Документ z0147-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.11.2015, підстава - z1219-15


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства соціальної
політики України
26.01.2015  № 54


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2015 р.
за № 147/26592

{Стандарт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 958 від 23.09.2015}

СТАНДАРТ
надання послуги з призначення і виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2002 року № 226/293/169 „Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за № 466/6754.

1.2. Цей Стандарт визначає механізм призначення і виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (далі - державна соціальна допомога).

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Державна соціальна допомога призначається і виплачується:

громадянам України, які постійно проживають на території України;

іноземцям та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне місце проживання в Україну, та особам, які набули статусу біженця.

Одержувачами послуги з призначення та виплати державної соціальної допомоги є інваліди з дитинства та діти-інваліди віком до 18 років.

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги

Для призначення державної соціальної допомоги одержувачі подають:

заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731 (далі - заява);

паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

оригінал та копію свідоцтва про народження дитини-інваліда;

довідку з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні;

довідку про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копію паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про місце проживання;

довідку про місце проживання законного представника, який подав заяву, чи копію паспорта з відомостями про місце проживання.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування.

ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для призначення державної соціальної допомоги особи звертаються до уповноважених органів за принципом „єдиного вікна” або до виїзного „мобільного соціального офіса”.

4.2. Час подання запиту на одержання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офіса”.

4.3. Черговість подання запиту на одержання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офіса”.

V. Послідовність дій одержувача та уповноваженого органу

5.1. Особи подають заяву та документи до неї, визначені розділом ІІІ цього Стандарту, у порядку, встановленому розділом ІV цього Стандарту.

5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом „єдиного вікна” органу соціального захисту населення або „мобільного соціального офіса”.

5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього необхідні документи та заяву, яку реєструє в журналі реєстрації заяв.

5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

перевіряє правильність заповнення бланка заяви та наявність документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги;

видає заявнику повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.

5.5. У випадку, коли до заяви надано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає роз’яснення, які документи повинні бути подані до заяви.

5.6. Заява про призначення державної соціальної допомоги подається інвалідом з дитинства до уповноваженого органу за місцем постійного проживання або за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання цієї допомоги в уповноваженому органі за місцем постійного проживання.

Заява про призначення державної соціальної допомоги інваліду з дитинства, який визнаний недієздатним, а також на дитину-інваліда подається одним із законних представників за місцем постійного проживання або за місцем фактичного проживання особи, яка подає заяву, за умови подання довідки про неодержання цієї допомоги в уповноваженому органі за місцем постійного проживання.

Якщо законний представник проживає за іншою адресою, ніж дитина-інвалід, то разом із заявою він подає довідку до уповноваженого органу про те, що другий із законних представників не отримує державну соціальну допомогу на дитину-інваліда за місцем свого проживання.

5.7. При зміні одержувачем державної соціальної допомоги місця проживання виплата цієї допомоги продовжується уповноваженим органом за новим місцем проживання з того часу, з якого вона була припинена за попереднім місцем проживання.

5.8. Суми державної соціальної допомоги, призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем без поважних причин, виплачуються за минулий час не більше ніж за 12 місяців перед зверненням за її одержанням.

5.9. Призначені суми державної соціальної допомоги, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує державну соціальну допомогу, або через неможливість отримання цих сум інвалідом з дитинства, дитиною-інвалідом чи законним представником з поважних причин (поважною причиною є перебування інваліда з дитинства, дитини-інваліда чи законного представника на лікуванні та інші причини, які фізично унеможливили своєчасне витребування призначених сум державної соціальної допомоги, або інші об’єктивні обставини, коли інвалід з дитинства, дитина-інвалід чи законний представник не могли звернутися за їх отриманням), виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата державної соціальної допомоги за минулий час здійснюється, виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її виплату.

5.10. Утримання надмірно виплачених сум державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам проводиться із загального розміру допомоги. При цьому розмір утримання розподіляється за видами виплат пропорційно їх частці у загальному розмірі.

5.11. Одержувачі державної соціальної допомоги повинні повідомляти уповноважені органи, що призначають цю допомогу, про обставини, що можуть вплинути на умови призначення державної соціальної допомоги та її виплату.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

6.1. Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням. Днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день прийняття уповноваженим органом заяви з усіма необхідними документами.

6.2. Заява про призначення державної соціальної допомоги розглядається уповноваженим органом не пізніше 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами.

6.3. У тих випадках, коли до заяви про призначення державної соціальної допомоги додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня відправлення повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день прийняття або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Послуга не надається у разі:

подання документів до заяви не в повному обсязі;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

заява подана особою, яка не має права на призначення державної соціальної допомоги.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Призначення та виплата державної соціальної допомоги.

ІХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо призначення і виплати державної соціальної допомоги надається безоплатно.

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення і виплати державної соціальної допомоги.

ХІ. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

Недоліки наданої послуги одержувачам виправляються шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом IV цього Стандарту.

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

13.1. Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.

13.2. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30 квітня 2002 року № 226/293/169 „Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за № 466/6754.

Директор
Департаменту державної
соціальної допомогиВ. Музиченковгору