатку 31 ( za157-10 ).
19.2. Елемент "Оцінка земельної ділянки" (ValuationInfo)
складається з елементів, які містять відомості про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки.
19.3. В елементі "Нормативна грошова оцінка" (Normative)
зазначаються відомості про: дату оцінки (ValuationDate) - вказується дата складання
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель; значення грошової оцінки (Value) - вартість земельної ділянки
згідно із нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки у
гривнях; виконавця нормативної грошової оцінки земель
(Executor) - відомості про суб'єкта господарювання, який проводив
нормативну грошову оцінку земель, згідно із додатком 4
( za157-10 ); дані про технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки (ValuationDocumentation) - зазначаються номер
технічної документації (Number) та описова частина документації
(Attribute).
XX. Оренда земельної ділянки
20.1. Елемент "Оренда земельної ділянки" (LeaseInfo)
наведений у додатку 32 ( za157-10 ).
20.2. Елемент "Оренда земельної ділянки" (LeaseInfo)
складається з елементів та даних про договір оренди земельної
ділянки. 20.2.1. В елементі "Рішення про передачу земельної ділянки в
оренду" (ExecutivePowerDecision) зазначається інформація про
орган, який прийняв рішення про передачу земельної ділянки в
оренду (ExecutivePower), вид документа (ApprovalDocument), назву
документа (ApprovalDocumentName), дату його прийняття
(ApprovalDate) та номер (ApprovalDocumentNumber). Цей елемент заповнюється у разі передачі земельної ділянки в
оренду із земель державної або комунальної власності. 20.2.2. В елементі "Інформація про договір оренди земельної
ділянки" (LeaseAgreement) зазначаються дані про: всіх орендарів земельної ділянки (Leasees) із зазначенням
інформації щодо кожного орендаря земельної ділянки (Leasee) згідно
із додатком 30 або 33 ( za157-10 ) залежно від особи, яка виступає
орендарем земельної ділянки (фізичної або юридичної особи); площу земельної ділянки або її частини, наданої в оренду
(зазначається у квадратних метрах або гектарах) (Area); строк оренди земельної ділянки: дата початку оренди
(StartDate), дата закінчення оренди (ExpirationDate) та строк дії
оренди (LeaseDuration); орендну плату (Rent), яка включає в себе інформацію про
розмір орендної плати за користування земельною ділянкою або її
частиною, визначеною у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі
(OtherRent); реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди
(RegistrationNumber); дату державної реєстрації договору оренди
(RegistrationDate) - дату внесення запису про реєстрацію договору
оренди землі до книги записів реєстрації державних актів на право
власності на землю та на право постійного користування землею,
договорів оренди землі. 20.2.3. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів оренди
земельної ділянки" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні
межі орендованої земельної ділянки. В елементі "Блок опису
внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки" (Internals)
зазначаються відомості про внутрішні межі орендованої земельної
ділянки. Внесення відомостей у елементи здійснюється за допомогою
елемента (Boundary) згідно із додатком 12 ( za157-10 )
(комплексний тип "Межа об'єкта").
XXI. Суборенда земельної ділянки
21.1. Елемент "Суборенда земельної ділянки" (SubleaseInfo)
наведений у додатку 34 ( za157-10 ).
21.2. Елемент "Суборенда земельної ділянки" (SubleaseInfo)
складається з елементів та даних про договір суборенди земельної
ділянки. 21.2.1. В елементі "Блок опису усіх суборендарів"
(Subleasees) зазначаються відомості про фізичних або юридичних
осіб (суборендарів земельної ділянки) згідно із додатком 30 або 33
( za157-10 ). 21.2.2. В елементі "Дата державної реєстрації договору
суборенди землі" (RegistrationDate) вказується дата внесення
запису про реєстрацію договору суборенди землі до книги записів
реєстрації державних актів на право власності на землю та на право
постійного користування землею, договорів оренди землі. 21.2.3. В елементі "Реєстраційний номер договору суборенди
землі" (RegistrationNumber) вказується реєстраційний номер
договору суборенди земельної ділянки встановленої форми. 21.2.4. В елементі "Площа земельної ділянки або її частини"
(Area) зазначається площа земельної ділянки або її частини,
переданої в суборенду. 21.2.5. В елементі "Плата за суборенду" (Subrent) вказується
інформація про розмір орендної плати за користування земельною
ділянкою або її частиною, визначений у договорі у грошовій
(MoneySubrent) чи іншій формі (OtherSubrent). 21.2.6. В елементі "Строк суборенди" (SubleaseTerm)
зазначаються відомості про строк суборенди земельної ділянки: дата
початку суборенди (StartDate), дата закінчення суборенди
(ExpirationDate) та строк дії суборенди (SubleaseDuration). 21.2.7. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів суборенди
земельної ділянки" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні
межі суборендованої земельної ділянки. В елементі "Блок опису
внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки" (Internals)
зазначаються відомості про внутрішні межі суборендованої земельної
ділянки. Внесення відомостей у елементи здійснюється за допомогою
елемента (Boundary) згідно із додатком 12 ( za157-10 )
(комплексний тип "Межа об'єкта").
