Документ z0152-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.01.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.03.2015. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.01.2015  № 12


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2015 р.
за № 152/26597

Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки

Відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, що додається.

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Столярчук Б.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С. Божко

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії наук України
академік НАН України

Міністр екології та природних ресурсів України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваБ.Є. Патон

І. Шевченко


В. ДемчишинО.Л. Шейко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
ядерного регулювання України
28.01.2015  № 12


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2015 р.
за № 152/26597

ПОЛОЖЕННЯ
про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки

1. Це Положення визначає перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, переоформлення, внесення змін до чинних ліцензій чи видачі дубліката у разі втрати або пошкодження ліцензії.

2. Етапи життєвого циклу ядерної установки, провадження діяльності на яких підлягає ліцензуванню, визначені в статті 8 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

3. Для отримання (переоформлення, внесення змін) ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки експлуатуюча організація (далі - заявник) подає до Держатомрегулювання заяву за формою, встановленою в додатку 1 до цього Положення.

4. До заяви додаються:

копії засвідчених у встановленому законодавством порядку установчих документів (статуту або положення);

документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки, документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення (у випадку переоформлення або внесення змін до ліцензії, якщо такі документи подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на дату подання заяви, заявникові достатньо посилатися на ці документи). Перелік документів з урахуванням конкретного етапу життєвого циклу ядерної установки наведено в додатках 2, 3, 4 до цього Положення;

довідка про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації за формою, встановленою додатком 5 до цього Положення;

ліцензія, що підлягає переоформленню або до якої вносяться зміни;

документи, які обґрунтовують підстави для переоформлення або внесення змін до ліцензії.

5. Для видачі дубліката ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки ліцензіат подає до Держатомрегулювання такі документи:

заяву на видачу дубліката ліцензії за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії у разі його наявності.

Заступник директора
Департаменту з питань
безпеки ядерних установок -
державний інспектор
О. Григораш
Додаток 1
до Положення
про перелік документів,
що подаються експлуатуючою
організацією для отримання ліцензії
на провадження діяльності
на окремому етапі життєвого циклу
ядерної установки
(пункт 3)

ЗАЯВА
на отримання (переоформлення, внесення змін, видачу дубліката) ліцензії на провадження діяльностіДодаток 2
до Положення
про перелік документів,
що подаються експлуатуючою
організацією для отримання ліцензії
на провадження діяльності
на окремому етапі життєвого циклу
ядерної установки
(пункт 4)

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки

1. Копія генерального плану майданчика, на якому планується розмістити ядерну установку (далі - ЯУ), відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

2. Попередній звіт з аналізу безпеки ЯУ.

3. Проект ЯУ або копія документа про затвердження проекта ЯУ.

4. Копія плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів на етапах будівництва та введення в експлуатацію ЯУ відповідно до вимог статті 67 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

5. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі будівництва ЯУ.

6. Копія положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

7. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

8. Копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

9. Копії наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівнику та персоналу ЯУ, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, виданих та оформлених відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 року № 1471 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 284).

10. Копія акта визначення рівня фізичного захисту ЯУ, оформленого відповідно до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 625.

11. Довідка, складена заявником у довільній формі, про професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, розроблених заявником, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали ліцензію на провадження діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ЯУ, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до статей 17, 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

12. Копія фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740. При поданні заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк її дії - звіт про виконання фінансового плану, пов'язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ.

13. Довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

14. Копія програми забезпечення якості діяльності з фізичного захисту.

15. Інформація, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337.

16. Копія плану забезпечення фізичного захисту ЯУ та ядерних матеріалів на етапі будівництва та введення в експлуатацію ЯУ.

17. Копія концепції зняття з експлуатації ЯУ відповідно до статті 42 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».Додаток 3
до Положення
про перелік документів,
що подаються експлуатуючою
організацією для отримання ліцензії
на провадження діяльності
на окремому етапі життєвого циклу
ядерної установки
(пункт 4)

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі експлуатації ядерної установки

1. Копія генерального плану майданчика, на якому розміщено ядерну установку (далі - ЯУ), відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

2. Остаточний звіт з аналізу безпеки ЯУ.

3. Копія договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, укладеного відповідно до Закону України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 року № 953 «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду».

4. Копія плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів на етапі експлуатації ЯУ відповідно до статті 67 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

5. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі експлуатації ЯУ.

6. Копія положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

7. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

8. Копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

9. Копії наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівнику та персоналу ЯУ, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, виданих та оформлених відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 року № 1471 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 284).

