Документ z0157-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.02.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.03.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.02.2007 N 119
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2007 р.
за N 157/13424

Про затвердження форми звітності N 1-ЗСО
"Звіт про продовження навчання для здобуття
повної загальної середньої освіти випускниками
9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"
та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до чинного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму звітності N 1-ЗСО "Звіт про продовження
навчання для здобуття повної загальної середньої освіти
випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" та
Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.
2. Зазначену форму та Інструкцію увести в дію, починаючи зі
звіту на початок 2007/2008 навчального року.
3. Установити, що забезпечення бланками форми та інструкцій
покладається на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки
Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій щорічно забезпечувати збір,
контроль, обробку та подання зведеної інформації до відділення
інформаційно-аналітичних систем управління науково-освітньою
галуззю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
МОН України, Головним управлінням статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в
місті Севастополі в установлені терміни.
5. Міністерству освіти і науки України забезпечувати подання
Державному комітету статистики України інформації в установлені
терміни.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огонь Ц.Г.
Міністр С.М.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
12.02.2007 N 119
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2007 р.
за N 157/13424

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ЗСО
"Звіт про продовження навчання для здобуття
повної загальної середньої освіти
випускниками 9-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів"

1. Загальні положення
1.1. Форма звітності N 1-ЗСО поширюється на всі денні
загальноосвітні навчальні заклади, вечірні (змінні) школи,
професійно-технічні навчальні заклади, які надають повну загальну
середню освіту, вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку
фахівців на основі базової загальної середньої освіти (далі -
заклади) незалежно від форм власності та підпорядкування, відділи
освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів, Міністерство
освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.
Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється
печаткою закладу.
1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни
та доповнення, потрібно терміново повідомити про це адресатів.
2. Порядок та термін подання звіту
2.1. Звіт щорічно складається за станом на 1 грудня.
2.2. Денні загальноосвітні навчальні заклади, вечірні
(змінні) школи подають звіт не пізніше 5 грудня відділам освіти
райдержадміністрацій та міськвиконкомів.
2.3. Професійно-технічні навчальні заклади, які надають повну
загальну середню освіту, вищі навчальні заклади, які здійснюють
підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти
усіх форм навчання (денна (очна); вечірня; заочна, дистанційна;
екстернатна), відділи освіти райдержадміністрацій та
міськвиконкомів (зведений звіт) подають Міністерству освіти і
науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій не пізніше 15 грудня.
2.4. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій зведений звіт по регіону подають
Міністерству освіти і науки України, Головним управлінням
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управлінню статистики в місті Севастополі не пізніше 25 грудня.
2.5. Міністерство освіти і науки України подає зведений звіт
Державному комітету статистики України не пізніше 15 січня.
3. Порядок складання звіту
3.1. При визначенні типу закладу необхідно керуватися нормами
законодавства, зокрема Законами України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) (із змінами), "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ) (із змінами), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (із
змінами), положеннями про відповідний тип навчального закладу,
затвердженими в установленому законодавством порядку, та статутом
навчального закладу.
3.2. В адресній частині бланка необхідно вказати ту форму
власності, яка зазначена в довідці органів державної статистики
про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України.
4. Заповнення звіту
4.1. У звіті наводяться дані про всіх учнів (студентів), які
закінчили 9-ті класи в своєму регіоні та тих, які прибули з інших
регіонів України (перелічених за рядками 02-28) для продовження
навчання.
4.2. Регіон, з якого прибув випускник, визначається на
підставі запису в свідоцтві про базову загальну середню освіту.
4.3. Дані про випускників, які прибули на навчання з інших
держав, наводяться за рядком 29 і не включаються до рядка 01.
4.4. У графі 1 за всіма рядками необхідно наводити дані про
загальну кількість усіх учнів (студентів), прийнятих на навчання,
а в графі 2 - випускників 9-х класів поточного року. Дані графи 1
повинні дорівнювати даним графи 2 або бути більшими за рахунок
випускників 9-х класів минулих років.
4.5. У звітах денних загальноосвітніх навчальних закладів
дані графи 2 повинні дорівнювати даним графи 3, вечірніх (змінних)
шкіл - графи 4, професійно-технічних навчальних закладів -
графи 5, вищих навчальних закладів - графи 6.
4.6. У зведеному звіті по району, місту, регіону сума даних
граф 3-6 повинна дорівнювати даним графи 2.
Начальник відділу праці
та нормативно-інформаційного
забезпечення О.М.Щеглова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
12.02.2007 N 119

ЗВІТ
про продовження навчання для здобуття
повної загальної середньої освіти
випускниками 9-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів
у 20___ / 20___ навчальному році