XXII. Земельний сервітут, емфітевзис,
суперфіцій та інші обмеження
щодо користування земельною ділянкою
22.1. Елемент "Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та
інші обмеження щодо користування земельною ділянкою"
(RestrictionInfo) наведений у додатку 35 ( za157-10 ).
22.2. Елемент "Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та
інші обмеження щодо користування земельною ділянкою"
(RestrictionInfo) включає елементи, у яких зазначається інформація
про встановлення та припинення обмеження щодо використання
земельної ділянки. 22.2.1. В елементі "Код обмеження" (RestrictionCode)
вказується код згідно із переліком обмежень щодо користування
земельною ділянкою, наведеним у додатку 36 ( za157-10 ). 22.2.2. В елементі "Зміст обмеження" (RestrictionName)
зазначається назва обмеження щодо користування земельною ділянкою. 22.2.3. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів зони
обмеження" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні межі
зони обмеження. В елементі "Блок опису внутрішніх полігонів зони
обмеження" (Internals) зазначаються відомості про внутрішні межі
зони обмеження. Внесення відомостей у елементи здійснюється за
допомогою елемента (Boundary) згідно із додатком 12 ( za157-10 )
(комплексний тип "Межа об'єкта"). 22.2.4. В елементі "Підстава для виникнення права земельного
сервітуту, емфітевзису, суперфіція та інших обмежень щодо
користування земельною ділянкою " (RestrictionEntitlement)
вказуються відомості про: код документа, на підставі якого виникає право
(DocumentType), згідно з додатком 37 ( za157-10 ); повну назву документа, на підставі якого виникає обмеження
щодо користування земельною ділянкою (DocumentName); дату прийняття (укладення) документа, що є підставою для
встановлення обмеження щодо користування земельною ділянкою
(DocumentDate); дані про фізичну особу (NaturalPerson) та (або) юридичну
особу (LegalEntity), які прийняли (уклали) документ, що є
підставою для встановлення обмеження щодо користування земельною
ділянкою. 22.2.5. В елементі "Термін дії" (RestrictionTerm)
зазначаються відомості про строк (Time) обмеження користування
земельною ділянкою: дата початку дії обмеження (StartDate), дата
закінчення дії обмеження (ExpirationDate), строк дії обмеження
(Duration). У разі встановлення обмеження на невизначений строк
про це зазначається в елементі "Постійний" (Permanent). 22.2.6. В елементі "Дата реєстрації обмеження"
(RegistrationDate) вказується дата реєстрації обмеження щодо
користування земельною ділянкою. 22.2.7. В елементі "Реєстраційний номер обмеження"
(RegistrationNumber) зазначається реєстраційний номер обмеження
щодо користування земельною ділянкою або номер реєстрації
документа, на підставі якого встановлюється обмеження. 22.2.8. В елементі "Блок опису усіх осіб, на користь яких
встановлено обмеження" (Beneficiaries) зазначаються відомості про
фізичних (NaturalPerson) та (або) юридичних осіб (LegalEntity), на
користь яких встановлено обмеження щодо користування земельною
ділянкою. 22.2.9. В елементі "Плата за користування земельною ділянкою"
(Payment) вказується інформація про платність (Paid) або
безоплатність (Free) користування земельною ділянкою; якщо
користування земельною ділянкою є платним, то зазначається розмір
плати у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі (OtherRent).
XXIII. Угіддя земельної ділянки
23.1. Елемент "Угіддя земельної ділянки" (LandParcelInfo)
наведений у додатку 38 ( za157-10 ).