10. Копія акта визначення рівня фізичного захисту ЯУ, оформленого відповідно до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 625.

11. Довідка, складена заявником у довільній формі, про професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, розроблених заявником, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали ліцензію на провадження діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ЯУ, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до статей 17, 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

12. Копія фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740. При поданні заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк її дії - звіт про виконання фінансового плану, пов'язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ.

13. Довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

14. Копія програми забезпечення якості діяльності з фізичного захисту відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

15. Інформація, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337.

16. Копія плану забезпечення фізичного захисту ЯУ та ядерних матеріалів на етапі експлуатації ЯУ.

17. Копія акта готовності об’єкта до експлуатації, оформленого відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461.

18. Копія технологічного регламенту безпечної експлуатації ЯУ.

19. Копія регламенту радіаційного контролю.

20. Копія інструкції з експлуатації ЯУ.

21. Копія інструкції з ліквідації аварій та аварійних ситуацій на ЯУ.

22. Копія керівництва з управління запроектними аваріями на ЯУ.

23. Копія аварійного плану ЯУ.

24. Копія плану аварійного реагування експлуатуючої організації.Додаток 4
до Положення
про перелік документів,
що подаються експлуатуючою
організацією для отримання ліцензії
на провадження діяльності
на окремому етапі життєвого циклу
ядерної установки
(пункт 4)

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі зняття з експлуатації ядерної установки

1. Копія генерального плану майданчика ядерної установки (далі - ЯУ), що знімається з експлуатації відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

2. Звіт з аналізу безпеки зняття з експлуатації ЯУ.

3. Копія договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду (у випадку, якщо до проекту (програми) зняття з експлуатації включені роботи з поводження з ядерними матеріалами) відповідно до Закону України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 року № 953 «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду».

4. Копія плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів на етапі зняття з експлуатації ЯУ відповідно до вимог статті 67 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

5. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі зняття з експлуатації ЯУ.

6. Копія положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

7. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

8. Копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

9. Копії наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівнику та персоналу ЯУ, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, виданих та оформлених відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 року № 1471 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 284).

10. Копія акта визначення рівня фізичного захисту ЯУ, оформленого у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 625 «Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії».

11. Довідка, складена заявником у довільній формі, про професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, розроблених заявником, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали ліцензію на провадження діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ЯУ, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до статей 17, 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», пункту 9 Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 263.

12. Копія фінансового плану, пов'язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740. При подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк її дії - звіт про виконання фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ.

13. Довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

14. Копія програми забезпечення якості діяльності з фізичного захисту відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

15. Інформація, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337.

16. Копія плану забезпечення фізичного захисту ЯУ та ядерних матеріалів на етапі зняття з експлуатації ЯУ.

17. Копія проекту (програми) зняття з експлуатації ЯУ.

18. Копія технологічного регламенту зняття з експлуатації ЯУ.

19. Копія регламенту радіаційного контролю.

20. Копія програми радіаційного захисту на етапі зняття з експлуатації ЯУ.

21. Копія інструкції з ліквідації аварій та аварійних ситуацій на ЯУ.

22. Копія керівництва з управління запроектними аваріями на ЯУ (у випадку коли до проекту (програми) зняття з експлуатації включено роботи з поводження з ядерними матеріалами).

23. Копія аварійного плану ЯУ.

24. Копія плану аварійного реагування експлуатуючої організації.

25. Копія програми поводження з радіоактивними відходами на етапі зняття з експлуатації ЯУ.

26. Копія програми поводження з ядерними матеріалами (у випадку коли до проекту (програми) зняття з експлуатації включено роботи з поводження з ядерними матеріалами).Додаток 5
до Положення
про перелік документів,
що подаються експлуатуючою
організацією для отримання ліцензії
на провадження діяльності
на окремому етапі життєвого циклу
ядерної установки
(пункт 4)

ДОВІДКА
про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації

№ з/п

Посада працівника

Прізвище, ім’я та по батькові

Освіта (найменування навчального закладу, кваліфікація, спеціальність)

Стаж роботи у сфері використання ядерної енергії

Найменування навчального закладу і строк підвищення кваліфікації (номер свідоцтва встановленого державного зразка)

Перевірка знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки або фізичного захисту (дата перевірки, номер протоколу)

Інформація про комісію з перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки або фізичного захисту (номер наказу про створення комісії, найменування навчального закладу, експлуатуючої організації тощо, при якій вона створена)

Примітка

__________________________
(керівник експлуатуючої організації)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)

вгору