------------------------------------- | Подають: |Терміни | Форма N 1-ЗСО | |подання:| |--------------------------+--------| ЗАТВЕРДЖЕНО |денні загальноосвітні | не | Наказ МОН України |навчальні заклади, вечірні|пізніше | 12.02.2007 N 119 |(змінні) школи незалежно |5 грудня| за погодженням |від відомчого | | з Держкомстатом |підпорядкування і | | України |форми власності: | | |відділам освіти | | 1 раз на рік |райдержадміністрацій | | Поштова |(міськвиконкомів); | | |відділи освіти | | |райдержадміністрацій | | |(міськвиконкомів), | | |професійно-технічні | | |навчальні | | |заклади, які надають | не | |повну загальну |пізніше | |середню освіту, вищі | 15 | |навчальні заклади, | грудня | |які здійснюють | | |підготовку фахівців | | |на основі базової | | |загальної середньої | | |освіти - Міністерству | | |освіти і науки | | |Автономної Республіки | | |Крим, управлінням | | |освіти і науки | | |обласних, Київської | | |та Севастопольської | | |міських | | |держадміністрацій; | | |Міністерство освіти | не | |і науки Автономної |пізніше | |Республіки Крим, | 25 | |управління освіти і | грудня | |науки обласних, | | |Київської та | | |Севастопольської | | |міських | | |держадміністрацій: | | |- Міністерству освіти | | |і науки України; | | |- Головному управлінню | | |статистики в Автономній | | |Республіці Крим, | | |областях, місті Києві та | | |Управлінню статистики | | |в місті Севастополі; | | |Міністерство освіти | не | |і науки України - |пізніше | |Державному комітету |15 січня| |статистики України | | -------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-респондента інформації | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| |Тип закладу | |----------------------------------------------------------------| |Форма власності | |----------------------------------------------------------------| |Відомча належність | |----------------------------------------------------------------| |Кому подається | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Код | Коди організації-респондента | |форми|----------------------------------------------------------------| |доку-| за | тери- | виду |форми| організа-|міністерства,| |КС | |мента|ЄДРПОУ| торії |економіч-|влас-| ційно- | іншого | | | |за | |(КОАТУУ)| ної |ності| правової | централь- | | | |ДКУД | | | діяль- |(КФВ)| форми |ного органу, | | | | | | | ності | |господарю-| якому | | | | | | | (КВЕД) | | вання | підпорядко- | | | | | | | | | (КОПФГ) | вана | | | | | | | | | |організація -| | | | | | | | | | респондент | | | | | | | | | | інформації | | | | | | | | | | (СПОДУ)* | | | |-----+------+--------+---------+-----+----------+-------------+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------+--------+---------+-----+----------+-------------+---+---| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
--------------- * Тільки для підприємств (організацій) державної форми
власності.

РОЗПОДІЛ
за регіонами випускників 9-х класів, які одержали
базову загальну середню освіту і продовжують
навчання для здобуття повної загальної
середньої освіти

------------------------------------------------------------------------------------------ |Регіони, в яких | N | Усього | у тому | з них | | випускники |ряд-| прийнято | числі |--------------------------------------------| |одержали базову | ка |на навчання| випуск- | до 10-х | до 10-х |на I курси | на I курси| |загальну середню| |з регіонів | ників | класів | класів |професійно-| вищих | | освіту | | |поточного| денних | вечірніх|технічних |навчальних | | | | | року | загаль- |(змінних)|навчальних | закладів, | | | | | |ноосвітніх| шкіл |закладів у | які | | | | | |навчальних| |групи, що | здійснюють| | | | | | закладів | | надають | підготовку| | | | | | | | повну |фахівців на| | | | | | | |загальну | основі | | | | | | | |середню | базової | | | | | | | | освіту | загальної | | | | | | | | | середньої | | | | | | | | | освіти | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Усього | | | | | | | | |(сума даних | | | | | | | | |рядків 02-28) | 01 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |у тому числі: | | | | | | | | |Автономна | | | | | | | | |Республіка Крим | 02 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Вінницька | 03 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Волинська | 04 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Дніпропетровська| 05 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Донецька | 06 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Житомирська | 07 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Закарпатська | 08 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Запорізька | 09 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Івано- | 10 | | | | | | | |Франківська | | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Київська | 11 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Кіровоградська | 12 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Луганська | 13 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Львівська | 14 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Миколаївська | 15 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Одеська | 16 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Полтавська | 17 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Рівненська | 18 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Сумська | 19 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Тернопільська | 20 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Харківська | 21 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Херсонська | 22 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Хмельницька | 23 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Черкаська | 24 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Чернівецька | 25 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Чернігівська | 26 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |м. Київ | 27 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |м. Севастополь | 28 | | | | | | | |----------------+----+-----------+---------+----------+---------+-----------+-----------| |Крім того, | | | | | | | | |з інших держав | 29 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
"____" ___________ 20__ р. Керівник (заступник керівника)
_______________________ ______________________________
(прізвище та телефон (підпис та прізвище)
виконавця)
Начальник відділу праці
та нормативно-інформаційного
забезпечення О.М.Щегловавгору