23.2. Елемент "Угіддя земельної ділянки" (LandParcelInfo)
включає елементи, у яких зазначаються ідентифікаційні та метричні
дані угідь земельної ділянки. 23.2.1. В елементі "Кадастровий номер" (CadastralCode)
зазначається унікальний кадастровий номер земельної ділянки. 23.2.2. В елементі "Код угіддя" (LandCode) зазначається номер
графи, в якій наведена інформація про угіддя, згідно з формою
N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками
землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної
діяльності" (річна), затвердженою наказом Держкомстату України від
05.11.98 N 377 ( z0788-98, za788-98 ), зареєстрованим у Мін'юсті
України 14.12.98 за N 788/3228. 23.2.3. В елементі "Метрична інформація" (MetricInfo)
зазначаються такі дані: "Площа угіддя" (Area) - включає інформацію про одиниці виміру
площі угіддя (MeasurementUnit), значення площі (Size), метод
визначення площі (DeterminationMethod): за координатами точок
повороту меж угіддя, зазначеними в обмінному файлі
(ExhangeFileCoordinates), згідно із значенням площі, вказаним у
правовстановлювальному документі (DocExch), або шляхом
переобчислювання (Calculation); "Периметр угіддя" (Perimeter) - периметр межі угіддя; "Середня квадратична похибка обчислення площі угіддя"
(Error); опис меж угідь земельної ділянки лініями (полілініями)
здійснюється за допомогою елементів "Блок опису зовнішніх
полігонів угіддя" (Externals) та "Блок опису внутрішніх полігонів
угідь земельної ділянки" (Internals). Внесення відомостей у ці
елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно із
додатком 12 ( za157-10 ) (комплексний тип "Межа об'єкта").
XXIV. Суміжники кадастрової одиниці
24.1. Елемент "Суміжники кадастрової одиниці"
(AdjacentUnitInfo) наведений у додатку 39 ( za157-10 ).
24.2. Елемент "Суміжники кадастрової одиниці"
(AdjacentUnitInfo) включає елементи, у яких зазначаються відомості
про суміжні ділянки, кадастрові одиниці та осіб, які є їх
власниками або розпорядниками. 24.2.1. В елементі "Кадастровий номер суміжної кадастрової
одиниці" (CadastralNumber) вказується унікальний номер суміжної
кадастрової одиниці. 24.2.2. В елементі "Межі з суміжником" (AdjacentBoundary)
зазначається опис меж із суміжною кадастровою одиницею згідно із
додатком 12 ( za157-10 ) (комплексний тип "Межа об'єкта"). 24.2.3. В елементі "Ознака конфлікту меж" (Conflict)
вказуються межі, які перетинаються із сусідніми кадастровими
одиницями. 24.2.4. В елементі "Власник або розпорядник" (Proprietor)
зазначається особа, яка є власником суміжної кадастрової одиниці
або має право розпоряджатися нею. 24.2.5. В елементі "Блок додаткової інформації"
(AdditionalInfoBlock) зазначається будь-яка додаткова інформація в
довільній формі, що стосується суміжної кадастрової одиниці.
XXV. Комплексні типи
25.1. Для внесення даних до елементів обмінного файлу
використовуються уніфіковані типи даних (комплексні типи), які
наведені у додатках 4, 6, 12, 30, 33, 40, 41 ( za157-10 ).
25.2. У комплексному типі "Дані про виконавця робіт"
(ExecutorInfo) зазначається інформація про: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця або
найменування юридичної особи, яка є розробником документації із
землеустрою (CompanyName); ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, яка є
розробником документації із землеустрою (EDRPOU); ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності) фізичної
особи, яка є розробником документації із землеустрою (TaxNumber); ліцензії на проведення робіт із землеустрою та (за наявності)
на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт
(License), а саме: серія (LicenseSeries), номер (LicenseNumber),
дата видачі (LicenseIssuedDate) ліцензій; особу, що відповідає за дотримання вимог законодавства при
виконанні таких робіт (Chief), із зазначенням її прізвища, імені,
по батькові (ChiefName) та посади (ChiefPosition); особу, яка є безпосереднім виконавцем робіт із землеустрою,
із зазначенням її прізвища, імені, по батькові (ExecutorName),
посади (ExecutorPosition) і контактної інформації (ContactInfo); місцезнаходження (місце проживання) (PostalAddress) виконавця
робіт з використанням комплексного типу, зазначеного у
пункті 25.12 цього розділу.
