Документ z0103-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.01.1998, підстава - z0049-98

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ
Н А К А З
N 107/126 від 10.05.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 травня 1994 р.
за N 103/312
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держстандарту
N 798/696 ( z0049-98 ) від 24.12.97 )
Про затвердження Порядку ввезення на митну
територію України продукції, що імпортується
та підлягає в Україні обов'язковій сертифікації
( Додатково див. Наказ Держкомстандарту
N 103/85 ( z0162-96 ) від 06.03.96 )

На виконання пункту 2 статті 18 Декрету Кабінету Міністрів
України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок ввезення на митну територію України
продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов'язковій
сертифікації, та ввести в дію з 01.07.94.
2. Прес-центру Державного митного комітету України (Карпенко
В.М.) довести цей Порядок до відома суб'єктів підприємницької
діяльності через засоби масової інформації після реєстрації в
Міністерстві юстиції України.
3. Контроль з введенням в дію Порядку ввезення на митну
територію України продукції, що імпортується та підлягає в Україні
обов'язковій сертифікації, і його виконанням покласти на
Управління організації митного контролю Державного митного
комітету України (Петров О.П.) та Управління сертифікації
Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації (Сердюков О.Я.).

Голова Державного комітету України
по стандартизації, метрології та
сертифікації Ю.Д.Северінов
Голова Державного митного
комітету України А.В.Колос

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного митного комітету
України і Державного комітету України
по стандартизації, метрології та
сертифікації від 10.05.94 р. N 107/126
ПОРЯДОК
ввезення на митну територію України продукції, що
імпортується та підлягає в Україні обов'язковій
сертифікації
I. Загальні положення
1.1. Порядок ввезення на митну територію України продукції,
що імпортується та підлягає в Україні обов'язковій сертифікації
(далі - Порядок), розроблено на виконання статті 18 Декрету
Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про
стандартизацію і сертифікацію". 1.2. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи
і організації незалежно від форм власності та видів діяльності, що
діють на території України, а також на громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності. 1.3. Порядок застосовується до продукції, яка імпортується в
Україну і наведена в Переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні, затвердженому наказом Державного комітету
України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30
червня 1993 року N 95 ( z0112-93 ). Порядок застосовується до продукції, яка переміщується через
митний кордон України і є об'єктом купівлі-продажу або обміну
(далі - товар). 1.4. Порядок не поширюється на товари, що переміщуються через
митну територію України транзитом (в тому числі на митні
ліцензійні склади), а також на майно, яке тимчасово ввозиться на
територію України. 1.5. Підтвердження відповідності товарів, що ввозяться на
митну територію України, обов'язковим вимогам діючих у державі
нормативних документів з питань стандартизації та сертифікації
продукції здійснюється шляхом сертифікації товарів в Українській
державній системі сертифікації продукції УкрСЕРПО (далі - Система)
або визнання Системою документів, що підтверджують відповідність
товару зазначеним вимогам і видані на ці товари за кордоном (далі
- іноземний сертифікат). 1.6. Правила сертифікації товару та визнання іноземних
сертифікатів встановлюються нормативними документами Системи, що
затверджуються Державним комітетом України по стандартизації,
метрології та сертифікації. 1.7. Документами, що підтверджують відповідність товару
обов'язковим вимогам нормативних документів та дають право на
ввезення цього товару на територію України, є: 1.7.1. Сертифікат відповідності (далі - сертифікат) (додатки
N 1, 2, 3, 4), виданий органом з сертифікації України за
результатами сертифікації товару; 1.7.2. Свідоцтво про визнання іноземного сертифіката (далі -
свідоцтво про визнання) (додаток N 5), видане органом з
сертифікації України за результатами визнання іноземного
сертифіката.
(Додатки N 1-5 не наводяться)
( Зміни до додатків додатково див. Наказ Держкомстандарту
N 103/85 ( z0162-96 ) від 06.03.96 )

II. Порядок ввезення
2.1. Пропуск митними органами на митну територію України
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, здійснюється за
умови подання відповідному митному органу сертифіката або
свідоцтва про визнання, виданого відповідними органами з
сертифікації України. 2.2. Сертифікат або свідоцтво про визнання (оригінал та його
копія, завірена підписом керівника та печаткою органу з
сертифікації) подається до митного органу, в зоні діяльності якого
розташований одержувач товару, разом з вантажною митною
декларацією та іншими документами, необхідними для митного
оформлення відповідного товару. 2.3. В графі 44 вантажної митної декларації під порядковим
номером 6 зазначається номер та дата видачі сертифіката (свідоцтва
про визнання). Копія сертифіката або свідоцтва про визначення
залишається в справах митниці. 2.4. Сертифікат (свідоцтво про визнання) вважається дійсним
за умови наявності напису "Ввезення в Україну дозволяється" та
заповнення органом з сертифікації усіх реквізитів документа, який
має бути завірений підписом керівника та печаткою органу з
сертифікації, що видав сертифікат (свідоцтво про визнання).
Будь-які виправлення в тексті не допускаються. 2.5. Не підлягають пропуску через митний кордон України
товари, на які відсутні сертифікати (свідоцтва про визнання), або
які не відповідають будь-яким даним, наведеним в сертифікаті
(свідоцтво про визнання). Такі товари залишаються під митним
контролем та передаються на зберігання в порядку, передбаченому
митним законодавством. 2.6. Одержувач товару, переданого на зберігання з причин,
зазначених в п.2.5, протягом терміну зберігання має право отримати
в органі з сертифікації відповідний сертифікат (свідоцтво про
визнання) та подати його митному органу для митного оформлення
товару. 2.7. У випадках, коли в цілях проведення сертифікації товару
є необхідність у відборі проб чи зразків товарів, які знаходяться
під митним контролем, орган з сертифікації письмово звертається до
митного органу за дозволом на видачу зразків під зобов'язання про
їх повернення. 2.8. Якщо сертифікація передбачає проведення випробувань
руйнівними методами, орган з сертифікації повідомляє про це митний
орган з поданням акта про знищення зразків. При цьому кількість
товару в сертифікаті (свідоцтві про визнання), якщо він видається,
а також в митних документах зазначається з урахуванням знищених
зразків.вгору