25.3. Комплексний тип "Дані про виконавця робіт" наведений у
додатку 4 ( za157-10 ).
25.4. У комплексному типі "Координати вузлів полігона
кадастрової одиниці" (PointInfo) зазначаються дані про: визначення вузлів полігона кадастрової одиниці (Point) та
присвоєння унікального номера вузлу полігона (UPID), його
ім'я (PN) та метод їх визначення (DeterminationMethod); просторові координати точок повороту меж кадастрової
одиниці (X), (Y), точність їх визначення (MX), (MY), а також
відомості про закріплення їх межовими знаками (Н) та точність
встановлення межових знаків (MH), опис точки (Description).
25.5. Комплексний тип "Координати вузлів полігона кадастрової
одиниці" наведений у додатку 6 ( za157-10 ).
25.6. У комплексному типі "Межа об'єкта" (Boundary)
зазначаються дані про: опис меж (ліній, поліліній) кадастрової одиниці, угідь,
обмежень, частини земельної ділянки, на яку поширюється право
користування (об'єкта), та присвоєння унікальних номерів полілінії
об'єкта, номерів вузлів її початку та закінчення; замкнутість ліній (поліній) об'єкта в межах кадастрової
одиниці.
25.7. Комплексний тип "Межа об'єкта" (Boundary) наведений у
додатку 12 ( za157-10 ).
25.8. У комплексному типі "Дані про фізичну особу"
(NaturalPerson) зазначаються відомості про: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи з використанням
комплексного типу, зазначеного у пункті 25.14 цього розділу; ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності) фізичної
особи (TaxNumber); документ, що посвідчує особу (Passport), а саме: назва
документа (DocumentType), серія (PassportSeries), номер
(PassportNumber), дата видачі (PassportIssuedDate) та орган, який
видав документ (IssuanceAuthority); додаткові дані про фізичну особу (AdditionalInfo); громадянство фізичної особи (Citizenship); місце проживання фізичної особи (Address) з використанням
комплексного типу, зазначеного у пункті 25.12 цього розділу.
25.9. Комплексний тип "Дані про фізичну особу" наведений у
додатку 30 ( za157-10 ).
25.10. У комплексному типі "Дані про юридичну особу"
(LegalEntity) зазначаються такі відомості: найменування юридичної особи (Name); ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи
(EDRPOU); місцезнаходження юридичної особи (Address) з використанням
комплексного типу, зазначеного у пункті 25.12 цього розділу; додаткова інформація про юридичну особу (AdditionalInfo).
25.11. Комплексний тип "Дані про юридичну особу" наведений у
додатку 33 ( za157-10 ).
25.12. У комплексному типі "Адреса" (Address) зазначаються
такі дані: код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96
( v0160207-96 ) (Country); поштовий індекс (ZIP); назва адміністративно-територіального утворення: Автономна
Республіка Крим, назва області, місто Київ або Севастополь
(Region); назва району області, міста Києва або Севастополя чи міста
обласного значення (District); назва села, селища чи міста (Settlement); вулиця (проспект, бульвар, провулок, узвіз тощо) (Street); номер будинку (Building); номер корпусу (Block); номер квартири (офісу) (BuildingUnit).
25.13. Комплексний тип "Адреса" наведений у додатку 40
( za157-10 ).
25.14. У комплексному типі "Прізвище, ім'я, по батькові"
(FullNameType) зазначаються прізвище (LastName), ім'я (FirstName)
та по батькові (MiddleName) фізичної особи.
25.15. Комплексний тип "Прізвище, ім'я, по батькові"
наведений у додатку 41 ( za157-10 ).
XXVI. Електронний цифровий підпис обмінного файлу
26.1. Залежно від порядку формування та перевірки обмінного
файлу його зміст доповнюється елементами, які включають
електронний цифровий підпис та відомості про осіб, відповідальних
за формування даних обмінного файлу.
26.2. Електронний цифровий підпис в обмінному файлі
накладається згідно із вимогами Законів України "Про електронні
документи та електронний документообіг" ( 851-15 ) і "Про
електронний цифровий підпис" ( 852-15 ).
Директор Департаменту
державного земельного кадастру І.В.Славінвгору